mijn kijk op

Noachieden: Israëls zegen voor de wereld - Eén God

De grootste zegen die Israël aan de niet-Joodse volkeren kan geven is de proclamatie dat er Eén God bestaat c.q. dat alleen God bestaat en niets anders. Met Abraham werd de mensheid weggetrokken uit het geloof in hemellichamen en de natuur. Deze zijn immers geheel afhankelijk van God. De aarde is Gods gave en opgave aan de mensen. De natuur is deelgenote aan de belofte van heil die God aan de mens via de Tora bekend maakte.

Onttovering van de natuur en humanisering

Het Joodse volk heeft als opdracht de wereld te bevrijden uit haar verstarring die veroorzaakt wordt door heiliging en vergoddelijking van de wereld. Deze onttovering is ter wille van de ware menselijkheid. Het geldt niet alleen voor de wereld maar ook voor allerlei menselijke samenlevingsvormen waaraan mensen een absoluut karakter toekennen waardoor mensen getiranniseerd en geteisterd worden. Dit is afgoderij evenals tradities in de kerk, staat en maatschappij, levens- en wereldbeschouwingen, geloofsbelijdenissen en moraalsystemen die verabsoluteerd worden door ze een goddelijke onaantastbaarheid en onveranderlijkheid te geven. Zo wordt het schepsel beroofd van de verhouding tot God en zijn medeschepsel. De afgoden brengen verwarring tussen de Schepper en zijn schepsel. Ook het geloof in wetenschap is een vorm van afgoderij. Het is in dienst gesteld van oude en nieuwe vormen van afgoderij. Alleen wanneer we inzien dat slechts God bestaat zijn we bij machte afgoden te onttoveren. De menselijke samenlevingsvormen moeten gave en opgave zijn voor mensen binnen het kader van menselijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Zij maken geschiedenis in de voortgang naar het Koninkrijk Gods.

De mens is als persoon geschapen en is in tweespraak met God

Door te verklaren dat God Eén is, is God vooral Schepper door de mens tot persoon te schepen. God en de mens zijn in tweespraak verwikkeld. De mens luistert naar God en antwoordt door naleving van Zijn geboden. Het gaat hierbij om verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de mens de vrije wil gekregen. Israël, als Gods volk, leert zo zijn plaats in de wereld kennen en die te ontmoeten.

Israël komt op voor menselijkheid

Het Jodendom biedt in zijn uitwerking van de Noachidische geboden een universeel-humanitair ontmoetingsvlak voor niet-Joden. Israël weet hoe de eindbestemming eruit zal zien: een wereld van Gods gerechtigheid en vrede. De toekomst kan dus niet geblokkeerd worden door aan bestaande systemen en structuren aanspraken van absoluutheid toe te kennen. Hierbij zou geen recht meer zijn voor de zwakkeren en de weerlozen. Israël komt niet alleen op voor de mensen maar ook voor andere schepselen. In de Noachidische geboden wordt bijvoorbeeld al aangegeven hoe met dieren om te moeten gaan.

Ook heeft Israël veel mensenkennis. De Rabbijnen weten maar al te goed hoe jetser hara (de slechte neiging) en de jetser hatov (de goede neiging) werken. Veel kennis uit de wetenschap omtrent geestelijke problemen is afkomstig uit Joodse geschriften. Het Jodendom bekijkt de mens als geheel (holistisch). En ondanks het vele lijden dat Joden zelf meegemaakt hebben veroorzaakt door andere mensen blijven ze een positieve kijk op de mensheid behouden.

Geen bekering tot het Jodendom wel bekering tot God

Het Jodendom is er niet op uit om zieltjes te winnen zoals bij de islam en het christendom wel het geval is. Niet-Joden kunnen op hun eigen manier volgens de Noachidische geboden zich tot God bekeren. De Noachiden zullen deel hebben aan de Komende Wereld. Het is dus niet nodig om het juk van de Tora op zich te nemen. Dat kunnen ze aan Israël overlaten.

Visie van Etsel

Afgoderij kent drie stappen:
  1. Mensen dachten dat God via de hemellichamen gediend kon worden omdat deze in opdracht van God handelden;
  2. Er kwamen valse profeten die zeiden dat God had bevolen om afgoden te dienen;
  3. De afgoden zelf gaven de opdracht aan de mensen hen te dienen (denk aan Farao en Jezus)

Mensen geloven in een afgod omdat ze de leugen geloven. Dit wordt op enig moment de norm. Afgod is een product van je eigen handen c.q. een menselijk product. Je dient dus je eigen opinie. Het kan je niet helpen en dus zal het je teleurstellen.

Een afgod is onze tijd is o.a. geld. Op het dollarbiljet staat “In God we trust”. De Amerikanen wilden niet vertrouwen op hun rijkdom. Maar in de VS kan iedereen op zijn geld vertrouwen omdat er vrijheid heerst. Toch komt en vertrekt geld. In geld vertrouwen kan dus niet. Zelfs onroerend goed geeft geen vertrouwen. Geld heeft geen wil; het heeft geen intelligentie. Het is ook inferieur aan de mens. Iets wat een mens zelf maakt kan niet gediend worden omdat het zwakker is dan de mens. De mens geeft geld macht en niet omgekeerd.

Hoe moeten we dan met geld omgaan? We moeten niet op geld vertrouwen maar op God. God is de enige realiteit. Het leven is waardevol omdat God het waardevol vindt. Zelfs ongelovige mensen zeggen dat hun leven waarde heeft. Dus in zekere zin geloven ze in God ook al ontkennen ze Hem. Geloof in God betekent dat het leven echt is. Wij zijn echt. Goed en slecht zijn echt. Waarom? Omdat God dit vindt. God schiep de wereld met een doel. Waarschijnlijk wil God geen honger en geen ziekte. Daarom moeten we mensen voeden en beter maken. Dat is dus een doel.

Daarom is afgoderij absurd. Weinig mensen denken werkelijk dat geld hen succes brengt. Wie het wel denkt en veel geld verliest is snel geneigd om depressief te raken of zelfmoord te plegen. Hoe heeft geld hen als afgod ooit kunnen helpen?! Maar mensen worden wel afhankelijk van geld en daarom is het aanbidden van geld afgoderij. Los daarvan moeten we ons afvragen wat voor nut het heeft om te streven naar veel geld. Draagt dit bij aan een betere wereld? Geld heeft pas echt waarde als je het gebruikt voor liefdadigheid (tsedaka).

Wat is nu het moraal van het verhaal? We zijn geheel afhankelijk van God omdat alleen Hij bestaat. Alleen God kunnen we dus dienen. Door God te dienen worden we pas echt mensen. Pas dan zij we in staat een perfecte wereld te creëren waarin voor iedereen plaats is. Met God kunnen we communiceren via gebed en naleving van de geboden. Met afgoden kunnen we dit niet.

Bovendien zijn afgoden geheel afhankelijk van God. Dit geldt even goed voor personen (Jezus) of de Heilige Geest. Deze kunnen niet aanbeden worden omdat ze geheel afhankelijk zijn van God. God heeft nergens in de Tora de opdracht gegevens zijn schepsels te aanbidden. Sterker nog: Hij heeft het verboden! Ook het feit dat christenen in de Duivel geloven als aparte macht naast God die tegen God strijd is afgoderij.

Maar niet alleen het christendom gaat hierbij in de mist. Ook de islam (dat volgens het Jodendom weliswaar geen afgoderij is omdat het Eén God dient) slaat de plank mis, althans wanneer we het hebben over die moslims die de dood verheerlijken en menen dat via het doden van mensen God gediend kan worden. In veel islamitische landen worden mensen getiranniseerd en geteisterd doordat aan menselijke samenlevingsvormen een absoluut karakter is toegekend (dit gold trouwens vroeger ook in christelijke landen). Dit is echter geen wereld vervuld van Gods gerechtigheid en vrede.

Hoe moeten het christendom en islam dan gezien worden in het licht van de Eenheid van God? Maimonides schrijft dat het christendom en de islam gezien moeten worden als voorbereiding op de echte Messias. Hij citeert hierbij Zefanja 3:9: "Gewisselijk, dan zal Ik tot de volken een reine spraak wenden; opdat zij allen den Naam des HEEREN aanroepen, opdat zij Hem dienen met een eenparigen schouder." (Statenvertaling)

Tot slot nog een opmerking over de wetenschap dat veel mensen zien als de enige weg naar waarheid. Veel wetenschappers beweren dat God niet bestaat omdat Hij niet bewezen kan worden. Maar God is geen wetenschappelijk probleem en wetenschappelijke methoden kunnen God ook helemaal niet verklaren. God is géén verschijnsel binnen de natuur. God overstijgt de natuur en dus ook de grenzen van de wetenschap. Natuur en wetenschap zijn geheel van God afhankelijk. Wie beweert dat wetenschap tot de enige waarheid leidt dient een afgod.

Lees verder

© 2012 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De onttovering van de rationele wereldDe onttovering van de rationele wereldTen tijde van Max Weber was tweederde van de Duitse bevolking protestant. Door de urbanisatie, de dynamiek van de modern…
Het belang van business spiritualiteitHet belang van business spiritualiteitBusiness spiritualiteit: is dat niet iets vaags of zweverigs? En kunnen we het op kantoor niet beter gewoon puur zakelij…
Het handen wassen bij de sjabbatsmaaltijd en de broodzegenHet handen wassen bij de sjabbatsmaaltijd en de broodzegenHeel belangrijk is om voor het nuttigen van de sjabbatsmaaltijd de handen te wassen. Rav Chisda zei hierover: Met een ov…
Filosoof Charles Taylor: De Malaise van de ModerniteitFilosoof Charles Taylor: De Malaise van de ModerniteitDe Amerikaanse filosoof Charles Taylor heeft een boeiend boekje geschreven over de gevolgen van de moderniteit. Het boek…

Bijbelstudie over het nieuwe Jeruzalem in OpenbaringBijbelstudie over het nieuwe Jeruzalem in OpenbaringIn het bijbelboek Openbaring hoofdstuk 21 vers 9 tot 27 is te lezen dat de apostel Johannes is verbannen naar het eiland…
Tehilliem: Psalm 39 – een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 39 – een Joodse uitlegDavids gebed beweent zijn lijden. Niet het lijden doet hem pijn maar het feit dat hij bedroefd is gestoord te worden in…
Bronnen en referenties
  • Ontmoeting met Israël – Rudolf Boon
  • The worship of money – Manis Friedman (audio)
  • God zoekt de mens – Abraham Joshua Heschel
  • Jewish views on islam – Marc B. Shapiro
  • Just preparing for the real thing – Zalman Baruch Melamed
  • Statenvertaling
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 10-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.