mijn kijk op

Noachieden: Israëls zegen voor de wereld - Eén God

De grootste zegen die Israël aan de niet-Joodse volkeren kan geven is de proclamatie dat er Eén God bestaat c.q. dat alleen God bestaat en niets anders. Met Abraham werd de mensheid weggetrokken uit het geloof in hemellichamen en de natuur. Deze zijn immers geheel afhankelijk van God. De aarde is Gods gave en opgave aan de mensen. De natuur is deelgenote aan de belofte van heil die God aan de mens via de Tora bekend maakte.

Onttovering van de natuur en humanisering

Het Joodse volk heeft als opdracht de wereld te bevrijden uit haar verstarring die veroorzaakt wordt door heiliging en vergoddelijking van de wereld. Deze onttovering is ter wille van de ware menselijkheid. Het geldt niet alleen voor de wereld maar ook voor allerlei menselijke samenlevingsvormen waaraan mensen een absoluut karakter toekennen waardoor mensen getiranniseerd en geteisterd worden. Dit is afgoderij evenals tradities in de kerk, staat en maatschappij, levens- en wereldbeschouwingen, geloofsbelijdenissen en moraalsystemen die verabsoluteerd worden door ze een goddelijke onaantastbaarheid en onveranderlijkheid te geven. Zo wordt het schepsel beroofd van de verhouding tot God en zijn medeschepsel. De afgoden brengen verwarring tussen de Schepper en zijn schepsel. Ook het geloof in wetenschap is een vorm van afgoderij. Het is in dienst gesteld van oude en nieuwe vormen van afgoderij. Alleen wanneer we inzien dat slechts God bestaat zijn we bij machte afgoden te onttoveren. De menselijke samenlevingsvormen moeten gave en opgave zijn voor mensen binnen het kader van menselijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Zij maken geschiedenis in de voortgang naar het Koninkrijk Gods.

De mens is als persoon geschapen en is in tweespraak met God

Door te verklaren dat God Eén is, is God vooral Schepper door de mens tot persoon te schepen. God en de mens zijn in tweespraak verwikkeld. De mens luistert naar God en antwoordt door naleving van Zijn geboden. Het gaat hierbij om verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de mens de vrije wil gekregen. Israël, als Gods volk, leert zo zijn plaats in de wereld kennen en die te ontmoeten.

Israël komt op voor menselijkheid

Het Jodendom biedt in zijn uitwerking van de Noachidische geboden een universeel-humanitair ontmoetingsvlak voor niet-Joden. Israël weet hoe de eindbestemming eruit zal zien: een wereld van Gods gerechtigheid en vrede. De toekomst kan dus niet geblokkeerd worden door aan bestaande systemen en structuren aanspraken van absoluutheid toe te kennen. Hierbij zou geen recht meer zijn voor de zwakkeren en de weerlozen. Israël komt niet alleen op voor de mensen maar ook voor andere schepselen. In de Noachidische geboden wordt bijvoorbeeld al aangegeven hoe met dieren om te moeten gaan.

Ook heeft Israël veel mensenkennis. De Rabbijnen weten maar al te goed hoe jetser hara (de slechte neiging) en de jetser hatov (de goede neiging) werken. Veel kennis uit de wetenschap omtrent geestelijke problemen is afkomstig uit Joodse geschriften. Het Jodendom bekijkt de mens als geheel (holistisch). En ondanks het vele lijden dat Joden zelf meegemaakt hebben veroorzaakt door andere mensen blijven ze een positieve kijk op de mensheid behouden.

Geen bekering tot het Jodendom wel bekering tot God

Het Jodendom is er niet op uit om zieltjes te winnen zoals bij de islam en het christendom wel het geval is. Niet-Joden kunnen op hun eigen manier volgens de Noachidische geboden zich tot God bekeren. De Noachiden zullen deel hebben aan de Komende Wereld. Het is dus niet nodig om het juk van de Tora op zich te nemen. Dat kunnen ze aan Israël overlaten.

Visie van Etsel

Afgoderij kent drie stappen:
  1. Mensen dachten dat God via de hemellichamen gediend kon worden omdat deze in opdracht van God handelden;
  2. Er kwamen valse profeten die zeiden dat God had bevolen om afgoden te dienen;
  3. De afgoden zelf gaven de opdracht aan de mensen hen te dienen (denk aan Farao en Jezus)

Mensen geloven in een afgod omdat ze de leugen geloven. Dit wordt op enig moment de norm. Afgod is een product van je eigen handen c.q. een menselijk product. Je dient dus je eigen opinie. Het kan je niet helpen en dus zal het je teleurstellen.

Een afgod is onze tijd is o.a. geld. Op het dollarbiljet staat “In God we trust”. De Amerikanen wilden niet vertrouwen op hun rijkdom. Maar in de VS kan iedereen op zijn geld vertrouwen omdat er vrijheid heerst. Toch komt en vertrekt geld. In geld vertrouwen kan dus niet. Zelfs onroerend goed geeft geen vertrouwen. Geld heeft geen wil; het heeft geen intelligentie. Het is ook inferieur aan de mens. Iets wat een mens zelf maakt kan niet gediend worden omdat het zwakker is dan de mens. De mens geeft geld macht en niet omgekeerd.

Hoe moeten we dan met geld omgaan? We moeten niet op geld vertrouwen maar op God. God is de enige realiteit. Het leven is waardevol omdat God het waardevol vindt. Zelfs ongelovige mensen zeggen dat hun leven waarde heeft. Dus in zekere zin geloven ze in God ook al ontkennen ze Hem. Geloof in God betekent dat het leven echt is. Wij zijn echt. Goed en slecht zijn echt. Waarom? Omdat God dit vindt. God schiep de wereld met een doel. Waarschijnlijk wil God geen honger en geen ziekte. Daarom moeten we mensen voeden en beter maken. Dat is dus een doel.

Daarom is afgoderij absurd. Weinig mensen denken werkelijk dat geld hen succes brengt. Wie het wel denkt en veel geld verliest is snel geneigd om depressief te raken of zelfmoord te plegen. Hoe heeft geld hen als afgod ooit kunnen helpen?! Maar mensen worden wel afhankelijk van geld en daarom is het aanbidden van geld afgoderij. Los daarvan moeten we ons afvragen wat voor nut het heeft om te streven naar veel geld. Draagt dit bij aan een betere wereld? Geld heeft pas echt waarde als je het gebruikt voor liefdadigheid (tsedaka).

Wat is nu het moraal van het verhaal? We zijn geheel afhankelijk van God omdat alleen Hij bestaat. Alleen God kunnen we dus dienen. Door God te dienen worden we pas echt mensen. Pas dan zij we in staat een perfecte wereld te creëren waarin voor iedereen plaats is. Met God kunnen we communiceren via gebed en naleving van de geboden. Met afgoden kunnen we dit niet.

Bovendien zijn afgoden geheel afhankelijk van God. Dit geldt even goed voor personen (Jezus) of de Heilige Geest. Deze kunnen niet aanbeden worden omdat ze geheel afhankelijk zijn van God. God heeft nergens in de Tora de opdracht gegevens zijn schepsels te aanbidden. Sterker nog: Hij heeft het verboden! Ook het feit dat christenen in de Duivel geloven als aparte macht naast God die tegen God strijd is afgoderij.

Maar niet alleen het christendom gaat hierbij in de mist. Ook de islam (dat volgens het Jodendom weliswaar geen afgoderij is omdat het Eén God dient) slaat de plank mis, althans wanneer we het hebben over die moslims die de dood verheerlijken en menen dat via het doden van mensen God gediend kan worden. In veel islamitische landen worden mensen getiranniseerd en geteisterd doordat aan menselijke samenlevingsvormen een absoluut karakter is toegekend (dit gold trouwens vroeger ook in christelijke landen). Dit is echter geen wereld vervuld van Gods gerechtigheid en vrede.

Hoe moeten het christendom en islam dan gezien worden in het licht van de Eenheid van God? Maimonides schrijft dat het christendom en de islam gezien moeten worden als voorbereiding op de echte Messias. Hij citeert hierbij Zefanja 3:9: "Gewisselijk, dan zal Ik tot de volken een reine spraak wenden; opdat zij allen den Naam des HEEREN aanroepen, opdat zij Hem dienen met een eenparigen schouder." (Statenvertaling)

Tot slot nog een opmerking over de wetenschap dat veel mensen zien als de enige weg naar waarheid. Veel wetenschappers beweren dat God niet bestaat omdat Hij niet bewezen kan worden. Maar God is geen wetenschappelijk probleem en wetenschappelijke methoden kunnen God ook helemaal niet verklaren. God is géén verschijnsel binnen de natuur. God overstijgt de natuur en dus ook de grenzen van de wetenschap. Natuur en wetenschap zijn geheel van God afhankelijk. Wie beweert dat wetenschap tot de enige waarheid leidt dient een afgod.

Lees verder

© 2012 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De onttovering van de rationele wereldDe onttovering van de rationele wereldTen tijde van Max Weber was tweederde van de Duitse bevolking protestant. Door de urbanisatie, de dynamiek van de modern…
Het belang van business spiritualiteitHet belang van business spiritualiteitBusiness spiritualiteit: is dat niet iets vaags of zweverigs? En kunnen we het op kantoor niet beter gewoon puur zakelij…
Filosoof Charles Taylor: De Malaise van de ModerniteitFilosoof Charles Taylor: De Malaise van de ModerniteitDe Amerikaanse filosoof Charles Taylor heeft een boeiend boekje geschreven over de gevolgen van de moderniteit. Het boek…
Het handen wassen bij de sjabbatsmaaltijd en de broodzegenHet handen wassen bij de sjabbatsmaaltijd en de broodzegenHeel belangrijk is om voor het nuttigen van de sjabbatsmaaltijd de handen te wassen. Rav Chisda zei hierover: Met een ov…

Bijbelstudie over het nieuwe Jeruzalem in OpenbaringBijbelstudie over het nieuwe Jeruzalem in OpenbaringIn het bijbelboek Openbaring hoofdstuk 21 vers 9 tot 27 is te lezen dat de apostel Johannes is verbannen naar het eiland…
Tehilliem: Psalm 39 – een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 39 – een Joodse uitlegDavids gebed beweent zijn lijden. Niet het lijden doet hem pijn maar het feit dat hij bedroefd is gestoord te worden in…
Bronnen en referenties
  • Ontmoeting met Israël – Rudolf Boon
  • The worship of money – Manis Friedman (audio)
  • God zoekt de mens – Abraham Joshua Heschel
  • Jewish views on islam – Marc B. Shapiro
  • Just preparing for the real thing – Zalman Baruch Melamed
  • Statenvertaling

Reageer op het artikel "Noachieden: Israëls zegen voor de wereld - Eén God"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Cisca Mudde, 23-09-2014 10:56 #4
Beste Etsel,
Ik vergeet nog iets bij de vorige inzending, helaas waren er ook in die dagen fanatieke (net als de nieuwe gelovigen) Joden die Paulus onder druk hebben gezet door te eisen dat de nieuwe bekeerlingen direct alles moesten doen wat de Tora betreft incl. de besnijdenis anders zou er geen behoud mogelijk zijn. Kijk en daar ging het ook mis, Yeshua zegt Ik ben de Dalet door Mij is er behoud (ik vraag je niet om dit aan tenemen Etsel, maar ik geef aan wat er voorviel in die tijd. De strijd werd zo hevig dat men naar Jerusalem ging en er een conferentie aan heeft gewijd. Daar kwamen die eerste regels uit handelingen 15 uit voort. Gewoon om de rust te herstellen en de nieuwe gelovigen en de Joden aan elkaar te doen wennen en tot een te laten geraken op een rustige en waardige manier. Dit waren de eerste Joodse Messiasbelijdende Gemeente. Nu zijn er weer mensen die de puinhopen van het christendom zien en op zoek zijn gegaan naar werkelijkheid van toen. De foute vertalingen in de Bijbel zowel in de Tenach als in het NT (alle door christenen vertaald en naar hun doctrines aangepast) te herschrijven en in de Joodse/Tora context te plaatsen. Dan onstaat er een geheel ander beeld. Vooral in de Galatenbrief, daar is het meest geknoeid wordt de zaak rechtgezet. Er komt zo een ander beeld tevoorschijn. Paulus liet mensen besnijden/om de hele Tora te vervullen, als men er aan toe was) en bracht dierenoffers in de Tempel, zoals hij gewend was te doen etc. Ook nu gaat een dergelijke gemeente op deze manier te werk tot en met de besnijdenis toe. Om de hele Tora te vervullen, precies wat Yeshua zei: Ik ben niet gekomen om de Wet of de Profeten af te schaffen maar te vervullen. Als je mij wilt volgen/nadoen, doe dus net zo! Nogmaals ik schrijf dit niet om wie dan ook te overtuigen, maar om de werkelijke bedoeling van dit alles, recht te zetten door het te duiden.

Sjaoewa Tov.
Cisca Reactie infoteur, 23-09-2014
Voor Joden geldt alleen de Tora (Tenach). Het NT is geen Joods religieus boek en dus ook niet relevant. Het NT geeft het geloof weer van een andere religie dat niet overeenkomt met het Jodendom.

Groet,

Etsel

Cisca Mudde, 23-09-2014 10:38 #3
Beste Etsel,
Weer even gelegenheid om wat dieper in te gaan op de Noachitische geboden voor niet Joden.
Abraham was geen Jood en zijn vrouw ook niet, de vrouw van Isa'ak ook niet, pas bij Ja'akof werd het Israel. Mijn vraag welke geboden hielden deze aartsvaders en moeders.
Dan over de tijd van Yeshua en Paulus. De nieuwe gelovigen uit de heidenen werden opgedragen om een deel van de geboden te gaan houden anders konden ze niet eens met de Joden omgaan, het zou een enorme aanstoot geven. Lees in Handelingen 15: vanaf vers 16, de opbouw van de vervallen hut van David, dan vers 19) Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot G'd bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, 20) maar dat we hen moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar bloed in zit en van het bloed zelf. 21) In haast elke stad wordt DE WET VAN MOSJEE IMMERS AL SINDS MENSENHEUGENIS VERKONDIGD en op IEDERE SABBAT IN DE SYNAGOGE VOORGELEZEN. kijk en daar gaan de christenen de mist in.(men stopt met lezen bij de laatste allinea) De gelovigen uit de heidenen werden geacht eerst de hoofdgeboden, zonder meer te doen en de rest langzaam aan op te pikken, door wekelijks naar de Synagoge te gaan waar Mosjee werd uitgelegd. Dus de Sabbat (en de Feesten) zaten ook al gelijk in het pakket.
Petrus kreeg een visioen toen hij op het dak was middels een laken met onreine dieren. De christenen leggen dat uit dat de Joden/Petrus ineens alle onreine dieren moest gaan eten. Dat is zo een foute uitleg. Hier wordt bedoeld dat Petrus vanaf nu wel naar de heidenen kon gaan om hen te dopen, (er was dan al sprake van kennis bij die heidenen wat betreft de geboden hier boven genoemd) anders ga je niet een dergelijke grote ommezwaai maken toch? Het waren Romeinen en die wisten wat een grondwet/ Tora voor een betekenis had.
Kortom wat ik probeer te duiden is dat de heidenen zich wel degelijk naar de Joodse Wet en Profeten etc dienden te voegen. Maar de christenen hebben al snel oproer gemaakt, lees de brieven van paulus, hij werd het zo zat dat hij zei niet meer terug te komen naar sommige nieuwe gemeenten. Die zaten al helemaal op het hellenistische vlak.(of waren daar nooit vanaf geweest zelfs) Die heidense godsdiensten namen toen al de overhand.
Nee! de bedoeling is altijd geweest Israel en de volken bij elkaar te voegen, zoals Abraham de vader is van vele volken. Maar dan wel onder Zijn heilige Tora/Grondwet van Zijn Koninkrijk. G'd is net als Abraham de vader van alle/vele volken, zo is G'd de G'd van alle mensen. Maar nogmaals onder Zijn voorwaarde. Dat wil NOOIT zeggen dat iedereen Jood moet worden, maar een ieder in zijn eigen afkomst. Maar na de komst van de Messias: EEN G'd Een Tora en daar onder, alle volken.
De christenen (verdwaald als ze zijn) maken liever de Joden tot christenen, een gotspe en geheel tegen de Geest van de Tora in. Zij willen ook nu nog, niet buigen voor de Tora van de G'd van Israel. Is het niet treurig! Reactie infoteur, 23-09-2014
Ga voor meer informatie voor je vraag naar: http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2013020/jewish/Was-Abraham-Jewish.htm

Groet,

Etsel

Cisca Mudde, 18-09-2014 09:52 #2
Etsel, je hebt gelijk, we dienen G'd te imiteren middels Zijn Tora, Yep! dank voor je aanvulling, de kreet Yeshua volgen in Zijn voetstappen stamt nog uit de tijd dat ik anders dacht.
Sjavoea Tov
Cisca

Cisca Mudde, 17-09-2014 20:55 #1
Weer een heel goed artikel met veel goede punten. Ik wil wel even ingaan op het feit dat je jesus een afgod noemt. Ik denk dat je aardig in de buurt komt als je de jesus van teveel christenen bedoeld. Niet van allemaal, er zijn oprechte mensen onder alle groepen, gelovig of ongelovig. De jesus van de kruisvaarders, past denk ik wel in je kader.
Maar de Yeshua die ik 'ken' heeft altijd gezegd: je moet Mij niet aanbidden, van Mijzelf KAN IK NIETS DOEN. Aanbidt G'd en dien Hem en doe de Geboden/Tora. De heilige geest aanbidden is ook een gotspe en ik denk inderdaad dat je daar de kern raakt. Het is de kracht van G'd waarmee Hij schept etc.
Zefanje 3:9 yep! daar lees je inderdaad hoe het de volkeren zal vergaan. De wetenschap als afgod, helaas tevaak, maar toch geniet ik erg van de kennis op medisch gebied en de vele de mensheid ten goede komende uitvindingen die het leven echt aangenaam maken. Geniet van al het goede dat G'd je geeft en neem het onder dankzegging van Hem aan. Natuur en wetenschap is inderdaad geheel van G'd afhankelijk. Gelukkig maar. Reactie infoteur, 18-09-2014
Het is zaak om God te imiteren m.b.v. de Tora of de Noachidische geboden. God is de enige die bestaat. Het is dus sowieso onzinnig om de voetstappen van Jezus te volgen.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 09-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Joden/Noachieden
Bronnen en referenties: 6
Reacties: 4
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!