InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Sociaal > Rechten van de mens, de Nederlandse grondwet en EHS
mijn kijk op

Rechten van de mens, de Nederlandse grondwet en EHS

Rechten van de mens, de Nederlandse grondwet en EHS Mensenrechten zijn gebaseerd op principes. Overtuigingen die ontleend worden aan een gezamenlijke denkwijze over hoe te leven in een samenleving. Gezamenlijk gedragen overtuigingen worden verpakt in wetten. Om een maatschappij te hebben waar iedereen gelijk is ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, handicap of beperkingen, wettelijke status of andere kenmerken. Mensenrechten zijn belangrijk omdat zij tot doel hebben de menselijke waardigheid van ieder mens te beschermen.

Onze grondwet

In Nederland hebben we een grondwet. Hierin staat dat in Nederland iedereen het recht heeft op gelijke behandeling. De eerste grondwet in Nederland dateert uit 1798. In de grondwet van anno 2014 staan alle basisrechten van Nederlanders. De rechten voor de Nederlander staan in hoofdstuk I van de Nederlandse grondwet. Ook sociale rechten zoals het recht op huisvesting, sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs en werk zijn in hoofdstuk I vastgelegd. Een aantal teksten uit de grondwet zijn:
 • Art. 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
 • Art. 6.1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • Art. 10.1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
 • Art. 11. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Hoofdstukken

Onze grondwet heeft in totaal zeven hoofdstukken. Naast hoofdstuk I, met de rechten voor de mens in Nederland, zijn de volgende hoofdstukken te vinden:
 • In hoofdstuk 2 is de positie van de Koning en het kabinet (ministers en staatssecretarissen) vastgelegd(de regering).
 • In hoofdstuk 3 zijn de taken, bevoegdheden, zittingsduur en werkwijze van Eerste en Tweede Kamer (de staten generaal) vastgelegd.
 • Hoofdstuk 4 bevat bepalingen over de Raad van state, de algemene rekenkamer, de ombudsman en vaste colleges van advies. De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering. De Rekenkamer controleert de uitgaven van het Rijk.
 • In hoofdstuk 5 wordt geregeld hoe wetten tot stand moeten komen, hoe de bekrachtiging van wetten moet geschieden, hoe een nieuwe wet bekend moet worden gemaakt en op welke wijze een wet inwerking kan treden.
 • In hoofdstuk 6 staat wie geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen en wie strafbare feiten mogen berechten. Ook wordt bepaald aan wie de Tuchtrechtspraak wordt opgedragen.
 • In hoofdstuk 7 staan bepalingen met betrekking tot gemeenten, provincies en waterschappen en andere openbare lichamen. Zoals hoe worden die opgeheven en ingesteld, hoe worden hun grenzen vastgesteld en welke bevoegdheden hebben ze.
 • Hoofdstuk 8 betreft de herziening van de grondwet. De laatste grote herziening van de Nederlandse grondwet vond plaats in 1983.

Universele rechten van de mens

De rechten van de Nederlanders zijn te vinden in de nationale grondwet. Ook zijn internationaal de rechten van de mens vastgelegd. Op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen. De universele verklaring van de rechten van de mens worden gedragen door de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese unie. Mensenrechten zijn universeel, gelden voor ieder mens! Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid, het uitten van een mening mag hebben, het recht op onderwijs heeft en bijvoorbeeld het recht op een dak boven het hoofd. Bovengenoemde staten hebben met elkaar afgesproken deze rechten voor iedereen te zullen garanderen.

Schendingen van mensenrechten in Nederland

De mensenrechtennota wordt opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee impliceert ze dat mensenrechten iets van en voor het buitenland is, terwijl Nederland steeds vaker zelf mensenrechten schendt. In 2011 kopt NU.nl: een op de tien Nederlanders vindt dat zijn mensenrechten weleens zijn geschonden na onderzoek van de commissie gelijke behandelingen.
Welke mensenrechtenschending in Nederland genoemd worden:
 • vrijheid van meningsuiting
 • oneerlijke behandeling
 • discriminatie
 • onmenselijke behandeling
 • het vluchtelingen beleid

De overheid laat een grote groep mensen in de steek die ook rechten hebben volgens onze grondwet en volgens de universele rechten van de mens: de elektrogevoeligen (EHS). Artikel 11. van de Nederlandse grondwet en artikel 3 van de universele rechten van de mens 'zegt' dat een ieder recht heeft op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

De elektrogevoeligen onder ons

Elektrogevoeligen zijn mensen die lijden onder de veelvoud van elektromagnetische velden. Velden die ontstaan bij draadloze technieken. Plaatsen waar GSM masten, UMTS masten, LTE masten en 5G masten worden geplaatst, tasten het lichaam van verschillende mensen aan. Mensen worden onwel door de straling die deze masten uitzenden. Openbare gebouwen waar wifi geïnstalleerd wordt en ziekenhuizen met artsen hun ronde lopen met tablets. De elektrogevoelige (met de name de ernstig elektrogevoelige) kan hier niet wezen en wordt zo medische hulp ontzegd. De overheid weet ervan zodat nooit gezegd kan worden: we hebben het niet geweten! Het recht op onaantastbaarheid van een menselijk lichaam wordt geschonden. Moeten er wereldwijd geen plekken komen voor de elektrogevoelige waar het lichaam niet gepenetreerd wordt door deze straling? De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren onderzoek gefinancierd naar de effecten van elektromagnetische velden op de mens. Het gaat hierbij met name om het COFAM l-onderzoek 2003 en het vervolg daarop (Cofam ll- 2006) dat in Zwitserland is uitgevoerd.
© 2014 - 2020 Rieja, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De Grondwet, hoe en wat?De Grondwet is de hoogste Nederlandse wet. Het is een zeer belangrijke wet die in 1814 tot stand kwam. De huidige Nederl…
Sociale grondrechten in NederlandSociale grondrechten in NederlandWat zijn sociale grondrechten? Sociale grondrechten zijn beschreven in de Nederlandse Grondwet. Sociale grondrechten vor…
De Grondwet - GrondrechtenDe Grondwet - GrondrechtenIedere burger in onze samenleving heeft onvervreemdbare rechten. Grondrechten zijn de rechten die een ieder toekomen die…
Nederland: een parlementaire democratieNederland is een democratie. In een democratie heeft de bevolking zeggenschap over de overheid. Ook heeft Nederland een…
Recht: wat is recht en welke disciplines van recht zijn er?Recht: wat is recht en welke disciplines van recht zijn er?Met de vraag “Wat is recht?’ wordt eigenlijk meestal bedoeld wat het geldend recht is. Maar om te weten waar recht vanda…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Gellinger, Pixabay
 • http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/8159/wat_zijn_mensenrechten
 • http://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij
 • http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut
 • http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_18-03-2014
 • http://www.nu.nl/binnenland/2690282/tien-procent-nederlanders-ervaart-schending-recht.html

Reageer op het artikel "Rechten van de mens, de Nederlandse grondwet en EHS"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rieja
Laatste update: 11-08-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 6
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!