Boete - Plaatselijke verordeningen - APV 2020

Boete - Plaatselijke verordeningen - APV 2020 Plaatselijke verordeningen (APV) en eventuele boetes of sancties die gemeenten bij overtreding op kunnen leggen in 2020. Een aantal zaken die het maatschappelijk verkeer regelen kunnen door de gemeente in een plaatselijk verordening worden vastgelegd. Denk hierbij onder andere aan het veroorzaken van overlast, organiseren van straatfeesten, openbaar gebruik van alcohol, oneigenlijk gebruik van een winkelwagentje, laten slingeren van afval, los laten lopen van honden. Alhoewel de handhaving van de regels niet binnen iedere gemeente een even grote prioriteit zullen hebben, kunnen de boetebedragen bij overtreding van deze regels voor eenieder aardig oplopen.

Plaatselijke verordeningen - APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening -kortweg APV genoemd- staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Niet alle wetten en regels worden landelijk -in Den Haag- vastgesteld. Naast de landelijke regels die overal in Nederland gelden, kunnen er in de APV's ook nog de nodige zaken op gemeentelijk niveau geregeld worden door de gemeenteraad, college van B en W of de burgemeester.

APV - De gemeente beslist

Veel algemene zaken die voor de leefbaarheid in de gemeente van belang zijn kunnen dan worden geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. De VNG, de branchevereniging voor gemeenten, geeft een soort model / advies-APV uit, maar uiteindelijk kan iedere APV verschillen. Elke gemeente heeft een eigen APV. Deze kunt u meestal vinden op de website's van de bewuste gemeenten. De regels in de APV's gelden voor iedereen die woont, werkt of zich bevindt binnen de gemeente.

Staande houden bij overtreding

Bij een overtreding van een regel die in een APV geregeld is, moet u -zo er een overtreding door een bevoegde ambtenaar geconstateerd is- staande gehouden worden. De bevoegde ambtenaar moet hierbij uw NAW-gegevens opnemen.

NAW gegevens - Naam, Adres, Woonplaats

De NAW gegevens worden in de meeste gevallen aangevuld met nadere informatie over de locatie, tijdstip, aard van de overtreding en dergelijke. Voordat voor één van de overtredingen proces-verbaal wordt opgemaakt, dient de bevoegde ambtenaar zich ervan te overtuigen dat het feit strafbaar is gesteld in de ter plaatse geldende verordening (APV) van de bewuste gemeente.

Boete plaatselijke verordeningen - APV 2020


De weg - Het begrip weg

Bij een overtreding op de weg moet u aan meer denken dan de straat of rijbaan alleen. Een weg loopt van "tuin tot tuin" of van 'sloot tot sloot". Hiertoe behoren dus ook trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden en parkeerplaatsen en parkeerterreinen.
Als over de weg gesproken wordt, wordt de weg bedoeld als omschreven in de Wegenverkeerswet.

Het begrip weg

De Wegenwet geeft geen definitie van begrip weg. De definitie uit de Wegenverkeerswet 1994 luidt:
"Alle voor het openbaar verkeer opstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten"

APV - Overlast van een hond

Als eigenaar of houder van een hond:
OvertredingBoete in euro's
Een hond laten verblijven of laten lopen op een weg gelegen binnen de bebouwde kom zonder dat de hond is aangelijnd. 95
Een hond laten verblijven of laten lopen op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats. 140
Een hond laten verblijven of laten lopen op een door het College aangewezen plaats buiten de bebouwde kom zonder dat de hond is aangelijnd. 95
Een hond laten verblijven of laten lopen op een weg zonder dat de hond is voorzien van een identificatiemerk dat de eigenaar of houder van de hond duidelijk doet kennen. 95
Een hond laten verblijven of laten lopen op een weg zonder een deugdelijk middel dat is bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen bij zich te dragen en/of dit middel niet op eerste vordering tonen aan de met het toezicht belaste ambtenaar. 95
Er niet voor zorgen dat de uitwerpselen van de hond worden opgeruimd op een weggedeelte (mede) bestemd voor voetgangers (betreft niet door College aangewezen plaats waar hond is toegestaan) 140
Een hond laten verblijven of laten lopen op een openbare plaats of op een terrein van een ander terwijl na aanzegging van de burgemeester of het college deze hond niet kort is aangelijnd. 240
Een hond laten verblijven of laten lopen op een openbare plaats of op een terrein van een ander terwijl na aanzegging van de burgemeester of het college de hond niet kort is aangelijnd en gemuilkorfd. 240
Een hond laten verblijven of laten lopen op een openbare plaats of op een terrein van een ander zonder dat deze hond is voorzien van een afleesbare microchip met uniek identificatienummer dat in verband met het gedrag van de hond is verstrekt. 240
Met de hond een recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied. (zich in een verboden periode bevinden buiten het aangewezen gebied) 95

APV - Plaatsen van fietsen, snorfietsen en bromfietsen

Op een openbare plaats een fiets. snorfiets of bromfiets plaatsen -of laten staan- tegen een raam, raamkozijn, deur of gevel van een gebouw of in de ingang van een portiek:
OvertredingBoete in euro's
In strijd met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of portiek. 45
Op dusdanige wijze waardoor die ingang wordt versperd. 45
Een (brom)fiets op een door het college aangewezen plaats onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen laten staan. 45
Op uren en/of plaatsen die door het college of de burgemeester zijn aangewezen zich met een fiets of bromfiets bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden, welke publiek trekt. 45

APV - Drankgebruik onder 18 jaar

OvertredingBoete in euro's
Als persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied alcoholhoudende drank nuttigen. 95
Als persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich hebben. 95

APV - Gedragingen openbare ruimte

Als persoon:
OvertredingBoete in euro's
Consumentenvuurwerk gebruiken op een door het college aangewezen plaats waar dit gebruik verboden is. 100
Op een openbare plaats consumentenvuurwerk gebruiken terwijl dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken 100
Binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte doen buiten een daarvoor bestemde plaats. 140
Buiten een daartoe bestemd kampeerterrein kampeermiddelen plaatsen of geplaatst houden ten behoeve van recreatief nachtverblijf. 140
Zonder daartoe bevoegd te zijn zich bevinden buiten wegen of paden, die liggen in/op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken. 45
Recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied anders dan tot doel van dagrecreatie. 140
Huishoudelijk afval aanbieden, anders dan op de voorgeschreven wijze.45
Afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden.140
Handelingen verrichten waardoor zwerfafval kan ontstaan. 140
Milieubelastende stoffen achterlaten of dumpen. 390
Afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer opslaan of opgeslagen hebben. 240
Een voertuigwrak plaatsen of aanwezig hebben op de weg. 390
Zich als eigenaar/kentekenhouder ontdoen van een autowrak anders dan door afgifte aan een inrichting. 390
Buiten een inrichting toestellen of geluidsapparaten in werking hebben of handelingen verrichten, waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. 140
In een bos, op heide, veengrond, in duingebied dan wel binnen een afstand van dertig meter daarvan roken gedurende een door het college aangewezen periode waarbinnen dit niet is toegestaan. 140
In de open lucht brandende dan wel smeulende voorwerpen wegwerpen, laten vallen of laten liggen. 280
In de open lucht vuur aanleggen, stoken of hebben. 280

APV - Gedrag op en nabij weg

De weg of een weggedeelte als persoon anders gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie, wanneer:
OvertredingBoete in euro's
Schade wordt toegebracht of kan worden toegebracht . 240
De bruikbaarheid van de weg wordt belemmerd of kan worden belemmerd. 240
Het beheer of onderhoud van de weg wordt belemmerd of kan worden belemmerd. 240
Een winkelwagentje na gebruik onbeheerd op een openbare plaats wordt achtergelaten. 95
U zich met een winkelwagentje op meer dan de toegestane afstand bevindt van het bedrijf dat het winkelwagentje ter beschikking heeft gesteld. 95
U zich als bezoeker na sluitingstijd in een openbare inrichting bevindt. 95
Een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is wordt beklad of bekrast. 140
Op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding dan wel met enigerlei stof enige afbeelding, letter, cijfer of teken wordt geplakt, of op andere wijze wordt angebracht. 140
Aanplakborden worden gebruikt voor het aanbrengen van handelsreclame. 140
U als houder van een schriftelijke toestemming niet voldoet aan de verplichting om op eerste vordering van een opsporingsambtenaar de schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of gedeelte van een onroerende zaak ter inzage af te geven. 95
Op de weg of openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap wordt vervoerd of u dit bij zich heeft. 140

APV - Baldadigheid en/of hinderlijk gedrag

Zich als persoon zonder redelijk doel:
OvertredingBoete in euro's
Op een beeld/monument/voertuig/ overkapping/verkeersmeubilair/ constructie e.d. klimmen of bevinden. 95
Zodanig ophouden dat voor andere gebruikers of bewoners van nabij die plaats gelegen woningen onnodige overlast of hinder wordt veroorzaakt. 140
In een portiek/poort ophouden, op/tegen een raamkozijn/drempel van een gebouw zitten/liggen. 95
Anders dan als bewoner of gebruiker in een gemeenschappelijke ruimte van een flat-, appartementsgebouw of publiek toegankelijk gebouw bevinden. 95
Op een voor anderen hinderlijke wijze ophouden in/op een portaal, telefooncel, wachtlokaal voor openbaar vervoer, parkeergarage, rijwielstalling of een andere voor het publiek toegankelijke ruimte. 140
Op een voor anderen hinderlijke wijze ophouden in/op een portaal, telefooncel, wachtlokaal voor openbaar vervoer, parkeergarage, rijwielstalling of een andere voor het publiek toegankelijke ruimte en deze verontreinigen. 140
Op een voor anderen hinderlijke wijze ophouden in/op een portaal, telefooncel, wachtlokaal voor openbaar vervoer, parkeergarage, rijwielstalling of een andere voor het publiek toegankelijke ruimte en deze verontreinigen en deze voor een ander doel gebruiken dan waarvoor die ruimte bestemd is. 95
Nabij een persoon, gebouw, woonwagen of woonschip ophouden, om deze of een zich daarin bevindende persoon te bespieden. 140
Ophouden en een gebouw, woonwagen of woonschip met een verrekijker of ander optisch instrument bespieden.
140

APV - Vergunningen

Als persoon:
OvertredingBoete in euro's
Zonder toestemming verspreiden van gedrukte stukken, op door het college aangewezen openbare plaatsen gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek verspreiden dan wel openlijk aanbieden.
140
Zonder vergunning op een openbare plaats als dienstverlener optreden of diensten als zodanig aanbieden.
190
Zonder vergunning als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids ten behoeve van publiek optreden op of aan door de burgemeester aangewezen openbare plaats, waar dit niet is toegestaan. 190
Zonder vergunning of anders dan de daarin gestelde voorwaarden de weg of een weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (bijv. terrasverbod, reclameborden) 230
Zonder een vergunning of in afwijking van een vergunning een evenement organiseren.95
© 2013 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
Wat is een GAS-boete bij Belgische gemeenten?Wat is de GAS-boete of Gemeentelijke Administratieve Sanctie? Deze boete of sanctie is een maatregel die gemeenten reeds…
Boete onverzekerd rijden auto en artikel 34 verklaringBoete onverzekerd rijden auto en artikel 34 verklaringOnverzekerd, geen verzekeringspapieren kunnen tonen? Als uw auto of motorvoertuig onverzekerd is in 2022 en u gaat toch…
Belastingaangifte 2019 te laat ingediend, uitstel of boete?Belastingaangifte 2019 te laat ingediend, uitstel of boete?Alle inwoners van Nederland die van de Belastingdienst een aangiftebrief krijgen, zijn verplicht om voor 1 mei 2021 de b…

Bijgeloof, handelingen en signalenBijgeloof, handelingen en signalenEr in geloven dat iets veroorzaakt kan worden door bovennatuurlijke machten of krachten wordt ook wel bijgeloof genoemd.…
Verkopen via Marktplaats: de nadelenVerkopen via Marktplaats: de nadelenWie zijn zolder heeft opgeruimd of zijn opgespaarde miskopen kwijt wil, vindt tegenwoordig al snel zijn weg naar Marktpl…
Bronnen en referenties
  • Openbaar Ministerie
  • Feitenboekje 2020
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 13-01-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.