Verlaging uitkering door invoering kostendelersnorm?

Verlaging uitkering door invoering kostendelersnorm? In de Participatiewet van 2015 wordt de zogenaamde kostendelersnorm’ ingevoerd. Deze nieuwe norm houdt in grote lijnen in dat een uitkering lager wordt naarmate meer mensen in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben. De achterliggende gedachte hierbij is dat als de kosten van levensonderhoud met andere mensen kunnen worden gedeeld, er een lagere uitkering nodig is. Verder is het de bedoeling te voorkomen dat een verzamelinkomen van een huishouden door stapeling van bijstandsuitkeringen dermate hoog wordt dat het niet meer lonend is naar betaald werk op zoek te gaan. Welke groepen mensen worden er financieel getroffen door de voorgenomen nieuwe wetgeving?

De regering wil de uitkeringen waar mogelijk verlagen

In het kader van de bezuinigingen en in een poging om uitkeringsgerechtigden te stimuleren om op zoek te gaan naar betaald werk heeft de regering dat per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015 een aantal uitkeringen verlaagd.

Daartoe heeft zij het wetsvoorstel ‘Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten’ aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Op 11 februari 2014 is dat voorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Op 1 juli 2014 heeft de Eerste Kamer haar goedkeuring aan het wetsvoorstel gehecht. De nieuwe wet is per 1 januari 2015 in werking getreden.

Voor nieuwe bijstandsgerechtigden die voldoen aan de kostendelersnorm geldt de korting op de uitkering dan al direct, voor bestaande bijstandsgerechtigden is dat pas per 1 juli 2015. Voor gerechtigden op een IOAW- of IOAZ-uitkering geldt de kostendelersnorm pas vanaf 1 juli 2015.

In het Informatieblad Participatiewet van het ministerie van SZW voor gemeenten (van 7 maart 2014) voorheen te vinden op: http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/assets/Participatiewet/2014-03-05/Infoblad-Participatiewet-5-mrt.pdf staat de onderstaande cryptische zin: “Het inkomen van een meerderjarig kind of medebewoner wordt niet verrekend met de bijstandsuitkering van andere leden van het huishouden, mits de betrokkene geen gezamenlijke huishouding voert.

Als je kijkt naar de geconsolideerde versie van het wetsvoorstel volgens de tekst die door de Tweede Kamer is aangenomen op 11 februari 2014, zie je hoe de vork precies in de steel steekt.

Nieuwe strengere regels vanaf 2015

Als je als uitkeringsgerechtigde deel uitmaakt van een gezamenlijk huishouden, dan krijg je in 2015 te maken met een korting op je uitkering. Is er géén sprake van een gezamenlijk huishouden, dan gelden de nieuwe, strengere regels niet voor jou.

De regering denkt dat ongeveer tien procent van de uitkeringsgerechtigden met een korting door de nieuwe wetgeving te maken gaat krijgen.

Maar hoe weet je of jij tot een gezamenlijk huishouden wordt gerekend? Het antwoord vind je in de geconsolideerde tekst van het nieuwe wetsvoorstel.

De door de Tweede Kamer aangenomen tekst van het wetsvoorstel WWB

De basis voor de korting op uitkeringen in verband met de kostendelersnorm vind je vooral in artikel 3, lid 3 en lid 4, “gezamenlijke huishouding en woning” van de geconsolideerde versie van de Wet werk en bijstand (Participatiewet). Dit is de versie zoals die luidt na goedkeuring door de Tweede Kamer op 11 februari 2014.

Dit wetsvoorstel is op 1 juli 2014 door de Eerste Kamer goedgekeurd. Onderdelen van de wet gaan al respectievelijk per 1 januari en per 1 juli 2015 in.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) meldt in brief aan de Tweede Kamer van 11 juni 2014 dat ze de inwerkingstredingsdatum van de kostendelersnorm in de AOW uitstelt naar 1 juli 2016. Dit in verband met een onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm in de AOW op de mantelzorg. De kostendelersnorm wordt echter niet uitgesteld in de WWB of de andere minimumregelingen.

In dezelfde brief stelt ze letterlijk dat: " (...) anders dan waar de Federatie Financieel Planners in zijn berekeningen van uitgaat, de AOW-uitkering van de oma nimmer op de bijstandsuitkering van de alleenstaande ouder in mindering wordt gebracht. Bloedverwanten in de eerste graad worden en blijven in de bijstand uitgezonderd van het partnerbegrip. De in de bijstand geldende partnermiddelentoets voor gehuwden, geregistreerd partners en ongehuwd samenwonenden die een gezamenlijke huishouding voeren geldt daarom nimmer voor hen. "

Voor zover het gaat om de kostendelersnorm in de AOW; deze was al uitgesteld naar 1 juli 2016 (zie hierboven). Maar het kabinet heeft op 18 juni 2015 besloten dit verder uit te stellen tot 1 januari 2018. Dit in verband met onderzoek naar de effecten van invoering van de kostendelersnorm in de AOW op de mantelzorg.

Wanneer is sprake van een gezamenlijke huishouding en zorg?

Van belang is vooral artikel 3 lid 3 van de wet WWB. Dit artikel luidt als volgt:
“Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins."

Relevante aspecten voor de vaststelling van een gezamenlijke huishouding


Huwelijk

Ben je gehuwd? Getrouwde mensen vormen altijd samen met hun partner een gezamenlijk huishouden. De enige uitzondering is als je duurzaam gescheiden van je man of vrouw leeft. In het laatste geval word je als ongehuwd beschouwd.

Geregistreerd partnerschap of geldend samenlevingscontract

Is er sprake van een geregistreerd partnerschap? Of van een geldend samenlevingscontract waarin jij en je je je hebt verplicht. Dan word je als gehuwd beschouwd en maak je dus deel uit van een gezamenlijk huishouden.

Samenwonen

Ben je niet gehuwd of is er geen sprake van een geregistreerd partnerschap, maar woon je feitelijk wel samen? Als je in de periode van twee jaar voorafgaande aan de aanvraag van bijstand voor de verlening van bijstand als gehuwden bent aangemerkt; word je toch geacht een gezamenlijk huishouden met die persoon te vormen.

Kind geboren uit of erkend door relatie

Is er uit de relatie met degene die in dezelfde woning woont een kind geboren? Of heb jij een kind van je huisgenoot erkend of heeft je huisgenoot jouw kind erkend? Dan vorm je in elk geval voor de wet een gezamenlijk huishouden.

Broer of zus, vriend of vriendin

Woon je als broer of zussen of als goede vrienden of vriendinnen in dezelfde woning? Reken er dan maar op dat je als een gezamenlijk huishouden wordt beschouwd.

Hoofdverblijf

Heb je een eigen koop- of huurwoning en geldt dat ook jouw partner of huisgenoot? Als jullie het grootste deel van de tijd in jouw of zijn of haar woning doorbrengen, dus daar jullie zogenaamde hoofdverblijf hebben, maak je in wezen deel uit van een gezamenlijke huishouding.

In de bovenstaande gevallen wordt zorg voor elkaar vermoed.

Wanneer is sprake van zorg voor elkaar in het kader van de kostendelersnorm?

Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van zorg worden er reeds nu in de praktijk onder de volgende regels gehanteerd: Er kan al sprake zijn van zorg sprake in de volgende gevallen.
 • Jullie doen voor elkaar de boodschappen.
 • Jullie koken voor elkaar.
 • Jullie zorgen voor elkaar bij ziekte.
 • Jullie hebben een gezamenlijke bankrekening (bijvoorbeeld een en/of-rekening).
 • Jullie zijn elkaars fiscaal partners.

Uitzonderingen voor de kostendelersnorm

Er bestaat een aantal uitzonderingssituaties waarin de kostendelersnorm niet wordt toegepast.

Zakelijke relatie tussen huisgenoten

Als de relatie tussen huisgenoten puur zakelijk is, is er geen sprake van een gezamenlijk huishouden. Als je bijvoorbeeld als kostganger inwoont bij iemand en voor kost en onderdak een gangbare, commerciële vergoeding betaalt, maak je géén deel uit van een gezamenlijk huishouden, maar word je als ongehuwde (alleenstaande) beschouwd. Hetzelfde geldt als je als onderhuurder of huurder, kostgever of verhuurder in dezelfde woning bent als de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft.

Meerderjarige is nog geen 21 jaar oud

Er is nog een uitzondering: indien de uitkeringsgerechtigde met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft, maar de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt. Ook dan is de kostendelersnorm niet van toepassing.

Inwonend volwassen kind of ouder

Heb je inwonende volwassen kinderen of ouders? Die worden niet meegerekend voor de samenstelling van de huishouding.

In artikel 3, lid 2, van de wet staat dit weergegeven als: “als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde die met een ander een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een aanverwant in de eerste graad, een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte.

Hieronder wordt uitgelegd wat daarmee precies wordt bedoeld.

Aanverwant in de eerste graad

Aanverwantschap is de relatie tussen jou en de bloedverwanten van je echtgenoot of geregistreerd partner. Die aanverwantschap blijft ook na echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap of overlijden van de partner bestaan.

Bij aanverwantschap in de eerste graad gaat het om:
 • een (adoptie)ouder van je partner; dus om je schoonvader of schoonmoeder.
 • een (adoptie)kind van je partner; dus om je stiefkind of stiefkind.
 • een partner van je (adoptie)kind, dus om je schoonzoon of schoondochter).

Bloedverwant in de eerste graad

Bloedverwantschap is de relatie tussen twee mensen met een of meer gemeenschappelijke voorouders.
Bij bloedverwantschap in de eerste graad gaat het om:
 • je (adoptie)ouder, dus om je vader of stiefvader of je moeder of stiefmoeder
 • je (adoptie)kind, dus om je biologische of aangenomen kind, maar niet om je pleegkind.

Bloedverwant in de tweede graad en zorgbehoefte

In het algemeen wordt bij bloedverwanten in de tweede graad aangenomen dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding die korting op uitkeringen rechtvaardigt, tenzij bij een van de bloedverwanten sprake is van een zorgbehoefte.
Bij bloedverwantschap in de tweede graad gaat het om:
 • je grootouder, dus om je opa of oma
 • je kleinkind
 • je broer of zus
In de praktijk betekent dit dus dat je niet op je uitkering wordt gekort omdat je samen met een zorgbehoevende grootouder, kleinkind of broer of zus woont,

Dit zijn de wijzigingen op hoofdlijnen.
© 2014 - 2024 Manon-troppo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoogte bijstandsuitkering 2019 - 2020 - 2021Hoogte bijstandsuitkering 2019 - 2020 - 2021Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2022 en 1 juli 2021, wat verandert er in 2022? Als nieuwe bi…
Hoogte bijstandsuitkering januari 2020- januari 2021Hoogte bijstandsuitkering januari 2020- januari 2021Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2020 en per 1 januari 2021 en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm?…
Bijstand 2020 omhoogBijstand 2020 omhoogDe bijstand 2020 gaat per 1 januari 2020 omhoog. Het gezamenlijke inkomen per huishouden telt bij een bijstandsaanvraag,…
Gezamenlijk een huishouding, maar geldzaken gescheidenGezamenlijk een huishouding, maar geldzaken gescheidenNiet iedereen die samen in een huis woont, voegt het inkomen ook samen. Studenten en samenwonenden houden de financiën g…

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)Om te voorkomen dat de bodem verontreinigd wordt door het gebruik of de opslag van zogenaamde bodembedreigende stoffen i…
Bronnen en referenties
 • Hoofdlijnen wetsvoorstel WWB-maatregelen na behandeling TK ‘; Gemeenteloket ministerie van
 • SZW; 7 maart 2014; http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/assets/WWB/2014-03-07/infoblad-wwb-maatregelen-7-mrt-2014-%283%29.pdf
 • Wat is bloedverwantschap en wat is aanverwantschap?; rijksoverheid; http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkenning-kind/vraag-en-antwoord/wat-is-bloedverwantschap-en-wat-is-aanverwantschap.html
 • Geconsolideerde versie Participatiewet; ministerie van SZW; http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/10/geconsolideerde-versie-participatiewet.html
 • Kamerbrief over de kostendelersnorm in de AOW en over de beslagvrije voet; http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/11/kamerbrief-over-de-kostendelersnorm-in-de-aow-en-over-de-beslagvrije-voet.html
 • Eerste Kamer stemt in met Participatiewet en maatregelen in de bijstand; Ministerie van SZW; http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2014/07/01/eerste-kamer-stemt-in-met-participatiewet-en-maatregelen-in-de-bijstand.html
 • http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/18/kamerbrief-onderzoek-effecten-kostendelersnorm-Kf Onderzoek effecten kostendelersnorm AOW op mantelzorg
 • ; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; d.d. 18 juni 2015; http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/18/kamerbrief-onderzoek-effecten-kostendelersnorm-aow-op-mantelzorg/kamerbrief-onderzoek-effecten-kostendelersnorm-aow-op-mantelzorg.pdf
Reacties

R. C. H. Swagemakers, 14-10-2020
Geachte redactie.
Sinds juli 2011 heb ik AOW voor gehuwden(wij hebben een samenlevingscontract) met toeslag voor jongere partner(zonder inkomen) tot zij de AOW leeftijd heeft bereikt. Zij is van 1961 en ik van 1946 dus 15 jaar verschil.
Nu hebben wij in 2016 de doodzieke moeder van mijn partner in huis genomen om voor haar te zorgen. Zij had ook AOW voor alleenstaande.
Nu heeft de SVB per juni 2016 de toeslag afgenomen, ons als ongehuwd beschouwd en de AOW verlaagd alleen voor mij als ongehuwde. Na overlijden van moeder(na enkele maanden) kreeg ik geen toeslag meer terug. gevolg huis uit. Kan dit? Reactie infoteur, 28-10-2020
U kunt het beste bellen of mailen naar Het Juridisch Loket (https://www.juridischloket.nl/) In elke gemeente zit een vestiging, maar vanwege de coronacrisis blijven die momenteel gesloten. Bij het Juridisch Loket. krijgt u gratis en deskundig juridisch advies over uw specifieke situatie.

Martin, 09-05-2020
Het is mij nog niet helemaal duidelijk wanneer nu iemand een gezamenlijke huishouding voert of wanneer er sprake is van kostendelersnorm.
Casus: vrouw 60 jaar, lang geleden gescheiden, geen alimentatie. Inwonende dochter 25 jaar. Vrouw heeft geen inkomen en geen vermogen, dochter heeft wel inkomen. Dochter woont in feite nog bij haar moeder en betaalt kostgeld. Dit is echter onvoldoende om in het gezamenlijke levensonderhoud te voldoen. Vraag: heeft moeder recht op bijstand (en is hier de kostendelersnorm dus van toepassing, dus korting van 30% op bijstandsuitkering?) Reactie infoteur, 18-05-2020
U kunt het beste bellen of mailen naar Het Juridisch Loket (https://www.juridischloket.nl/) In elke gemeente zit een vestiging, maar vanwege de coronacrisis blijven die momenteel gesloten. Bij het Juridisch Loket. krijgt u gratis en deskundig juridisch advies over uw specifieke situatie.

E. de Jong, 05-04-2019
Ik heb een vraag over kostendelersnorm. Ik ben 72 jaar oud en gehuwd met een vrouw die een dochter heeft van 21 jaar uit een eerder huwelijk. Ons inkomen is een AOW uitkering van 1235,00 plus een Aio uitkering van 55,00 euro van mijn vrouw, dus samen een inkomen van 1290,00 euro dat onder de bijstand norm is volgens mij. Nu wordt er een groot gedeelte van de uitkering van haar in gehouden daar ze volgens de bijstand een kostendeler is.
Mijn vraag is klopt dat wel daar we al gekort zijn op onze Aio uitkering?
Gaarne verneem ik van u. Reactie infoteur, 15-04-2019
U kunt het beste langsgaan bij Het Juridisch Loket in uw gemeente. Daar krijgt u gratis en deskundig advies
Wellicht heeft het zin te wijzen op:een paragraaf over maatwerk kostendelersnorm op: https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven/archief/artikel/38/14b3dbf1-42ed-4de4-81d3-5bc513b5cb66/438b9a28-fc3a-4652-9e3d-85c66c783284
Daarvan zou in uw situatie mogelijk het volgende van belang kunnen zijn. 'Wanneer het gaat om personen van 21 jaar en ouder, die tijdelijk inwonen bij een bijstandsgerechtigde, dan hoeft degene die tijdelijk inwoont niet mee te tellen voor de kostendelersnorm. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen in een crisissituatie, daklozen of mensen die dakloos dreigen te raken. De gemeente dient dan vast te stellen dat het gaat om tijdelijk verblijf. Vervolgens behoort het tot de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de gemeente om al dan niet in specifieke situaties een uitzondering te maken en de kostendelersnorm niet van toepassing te verklaren.'

Radeloze, 21-08-2018
Beste,

Ik zie echt door de bomen het bos niet meer met wat wel en niet kan/mag, vandaar mijn vraag.

Mijn zoon van 22 is bijna niet meer studerend en woont thuis. heeft nog klein restje stufi over en daar doet hij zijn eigen dingen van. We doen geen gezamenlijke boodschappen. koken doen we apart en niet voor elkaar. Ik heb een uitkering volgens de PW. Word ik nu met 400 Euro gekort, ook al heeft hij geen baan. En wat kan ik er aan doen dat ik niet gekort word. Zicht op een baan heeft hij ook niet zo 1 2 3. Graag advies hierin aub. Reactie infoteur, 23-08-2018
U kunt het goed en gratis onafhankelijk juridisch advies over deze kwestie krijgen bij het Juridisch Loket in uw eigen gemeente.
Zie voor meer informatie: https://www.juridischloket.nl/
Hier: https://www.juridischloket.nl/contact/ vindt u de contactgegevens.

Aad, 18-05-2018
Ik zit in de IOAW, heb nu mijn flat verkocht en ben bij mijn moeder ingetrokken als mantelzorger omdat zij hulpbehoevend is. De gemeente wil nu mijn IOAW uitkering korten volgens de afbouwregeling kostendelersnorm ondanks dat ik als alleenstaande wordt aangemerkt en mijn moeder 1e graad verwant is.
Klopt dit wel? Reactie infoteur, 22-05-2018
U kunt het goed en gratis onafhankelijk juridisch advies over deze kwestie krijgen bij het Juridisch Loket in uw gemeente.
Zie voor meer informatie: https://www.juridischloket.nl/
Hier: https://www.juridischloket.nl/contact/ vindt u de contactgegevens.

Daphne, 12-02-2018
Hallo mijn moeder wil graag mijn vriend(haar schoonzoon) in laten schrijven hij heeft een baan, 40 uur.
Nu is mijn vraag heeft dit invloed op haar WIA uitkering of toeslagen?
Hij word alleen maar ingeschreven woont er niet. Ohja hij staat al 2 jaar niet ingeschreven in Nederland ook niet verhuisd/buitenland maar door dat hij nergens die tijd in geschreven stond wat moeten we doen hoe lossen we dat het beste op?

Thanks alvast Reactie infoteur, 14-02-2018
Het is hier niet haalbaar in te gaan op individuele gevallen.

Bij het Juridisch Loket (zie: https://www.juridischloket.nl/hoe-we-werken ) kunt u goed en gratis advies krijgen.

Gertjan V. D. Hazel, 14-02-2017
Mijn moeder heeft een aow plus een pensioentje, ik heb een participatie uitkering, als ik bij mijn moeder ga wonen worden wij dan gekort? Reactie infoteur, 17-02-2017
Het is hier niet haalbaar in te gaan op individuele gevallen.

Bij het Juridisch Loket (zie: https://www.juridischloket.nl/hoe-we-werken ) kunt u goed en gratis advies krijgen.

Janneke de Boer, 15-01-2017
Ik heb een uitkering en mijn zoon is 21 jaar. Hij werk en verdient 400 euro per maand. Ik woon samen met mijn man. Kan mijn uitkering ingekort worden als hij weer thuis komt wonen? En hoe zit het als hij stopt met school? Reactie infoteur, 16-01-2017
Het is helaas niet mogelijk om in te gaan op individuele kwesties.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Het Juridisch Loket via https://www.juridischloket.nl.

Mevr E. Slendebroek, 16-04-2016
Ik en mijn partner wonen bij onze zoon in, betalen 450,00 mee aan huur. Hebben een uitkering participatiewet. Vanaf die tijd kunnen wij bepaalde rekeningen betalen zoals eigenbijdragen zorgwet en dan ook nog de premie, als alles betaald is houden wij niets over, dus echt niks je leeft niet meer, alleen maar armoede. Reactie infoteur, 17-04-2016
De huidige situatie is voor veel mensen buitengewoon triest.
Onder bijzondere omstandigheden komt u in aanmerking voor huurtoeslag (bijvoorbeeld als sprake is van zelfstandige woonruimte of als iemand in uw huishouden gehandicapt is.
Meer hierover: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag_2016/voorwaarden_2016/voorwaarden_huurtoeslag_2016

Hier: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag_2016/voorwaarden_2016/zelfstandige_woonruimte leest u wanneer sprake is van zelfstandige woonruimte.

Afhankelijk van de regio waar u woont, of wilt gaan wonen, kan verhuizen naar een kleine sociale huurwoning voor u en uw partner voordeliger zijn dan bij uw kind blijven inwonen.

Meijlink, 19-01-2016
Onze zoon heeft geen werk en inkomen meer (beëindigen contract wegens bezuiniging), hij is inwonend en 30 jaar (ook studie beëindigd). Komt hij in aanmerking voor een uitkering? Reactie infoteur, 20-01-2016
Het is hier helaas niet mogelijk nader in te gaan op persoonlijke vragen.

Gaby, 18-12-2015
Ik heb een vraag. Ik woon al vanaf baby alleen met mijn moeder. Zij heeft nu aow en ik heb nu een wajong uitkering. Maar waarschijnlijk moet ik naar de bijstand. Houd dat dat in dat wij ook samen 1 uitkering krijgen van rond de 1300. Of ben ik nou die uitzondering omdat ik een inwonend volwassen kind ben. Want ik vind het allemaal erg onduidelijk, ik lees veel verschillende verhalen. Wij wonen trouwens in Hilversum, weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Alvast bedankt voor jullie tijd om dit te lezen en misschien te antwoorden. Reactie infoteur, 21-12-2015
Helaas krijg je in beginsel te maken met de kostendelersnorm. Of je een van de weinige uitzonderingen bent, kun je het beste vragen aan Het Juridisch Loket via https://www.juridischloket.nl/uitkeringen-en-toeslagen/bijstand

Renate, 21-10-2015
Ik heb een alleenstaande uitkering. Mijn dochter van 20 jaar is hulpbehoevende die niet zelfstandig kan gaan wonen heeft de nieuwe wajong. Kunnen ze mij korten? Ik verzorg haar i.v.m. met haar ziekte. Ze heeft taaislijmziekte en een longinhoud van 35%. Reactie infoteur, 21-10-2015
Hallo Renate, je kunt het beste gratis en deskundige raad vragen bij Het Juridisch Loket. Zie: https://www.juridischloket.nl/

Michel, 30-09-2015
Vraag : Ik heb een aanvraag bijstand gedaan bij de gemeente. Nu werd ik gebeld dat er weinig boodschappen afschrijvingen terug te vinden zijn op mijn rekening. Hierop antwoorden ik dat mijn vader omdat ik nu al niet rond kan komen een gedeelte van mijn boodschappen afrekent. Nu stelt men dat ik hierdoor gekort zou worden op mijn uitkering. Maar dat kan toch niet? Reactie infoteur, 02-10-2015
Hallo Michel, je kunt het beste gratis en deskundige raad hierover vragen bij Het Juridisch Loket. Zie: https://www.juridischloket.nl/ Hier vind je alvast wat meer informatie over een bijstandsuitkering: https://www.juridischloket.nl/uitkeringen-en-toeslagen/aanvulling-inkomen/gemeente-sociale-dienst/

Arajai, 21-09-2015
Hallo. Ik heb een vraagje, mijn zoon is 23 jaar hij wordt binnenkort 24 jaar en hij woont bij mij sinds kort en hij gaat naar de hogeschool. Mijn vraag is: wordt dan op mijn uitkering gekort? Dank je Reactie infoteur, 22-09-2015
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket voor gratis en deskundig advies. Zie: https://www.juridischloket.nl/

Dave, 12-09-2015
Mijn Moeder zit in de bijstand en verhuurt een kamer (320 euro p/maand).
Nu is gesteld dat zei onder de participatie wet en kostendelersnorm vallen voornamelijk omdat ze samen boodschappen doen om kosten te drukken. Hierdoor is juist gebleken dat haar totale financiele budget verminderd is door het korten van haar bijstand.

Nu is het zo dat de onderhuurder een dieet wil volgen wat beter voor haar gezondheid zou zijn. Dit betekent ook dat ze zelf boodschappen zal doen en zal koken.

Zou in dit geval er een kans zijn dat de kostendelersnorm niet meer van toepassing zou zijn? Reactie infoteur, 13-09-2015
Het is binnen het kader van dit artikel helaas niet mogelijk om nader in te gaan op specifieke, individuele kwesties. U kunt het beste voor nadere informatie contact opnemen met Het Juridisch Loket (https://www.juridischloket.nl/)

Dutchie, 06-09-2015
Ik huur een kamer bij een familie alwaar meerdere leden van die familie het pand delen. Ik voer zelfstandig mijn huishouding, dus heb ik in principe niets met die andere familieleden van doen. Helaas heeft de gemeente besloten om van mijn WWB uitkering 125 Euros per maand in te houden. Dit is volgens mij niet juist. Graag uw bevinding.

Met vriendelijke groet,

Dutchie Reactie infoteur, 07-09-2015
Hallo Dutchie, je zou contact kunnen opnemen met Het Juridisch Loket (zie: https://www.juridischloket.nl/) en je daar laten uitleggen hoe jouw specifieke, persoonlijke situatie door de wetgever wordt gezien.

Patrick, 04-09-2015
M'n ouders zitten in een budgetregeling. Kan ik met een wia-uitkering bij hun wonen? Of komen ze dan in de problemen? Reactie infoteur, 04-09-2015
Wat de gevolgen voor uw ouders (en uzelf!) zouden zijn van een dergelijke situatie, kunt u bijvoorbeeld vragen aan Het Juridisch Loket. Het inloopspreekuur is gratis (zie: https://www.juridischloket.nl/over-het-juridisch-loket/contact/ ); ook kunt u gratis chatten of (niet gratis) bellen.

Izadmoosa, 19-08-2015
Ik ben een alleenstaande ouder die uitkering krijgt. Mijn dochter is 21 jaar en zit op school.
Zij krijgt financiering voor school. De geld is genoeg voor lesgeld en boeken. Ze werkt niet. Heeft zij recht op uitkering?

Met vriendelijke groet,

Izadmoosa Reactie infoteur, 19-08-2015
Het is helaas niet mogelijk binnen het kader van bovenstaand artikel om iets over uw specifieke situatie te zeggen. U kunt het beste uw situatie voorleggen bij de gemeente waar u woont.

Rufat, 12-08-2015
Geachte heer/mevrouw

Ik wilde even vragen. Kunnen broers met elkaar commerciële huurovereenkomst? Wordt daar rekening mee gemaakt in Participatiewet of worden ze als kostendelers gezien?
Want mijn uitkering is gekort vanaf 1 juli omdat bij mijn broer woon en mijn huurovereenkomst word niet meegenomen in de besluit, want wij zijn tweede graad familie.

Met vriendelijke groet

Rufat Reactie infoteur, 13-08-2015
Beste Rufat,

Omdat u inwoont bij uw broer, dus bloedverwant in de tweede graad bent, hebt u te maken met het wettelijk vermoeden dat sprake is van een gezamenlijk huishouden. Daaraan doet niet af dat u met hem een commerciële huurovereenkomst bent overeengekomen.

Jkb, 21-05-2015
De wet is toch bepalend? In de wet staat dat de kostendelersnorm niet geldt in geval bloedverwanten in de eerste graad in hetzelfde huis wonen. Ik ben 45, heb een bijstandsuitkering tegenwoordig heet dat de participatiewet. Mijn ouders zijn bijna 80 en hebben AOW en nog een beetje pensioen. De kostendelersnorm is dus niet van toepassing bij ons. Toch zijn er mensen die beweren van wel. Ik heb toch gelijk of ben ik nou gek? Mvg, jb Reactie infoteur, 22-05-2015
Het is binnen dit bestek helaas niet mogelijk in te gaan op individuele gevallen. U kunt zich op dit moment het beste wenden tot uw gemeente.

Vdmeer, 17-05-2015
Ik heb een brief gekrgen dat ik per 1 juli 2015 gekort gaat worden ivm de kostendelersnorm, heb en bloedverwant in de 1e graag van 22 jaar, dat betekent toch dat ik geen gezamenlijke huishouding heb?.
Waarom val ik daar dan toch onder?
moet ik bezwaarschrift indienen?
ik hoop op uw reactie Reactie infoteur, 18-05-2015
Het is helaas niet mogelijk om nader in te gaan op individuele gevallen. In het algemeen voert een uitkeringsgerechtigde ouder met een inwonend volwassen kind van 22 jaar met eigen inkomen of uitkering een gezamenlijke huishouding en wordt daardoor geacht een kostendeler te zijn.
Voor nadere informatie kunt u zich tot uw gemeente wenden.

Richard van Ewijk, 06-05-2015
Geachte,
Ik heb een ioaw uitkering, alleenstaand, met een inwonende zoon, die is per 1 juli 2015 afgestudeerd en gaat werken per 1 augustus, op 11 augustus wordt hij 23 jaar, word ik gekort op mijn uitkering door zijn inkomen?
Mvrgr van ewijk Reactie infoteur, 11-05-2015
Geachte mijnheer van Ewijk,
Het is op deze plaats helaas niet mogelijk om concrete gevallen te behandelen. U kunt zich voor een persoonlijk advies wenden tot uw gemeente.

Klaas, 30-04-2015
Goedendag,

Mijn moeder heeft tot op heden een bijstandsuitkering van 954 euro. Ik ben haar meerderjarige kind (24) en heb net mijn studie afgerond en tot op heden geen inkomen. Mijn vraag is hoeveel ik mag bijverdienen zonder dat het mijn moeder kort op haar bijstandsuitkering? Reactie infoteur, 03-05-2015
Hallo Klaas, helaas is het binnen het kader van infonu-artikelen niet mogelijk nader in te gaan op concrete, persoonlijke situaties.

Monique, 13-04-2015
Goedendag infoteur, ik had tot 30-12-2014 een bijstandsuitkering voor alleenstaande ouder. Op die datum is mijn dochter 18 geworden dus krijg ik vanaf dan een uitkering voor alleenstaande. Ik heb daar bij ook een werkende zoon van 24 thuis wonen. Ik heb tot 30-12-2014 954,29 ontvangen maar dat is nu 686,31 plus 137,26 overgangstoeslag kostendeler geworden. Is dat nou al berekend onder de kostendelersnorm want zoals ik begrijp van alles wat ik lees zou die kostendelersnorm bij mij toch pas per 1 juli in moeten gaan en zou tot die tijd mijn uitkering gelijk blijven aan hoe die was. Reactie infoteur, 14-04-2015
Hallo Monique,

Uw uitkering tot 30-12-14 was gebaseerd op het feit dat u tot die datum een alleenstaande ouder was. Sindsdien krijgt u een uitkering voor een alleenstaande (zie voor de juiste bedragen per 1 januari 2015: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2014/12/19/sociale-verzekeringen-en-bijstandsuitkeringen-per-1-januari-2015/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2015.pdf.

Omdat u een huisgenoot van 21 jaar of ouder hebt, is de kostendelersnorm van toepassing. Uw uitkering als alleenstaande met een huisgenoot van 21 jaar of ouder wordt daarom in het kader van de overgangsregeling tot 1 juli 2015 aangevuld tot het bedrag waarop u recht zou hebben zonder huisgenoot van 21 jaar of ouder.

U kunt het beste aan uw gemeente vragen hoe deze vanaf 1 januari 2015 de hoogte van uw uitkering heeft berekend. Het kan zijn dat de gemeente om bepaalde redenen een korting toepast. Als u het oneens bent met die berekening (of de reden van een eventuele korting), zou u voor een goed advies in eerste instantie uw situatie (gratis) kunnen bespreken bij het Juridisch Loket in uw gemeente of via https://www.juridischloket.nl

Robin, 28-03-2015
Ik heb een zoon met wajong, hij heeft autisme, en ik zorg voor hem. Hoe zal het hier gaan? En ik vind het raar dat er van uit wordt gegaan dat mensen in de bijstand niet mantelzorgen en dat de korting geen invloed zal hebben op de zorg die zij leveren. Reactie infoteur, 30-03-2015
Voor antwoord op uw persoonlijke vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van SZW via http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw.

Katja, 11-02-2015
Ik heb al een aantal jaren een bijstandsuitkering, en woon sinds vorig jaar mei alleen in een eengezinswoning, mijn dochter is op zichzelf gaan wonen. Sinds 1-1-2015 heb ik haar kamertje onderverhuurd, € 150,- pm.( contract ) Mijn inkomensconsulent vertelde mij dat daardoor de kostendelersnorm toegepast gaat worden ( 50%) op mijn uitkering. Klopt dit wel? Er is toch sprake van een zakelijke overeenkomst? Ik snap best dat de €150 ingehouden zou kunnen worden op mijn uitkering, maar die kostendelingnorm? Ik snap er werkelijk steeds minder van. Welke kosten" deel ik dan? Het kost mij als enige een flinke duit zo.
Vind het nogal verwarrend, op z'n zachtst gezegd. Reactie infoteur, 11-02-2015
Hallo Katja,
U vraag is niet helemaal helder. Bedoelt u met het kamertje van uw dochter, het kamertje vroeger door uw dochter werd gebruikt? Of heeft u het kamertje nu onderverhuurd aan uw dochter? Of aan een vreemde, dus aan een zogenaamde 'derde'? Als u het kamertje aan een derde persoon verhuurt met wie u een zakelijke relatie hebt, is de kostendelersnorm waarschijnlijk niet van toepassing. Maar is er wel sprake van een zuiver zakelijke relatie? De grote vraag is of er sprake is van een 'gezamenlijk huishouden'. Als u bijvoorbeeld denkt aan de kosten van water, gas en licht en eventueel ook de maaltijden, is duidelijk dat het in rekening gebrachte bedrag eerder symbolisch is, dan dat wijst op een zakelijke relatie. Als het om zuivere huurkosten aan een derde gaat met wie u een zakelijke relatie heeft, kan daarvan een deel op uw uitkering worden ingehouden, maar dan spreken we niet van een kostendelersnorm.
U kunt het beste eerst eens aan uw inkomensconsulent uitleggen wat u precies bedoelt met het onderverhuren van het '(vroegere?) kamertje van uw dochter. Daarna zal de kwestie vermoedelijk wel duidelijk zijn.

Betsie, 10-02-2015
Geachte Heren ik ben een weduwe met een ANW uitkering en heb een zoon van 38 die een wia uitkering heeft hij is chronisch depressief, word ik of hij gekort op onze uitkering, ik heb alles nagekeken maar kan er echt geen wijs uit.het kan toch niet zo zijn dat ik mijn zoon naar het zwervers bestaan moet sturen.
Met Voorbaat Dank.
Een bezorgde moeder. Reactie infoteur, 10-02-2015
Heeft u er al aan gedacht om contact op te nemen met uw huisarts en/of de behandelaar van uw zoon om hulp te vragen bij het in kaart brengen van de verschillende reële mogelijkheden en het kiezen voor de oplossing die het beste bij u en uw zoon past. Ook zou u bij het Juridisch Loket (https://www.juridischloket.nl/) eens gratis kunnen informeren naar de regelingen die in uw specifieke situatie voor u van belang kunnen zijn.

Naamjkb, 19-01-2015
Ik ben 44 jaar, woon bij mijn ouders in, dus we zijn bloedverwanten eerste graad. Begrijp ik het goed dat ik dus niet gekort word op mijn uitkering? Hoeveel uitkering krijg ik na 1 juli 2015? Maakt het uit in welke gemeente je woont hoeveel je krijgt? En mag ik aannemen dat volledige ontheffing van arbeidsverplichting blijft gelden nu de wwb participatiewet is geworden? Reactie infoteur, 19-01-2015
Het maakt wat de hoogte van je uitkering betreft niet uit in welke gemeente je woont.

Voor je andere vragen kun je het beste contact opnemen met het ministerie van SZW via http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw.

Mpb, 11-01-2015
Mijn stiefzoon van 21 wil bij zijn moeder gaan wonen, echter heeft zij een bijstandsuitkering. Hij heeft WA-jong, werkt 32 uur en gaat 1 dag in de week naar school. Tevens verdient hij minder dan 1050,00 euro. "Een meerderjarig inwonend kind, dat studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage ontvangt en geen hoger maandinkomen heeft dan ca. € 1050,00, wordt niet tot het gezin gerekend".
Volgens zijn moeder raakt zij haar toeslagen kwijt en wordt zij gekort.
Volgens mij valt hij onder de zin “Het inkomen van een meerderjarig kind of medebewoner wordt niet verrekend met de bijstandsuitkering van andere leden van het huishouden, mits de betrokkene geen gezamenlijke huishouding voert.

Wat is hiervan waar? Reactie infoteur, 12-01-2015
Relevant in dit geval is dat het meerderjarige kind een Wajong-uitkering geniet en zijn moeder, bij wie hij wil gaan inwonen een bijstandsuitkering. Het kind krijgt volgens uw informatie dus géén studiefinanciering of tegemoetkoming onderwijsbijdrage en valt dus niet onder de door u genoemde uitzondering.
De nieuwe wet gaat ervan uit dat er bij inwoning van een meerderjarig kind sprake is van een gezamenlijke huishouding. Immers, doorgaans worden in dit soort gevallen kosten zoals die voor de boodschappen verdeeld en wordt aan elkaar zorg verleend (mogelijk haalt de moeder of de zoon boodschappen voor allebei (of doen ze dat samen) kookt de een voor allebei (of doen ze dat samen), eten ze samen, doet een van hen of samen de gezamenlijke afwas enzovoorts. Slechts in zeer bijzondere gevallen is er geen sprake van een gezamenlijke huishouding. Bijvoorbeeld als het kind in een buidelwoning (ook wel kangoeroewoning genoemd) in de tuin van de moeder zou wonen (en er mogelijk ook nog aan andere voorwaarden wordt voldaan).
Om met enige zekerheid te weten of en in hoeverre inwoning op de uitkering van de zoon en op die van de moeder in dit specifieke geval wordt ingehouden, kunt u het beste contact opnemen met het ministerie van SZW via http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw.

Thais, 02-01-2015
Mijn vriend heeft een uitkering, ikzelf niet. Daardoor mag ik bijverdienen tot de gezinsnorm, indien we samen boven die gezinsnorm komen wordt wat ik teveel heb verdient gekort op de uitkering van mijn vriend. Mijn vriend krijgt nu 70 procent van de gezinsnorm (ongeveer 890 euro). Valt hij door de kostendelersnorm nu naar de 50 procent of verandert er niks omdat ik gewoon werk heb? Ik verdien maar rond de 400 euro dus dat zou betekenen dat we er 200 euro op achteruit gaan. Reactie infoteur, 02-01-2015
Voor concrete en actuele informatie over wat er voor jou en je vriend jaar dit gaat veranderen, kun je het beste een deskundige van het ministerie van SZW raadplegen via http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw.
.

Wim Jacobs, 18-12-2014
Hallo infoteur,
Mijn broer heeft IOAW en mijn moeder heeft AOW en nabestaande pensioen en wonen samen op een adres.
Vanaf 1-7-2015 geld hier de kostdelersnorm.Mijn broer zijn IOAW uitkering wordt met 50% gekort.
Een berichtje hierover naar SZW gestuurd omdat er een uitzondering zou zijn voor zgn bloedverwanten in de 1ste
graad. Binnen 24 uur antwoord terug.
Ook bloedverwanten 1ste graad worden niet uitgezonderd…
Of vergis ik me.Ik hoop van wel.
fijne feestdagen Reactie infoteur, 19-12-2014
Hallo Wim, volgens de officiële stukken bestaan er enkele uitzonderingen voor toepassing van de kostendelersnorm voor bloedverwanten in de eerste graad. Zie voor meer informatie o.a. de inhoud van het artikel hierboven.

Dinkys, 18-12-2014
Klopt bovenstaande wel volledig?

Op elke website staat dat inwonende kinderen ook onder de kostendelersnorm vallen, maar hierboven staat dat inwonende kinderen niet meetellen.

"Uitzonderingen voor de kostendelersnorm
Er bestaat een aantal uitzonderingssituaties waarin de kostendelersnorm niet wordt toegepast.
-Inwonend volwassen kind of ouder" Reactie infoteur, 18-12-2014
Hallo Dinkys,
Bovenstaand artikel is geheel gebaseerd op de officiële stukken… De websites die jij hebt gelezen, beperken gemakshalve zich tot de algemene regel. In bovenstaand artikel komen ook uitzonderingen aan de orde.

Lees bijvoorbeeld onderstaande zin nog maar eens:
"In het Informatieblad van het ministerie van SZW voor gemeenten (van 7 maart 2014) staat de onderstaande cryptische zin: “Het inkomen van een meerderjarig kind of medebewoner wordt niet verrekend met de bijstandsuitkering van andere leden van het huishouden, mits de betrokkene geen gezamenlijke huishouding voert. '"

Brenda, 08-12-2014
Hallo,

Ik heb een bijstandsuitkering sinds kort en woon bij mijn moeder. Mijn moeder heeft ook een bijstandsuitkering. Vallen wij dan onder de uitzondering aangezien ik eerste graad bloedverwant ben? Reactie infoteur, 09-12-2014
Zo simpel ligt de kwestie niet. Wat jouw concrete situatie betreft, kun je je het beste laten voorlichten door een deskundige op dit terrein van het ministerie van SZW via: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw

A., 22-10-2014
Hallo,

Ik heb een ioaw uitkering en woon bij mijn moeder in, mijn moeder heeft AOW geldt de kostendelersnorm dan? Reactie infoteur, 22-10-2014
Om een concreet beeld te krijgen van wat de nieuwe wetgeving voor je gaat betekenen, kun je je het beste in verbinding stellen met een deskundige op dit terrein van het ministerie van SZW via: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw

Vinnie, 30-09-2014
Bedankt voor uw reactie, maar naar aanleiding van bericht #5:

Ik krijg nu een alleenstaand bijstandsuitkering van 50% voor 23 jaar en ouder. Blijft dit dan nadat de kostendelersnorm ingevoerd is op 50% staan of krijg ik dan 25%? Aangezien ik bij mijn moeder woon en haar ANW uitkering ook gekort gaat worden naar 50%. Dat zou betekenen dat we dan gezamelijk 75% hebben.

Volgens mij is het zo dat een bijstandsgerechtigde met een inkomen van 70% dan gekort gaat worden naar 50%. Maar hoe zit het met mensen die al op een bijstand van 50% zitten. Gaan die dan naar 25%? of blijft dat gewoon 50%? Reactie infoteur, 01-10-2014
Hallo Vinnie,
Er bestaat veel onduidelijkheid en verwarring over de komende veranderingen voor kostendelers.

Voor concrete en actuele informatie over wat er voor jou en je moeder volgend jaar gaat veranderen, kun je het beste een deskundige van het ministerie van SZW raadplegen via http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw

Vinnie, 27-09-2014
Hoi,

Ik ben 23 jaar en ik krijg bijstandsuitkering (ontheffing sollicitatie en werkplicht, volg momenteel zorgtraject).
Ik woon bij mijn moeder in huis en mijn moeder krijgt Nabestaandenuitkering Anw (voormalig AWW) via de SVB.

Is het nu zo dat ik in 2015 gekort ga worden voor 50% vanwege de kostendelersnorm?
Dat zou dingen drastisch veranderen. Ik heb namelijk mijn maandelijkse vaste lasten en mijn moeder ook en als ik de helft van €772 per maand ga ontvangen dan kom ik/wij waarschijnlijk niet uit.

Bij voorbaat dank! :) Reactie infoteur, 28-09-2014
Hallo Vinnie, als je wilt weten hoe groot de korting wordt, kun je het beste informeren bij het ministerie van SZW. Dat doe je via: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw

Lapre, 22-09-2014
Ik ben 20 en heb een wajong. Ik word volgend jaar maart 21. Woon samen met m'n moeder die is 100% afgekeurd en krijgt een wia. Verandert er wat voor ons volgend jaar qua inkomen? Reactie infoteur, 23-09-2014
Daar lijkt het helaas wel op. Voor concrete informatie over je situatie kun je het beste contact opnemen met het ministerie van SZW via http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw

H., 19-08-2014
Mijn volwassen zoon is depressief, wat gebeurt er als hij bij mij in komt wonen? we hebben namelijk allebei een bijstandsuitkering voor een alleenstaande.
Ik lees in dit artikel dat bloedverwanten in de eerste graad uitgezonderd blijven van het partnerschapbegrip, waarbij de vermelding dat dit ook geldt voor een inwonend volwassen kind.
Ik heb contact opgenomen met de gemeente, de persoon die ik sprak zei dat mijn zoon in dat geval 10% gekort zal worden op zijn uitkering, maar dat hij niet weet hoe dit per januari zal veranderen.
Ik lees in dit artikel dat een al bestaande situatie per juli 2015 te maken zal krijgen met de kostdelersnorm, maar nogmaals: er staat ook dat bloedverwanten in de eerste graad uitgezonderd blijven van het partnerschap.
Ik wil graag weten waar ik aan toe ben, het moet financieel wel mogelijk zijn om m'n zoon een periode bij in te laten wonen.
Graag uw reactie, bij voorbaat hartelijk dank! Reactie infoteur, 19-08-2014
Het is inderdaad een zeer ingewikkelde kwestie!

Voor u is waarschijnlijk deze passage uit het Informatieblad Participatiewet van het ministerie van SZW voor gemeenten van 7 maart 2014 relevant: “Het inkomen van een meerderjarig kind of medebewoner wordt niet verrekend met de bijstandsuitkering van andere leden van het huishouden, mits de betrokkene geen gezamenlijke huishouding voert. "

Als uw zoon bij u komt inwonen, moet u er rekening mee houden dat als u dan een gezamenlijke huishouding voert, er een verlaging van de uitkeringen plaatsvindt.

Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met het ministerie van SZW. Hier: vindt u de contactgegevens: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw


"

Ns, 04-07-2014
Bedankt voor de reactie. Toch ben ik meerdere stukken aan het lezen over dit onderwerp. En overal komt naar voren dat de kostendelersnorm (met uitzondering van de AOW tot 2016) maar zeker binnen de WWB wel gaat gelden voor eerste graads familie.En dat je geen commerciële relatie kunt hebben met bijvoorbeeld je ouders waar je inwonend bent. Wat dus betekent dat een inwonende zoon, dochter, vader, moeder (vanaf 21) meegenomen worden in de kostendelersnorm http://www.samenvoordeklant.nl/fileadmin/downloads/Programmaraad/Pwet_en_WWB/20140618_Handreiking_Handhaving_Kostendelersnorm.pdf. Op deze link van de VNG vindt u de handhaving van kostendelersnorm en zoals u op het schema kunt zien op pagina 4 staat duidelijk 1e of 2e graads famile word de kostendelersnorm gehandhaafd. Met vriendelijke groet NS Reactie infoteur, 04-07-2014
Wat "overal" wordt gezegd of geschreven, is niet relevant. het gaat om wat in de formele wetstekst wordt bepaald. Die wetstekst is normgevend. En in die tekst worden bloedverwanten en aanverwanten in de eerste graad uitgezonderd als het om bijstandsuitkeringen gaat.

Dat iemand geen commerciële relatie met zijn of haar naaste familie kan hebben, staat ook in de wetstekst. Dat wordt ook nergens bestreden. Niet duidelijk is waar je conclusie"Wat dus betekent dat een inwonende zoon, dochter, vader, moeder (vanaf 21) meegenomen worden in de kostendelersnorm"op gebaseerd is. Logischerwijze kan in elk geval niet op de betreffende wetsbepaling zijn.

Ns, 03-07-2014
Ik heb toch het idee dat dit fout word weergegeven in dit artikel. Iedereen zal te maken krijgen met de kostendelersnorm. Ook al ben je bloedverwant in 1e graad. Dit staat ook duidelijk in artikel 22.5b. de persoon, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van belanghebbende, die op basis van een schriftelijke overeenkomst met de belanghebbende, waarbij een commerciële prijs is overeengekomen, als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onderhuurder, kostgever of kostganger in dezelfde woning als de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft, . Ik lees dit als ja je valt niet onder lid 1 ( kostendelersnorm) als je een contract hebt voor inwoning maar dat mag niet met een aanverwant in 1e of 2e graad. Dus met andere woorden ook hun hebben met de kostendelersnorm te maken. Ook al staat in de wet een andere omschrijving van gezamenlijke huishouding? Reactie infoteur, 19-08-2014
Beste Ns, je schrijft " Ook al ben je bloedverwant in 1e graad. Dit staat ook duidelijk in artikel 22.5b. de persoon, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van belanghebbende, "

Het woordje "niet" in die passage is veelbetekenend… Juist door dat woordje "niet" krijgt de zin een heel andere betekenis dan zonder dat woordje "niet".

Je interpretatie die begint met: "Ik lees dit als" vindt geen grond in artikel 22 lid 5 sub b. Daarin staat slechts dat voor bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad niet tot de personen bedoeld in het eerste lid van dat artikel worden gerekend en dat de rekensom die geldt voor die personen dus niet voor hen geldt. Wat voor bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad geldt, vind je elders in de wet. Daarbij is het van belang om ook binnen die categorieën onderscheid te maken.

Zie o.a. artikel 3 lid 2.

Bloedverwanten en aanverwanten in de eerste graad, worden niet door de Participatiewet getroffen. Een bloedverwant in de tweede graad wordt niet door de Participatiewet getroffen indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte.

De wet is op dit punt helder.

Manon-troppo (160 artikelen)
Laatste update: 27-10-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.