Goede doelen uitgelicht

Goede doelen uitgelicht Het bouwen aan een betere wereld begint thuis. Er zijn honderden goede doelen in Nederland met elk een andere missie: Onderzoek naar behandeling van ziekten, bescherming van natuurgebieden, het steunen van oorlogskinderen, medische hulp bij rampen, het bestrijden van dierenmishandeling, en nog veel meer. Ze draaien op steun van de maatschappij, en hoe sterker hun positie, hoe meer invloed ze kunnen uitoefenen op politiek en bedrijfsleven. Een goede zaak! Maar welk goed doel past bij u?

Goede doelen: Natuur & Milieu

Wereld Natuur Fonds

De natuur bestaat uit wonderen en dat moet zo blijven. Maar tegenover de miljarden die overheden en bedrijven jaarlijks investeren in infrastructuur en economie zijn de bedragen die wereldwijd worden besteed aan de bescherming van de natuur een fooi. Het Wereld Natuur Fonds is een onafhankelijke internationale organisatie die werkt aan het behoud en herstel van de natuur en de bescherming van tropische en andere bossen, planten, wateren en wetlands, zeeën, oceanen en kusten. Dit doet de organisatie in samenwerking met mensen die hen steunen, zoals bedrijven, de lokale bevolking, partnerorganisaties en overheden. Vanuit ons land worden meer dan zestig veldprojecten die over de hele wereld plaatsvinden, gefinancierd.

Het Wereld Natuur Fonds houdt zich daarnaast bezig met diverse campagnes waaronder 'Kies voor een levende zee', 'Draag bij aan een witte noordpool" en "Laat de Amazone leven". Het WNF pakt de belangrijkste bedreigingen van natuurgebieden aan. Denk aan ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten. Daarnaast maakt het Wereld Natuur Fonds de Nederlandse samenleving bewust van het feit dat iedereen kan bijdragen aan bescherming van de natuur, bijvoorbeeld door donaties en giften, maar ook door deelname aan acties, vrijwilligerswerk, afnemen van groene energie enz.

Natuurmonumenten

De natuur in Nederland staat onder druk. Natuurmonumenten beheert en beschermt daarom circa honderdduizend hectare verdeeld over 345 natuurgebieden in Nederland. De vereniging zet zich al ruim een eeuw in voor een leefbaar en natuurrijk land, voor nu en in de toekomst. In de diverse natuurgebieden worden jaarlijks honderden activiteiten gehouden. Werk in de natuur is er ruimschoots, te denken valt aan herstel- en zaagwerkzaamheden, opruimacties en opknapbeurten, baggerwerkzaamheden, aanleg wandelpaden en inrichting natuurgebieden en de aanleg van oversteekmogelijkheden voor dieren. Daarnaast treedt Natuurmonumenten waar nodig op tegen de aanleg van (snel)wegen en grote windturbines.

Dierenbescherming

Door gerichte hulpacties en campagnes strijdt de Dierenbescherming continu voor een betere behandeling van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. Dit werk omvat ontzettend veel: De dierenopvang in asielen, opvang van exotische dieren, vogels en hobbydieren... is maar een greep. De Dierenbescherming komt ook in actie bij dierenhandel en de jacht op zwijnen, reeën, konijnen en vossen. Elk dierenleed kan bij de dierenbescherming worden gemeld. Ten aanzien van de bio-industrie strijdt de Dierenbescherming tegen de welzijnsproblemen die voortvloeien uit verborgen bio-industrie, de veetransporten, de veel te kleine groepshuisvesting van dieren en de dubieuze beroepsvisserij, en helpt bij het opzetten van diervriendelijker vormen van veehouderij. De dierenbescherming boekt vele successen. Zo komt er een einde aan de legbatterij en zijn scharrel- en biologische eieren inmiddels ingeburgerd. Talloze ingrepen bij dieren zijn inmiddels verboden en de castratie van biggen loopt op zijn eind. Veetransporten staan landelijk ter discussie. Met dierennoodhulp en inspectiewerk werkt de Dierenbescherming hard om Europese en Nederlandse wetgeving ten aanzien van dierenbeleid te verbeteren.

Overige goede doelen - Natuur & Milieu

 • Greenpeace. Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieu-organisatie die geweldloos milieuproblemen aan de kaak stelt en oplossingen voor een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu stimuleert.
 • Vogelbescherming Nederland. De Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden in Nederland en wereldwijd.
 • Waddenvereniging. Het waddengebied is internationaal erkend als belangrijk natuurgebied. De Waddenvereniging werkt aan het herstel, het beheer en het behoud van de Waddenzee.
 • Stichting Wakker Dier. Stichting Wakker Dier strijdt voor het welzijn van de dieren in de bio-industrie en stelt de erbarmelijke omstandigheden van de bio-industrie aan de kaak.
 • Zeehondencrèche. Dit opvangcentrum in Pieterburen is een waar zeehondenziekenhuis voor zieke en gewonde zeehonden. Opgevangen zeehonden worden na een verblijf van enkele weken tot maanden weer in zee uitgezet.
 • Landschapsbeheer Nederland. Landschapsbeheer Nederland stimuleert mensen om zelf aan de slag te gaan met de zorg voor het landschap bij hen in de omgeving.
 • De 12 Landschappen. De 12 Landschappen zetten zich in voor het behoud van natuur en landschap in Nederland. Samen beschermen ze meer dan zevenhonderd natuurgebieden met een totale oppervlakte van ruim 100.000 hectare.
 • Stichting Natuur en Milieu. Stichting Natuur en Milieu is een onafhankelijke milieu-organisatie die zich inzet voor een duurzame wereld met een rijke natuur, een divers landschap en een schone en groene leefomgeving.
 • Milieudefensie. Milieudefensie probeert milieuvriendelijke oplossingen dichterbij te brengen met behulp van onderzoek en informatie en door afspraken te maken met bedrijven en overheid.
 • Stichting AAP. Stichting Aap is een Europees opvangcentrum voor apen en andere uitheemse dieren die afkomstig zijn uit illegale handel, proefdierlaboratoria of het particuliere circuit.
 • Stichting Kinderboerderijen Nederland. Deze stichting streeft naar optimaal gebruik van de kinderboerderijen en biedt ondersteuning bij inrichting, beheer, educatie, dierenwelzijn en uitvoering.

Goede doelen: Gezondheid

Diabetes Fonds Nederland

Dagelijks krijgen 200 mensen diabetes, vaak ongemerkt. Suikerziekte is een groeiend probleem in de westerse wereld. Diabetes heeft een grotere impact dan wordt gedacht. Naast het regime van dagelijks bloed prikken en insuline spuiten loopt de patiënt het risico op complicaties, soms van ernstige aard. Wetenschappers werken met geld van het Diabetes Fonds hard aan oplossingen voor diabetes en dit leidt tot verbeteringen op het gebied van behandelen. Momenteel zoekt men naar manieren om diabetes te voorkomen door medicijnen of voeding, of liever: om diabetes te genezen. Zo is het in de toekomst mogelijk om alle kinderen tegen diabetes in te enten of zelfs genezing te bewerkstelligen door patiënten met behulp van stamcellen nieuwe insulineproducerende cellen te geven. Er wordt gezocht naar betere manieren om eilandjes van Langerhans te transplanteren en methodes om afstoting te voorkomen. Ook pleegt het Diabetes Fonds onderzoek naar herstel van de afweervergissing van het lichaam die in diabetes type 1 resulteert. Het mechanisme achter diabetes type 2, dat een epidemie aan het worden is, wordt eveneens onderzocht. Al deze onderzoeken zijn van levensbelang voor mensen nu en in de toekomst.

Nierstichting

De Nierstichting werkt aan een betere toekomst voor nierpatiënten, daarnaast zet de Nierstichting zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten, en doet dit middels meerjarenprogramma's. Deze zijn onder te verdelen in Onderzoek, Preventie en Patiëntenzorg. De Nierstichting investeert in wetenschappelijk onderzoek zodat kennis over nierziekten wordt vergroot. Het doel hiervan is om tot betere behandelingsmethoden en verbetering van opsporing van nierziekten te komen. De Nierstichting werkt bovendien aan het bevorderen van transplantatiemogelijkheden, de weerbaarheid van en de materiële ondersteuning aan nierpatiënten en de belangenbehartiging van nierpatiënten. De laatste jaren zijn er vernieuwingen bereikt op het gebied van dialyse en transplantatie, waarbij de Nierstichting vooral een signalerende rol inneemt, in tegenstelling tot de overheid die primair verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg. Er wordt op dit moment onder andere gewerkt aan biomedisch onderzoek, de implanteerbare kunstnier, het reizen met nierziekten en sociaal beleid t.a.v. nierpatiënten. De Nierstichting kan financieel worden gesteund, maar ook door middel van vrijwilligerswerk en last but not least door het donorschap.

Overige goede doelen - Gezondheid

 • Nederlandse Hartstichting. De Hartstichting is actief betrokken bij ontwikkelingen op het vlak van de bestrijding van hart- en vaatziekten, daarnaast werkt de stichting ook aan vernieuwingen ter verbetering van de zorg voor patiënten.
 • KWF Kankerbestrijding. KWF strijdt voor minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit. De organisatie bundelt internationaal haar krachten en wil wetenschappelijke kennis vergroten door onderzoek financieel te steunen.
 • STOP AIDS NOW!. Stop Aids Now is een organisatie die zich inzet voor de wereldwijde strijd tegen aids. Er wordt gezorgd voor opvang en medicatie, aids-wezen wordt een toekomst geboden en mensen worden voorgelicht om verspreiding van aids te remmen.
 • Astma Fonds. Het Astma Fonds behartigt de belangen van astma- en COPD patiënten, door middel van informatie, het het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de zorg.
 • Maag Lever Darm Stichting. De Maag Lever Darm Stichting zet zich op diverse fronten in voor maag-, lever- en darmpatiënten en financiert belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar ziekten van het spijsverteringsstelsel.
 • Nederlandse Brandwonden Stichting. De Brandwonden Stichting heeft als missie brandwonden te voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum te beperken.
 • CliniClowns. CliniClowns is een organisatie die clowns inzet om afleiding en plezier te brengen aan zieke en gehandicapte kinderen op onder andere kinderafdelingen in ziekenhuizen.

Goede doelen: Mensen & Ontwikkeling

Unicef

Kinderen helpen, dat is wat Unicef in het kort doet. Unicef komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen. Daartoe wijst de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties regeringen op hun verantwoordelijkheden en is ook zelf actief. Unicef realiseert bijvoorbeeld scholen, veilig drinkwater, voedselprogramma's en medicijnen, basishygiëne en een veilige leefomgeving voor kinderen over de hele wereld. Unicef garandeert structurele hulp met tastbare resultaten. Het bouwen van waterputten komt tegemoet aan de eerste levensbehoefte, gezonde voeding is daarnaast van levensbelang. Voorbeelden van het werk van Unicef op dit vlak zijn bijvoorbeeld het verbeteren van landbouwmethoden en programma's voor de aanleg van moestuinen bij scholen, levering van zaden, kredietverstrekking voor aankoop van vee, enz. Omdat veel arme landen qua gezondheidszorg niet veel kunnen bieden bouwt Unicef ziekenhuizen, vaccineert kinderen en geeft richtlijnen op het gebied van gezondheid en hygiëne. Met alleen dit kom je er nog niet: Ook onderwijs is een thema waar Unicef zich voor inzet. Hiervoor zijn schoolgebouwen, lesmaterialen en onderwijzers hard nodig. Tenslotte werkt Unicef aan de bescherming van weeskinderen, straatkinderen, kinderen die werken, kinderen in tehuizen en oorlogsgebieden, die overal slachtoffer zijn van de acties van volwassenen. Unicef is van mening dat alle kinderen het recht hebben op een toekomst.

Overige goede doelen - Mensen & Ontwikkeling

 • War Child Nederland. War Child Nederland doet investeringen in een vreedzame toekomst voor kinderen die slachtoffer zijn van oorlog. Door psychosociale, educatieve en vredesopbouw-programma's worden oorlogskinderen weerbaar gemaakt.
 • Terre des Hommes. Terre des Hommes komt op voor de rechten van kinderen en steunt 300 projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid en zelfstandigheid.
 • Artsen zonder grenzen. Artsen zonder grenzen is een onafhankelijke medische noodhulporganisatie die mensen over de hele wereld helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging.
 • Amnesty International. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens nastreeft.
 • Amref Flying Doctors. Amref zet zich in voor een structurele verbetering van de gezondheidszorg voor kansarme bevolkingsgroepen in Afrika.
 • SOS-Kinderdorpen. SOS Kinderdorpen zorgt ervoor dat wees- , verstoten en verlaten kinderen kunnen opgroeien in de liefdevolle omgeving van een gezin. De organisatie zet zich in voor 66.000 kinderen in 460 kinderdorpen in 132 landen.
 • Prins Claus Fonds. Het Prins Claus Fonds realiseert samen met personen en organisaties in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied activiteiten en publicaties die bijdragen aan de positieve wisselwerking tussen cultuur en ontwikkeling.
 • Nelson Mandela Kinderfonds. Dit fonds is opgericht door Nelson Mandela met als doelstelling de jeugd van Zuid-Afrika een betere toekomst te bieden.
 • Simavi. Simavi geeft financiële steun aan projecten in Afrika en Azie ter verbetering van de gezondheid van de allerarmsten. De speerpunten hierbij zijn schoon drinkwater, sanitatie en zorg voor moeder en kind.
 • Liliane Fonds. Het Liliane Fonds verleent jaarlijks aan duizenden kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden met een lichamelijke of verstandelijke handicap directe, kleinschalige en persoonsgerichte hulp.
 • Het Nederlandse Rode Kruis. Het 'Rode Kruis' helpt wereldwijd bij oorlogen, rampen en in andere omstandigheden waarbij mensen sociale hulp en verzorging nodig hebben.
 • Save the Children. Save the Children vecht voor de rechten van kinderen en zorgt voor directe en blijvende verbeteringen in de omstandigheden van kinderen wereldwijd.
 • World Food Programme. Dit programma is 's werelds grootste humanitaire voedselhulporganisatie die elk jaar negentig miljoen arme en ondervoede mensen ondersteunt in ruim tachtig landen.

"When you open your heart to giving, angels fly to your door."
© 2008 - 2020 Astrid-d-g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Spaarrekening voor Unicef: sparen voor goed doelSpaarrekening voor Unicef: sparen voor goed doelDe spaarrekening Unicef van de ING bank, is in 2020 omgezet in de Oranjerekening. Dat betekent niet dat de ING niet meer…
Voordeel Oranje spaarrekening ING bank: sparen voor een doelVoordeel Oranje spaarrekening ING bank: sparen voor een doelVoordeel op de nieuwe spaarrekening in 2020 van de Oranje spaarrekening van de ING bank? Wat is uw voordeel dan precies?…
Nederlander geeft rijkelijk aan goede doelenNederland telt zeer veel goede doelen. Onder een goed doel moet verstaan worden: Een doel van algemeen belang zoals dat…
De UNICEF Wij gaan voor 0 actieDe UNICEF Wij gaan voor 0 actieUNICEF komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen. Er zijn namelijk heel veel landen waar kinderen niet het leven l…

Koosnamen - Schatje, Poekie en TijgertjeEen koosnaam, ook wel troetelnaam genoemd is een liefkozende benaming die je geeft aan mensen die je lief hebt. Het staa…
Loyaliteit in het pleeggezinAls mens heb je de mogelijkheid loyaal te zijn. Aan je vrienden, je groep, je werkgever of je buren. Maar een hele bijzo…

Reageer op het artikel "Goede doelen uitgelicht"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Astrid-d-g
Laatste update: 24-11-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Schrijf mee!