mijn kijk op

Mauro krijgt geen verblijfsvergunning: CDA buigt voor PVV

Mauro krijgt geen verblijfsvergunning: CDA buigt voor PVV Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 1 november 2011 twee moties vanuit de oppositie verworpen, die opriepen de jonge Angolees Mauro Manuel een verblijfsvergunning te geven. Ook het CDA stemde tegen, inclusief de zogenaamde kritische CDA'ers Ad Koppejan en Kathleen Ferrier. Dit ondanks het gegeven dat het hierbij gaat om een heel basaal en universeel mensenrecht: het recht op een gezinsleven. Het CDA is als christelijke partij wat mij betreft geen knip voor de neus waard.

De achtergronden van de Angolees Mauro Manuel

Tegen de achtergrond van een bloedige burgeroorlog die aan honderdduizenden Angolezen het leven kostte en de economie en infrastructuur van het land volledig ruïneerde, besloot de moeder van Mauro om haar zoon in 2002 naar Nederland te sturen, in de hoop op een betere toekomst. Mauro was toen negen jaar oud. Zijn asielaanvraag werd hier te lande door de minister afgewezen. Een verblijfsvergunning als alleenstaande minderjarige vreemdeling kreeg hij ook niet, omdat hij immers een moeder in Angola heeft.

Pleeggezin

Sinds Mauro in Nederland verblijft, woont hij in een pleeggezin in Limburg. Hij gaat er naar school, zit er op een voetbalclub en hij heeft er zijn vrienden. Twee pogingen van het pleeggezin om hem te adopteren mislukten. Mauro is inmiddels 18 jaar en geïntegreerd in Nederland. Een leven in Angola kan hij zich dan ook niet meer voorstellen.

Mauro heeft recht op een gezinsleven

In 2008 diende Mauro op grond van artikel 3.28 van het Vreemdelingenbesluit een aanvraag in om als minderjarige vreemdeling een verblijfsvergunning te krijgen op grond van verblijf bij pleegouders. Deze aanvraag werd door staatssecretaris van Justitie Albayrak op 19 november 2009 afgewezen. Ook het bezwaar dat door Mauro's advocaat was ingediend, werd niet gehonoreerd. Mauro ging hiertegen in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Deze achtte een jaar geleden zijn beroep gegrond. Nederland had volgens de rechtbank het in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) vastgelegde recht op respect voor familie- en gezinsleven geschonden. Mauro vormde met zijn pleegfamilie een gezinsverband. Hij had recht op een gezinsleven, zoals is vastgelegd in artikel 8 van het EVRM.

Kinderombudsman over Mauro
"Op grond van artikel 6 van het verdrag dienen Staten de ontwikkeling van een kind in de ruimst mogelijke mate te waarborgen. Verder bepaalt artikel 20 dat kinderen die tijdelijk of blijvend het verblijf in het gezin waartoe het behoort moeten missen recht hebben op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege.

Daarnaast staat in artikel 8 van het EVRM dat het gezinsleven beschermd moet worden. Na een bepaalde verblijfsduur in Nederland waarbij een kind binding heeft gekregen met de samenleving, en in het geval van Mauro met zijn pleeggezin, is het de vraag of deze kinderen nog terug gestuurd mogen worden naar het land van herkomst of naar het land van hun ouders. De gezinsbanden hebben zich gevormd met de ondersteuning van de officiële voogdij-instelling. De Nederlandse overheid was op de hoogte van het verblijf van Mauro in Nederland. Mauro is onderdeel geworden van het gezin van zijn pleegouders, hij woont daar al 8 jaar."[1]

Marginale toetsing

Minister Gerd Leers (CDA) voor Immigratie en Asiel had het hierbij kunnen laten. Volgens jurist/docent Gerdjan Kipping zijn echt gelijke gevallen in het bestuursrecht namelijk maar dun gezaaid en van een precedentenwerking is daarom volgens hem nauwelijks sprake.[2] Toch ging Leers in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door de Raad van State is bovenvermeld argument niet verworpen. Toch won de minister het hoger beroep, omdat de lagere rechter het oordeel van de minister dat Mauro moest vertrekken alleen marginaal had mogen toetsen. Het besluit van de staatssecretaris was volgens de Raad van State niet in strijd met de regels genomen.

Het 'christelijke appel' van het CDA

Het CDA profileert zich als een partij waar mensenrechten hoog in het vaandel staan.[3] Gerd Leers had in het geval van Mauro de daad bij het woord kunnen voegen. Maar hij deed het niet. Hij liet de procedurele kant van de zaak prevaleren boven de rechten van dit kind. De uitzetting van Mauro is in flagrante strijd met de kinderrechten. De jongen woont sinds zijn negende in een pleeggezin in Nederland en heeft hier zijn leven opgebouwd, maar moet binnenkort naar het Afrikaanse land Angola. Hoe kun je als partij de mond vol hebben van mensenrechten en tegelijk Mauro's recht op een gezinsleven niet eerbiedigen? Waar is het christelijke appel van het CDA?

Discretionaire bevoegdheid

Nu kan Gerd Leers Mauro altijd nog een verblijfsvergunning verlenen op grond van een andere geschikte reden dan de in de wet genoemde verblijfsdoelen. Deze speelruimte van de minister wordt 'discretionaire bevoegdheid' genoemd.[4] Maar van deze mogelijkheid maakte hij geen gebruik. Onlangs stemde de Tweede Kamer tegen een motie die minister Gerd Leers vroeg om gebruik te maken van zijn bevoegdheid een uitzondering te maken voor Mauro. Ook de motie Spekman/Voordewind die opriep om een speciale regeling te maken voor Mauro en soortgelijke gevallen kon niet rekenen op een meerderheid. Ook het voltallige CDA stemde tegen. Leers zei "in alle hoeken en gaten gezocht" te hebben, maar geen ruimte te zien voor een verblijfsvergunning voor Mauro. De CDA-fractie berustte hierin. De resolutie over een humaan beleid voor jonge asielzoekers werd op het CDA najaarscongres van 29 oktober 2011, met overgrote meerderheid aangenomen. Maar voor Mauro heeft dat geen betekenis, die moet alsnog het land uit. Mooie woorden, maar nog even geen daden. Dat is de boodschap die het CDA afgeeft.

Rechtvaardigheid

De partijtop van het CDA zegt het zich niet te kunnen permitteren dat voor Mauro een uitzondering wordt gemaakt. Dan is het hek van de dam. Ook zou er in dat geval sprake zijn van willekeur. Het recht moet zwaarder wegen dan de barmhartigheid. Lútsen Kooistra beargumenteert in Het Goede Leven dat de vraag waar het echt om moet gaan, niet over recht maar over rechtvaardigheid gaat. "Is het recht altijd rechtvaardig en is het recht altijd barmhartig?"[5] Kooistra schrijft onder meer:

"Het recht - in het algemene - vindt zijn vervulling in de rechtvaardigheid - in het individuele. Rechtvaardigheid is de kritische functie ten opzichte van het recht; zij behoedt voor wetticisme. Recht en rechtvaardigheid kunnen nooit elkaars tegenpool zijn, laat staan tegen elkaar worden uitgespeeld. (...) De tegenstellingen die worden opgeroepen, zijn oneerlijk. Het beroep op de wet en het benadrukken van de juridische verantwoordelijkheid zijn een vlucht, weg van de verantwoordelijkheid die tot rechtvaardigheid oproept."[6]

Rechtvaardigheid beoefenen

Volgens de scribent is de discretionaire bevoegdheid de ruimte bij uitstek, waarin de rechtvaardigheid kan worden beoefend. De PVV heeft in ruil voor haar gedoogsteun als eis gesteld dat deze discretionaire ruimte tot het uiterste wordt beperkt. Dit is een doelbewuste aanslag op de ruimte waarin rechtvaardigheid kan ontstaan, aldus Kooistra. Henk Bleeker van het CDA beweerde bij Pauw & Witteman dat de rechtsstaat in gevaar komt als Mauro mag blijven. Alsof de discretionaire bevoegdheid van de minister geen onderdeel is van de rechtsstaat. Hij draait de zaken op een perverse manier om. Kooistra schrijft:

"De rechtsstaat wordt niet bedreigd als Mauro mag blijven. De rechtsstaat wordt wel bedreigd als een minister op voorhand wordt beperkt in zijn discretionaire bevoegdheid om rechtvaardige besluiten te nemen."[7]

Kooistra eindigt zijn artikel met de vraag hoe lang de VVD en het CDA zich nog laten gijzelen door een partij die willens en wetens pogingen doet rechtvaardigheid te voorkomen. Columnist Sytze Faber schrijft in dezelfde krant dat de zaak Mauro opnieuw illustreert dat Wilders aan de knoppen zit en dat het CDA in Den Haag de schlemiel is geworden.[8]

'Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op'

Leers benadrukt keer op keer geen willekeur te willen. Als echter bepaald zou worden dat niet alleen Mauro maar ook soortgelijke gevallen mogen blijven, wordt tegemoetgekomen aan de rechten van het kind én wordt voorkomen dat er sprake is van willekeur. Geef alle jongeren die in een gelijksoortige situatie verkeren duidelijkheid over hun toekomst. Dat was precies waar de motie Spekman/Voordewind van respectievelijk PvdA en ChristenUnie om vroeg: geen maatregel voor één individu, maar een eenduidige regeling voor kinderen in pleeggezinnen die langer dan 8 jaar in Nederland zijn en voor hun elfde levensjaar naar Nederland zijn gekomen. 'Maar dan is het hek van de dam', zullen tegenstanders luid brullen. Onzin, het gaat om hooguit tien tot vijftien jonge asielzoekers die zich in een gelijksoortige situatie bevinden.

Joel Voordewind en Arie Slob van de ChristenUnie deden een appel aan de CDA-fractie:

"Aangemoedigd door haar eigen congres kan de CDA-fractie dinsdag [1 november 2011] voor die motie Spekman/Voordewind stemmen. Dan wordt zichtbaar dat ook zij inspiratie vindt in de woorden van Hem naar wiens naam onze partijnamen refereren: ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ (Matteüs 25:35). Zeker, we leven niet meer in het paradijs en we kunnen de hele wereld niet redden, maar soms kruist Christus ons pad in de enkeling die voor ons staat. Zoals Mauro nu."[9]

'Draconisch'

Het gaat in deze gevallen om een heel basaal en universeel mensenrecht: het recht op een gezinsleven. Het gaat om slechts een kleine groep alleenstaande jonge vluchtelingen die in hun thuisland geen familieband hebben en in Nederland een langdurig (pleeg)gezinsleven hebben opgebouwd. Joel Voordewind haalt een orthopedagogisch rapport over Mauro aan, waarin wordt gesteld dat déze verstoten kinderen losscheuren van hun nieuwe familie 'draconisch' is.[10]

Regeringspartijen VVD en CDA, gedoogpartij PVV en de SGP stemden tegen de motie Spekman/Voordewind. Ook de kritische CDA'ers Ad Koppejan en Kathleen Ferrier stemden in lijn met hun fractie tegen de moties. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zei de tekst van de motie zelfs nog aangepast te hebben in lijn met het CDA-congres, waarin de christendemocratische achterban heeft verzocht minderjarige asielzoekers te hulp te schieten. Het mocht niet baten.

Gerechtigheid moet je doen

Het CDA blijft vasthouden aan de 'C', zo lees ik in de krant.[11] Dit zei voorzitter Jacobine Geel van de commissie 'Nieuwe woorden, nieuwe beelden', die de kernwaarden van de partij 'hertaalt'. De CDA-uitgangspunten gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap krijgen volgens Geel een facelift omdat ze flets zijn geworden door het machtsdenken en het pragmatisme van de partij. Juist, maar je schiet er echter geen donder mee op door woorden te gaan 'hertalen'. Het gaat niet om mooie woorden of frisse, eigentijdse beelden. Gerechtigheid moet je doen en dat is van alle tijden.

Noten:
 1. http://www.dekinderombudsman.nl/36/kinderen/nieuws/kinderombudsman-over-mauro/?id=54 (voor de laatste keer geraadpleegd op 6 november 2011)
 2. http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/de_uitzondering_bevestigd_de_regel/ (voor de laatste keer geraadpleegd op 6 november 2011)
 3. http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2010/12/50/Ormel__Mensenrechten_hoog_in_het_vaandel_blijven_houden.aspx (voor de laatste keer geraadpleegd op 6 november 2011)
 4. Vreemdelingenbesluit 2000, art. 3.4 lid 3.
 5. Lútsen Kooistra: CDA - Opstaan uit de spagaat, Het Goede Leven, 4-11 november 2011, p.6.
 6. Ibid.
 7. Ibid.
 8. Sytze Faber: Het CDA als schlemiel, Het Goede Leven, 4-11 november 2011, p.10.
 9. Opinie ND: hoe de Kamer over Mauro kwam te spreken, op: http://www.christenunie.nl/k/nl/news/view/494516 (voor de laatste keer geraadpleegd op 6 november 2011)
 10. Opinie Volkskrant: Mauro is niet geholpen met een goocheltruc, http://www.christenunie.nl/k/nl/news/view/494999 (voor de laatste keer geraadpleegd op 6 november 2011)
 11. CDA blijft vasthouden aan de 'C', in: Het Goede Leven, 4-11 november 2011, p.11.

Lees verder

© 2011 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ajax 2005-2006: Klaas-Jan Huntelaar bezorgt Ajax de bekerAjax 2005-2006: Klaas-Jan Huntelaar bezorgt Ajax de bekerAjax speelde een teleurstellend seizoen in de competitie en werd slechts vierde met liefst 24 punten achterstand op land…
Toscane; Commune di BargaBarga is een klein gehuchtje in het Toscaanse Italië. Het ligt in de buurt van Lucca en heeft een oud historisch centrum…
Ajax 2005-2007: Driemaal achtereen de Johan Cruijff SchaalAjax 2005-2007: Driemaal achtereen de Johan Cruijff SchaalVanaf 2005 tot en met 2007 speelde Ajax driemaal achtereen om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De Eindhovenaren waren…
Wicked Tuna, realityserie over het vangen van blauwvintonijnWicked Tuna, realityserie over het vangen van blauwvintonijnWicked Tuna is een realityserie van National Geographic Channel. De serie gaat over het leven op zee van professionele b…

Vrienden maken: toon oprechte belangstelling in de ander!Hoe doe je dat, nieuwe mensen leren kennen? Hoe doe je dat, vrienden maken en houden? Heb jij geen vrienden? Hoe maak je…
Kersttijd: tips om het samen écht gezellig te hebbenKersttijd: tips om het samen écht gezellig te hebbenZalig kerstfeest? We willen het allemaal. Toch is de kerst voor velen een waar slagveld. Vooral familieleden kunnen er v…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Dirksierd, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • http://www.cda.nl
 • http://www.christenunie.nl
 • http://www.dekinderombudsman.nl
 • http://www.joop.nl
 • Het Goede Leven, 4-11 november 2011
 • Vreemdelingenbesluit 2000

Reageer op het artikel "Mauro krijgt geen verblijfsvergunning: CDA buigt voor PVV"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 29-02-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Special: Geert Wilders (PVV)
Bronnen en referenties: 7
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!