Tarotkaarten, niets om bang voor te zijn

Met voorstellingen als Dood en De Duivel verrast het nauwelijks dat tarotkaarten mensen soms de stuipen op het lijf jagen. De kaarten kunnen juist betekenen dat je je eigen frustraties niet moet opkroppen of dat je een relatie moet beëindigen.

Wat zijn tarotkaarten?

Een tarotspel bestaat uit 78 geïllustreerde, allegorische kaarten, 22 grote kaarten, 40 getalskaarten en 16 hofkaarten.
De kaarten kunnen gebruikt worden voor toekomstvoorspellingen, meditatie, visualisatie en soms als focus voor rituelen, gericht op het aantrekken of afstoten van de inherente kwaliteiten van de betreffende kaart.
Meer dan welke andere vorm van toekomstvoorspelling dan ook is de tarot ten onrechte als een vorm van duistere of zwarte magie beschouwd. Maar tarotkaarten zijn feitelijk, niets anders dan een set symbolen voor het interpreteren van onbewuste behoeften en verlangens en het anticiperen op toekomstige paden.
Het probleem schuilt niet in de kaarten zelf, maar in de manier waarop ze gebruikt worden. Om die reden kunt u hetbeste uitsluitend helderzienden consulteren die persoonlijk aanbevolen zijn. Nog beter is het om zelf de tarotkaarten te lezen voor uwzelf en uw vrienden en, als u dan toch een beroepswaarzegger raadpleegt alle eventuele obstakels uit te leggen als te overwinnen uitdagingen in plaats van als onherroepelijk slecht nieuws.

Welk spel zou u moeten kiezen?

In tegenstelling tot de populaire opvatting is er helemaal niets verkeerd aan om zelf uw eigen tarotspel uit te kiezen. Het loont de moeite om in een goed gesorteerde boekhandel of esoterische of new age-winkel uitvoerig de verschillende spellen te bekijken die er op de markt zijn. Tenzij u een sterke voorkeur hebt, is het dikwijls gemakkelijker werken met een spel kaarten waarin de Kleine Arcana geïllustreerd is, aangezien het de ervaring van velen is dat de symbolen voor alle getalskaarten en de gedetailleerde hofkaarten hun intuïtie stimuleren, vooral als ze onbekend zijn met de tarot.
Veel tarotspellen zijn gebaseerd op het spel van Rider-Waite, dat vermoedelijk het meest rechtlijnig en stimulerend is.

De interpretatie van de kaarten.

Sommige tarotlezers duiden kaarten als hetzij positief, hetzij uitdagend, afhankelijk van het feit of de kaart rechtop of omgekeerd (ondersteboven) wordt gedeeld. Ik ben van mening dat dit allerminst om een echte paranormale keuze hoeft te gaan, aangezien de kaart eerder per ongeluk verkeerd in het spel teruggestopt kan zijn of de stok geschud kan zijn door iemand die, net zoals ik, niet bijster handig is.
Elke kaart kan een betekenis hebben van creatieve, remmende of nagatieve resultaten, afhankelijk van toekomstige acties. Gewoonlijk overheerst er één betekenisaspect. Dat aspect kunt u dan zien door middel van alle kaarten te bekijken, maar vooral ook door uw intuïtieve gevoel te volgen. Dat is iets wat niet onderwezen kan worden, maar wat u alleen kunt leren door ervaring en door te vertrouwen op uw eerste indrukken, ook al lijken die tegen conventionele betekenissen in de druisen.
De kaarten met een vrouwenfiguur zijn evenzeer van toepassing op vrouwen als mannen, aangezien ze refereren aan een aspect in hun anima hun zachtere 'vrouwelijke' kant. Hetzelfde geld omgekeerd voor mannelijke kaarten.
Hieronder bespreken we beknopt de geaccepteerde betekenissen voor alle kaarten van de Grote Arcana. Vat ze op als niet meer dan een richtsnoer, niet als een wet van Meden en Perzen, aangezien dat het vrij stromen van uw eigen intuïtie alleen maar zal indammen.

Het lezen van de kaaarten

  • Neem een stok tarotkaarten, hetzij een volledig spel van 78 kaarten, tenzij alleen de 22 grote Arcana.
  • Denk zelf aan een specifieke vraag, of vraag degene voor wie u leest zich te concentreren op een algemene kwestie. Als de vraagsteller u zijn vraag 'verklapt', is dat nog geen vals spelen. Het enige wat telt, is dat u - samen - de tarot gebruikt als een instrument om zo veel mogelijk relevante informatie over een belangrijke kwestie te verwerven.
  • Schud de kaarten en leg de stok met de beeldzijden naar beneden voor u neer op tafel. Verdeel de stok in drie stapeltjes en deel van bovenaf van het stapeltje dat intuïtief goed aanvoelt of kies willekeurig kaarten uit de hele stok. Leg de kaarten telkens neer met de beeldzijde naar beneden, zodat u niet ziet welke kaarten u gedeeld hebt tot u het vereiste aantal kaarten getrokken hebt. Draai ze nu een voor een om en lees elke kaart alvorens de volgorde om te draaien. U kunt ook eerst de legging in haar geheel bekijken en daarna de individuele kaargten lezen. De laatste methode vind ik persoonlijk gemakkelijker, omdat ik dan van uit een algemeen overzicht de afzonderlijke kaarten kan duiden. Bedenk echter dat er geen goede of foute methoden zijn en dat het uw eigen intuïtie kan blokkeren als u de regels van iemand anders volgt.
  • Leest u de kaarten voor een ander, dan laat u hem of haar de kaarten schudden, neerleggen en omdraaien.

Rijen van 3, 6 of 9 kaarten

Het kan voor een beginnende tarotkaartenlegger te complex zijn om meteen betekenissen toe te kennen aan posities van een legpatroon. In plaats daarvan kun je de stok eenvoudig schudden en leg je 3, 6 of 9 kaarten uit met de beeldzijden naar beneden. Dit is een goede manier om te oefenen zolang u de kaarten nog aan het leren bent, omdat het u in staat stelt om een beeld op te bouwen.

  • Leg de eerste rij van 3 kaarten uit van links naar rechts
  • Wilt u 6 of 9 kaarten lezen, dan legt u de tweede rij van 3 kaarten boven de eerste en daar weer boven de derde rij, opnieuw telkens van links naar rechts.
  • Zoals bij iedere lezing, hoe simpel of complex ook, kan het helpen om eerst het totale gelegde patroon in ogenschouw te nemen en de indrukken op u te laten inwerken.
  • Kijk of u patronen kunt ontdekken van kaarten die mt elkaar lijken samen te hangen, zoals De Keizerin en De Keizer of De Gehangene en Dood. Mogelijk ontdekt u twee groepen van samenhangende kaarten. Dit soort patronen tekenen zich duidelijker af als u er ook de kaarten van de Kleine Arcana bij betrekt en op den duur zult u automatisch intuïtief verbanden tussen kaarten opmerken.
  • Uw eerste algemene indruk kan niet lijken te stroken met de betekenissen van de afzonderlijke kaarten. Vertrouwen op dit eerste, intuïtieve inzicht is nochtans de sleutel tot het succesvol lezen van de tart, of wat dat betreft alle vormen van orakelen. De kaarten zijn bouwstenen en het totaalbeeld kan, zoals we uit de gestaltpsychologie, weten, veel meer omvatten dan de som der delen.

Betekenissen kaarten

De betekenissen van de kaarten kan op verschillende manieren kunnen worden opgevat. Hieronder leg ik de kleine Arcana kaarten uit.

De Dwaas

De Dwaas is de eerste en soms laatste kaart. Hij (of zij) staat op het punt om van een rot af te springen of aan een reis te beginnen, vergezeld door zijn hond, sumbolisch voor de instincten.
Postitieve interpretatie: onaangeboorde potentie; een stap in het onbekende die vruchtbaar zal zijn; enthousiasme over een nieuwe onderneming; het grijpen van een onverwachte kans, die mogelijk gepaard gaan met verandering (hetzij letterlijk, hetzij in de zin van het aannemen van een nieuw perspectief).
Uitdagende aspecten: besluiteloosheid; onverantwoordelijkheid; een onvermogen om de ingeslagen weg te vervolgen; lichtgelovigheid.

De Magiër of Goochelaar

De Magiër of Goochelaar, is de kaart van creatieve energieën. Hij is de archetypische vernieuwer/bedrieger, die de sleutel tot verlichting in handen houdt.
Postitieve interpretatie: creativiteit; oorspronkelijkheid; het vinden van een oplossing door inspiratie in plaats van door logica; veelzijdigheid.
Uitdagende aspecten: slinksheid; onbetrouwbaarheid; het gebruik van manipulatie om anderen tegen hun wil te overreden; onvoorspelbaarheid.

De Hogepriesteres of Pausin

De Hogepriesteres representeert de spirituele, mysterieuse aspecten van het vrouwelijke principe.
Positieve interpretatie: spiritualiteit; afstand nemen van tiviale beslommeringen; onafhankelijkheid van de goedkeuring van anderen; vertrouwen hebben in de intuïtie.
Uitdagende aspecten: gecentreerd zijn in zichzelf; onverschilligheid ten aanzien van de emotionele behoeften van anderen; geobsedeerd worden door details.

De Hogepriester of Paus

De Hogepriester representeert tradities van allerlei aard en en spirituele wijsheid.
Positieve interpretatie: het zoeken naar wijsheid bij een wijze bron, of dat nu een persoon of boek is; het vasthouden aan traditionele waarden op een onzeker pad; leren door toepassing.
Uitdagende aspecten: een onvermogen om tegen het conventionele gedrag in te gaan; afwijzing van vernieuwingen; gedomineerd worden door redundante angsten, afwijzingen en verboden.

De Keizerin

De Keuzerin is de kaart van moederschap en moederlijke zorg.
Positieve interpretatie: het moederschap; koestering van de kwetsbaren; vruchtbaarheid (zowel met ondernemingen als wat de menselijke voortplanting betreft); creatief geven en empathie voelen met andermans problemen en zwakten.
Uitdagende aspecten: martelaarschap op het altaar van andermans wensen; bezitterigheid; verlies van de individuele indentiteit; preoccupatie met het leven van anderen.

De Keizer

De Keizer is de kaart van vaderschap, vastberadenheid en vroege macht. Hij is de ultieme gezagsfiguur, voor wie allen buigen, de vadergod en gemaal van de Keizerin-moeder.
Positieve interpretatie: energie die gefocust is op het volbrengen van doelstellingen; assertiviteit; zelfvertrouwen.
Uitdagende aspecten: een bovenmachtige kritische houding tegenover de zwakten van anderen; heerszucht en minachting van andermans wensen; agressiviteit en ongeduld.

De Geliefden

Dit is de kaart van liefde en emoties, relaties en de familie.
Positieve interpretatie: geluk in de liefde of door relaties emotionele of liefdeskeuzen die bevrediging brengen; een nieuwe liefde of vriendschap, gepaard gaand met de noodzaak van vertrouwen of toewijdingen.
Uitdagende aspecten: problemen in de liefde of relaties die niet genegeerd mogen worden; isolement; onwelkome keuzes in de liefde of met betrekking tot familie.

De Zegewagen

Is de kaart van de verandering, de uitdaging en ook van de zegeviering.
Positieve interpretatie: een positieve en vaak plotselinge verandering maken; het overwinnen van obstakels op de weg naar succes door het integreren van tegengestelde factoren; de actie ondernemen die vereist is om een doel te verwezenlijken.
Uitdagende aspecten: impulsieve beslissingen; rusteloosheid die tot verandering omwille van de verandering leidt; heen en weer slingeren tussen extremen.

Gerechtigheid

Is de kaart van principes en het spreken van de waarheid.
Positieve interpretatie: de ambtenarij aanpakken meet feiten en accurate details; de noodzaak in actie te komen tegen onrecht; het hooghouden van vitale principes.
Uitdagende aspecten: zich neerleggen bij onrecht in ruil voor een rustg leven; onrechtvaardigheid tegenover anderen; principes voor mensen laten komen.

De Hermiet of Kluizenaar

De Hermiet, de oude wijze man, s de kaart de innerlijke stem en de terugtrekking uit de buien- naar de binnenwereld.
Positieve interpretatie: naar de nnerlijke stem luisteren; zich terugtrekken van de eisen van de wereld teneinde zich creatief te vernieuwen; de afzondering opzoeken en het antwoord tot zich laten komen.
Uitdagende aspecten: het negeren van de wijsheid en raad die anderen je geven; voor moeilijke of vervelende situaties weglopen; niet kunnen communiceren met anderen.

Het Rad van Fortuin

Representeert de input van het onverwachte, zowel ten goede als ten kwade, in iemands leven en zijn of haar reactie op voor- en tegenspoed.
Positieve interpretatie: een onverwachte kans of uitdaging die, indien aangenomen, gede resultaten belooft; iemand die mogelijk een nieuwe uitlaatklep voor onze talenten biedt; een grote, wilskrachtige inspanning om onze zaak te bevorderen.
Uitdagende aspecten: anderen ongepast onze bestemming laten beïnvloeden; een gevoel van hulpeloosheid en het onvermogen om gebeurtenissen te beheersen; wachten op de wonderbaarlijke oplossing.

Kracht

In sommige spellen is deze kaart van positie gewisseld met Gerechtigheid. Kracht is symbolisch voor de kracht en moed om tegenslag te overwinnen of voor volharding en het geduld om een relatie 'uit te zingen' tot ze vrucht draagt of op natuurlijke wijze ten einde loopt.
Positieve interpretatie: de moed om tegenstand te overwinnen; geduld en volharding in moeilijke omstandigheden; verborgen krachten.
Uitdagende aspecten: vrees om met plannen tegenstand te ondervinden; te geduldig zijn in een hopeloze situatie; niet luisteren naar de argumenten van anderen.

De Gehangene

Is de kaart van het offer of vrijwillig verlies teneinde groter voordeel te behalen.
Positieve interpretatie: een plan dat of een verplichting die op de lange termijn profijt brengt, maar op de korte termijn om grote inzet vraagt of met verliezen gepaard gaat; het opgeven van onrealistische plannen of achterhaalde levenswijzen; onbaatzuchtige daden.
Uitdagende aspecten: het onvermogen om een onbevredigende of niets opleverende situatie los te laten; het opofferen van het persoonlijke gelukt voor een onwaardige zaak; concentratie op gewin op de korte termijn en het veronachtzamen van de visie op lange termijn.

De Dood

Dit is de kaart van natuurlijke verandering en vooruitgang en als zodanig wegen haar positieve betekenissen veel zwaarder dan enige eventuele negatieve.
Positieve interpretatie: natuurlijke punten van verandering; een einde dat, indien aanvaard, tot een nieuw begin zal leiden; indicaties dat uitgestelde beslissingen of veranderingen nu genomen of tot stand gebracht kunnen worden.
Uitdagende aspecten: mogelijk is er al veel te lang gewacht met een bepaalde verandering; tegenzin om vooruit te gaan; ongegrond pessimisme over de toekomst.

Matigheid

Dit is de kaart van harmonie, genezing en gematigdheid.
Positieve interpretatie: de noodzaak om gebeurtenissen op hun beloop te laten; het vinden van een compromis; genezing door of van anderen.
Uitdagende aspecten: concentratie op andermans harmonie ten koste van de eigen harmonie en vrede; weglopen voor het nemen van impopulaire besluiten; te naïef zijn ten aanzien van andermans motieven en intenties.

De Duivel

Deze kaart heeft niks te maken met zwarte magie of het kwaad, maar weerspiegelt de schaduwkant van de menselijke persoonlijkheid en het beland van het onderkennen van negatieve gedachten en emoties.
Positieve interpretatie: negatieve gevoelens gebruiken om verandering tot stand te brengen en onrecht te herstellen; de aanvaarding dat negatieve gevoelens over iemand of een situatie gerechtvaardigd zijn; de onderkenning van een negatieve invloed of situatie.
Uitdagende aspecten: het onderdrukken van gerechtvaardigde boosheid en wrevel, waardoor ze omslaan in depressie of zelfhaat; ons laten beïnvloeden door de negativiteit van anderen; doorgaan met destructieve patronen of relaties terwijl we anderen er de schuld van geven.

De Toren

Is een symbool van bevrijding van beperingen en stagnatie; het nieuwe begin dat beloofd werd door De Dood, waarmee deze kaart regelmatig samen verschijnt in lezingen.
Positieve interpretatie: bevrijding van beperkingen; een verruiming van mogelijkheden; het schijnbare ineenstorten van plannen die geen stevige fundamenten hadden; de kans om een meer zekere toekomst op te bouwen.
Uitdagende aspecten: het verloren gaan van een tijdelijke schuilplaats voor de werkelijkheid; de angst vertrouwde, maar beperkende routines te moeten opgeven; terugslag en verstoring, die onvermijdelijk zijn.

De Ster

Is de kaart van de hoop, van inspiratie, van de verlichting die een gelukkige toekomst inluidt.
Positieve interpretatie: tekenen van hoop na een moeilijke periode; het nastreven van dromen die kunnen uitkomen met inspanning en geloof in onszelf; plotselinge inspiratie, die de weg naar toekomstig geluk ontsluit.
Uitdagende aspecten: hoopvol gestemd zijn op basis van onrealistische verwachtigen aangaande de volmaaktheid van mensen of situaties; ons aangetrokken voelen tot oppervlakkige glitter en goud of opwinding; zo lang en veel dromen en wensen dat echte kansen gemist worden.

De Maan

Is een symbool van mysterie, magie en de levenscyclus, met zijn eb en vloed, met mijn constante beloften van vernieuwing en een nieuw begin.
Positieve interpretatie: vertrouwen swtellen in dromen, visioenen en paranormale inzichten; de verbeelding in plaats van dde logica gebruiken; door mee te gaan op het natuurlijke eb en vloed van energieën weten wanneer het juiste moment is om te handelen en wanneer men beter kan wachten.
Uitdagende aspecten: puur in een wereld van dromen leven; het volgen van de gemakkelijke weg; onnodig geheimzinnig zijn.

De Zon

Is de kaart van pure energie, optimisme, vreugde en succes in htermen van de wereld; het alter ego van de Maan.
Positieve interpretatie: het perfecte moment om een kans te grijpen; onvervulde potentie; de energie en het vermogen om met iedere actie of elk plan te slagen.
Uitdagende aspecten: compentiviteit in een destructieve zin; geobsedeerdheid met details; uitputting ten gevolge van burn-out.

Het Oordeel of De Engel

Is het symbool van verzoening en spirituele vernieuwing. De kaart symboliseert de Dag des Oordeels, niet in de middeleeuwse zin van het uidelen van beloningen en straffen, maar van zelfbeoordeling.
Positieve interpretatie: het vermogen om het succes van een bepaalde onderneming of het leven in het algemeen te evalueren, niet in termen vn succes in de wereld, maar van persoonlijke vervulling en bevrediging; het vermogen om te vergeven en te vergeten,, zowel onze eigen fouten als die van anderen; van ervaringen, goede of slechte, leren om fouten in de toekomst te vermijden.
Uitdagende aspecten: niet van het verleden leren; ons leven leiden volgens de eisen en verwachtigen van anderen; stil blijven staan bij fouten en onrechtvaardigheid uit het verleden; te haastig oordelen over een situatie of persoon.

De Wereld

Is de kaart van het verruimen van horizonten en oneindige mogelijkheden. Dit is daarnaast een kaart van beweging, of het nu gaat om een feitelijke reis of het openstaan voor nieuwe ideeën en terreinen.
Positieve interpretatie: nieuwe horizonten en het begin van een opwindende fase, geestelijk of lichamelijk; de noodzaak verder te trekken of iets nieuws te ondernemen; een besef van compleetheid en gevoel van eigenwaarde.
Uitdagende aspecten: het negeren van wat van waarde is dicht bij huis; jachtige activiteiten teneinde ieder moment druk bezig t zijn, zodat er geen tijd voor rustige contemplatie rest; de weigering om grenzen te verruimen.

Lees verder

© 2011 - 2024 Lynn, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Chakra's en de TarotChakra's en de TarotEr zijn in ons lichaam zeven grote chakra's te vinden. Deze zeven verschillende chakra’s zijn verbonden met de grote en…
De Tarot (het Rider Waite kaartspel)Al eeuwenlang spreekt het kaartspel met de Tarotkaarten tot de verbeelding. De verschillende kaartensets (dit artikel he…
Verschillende soorten leggingen met TarotkaartenDoor middel van verschillende soorten leggingen met de Tarotkaarten kan je meer over jezelf te weten te komen. Door de v…
De Osho Zen Tarot: een transcendentaal zenspelDe Osho Zen Tarot is genoemd naar Bhagwan Shree Rajneesh, beter bekend als Osho, een spiritueel meester. Deze kaarten ve…

Is geluk te koop?Is geluk te koop?Laten we eens ingaan op het onderwerp geluk. Niet het geluk dat je nodig hebt om de loterij te winnen, maar het gevoel v…
Een nieuwe dimensie, een nieuw wereldbeeldAl jaren leven we in een maatschappij waar geld staat voor macht en waar materialisme belangrijk is. Dit is nu aan het v…
Bronnen en referenties
  • Zelf toekomst leren voorspellen - Cassandra Eason
Lynn (4 artikelen)
Gepubliceerd: 21-12-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.