Belastingdienst: verzuim- en vergrijpboeten

Wie niet zijn belasting tijdig of juist aangeeft aan de Belastingdienst kan een verzuim- of een vergrijpboete opgelegd krijgen. Wanneer moet je vrezen voor de hogere vergrijpboete en wanneer wordt er slechts een verzuimboete door de inspecteur opgelegd?

Verzuimboete

Een verzuimboete valt onder het lichte boeterecht. Gedraging waar een verzuimboete voor wordt opgelegd zou je kunnen vergelijken met overtredingen in het strafrecht ten opzichte van misdrijven. Voor het opleggen van een verzuimboete is het niet vereist dat er opzet op grove schuld bij de belastingplichtige aanwezig is bij de gedraging.

Voor de volgende gedragingen wordt onder andere een verzuimboete opgelegd:

  • Artikel 67a AWR: bij het niet binnen de termijn van het doen van aangifte voor de aanslagbelasting wordt een verzuimboete opgelegd door de inspecteur.
  • Artikel 67b lid 1 AWR: bij het niet binnen de termijn van het doen van aangifte voor de aangiftebelasting wordt een verzuimboete opgelegd door de inspecteur.
  • Artikel 67b lid 2 AWR: bij het niet binnen de termijn van het doen, dan wel onjuist of onvolledig doen van aangifte voor de loonbelasting wordt door de inspecteur een verzuimboete opgelegd.
  • Artikel 67c AWR: bij betalingsverzuim voor de aangiftebelasting wordt door de inspecteur een verzuimboete opgelegd.

Vergrijpboete

Een vergrijpboete valt onder het zware boeterecht. Gedragingen waar een vergrijpboete voor wordt opgelegd kunnen worden vergeleken met misdrijven in het strafrecht. Vergrijpboeten kunnen alleen worden opgelegd als er sprake is van grove schuld of opzet. Grove schuld is een in laakbaarheid aan opzet grenzende mate van verwijtbaarheid en omvat mede grove onachtzaamheid. Daarbij kan gedacht worden aan laakbare sloridigheid of ernstige nalatigheid. Bij grove schuld had de belastingplichtige redelijkerwijs moeten of kunnen begrijpen dat zijn gedrag tot gevolg kon hebben dat te weinig belasting zou worden geheven of betaald. Opzet is een gradatie hoger dan grove schuld en kan worden omschreven als het willens en wetens handelen of nalaten, leidend tot het niet of niet binnen de daarvoor gestelde termijn heffen of betalen van belasting. Onder opzet wordt ook voorwaardelijke opzet verstaan. Voorwaardelijke opzet is het willens en wetens aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat een handelen of nalaten tot gevolg heeft dat te weinig belasting geheven is of kan worden dan wel niet of niet binnen de termijn betaald is.

Bij de volgende gedragingen wordt door de inspecteur een vergrijpboete opgelegd:

  • Artikel 67d AWR: een vergrijpboete wordt opgelegd als een aangifte voor aanslagbelasting met opzet onjuist of onvolledig is gedaan.
  • Artikel 67e AWR: indien aan opzet of grove schuld van belastingplichtige is te wijten dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven wordt er gelijktijdig met de navorderingsaanslag door de inspecteur een vergrijpboete opgelegd.
  • Artikel 67f AWR: indien aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten is dat de belasting niet of gedeeltelijk niet is betaald, legt de inspecteur gelijktijdig aan het vaststellen van de naheffingsaanslag een vergrijpboete op.

Ne bis idem

Voor één en hetzelfde feit kan je maar één boete opgelegd krijgen. Als je een verzuimboete opgelegd hebt gekregen, dan kan er geen vergrijpboete, of andersom meer worden opgelegd. Het beginsel van ne bis in idem staat aan een tweede boete namelijk in de weg. Volgens het ne bis in idem beginsel kan je voor een feit, maar één keer gestraft worden.

Una via

Volgens het una via beginsel kunnen er niet twee verschillende vervolging opgestapeld worden. Als je eenmaal een boete opgelegd hebt gekregen, dan je niet nog eens strafrechtelijk voor het zelfde feit vervolgd worden, en andersom.
© 2011 - 2020 Leveen, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingfraude & boetes belastingfraudeBelastingfraude & boetes belastingfraudeBij belastingfraude kan de fiscus hoge boetes opleggen. Wat houdt belastingfraude in en welke maatregelen kan de Belasti…
Belastingaangifte 2019: de verzuimboete en heffingsrenteBelastingaangifte 2019: de verzuimboete en heffingsrenteWie te laat zijn belastingaangifte inkomstenbelasting doet, kan ook in 2018, 2019 en 2020 van de Belastingdienst een hog…
Actieve informatieplicht Belastingdienst 1 januari 2020Actieve informatieplicht Belastingdienst 1 januari 2020U hebt in 2019 en 2020 als belastingplichtige een wettelijke actieve informatieplicht naar de Belastingdienst toe. Als u…
Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2019 over aanslagjaar 2019. Wie 1 mei 2020 voor zijn aangifte inkomstenbelastin…

Kinderloos, kan ook een bewuste keuze zijnKinderloos, kan ook een bewuste keuze zijnVolwassenen die bewust kinderloos zijn, moeten hun standpunt vaak uitleggen. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen een kin…

Reageer op het artikel "Belastingdienst: verzuim- en vergrijpboeten"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Robert, 13-10-2013 18:05 #1
Niet aangeven gebruikelijk loon dga leidt tot forse vergrijpboete
De inspecteur heeft terecht naheffingsaanslagen loonbelasting opgelegd voor niet afgedragen loonheffingen over het loon van een dga. Gerechtshof Den Haag bevestigt in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank. Ook de vergrijpboeten van 50% over de jaren 2007 en 2008 houdt het hof in stand.
Een bv ontvangt naheffingsaanslagen loonbelasting over 2006 t/m 2009 in verband met onder meer niet-afgedragen loonheffingen over het loon van de dga. Over 2006 legt de inspecteur een verzuimboete op van 5%, over 2007 en 2008 vergrijpboeten van 50%, en over 2009 een verzuimboete van 5% die later vervalt. dit is inmiddels iets hoger.
Hof Den Haag bevestigt in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank. Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de dga in 2008 en 2009 een aanmerkelijk belang heeft in de bv en dat de inspecteur het loon van de dga terecht verhoogt naar het bedrag dat een andere werknemer van de bv in die jaren verdient, welk bedrag is opgebouwd uit loon plus provisies. De rechtbank oordeelt verder dat de vergrijpboeten terecht zijn opgelegd.
De externe accountant wijst de bv er al in 2005 en 2006 op dat de bv ten onrechte geen aangifte loonheffingen doet voor de dga. Door geen maatregelen te treffen om te voorkomen dat ook over latere jaren onjuist aangifte zal worden gedaan en te weinig belasting zal worden betaald, heeft de bv bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de verschuldigde loonheffing (gedeeltelijk) niet zal worden betaald, aldus de rechtbank. Daarmee is (voorwaardelijk) opzet bewezen; de rechtbank acht de boeten ook passend en geboden.
Naheffingsaanslag loonheffingen mag uitsluitend op onderzoek FIOD worden gebaseerd
Rechtbank Zeeland - West Brabant oordeelt dat de aan een autorijschool opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen met behulp van een redelijke schatting is vastgesteld en dat de inspecteur daarbij niet naar willekeur heeft gehandeld door zich uitsluitend te baseren op het onderzoek van de FIOD.
De FIOD stelt bij een autorijschool een (strafrechtelijk) onderzoek in wanneer een oud-werknemer in de krant vermoedens van fraude uit. De FIOD stelt daarbij vast dat niet alle opbrengsten van lesuren zijn verantwoord in de omzet en niet alle gewerkte uren in de loonadministratie zijn verantwoord. Een vennoot paste de dag- en weekstaten aan door het aantal gewerkte uren te verminderen, draaide de kilometerstanden van de lesauto's terug en vermeldde niet alle contant geïnde lesgelden. Op basis van het FIOD-onderzoek legt de inspecteur met omkering en verzwaring van de bewijslast de autorijschool een naheffingsaanslag loonheffing op over 2006 van € 82.087 en houdt daarbij rekening met € 8.895 reeds afgedragen loonheffingen. De autorijschool gaat in beroep en stelt dat zij heeft doen blijken dat de uitspraak op bezwaar onjuist is.
Rechtbank Zeeland - West Brabant oordeelt dat de autorijschool geen objectief controleerbare gegevens bijeen heeft gebracht die tot het oordeel leiden dat is aangetoond dat de naheffingsaanslag onjuist is. De naheffingsaanslag is volgens de rechtbank ook met behulp van een redelijke schatting vastgesteld en de inspecteur heeft daarbij niet naar willekeur gehandeld door zich uitsluitend te baseren op het onderzoek van de FIOD en niet daarnaast zelfstandig nog een onderzoek in te stellen.
Boete belastingfraude: vergrijpboete Max 300%
In alle gevallen kan de fiscus een zaak van belastingfraude afdoen met een boete en een naheffing.
De belastingdienst kent twee soorten boetes: een verzuimboete en een vergrijpboete. De verzuimboete is de boete die u krijgt als u niet op tijd aangifte doet. De vergrijpboete wordt opgelegd als blijkt dat u opzettelijk onjuist aangifte hebt gedaan. Bij belastingfraude is er dus sprake van de vergrijpboete.

De hoogte van de boete bij belastingfraude is afhankelijk van de ernst van de onjuist aangifte en kan oplopen tot 300% van de te betalen belasting. De fiscus kan de vergrijpboete met terugwerkende kracht van 5 jaar vorderen. Naast de boete wordt er heffingsrente in rekening gebracht: een compensatie voor het gemiste rendement.
Boete uitkeringfraude: 100% tot Max 150%
Sommige vormen van fraude kunnen bij alle uitkeringen (bijstand, WW, WAO, WIA, Anw, AKW en AOW) voorkomen, andere slechts bij bepaalde uitkeringen
Hoofdlijnen van de wet:
• Uitkeringsontvangers die frauderen moeten vanaf 1 januari 2013 altijd het benadelingsbedrag terugbetalen (ook gemeenten zijn tot terugvordering weer verplicht) en krijgen daarnaast een boete van 100 procent van het benadelingsbedrag.
• Bij een herhaling is de boete 150 procent van het benadelingsbedrag, en geldt er ten aanzien van een eventueel nog doorlopende of nieuwe uitkering geen beslagvrije voet.
1 Stbl. 2006, 705.
2 Zie bijv. TK 2005-2006, 30 413, nr. 15, p. 19; TK 2005-2006, 30 413, nr. 22, p. 6; EK 4 december 2006 (EK 11), p. 11-472.
3 Zie hieronder, par. 2.
4 TK 2005-2006, 30 413, nr. 17, p. 19; TK 2005-2006, 30 413, nr. 24, p. 10-11; TK 2006-2007, 30 655, nr. 7, p. 14. De vraag of het recht op een opgebouwd pensioen beslagen kan worden wordt niet gesteld, maar speelt in deze uiteraard ook.
5 ‘Meer’ verwijst dan, zo moet worden aangenomen, naar de bescherming die onder de PSW wel bestaan zou hebben op grond van art. 32 lid 4 PSW (het afkoopverbod). Zie over die vermeende bescherming echter nader hieronder.
6 Chris Spekreijse, Gevolgen invoering Pensioenwet voor het DGA pensioen, Accountant Adviseur maart 2006, p. 26-27.


Opvattingen omtrent de rechtspositie van een DGA in faillissement

In recente literatuur over de nieuwe Pensioenwet lopen de conclusies over de gevolgen van een faillissement van een DGA nogal uiteen. Een kleine bloemlezing:
(i) Een DGA heeft uit hoofde van de Pensioenwet geen bescherming ‘meer’5, noch bij pensioenopbouw in eigen beheer, noch bij een verzekerd pensioen, maar de pensioengerechtigde kan zich wel beroepen op het verzekeringsrecht van Boek 7 BW en, in faillissement, op de bepalingen in de Faillissementswet6;


a) omdat volgens de Faillissementswet de curator gerechtigd is om polissen af te kopen, tenzij dit onredelijk zou zijn voor de begunstigde op grond van art. 22a F;
b) omdat art. 7:986 BW mogelijk bescherming aan de DGA biedt, door inroeping van een contractuele afkoopbepaling jegens schuldeisers in beginsel niet toe te staan;
c) door 7:986 BW aan te passen (en een polis van een afkoopverbod te voorzien teneinde een beroep op art. 7:986 BW te kunnen doen);
d) door aan te knopen bij de afkoopverboden in de artikelen 19b Wet LB 1964 en 1.7 Wet IB 2001;
e) door art. 7:986 BW analoog toe te passen, zodat de polis niet afkoop-baar is bij faillissement of beslag, waarbij het niet uitmaakt of de ver-zekeringnemer de rechtspersoon is of de DGA persoonlijk7;
Kort samen gevat bij ernstige uitgebreide Fraude van UWV & belastingdienst is er een grote kans dat het geluksgevoel acuut verdwijnt en men GIGANTISCH de pineut is voor de rest van zijn of haar leven.
Het is daarom aan te bevelen om een goede advocaat te raadplegen.
De ten laste legging goed door te nemen, als deze wordt aangedragen.
Deze zal wel een garantie willen hebben voor de vergoeding van zijn diensten, ook al is zijn dienstverlening onder de maat.
Misschien nog een laatste feest voor de grote verhuizing?, Een grote voordeel dat je zelf niets hoeft in te pakken, dit is service van het huis en zal worden gedaan na of tijdens een openbare verkoop van de boedel, georganiseerd door de schuldeisers.

Infoteur: Leveen
Gepubliceerd: 28-10-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Reacties: 1
Schrijf mee!