Gaan dieren naar de hemel?

Gaan dieren naar de hemel? Voor veel christenen die een huisdier verliezen is het een moeilijke vraag. Is mijn huisdier nu in de hemel? En ga ik hem of haar daar weer terugzien? Met name als er een kind in het spel is wiens huisdier is overleden is dit een moeilijke vraag. Het lijkt er op dat de Bijbel erop wijst dat er ook voor dieren een plaats is in de hemel, en dat de dieren die daar zullen zijn dezelfde zijn als de dieren die nu op aarde zijn. Dieren dragen mede de gevolgen van de relatie tussen God en de mens en zij zullen ook verlost worden. Een troost voor gelovigen die een huisdier verliezen.

Hoe dieren de gevolgen van de relatie tussen God en de mens merken

In het Bijbelboek Genesis wordt het lot van dieren meerdere malen gekoppeld aan dat van mensen en dragen dieren mede de gevolgen van de relatie tussen God en de mens. Namelijk bij de zondeval, tijdens de zondvloed en op het moment dat God het Noachitisch verbond sluit met Noach, zoals hieronder beschreven. Het zou vreemd zijn als de dieren op aarde de gevolgen merken van deze zaken, maar in de hemel ineens niet meer.

De zondeval

Met de zondeval, beschreven in Genesis 3, kwamen dood en vervloeking de wereld in. Voor de mensen hield dit in dat zij vanaf dat moment onvermijdelijk zouden sterven, dat het leven veel zwaarder zou worden en dat alle mensen in zonde geboren zouden worden (Ps. 51:7). Voor de dieren betekende dit echter ook een einde aan het goede leven. Dieren zouden jagers en prooien worden, ook van de mens. Dit alles was het gevolg van de zonde van de mens.

De zondvloed

Wanneer God vanwege de slechtheid van de mensen besloot tot de zondvloed had dit vanzelfsprekend niet alleen impact op de mens, maar ook op de dieren. God besloot echter dat Noach, zijn gezin en zijn schoondochters een uitzondering moesten vormen (Gen. 6:18). Naast deze uitzondering zouden er echter ook onder de dieren uitzonderingen zijn. Van elke diersoort een mannetje en een vrouwtje, van de reine dieren zeven paar (Gen. 7:2). Door de zonde van de mens werden de dieren ook hier het slachtoffer, maar door de rechtvaardigheid van Noach waren er ook dieren die gespaard werden.

Het Noachitisch verbond

In Genesis 9:8-17 sluit God een verbond met Noach, waarin Hij, onder andere, belooft dat er nooit meer een zondvloed zal zijn. In dit verbond wordt echter niet alleen de mens als verbondspartner genoemd, maar ook de dieren. God sluit het verbond met Noach en met "alle levende wezens die bij u zijn: het gevogelte, het vee en het wild gedierte" (Gen. 9:10 - NBG 1951). Het bijzondere aan het verbond is dat er veel nadruk op de dieren wordt gelegd. Tot vijf maal toe spreekt God over Noach én al wat op aarde leeft (Gen. 9:10; 12; 15; 16; 17). Het verbond dat God met de mens sloot gold dus ook voor de dieren.

Teksten over verlossing en vernieuwing voor dieren

Onder christenen is het algemeen bekend dat de Bijbel verlossing voorzegt voor mensen, maar het lijkt erop dat niet alleen mensen verlost zullen worden. Als het gaat over de vraag wie er verlost en vernieuwd zullen worden wordt er in de Bijbel namelijk gesproken over 'alle vlees', 'de hele schepping' en 'alle dingen'.

Alle vlees

In Lucas 3:4-6 citeert Jezus een profetie van Jesaja (Jes. 40:3-5) waarin hij voorzegde dat alle vlees het heil van God zou zien. Dit roept de vraag op wat Jesaja, en later Jezus, bedoelde met 'alle vlees'. Doorgaans wordt dit geïnterpreteerd als 'alle mensen', maar het is niet duidelijk waarom het zo wordt geïnterpreteerd, omdat theologen doorgaans niet aangeven waarom zij het zo interpreteren (zoals bronnen 3 en 4).

Als het alleen over mensen had moeten gaan dan had er ook kunnen staan 'alle mensen', maar zowel in Jesaja als in Lucas wordt gesproken over 'alle vlees'. Daardoor lijkt het ook dieren te omvatten, omdat die ook van vlees gemaakt zijn.

De hele schepping

Volgens de apostel Paulus zouden niet alleen de mensen bevrijd worden, maar zou de schepping worden bevrijd van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid (Rom. 8:21-23). Als dieren ook bevrijd worden van vergankelijkheid dan moet er een link zijn tussen dieren in het hiernamaals en dieren in dit leven. Is die link er niet (als dieren hier sterven en als er in de hemel andere dieren zullen zijn, of geen dieren), dan zijn de dieren (en daarmee een deel van de schepping) niet bevrijd.

Alle dingen

In Openbaringen 21:5 zegt Jezus dat Hij alle dingen nieuw zal maken. Ook hier lijken dieren deel te zijn van de vernieuwde schepping, omdat het vreemd zou zijn als dieren niet onder 'alle dingen' zouden vallen.

Maar dieren hebben toch geen ziel?

Onder christenen leeft het idee dat dieren geen ziel hebben. Een reden hiervoor is dat dieren in de Bijbel redeloos genoemd worden (Ps. 32:9; 73:22 - bron 2). De vraag is echter of 'redeloos' ook zielloos betekent. Dit lijkt niet het geval, omdat in het scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2 niet alleen de mens levensadem ingeblazen kreeg en een levend wezen (nephesh) werd (Gen. 2:7), maar dat ook dieren de 'adem van de levensgeest' in hun neus hadden en daardoor levend (nephesh) zijn (Gen. 1:20; 30; 7:22). Als mensen die nephesh zijn dus een ziel hebben, dan hebben dieren er ook één.

De term nephesh

De Hebreeuwse term 'nephesh' kan worden vertaald als 'adem' of 'leven', maar ook als 'ziel'. Daardoor wordt het inblazen van de levensadem in de neus van Adam door christenen gezien als het moment dat hij een ziel kreeg. Als dit zo is dan moet men stellen dat ook dieren een ziel hebben.

Men zou kunnen stellen dat 'nephesh' zijn betekent dat je daadwerkelijk leeft, omdat je adem haalt en dat het in het scheppingsverhaal niets zegt over het al of niet hebben van een ziel (zoals bron 5). Het lastige hieraan is dat toen de mens nephesh was geworden hij volledig af was. Hij moet op dat moment dus een ziel gehad hebben, want nadat de mens nephesh werd zien we niet meer dat God hem verder vormde.

Het gedrag van dieren in de hemel

Er staan in de Bijbel in ieder geval twee teksten over de manier waarop dieren in de hemel zich gedragen. Volgens die teksten zullen ze vredig zijn en zullen ze God aanbidden.

Vrede

"De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Here." (Jes. 65:25 - NBG 1951).

In de hemel zullen dieren die voorheen elkaar aanvielen en zelfs opaten vredig naast elkaar leven. Ook mensen zullen volledig veilig zijn en hoeven zich geen zorgen te maken over hoe dieren zich gedragen. Een wonderlijke situatie, helemaal omdat die dieren in hun vorige leven elkaars vijand waren.

Aanbidding

"En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden." (Openbaring 5:13 - NBG 1951)

In een deel van zijn Openbaring hoort Johannes dat alle schepselen, inclusief dieren, de Vader (die op de troon zit) en de Zoon (het Lam) aanbidden. Het meest bijzondere in deze openbaring is niet eens dat de dieren God aanbidden, maar dat Johannes hen kan verstaan. De vraag die dit oproept luidt of mensen en verschillende soorten dieren in de hemel met elkaar kunnen praten.

Slotopmerkingen

Volgens de Bijbel dragen dieren mede de gevolgen van de relatie tussen God en de mens, zijn zij deel van de schepping die verlost zal worden, hebben zij een ziel en zullen zij in de hemel vredig naast elkaar en naast de mensen leven. Er is dus geen reden om aan te nemen dat dieren niet naar de hemel zullen gaan. Een troost voor christenen die een huisdier hebben of hebben gehad.
© 2017 - 2024 Theoloog, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het scheppingsverhaalHet scheppingsverhaalHet scheppingsverhaal is een verhaal dat in de bijbel staat in het boek Genesis. Het verhaal gaat over het ontstaan van…
De ziel in gewichtDe ziel in gewichtWanneer de mens sterft, verliest deze ongeveer 21 gram van zijn gewicht. Volgens sommigen zou dit te verklaren zijn aan…

Een christelijke kijk op positieve discriminatiemijn kijk opEen christelijke kijk op positieve discriminatieIn het kader van diversiteitsbeleid is er bij het aannemen van nieuw personeel of studenten bij Amerikaanse bedrijven en…
Tehilliem: Psalm 57 – een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 57 – een Joodse uitlegPsalm 57 gaat over David die op de vlucht is voor Saul en zich verschuilt in een grot. Saul leeft in de veronderstelling…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: ZERIG, Pixabay
  • 1. Alcorn, R.C., red. 2012. Eternal perspectives: a collection of quotations on heaven, the new earth, and life after death. Carol Stream, Ill: Tyndale House Publishers.
  • 2. Kanis, Jeroen. 2010. “‘Ook dieren komen in de hemel’”. Visie. september 28. https://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/ook-dieren-komen-in-de-hemel/.
  • 3. Nolland, J. 2000. Luke 1 - 9:20. Bewerkt door B.M. Metzger, D.A. Hubbard, G.W. Barker, en R.P. Martin. Word Biblical Commentary, Vol. 35A. Nashville: Nelson.
  • 4. Watts, J.D.W. 1987. Isaiah 34 - 66. Bewerkt door D.A. Hubbard, G.W. Barker, B.M. Metzger, en J.D.W. Watts. Word Biblical Commentary, Vol. 25. Waco, Tex: Word Books, Publ.
  • 5. Wenham, G.J. 1987. Genesis 1 - 15. Bewerkt door D.A. Hubbard, G.W. Barker, B.M. Metzger, en J.D.W. Watts. Word Biblical Commentary, Vol. 1. Waco, Tex: Word Books, Publ.
Reacties

Jehoeda (infoteur), 12-05-2017 #2
Dag Theoloog,

Het verschil tussen een mens en een dier is dat de mens een vrije wil heeft en een dier niet. Volgens de Joodse wijsgeer Maimonides kunnen alleen mensen gestraft en beloond worden. Op grond waarvan zouden dieren in de hemel komen?

Het antwoord op deze vraag kan je in deze link vinden: http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3016125/jewish/Do-Animals-Go-to-Heaven.htm

Groet,

Etsel Reactie infoteur, 15-05-2017
Beste Etsel,

Dank voor de link naar het artikel! Erg interessant!

Of dieren een vrije wil hebben vind ik eerlijk gezegd moeilijk te zeggen. De meningen lijken hierover te verschillen. Verder lijkt de Bijbel geen punt te maken van de vraag of dieren een eigen wil hebben. De Bijbel leert ons alleen dat er voor dieren een plek in de hemel is.

De Bijbel lijkt niets te zeggen over de vraag op grond waarvan dieren in de hemel komen. Dat wij de ziel van een dier kunnen verheffen (als dat een goede vertaling is van het woord 'elevate') is een interessante speculatie, maar is in mijn optiek niet meer dan dat, omdat ik het niet direct in de Bijbel terug kan vinden. De enige grond die ik kan bedenken waarop dieren in de hemel komen is Gods genade, of Gods relatie met hen, die aan ons als mensen slechts gedeeltelijk is geopenbaard.

Met vriendelijke groet,

Theoloog

Mariawrites (infoteur), 04-05-2017 #1
Mooi en troostrijk om te lezen. Als je ziet hoe veel mensen niet alleen andere mensen maar ook dieren aandoen, wat gun je dieren dan ook de hemel. Reactie infoteur, 15-05-2017
Beste Maria,

Dank voor je reactie! Ik ben blij dat je het artikel als troostrijk hebt ervaren.

Met vriendelijke groet,

Theoloog

Theoloog (57 artikelen)
Laatste update: 13-01-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.