InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > De oorsprong en betekenis van 666

De oorsprong en betekenis van 666

De oorsprong en betekenis van 666 Weinig getallen zijn zo zwaar beladen als 666. Sommigen mijden dit getal angstvallig. Anderen gebruiken het juist om een statement te maken. Weer anderen beschouwen het als een heilig getal. Waar komt dit mysterieuze getal eigenlijk vandaan? En wat heeft het te betekenen? We bespreken drie populaire interpretaties.

Een oude openbaring

Om een goed beeld te krijgen van de lading die het getal 666 voor veel mensen heeft, moeten we ver terug in de tijd. Tegen het einde van de eerste eeuw van onze jaartelling krijgt een zekere Johannes een hemels visioen over de toekomst. Hij bevindt zich op dat moment op het Griekse eiland Patmos, waarheen hij verbannen was vanwege het uitdragen van zijn geloof in Jezus Christus. In het visioen krijgt Johannes de opdracht om alles wat hij ziet op te schrijven in een boek. Het resultaat staat bekend als de Apocalyps, of (vertaald) Openbaring, en vormt het laatste boek van de Bijbel.

Op een gegeven moment ziet Johannes in het visioen een vrouw (symbool voor het volk van God) die zwanger is en op het punt staat om te baren. Dan verschijnt er een draak (symbool voor Satan), met zeven koppen en tien hoorns, die erop uit is om het kind (Jezus) te verslinden zodra het geboren is. Het kind wordt echter weggevoerd naar God, en er breekt een oorlog uit in de hemel, waarbij Michaël (de beschermengel van Gods volk) met zijn engelen vecht tegen de draak en zijn engelen (de demonen). De draak kan geen stand houden, wordt uit de hemel verdreven en op de aarde geworpen, en begint daar eerst de vrouw (het joodse volk) en daarna haar nageslacht (de christenen) te vervolgen.

Daarna ziet Johannes uit de zee een beest opstijgen, dat net als de draak zeven koppen en tien hoorns heeft. Op zijn koppen staan godslasterijke namen. Een van zijn koppen lijkt dodelijk gewond, maar herstelt weer. De draak geeft het beest zijn macht, waardoor de hele wereld het beest vol bewondering achterna loopt. Dan rijst er uit de aarde een tweede beest op, met twee hoorns. Het spreekt als de draak, en misleidt de bewoners van de aarde zodat ze het eerste beest gaan aanbidden. Het haalt hen zelfs over om een beeld op richten ter ere van het beest, en bewerkt dat allen die het beeld niet aanbidden ter dood worden gebracht. Ook zorgt het ervoor dat allen een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd, zodat niemand iets kan kopen of verkopen behalve degenen die dat teken, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam dragen. Dan schrijft Johannes dat het getal van het beest berekend kan worden, want het wijst op een mens, en zijn getal is 666.

Het Romeinse rijk en 666

De meest voor de hand liggende manier om te komen tot een oplossing van het raadsel, is de tekst uit Openbaring te plaatsen in de context van de tijd waarin het is geschreven. Dat is de tijd van het Romeinse rijk, vermoedelijk ten tijde van keizer Domitianus. Al tijdens de regering van zijn voorgangers, met name vanaf keizer Caligula, had de verering van de keizer als god ernstige vormen aangenomen. De oprichting van het beeld in het visioen van Johannes lijkt te verwijzen naar deze keizercultus, die voor joden en christenen onaanvaardbaar was. De twee beesten zouden dan een voorstelling zijn van de religieuze en politieke macht van het Romeinse rijk, als instrumenten van Satan ter verdrukking en vervolging van joden en christenen.

Deze interpretatie wordt versterkt door latere gebeurtenissen in het visioen, wanneer een engel aan Johannes uitlegt dat de zeven koppen van het eerste beest zeven heuvels voorstellen. Dit zou kunnen verwijzen naar de zeven heuvels van de stad Rome. De engel zegt vervolgens dat de zeven koppen ook staan voor zeven koningen, waarvan vijf al gevallen zijn, één er op dat moment is, en de laatste nog moet komen. De eerste vijf zouden kunnen zijn: de al eerder genoemde Caligula (die regeerde van 37 tot 41), Claudius (41-54), Nero (54-68), Vespasianus (69-79), en Titus (79-81). De regerende koning is dan keizer Domitianus (81-96).

Na deze verklaring volgt een nieuw raadsel. De engel vertelt dat na de komende, zevende koning, die slechts korte tijd zal regeren, er nog een achtste komt, die toch één van de zeven is. Als mogelijke oplossing van dit raadsel is wel gedacht aan de mythe van Nero redivivus. In het jaar 68, na een rumoerige tijd, pleegde keizer Nero zelfmoord, maar al snel ontstond het gerucht dat hij niet dood maar gevlucht was, en op een dag zou terugkomen. Deze gedachte wordt gesteund door wat Johannes eerder in het visioen zag, dat één van de koppen van het eerste beest dodelijk gewond was, maar zich weer herstelde.

Bron: Cjh1452000, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bron: Cjh1452000, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Nero, de beruchtste keizer ooit, werd vanwege zijn harde vervolging van christenen gezien als de belichaming van het beest. Zijn naam en titel waren in het Latijn Nero Caesar. In het Hebreeuws (zeer waarschijnlijk de moedertaal van Johannes) werd dit geschreven als NRWN QSR (een translitteratie, de eigenlijke Hebreeuwse letters zijn Nun, Resh, Wav, Nun, Qof, Samech, Resh). In deze taal heeft elke letter ook een cijferwaarde, evenals in het Grieks, het Aramees, en deels ook het Latijn (denk aan de Romeinse cijfers). Dit systeem wordt gematria genoemd. In de Hebreeuwse gematria is de waarde van de naam en titel van keizer Nero gelijk aan: 50 (Nun) + 200 (Resh) + 6 (Wav) + 50 (Nun) + 100 (Qof) + 60 (Samech) + 200 (Resh) = 666. Als de Latijnse naam Nero rechtstreeks wordt omgezet (zonder de extra Nun) is de som 616. Sommige manuscripten vermelden inderdaad 616 in plaats van 666.

De Rooms-katholieke kerk en 666

Hoe goed de Nero-interpretatie te begrijpen is vanuit het perspectief van de eerste eeuw, het blijft een raadsel hoe de in het visioen gedane voorspellingen nu, bijna 2000 jaar later, moeten worden uitgelegd. Want hoewel de eerstvolgende heerser na Domitianus (keizer Nerva) inderdaad maar kort regeerde (96-98), en er verschillende pseudo-Neros zijn geweest, kent de geschiedenis nadien nog een lange lijst van Romeinse keizers. In de vierde eeuw kwam er voor de christenen zelfs een totale omslag in de situatie, toen keizer Constantijn I (die regeerde van 306 tot 337) zich bekeerde tot het christelijke geloof, en onder keizer Theodosius I (379-395) het christendom werd verheven tot de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk.

De institutionalisering en toenemende macht van de Rooms-katholieke kerk leidde in de loop van de geschiedenis echter tot gebruiken en praktijken die niets van doen hadden met de leer die Jezus oorspronkelijk had verkondigd. De groeiende onvrede hierover gaf vanaf de 16de eeuw aanleiding tot verschillende protestbewegingen. Protestanten zetten zich af tegen het Rooms-katholicisme, en achtten zich niet meer gebonden aan de uitspraken van de paus, in wie ze de belichaming zagen van deze (af)godsdienst. Een van de omschrijvingen van de paus die door de Rooms-katholieke kerk werd gebruikt was (in het Latijn, de officiële taal van deze kerk) VICARIVS FILII DEI ("Plaatsvervanger van de Zoon van God"). In de Latijnse gematria (de Romeinse cijfers) is de waarde van deze omschrijving (letters zonder waarde weggelaten): 5 (V) + 1 (I) + 100 (C) + 1 (I) + 5 (V) + 1 (I) + 50 (L) + 1 (I) + 1(I) + 500 (D) + 1 (I) = 666.

De islam en 666

Recentelijk is nog een andere mogelijke oplossing van het raadsel voorgesteld. In oude manuscripten van het boek Openbaring, geschreven in het Grieks (de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament van de Bijbel), staat op de betreffende plaats namelijk niet het getal 666 uitgeschreven, maar vinden we drie letters: Chi, Ksi, en Stigma (zoals in het bovenste gedeelte van de afbeelding, waarbij de streep boven de Ksi ook te vinden is in bepaalde manuscripten). Volgens de Griekse gematria is de waarde hiervan inderdaad 600 (Chi) + 60 (Ksi) + 6 (Stigma) = 666. Maar het is de vraag of deze letters werkelijk als cijfers, of zelfs als letters bedoeld zijn. Een alternatieve verklaring is dat Johannes in zijn visioen bepaalde symbolen heeft gezien, die hij niet kende maar wel natekende, en die in latere kopieën geschreven werden als de daarop lijkende Griekse letters.

Sommige uitleggers hebben de drie Griekse letters geïnterpreteerd als Arabische tekens (zoals aangegeven in het onderste gedeelte van de afbeelding, waarbij het middelste teken het diagonale spiegelbeeld van ksi lijkt te zijn). De betekenis van de eerste twee tekens is (in het Arabisch van rechts naar links gelezen): "In de naam van Allah". Het derde teken (de gekruiste zwaarden) is een symbool van de islam. Vertaald naar de tekst in Openbaring zou volgens deze interpretatie Allah moeten worden gezien als het eerste beest (een afspiegeling van Satan) en Mohammed als het tweede beest (dat verderop in het visioen ook wel de valse profeet wordt genoemd). Hoewel niet valt te ontkennen dat de islam zeer intolerant is ten aanzien van allen die Allah niet aanbidden, zijn verdere parallelen met de specifieke kenmerken van het beest zoals genoemd in het boek Openbaring vooralsnog niet duidelijk. Merkwaardig is wel dat in de islam 666 juist als een heilig getal wordt gezien.

Eindoordeel

Geen van de drie besproken verklaringen lijkt exact te passen op het visioen van Johannes en de daarin vermeldde aanwijzingen en voorspellingen. Elk van de verklaringen lijkt vooral voort te komen uit de wens om het visioen te projecteren op verschijnselen, misstanden, of personen in de eigen tijd (de keizercultus in de eerste eeuwen, de Rooms-katholieke kerk aan het eind van de middeleeuwen, en de islam in de tegenwoordige tijd). Het ware gezicht achter het getal 666 blijft dus vooralsnog een raadsel. Een ding is echter zeker: in de Bijbel wordt met het beest de antichrist bedoeld. En volgens de voorzeggingen in het boek Openbaring zal met deze persoon, evenals met allen die in zijn dienst staan, binnen afzienbare tijd definitief worden afgerekend door Jezus Christus. Niet iets om zomaar de draak mee te steken dus.
© 2011 - 2019 Verus, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De valse messiah: Antichrist, Armilus en DajjalDe valse messiah: Antichrist, Armilus en DajjalDe drie Abrahamitische religies stellen dat er een eindtijd zal komen. In deze einde der tijden, zal er een valse messia…
Duivel: Wie is Satan of Lucifer nou eigenlijk precies?Voor de duivel bestaan er in de wereld heel veel verschillende namen. Lucifer, Satan, Beelzebub, de antichrist, het bees…
Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): ZaynabZanyab is een van de minder bekende vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh). Zij was zijn nicht en een gescheiden vrouw t…
Het einde der tijden: De Antichrist 666Het einde der tijden: De Antichrist 666In de Bijbel wordt een gruwelijke voorspelling gedaan. Er komt een tijd dat de wereld die we kennen ten einde komt. Het…
Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): MaymunaMaymuna was een familielid van de profeet Mohammed (vzmh). Zij was de laatste officiële vrouw van de profeet.
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Juvonse, Pixabay
 • http://www.biblija.net/
 • http://www.roman-emperors.org/
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeven_heuvels_van_Rome
 • http://www.gci.org/bible/rev/beast
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Nero_Redivivus_legend
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Gematria
 • http://hebrewgematria.blogspot.com/
 • http://www.preteristcentral.com/666%20and%20Nero%20Caesar.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Nero
 • http://www.skepsis.nl/beest666.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Vicarius_Filii_Dei
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Number_of_the_Beast
 • http://www.openbaring.org/666.htm
 • http://www.hol.com/~mikesch/666.htm
 • http://www.youtube.com/watch?v=GtquNNEO7Fw
 • http://littleguyintheeye.wordpress.com/2009/12/07/mark-of-the-beast-2-666/
 • http://barthsnotes.wordpress.com/2008/06/30/cufi-speaker-666-is-in-the-name-of-allah-2/
 • http://www.scribd.com/doc/14323078/The-Islamic-666-Revisited
 • http://www.666soon.com/islam_table_of_contents.htm
 • http://www.watchtower.org/o/20040401/article_02.htm
 • http://goedgelovig.wordpress.com/opw666/
 • Afbeelding bron 1: Cjh1452000, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Reageer op het artikel "De oorsprong en betekenis van 666"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Monique, 16-01-2014 11:32 #3
@ Infoteur. Geweldig zoals U het uitlegt. Het ware geloof laat zich zien in daden en een slechte boom brengt geen goede vrucht voort. De prof Moh zet aan tot kwaad en dit wordt als goed bezien. terwijl Jezus liefde en vergeving en je VIJAND lief te hebben. De vijand is iedereen die tegen Jezus Christus is of zijn woord verdraait dat kunnen ook zogenaamde christenen zijn die zich uitroepen als enige Gods volk. Die pleiten dat de hel onzin is, je afhalen van je familie en vrienden die niet bij hun sekte horen. Ook zij zijn een valse religie want ze verkondigen geen liefde maar afzetting. Echte christenen kunnen in elke gemeente of kerk aanwezig zijn, zij die Jezus volgen met heel hun hart en ziel. Reactie infoteur, 18-01-2014
Amen!

Eddie, 09-01-2013 06:25 #2
Mohammed is niet de grondlegger van de islam. De islam bestond al voor Mohammed.
Alleen de naam " de islam " werd gegeven in de tijd van Mohammed aan het geloof.
De profeet Mohammed was niet gekomen met een nieuwe geloof. De boodschap van alle profeten is 1. Reactie infoteur, 14-01-2013
Zou je dit iets verder willen uitwerken? Ik ben erg benieuwd wie je precies bedoelt met "alle profeten" en wat je precies bedoelt met "de boodschap". Zoals ik heb aangegeven zijn de boodschappen van Jezus en Mohammed in ieder geval niet eender.

Tier, 21-05-2012 01:48 #1
In het artikel wordt de Islam afgebeeld als in het algemeen intolerant tegen niet moslims te zijn. Dit is generaliserend en daarnaast onwaar. Op basis van de inquisitie en het bestaan van de klu klux klan en de jodenvervolging in WW2 kan men argumenteren dat bepaalde anderen geloven (kuch Christendom kuch) erg intolerant waren/zijn. Geloven zijn fout of goed afhankelijk wat JIJ ermee doet. Reactie infoteur, 21-05-2012
Je kunt op twee manieren aankijken tegen een godsdienst: 1) wat de grondlegger heeft voorgeschreven, en 2) wat een gelovige er in zijn eigen leven mee doet. In de zin van punt 2) heb je gelijk: gelukkig zijn niet alle moslims intolerant tegen niet-moslims. In de zin van punt 1) heb je echter ongelijk: de islam is in beginsel wel degelijk zeer intolerant tegen niet-moslims.

Volgens Mohammed (grondlegger van de islam) is dit de juiste houding:

"Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander." (Soera 48:29)

"O Profeet, bevecht de ongelovigen en de huichelaars en treed hard tegen hen op." (Soera 9:73)

"O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en wees streng tegen hen." (Soera 66:9)

"Doodt dan de veelgodenaanbidders waar jullie hen ook aantreffen en grijpt hen, en omsingelt hen en loert op hen vanuit elke hinderlaag." (Soera 9:5)

"Gehoorzaam daarom de ongelovigen niet en vecht tegen hen met een grote strijd." (Soera 25:52)

"O u die gelooft, bevriendt u niet met een volk op hetwelk Allah vertoornd is." (Soera 60:13)

Volgens Jezus (grondlegger van het christendom) is echter dit de juiste houding:

"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf." (Matteüs 22:37-39)

"En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel." (Matteüs 5:44-45)

"Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen." (Lucas 6:27)

"Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is." (Lucas 6:31-35)

Samenvattend, als een moslim strijdt tegen een niet-moslim, is dat volledig in overeenstemming met het voorbeeld van Mohammed. Maar als een christen strijdt tegen een niet-christen, gaat dat in tegen het voorbeeld van Jezus. Daarom gaat jouw argument niet op: leden van de inquisitie, de klu klux klan, of jodenvervolgers in WW2 handelden in strijd met het voorbeeld van Jezus, en waren daarom in de praktijk geen christenen, ook al beweerden ze misschien van wel.

Infoteur: Verus
Laatste update: 08-04-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 23
Reacties: 3
Schrijf mee!