InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Orthodoxe Joodse visie t.a.v. homo- en heteroseksualiteit

Orthodoxe Joodse visie t.a.v. homo- en heteroseksualiteit

Orthodoxe Joodse visie t.a.v. homo- en heteroseksualiteit Volgens het Jodendom bestaat homoseksualiteit en heteroseksualiteit niet, dat schrijft rabbijn Joel Beasley die Bijbel, Talmoed en filosofie in Israël onderwijst. Hij geeft aan dat het Jodendom kijkt naar de verplichtingen c.q. verantwoordelijkheden van de mens ten aanzien van G'd. Het 'etiketteren' van mensen naar hun (seksuele) geaardheid is irrelevant in het Jodendom. De etiketten geven niet de ware essentie van de mens weer. Seksualiteit is slechts één onderdeel van het leven. Overigens wordt binnen Joodse stromingen verschillend gedacht over hoe er met homoseksuele Joden omgegaan moet worden. De liberale en conservatieve Joden accepteren homo relaties; orthodoxe Joden accepteren wel homo verlangens maar staan geen homo relaties toe.

Er zijn geen homoseksuelen en heteroseksuelen

"G'd speelt geen spelletje met zijn schepsels" (Talmoed, Avoda Zara 3a)

Is er enige relevantie heden ten dage voor het standpunt van de Tora dat homoseksuele handeling een 'gruwel' is (Leviticus 18:22)? Hoe kan het Jodendom met zijn ondubbelzinnige antwoord tot onze generatie spreken? Zover het orthodoxe Jodendom betreft zijn er geen homoseksuelen in deze wereld en zijn die er ook nooit geweest. Er zijn ook geen heteroseksuelen.

De essentie van de persoon

Mensen hebben verplichtingen
Vanuit het Joodse perspectief is het identificeren van een homoseksueel of heteroseksueel irrelevant. De woorden mogen iemands gedrag beschrijven, maar kunnen nauwelijks de essentie van de persoon bevatten. De Tora kijkt naar de verplichtingen van mensen ten aanzien van G'd. De Cohen, Levi en Jisraeel hebben ieder een andere rol in het dienen van G'd. De volwassenen dienen zich aan de verplichtingen te houden, terwijl de jongeren nog geen verplichtingen hebben. In het onderscheiden van deze verantwoordelijkheden, maakte G'd zich ogenschijnlijk niet druk om menselijke voorkeuren, seksueel of anders. Hij vroeg het Joodse volk ook niet of zij zin hadden om Zijn Wet op te volgen.

Verantwoordelijkheden
De profane wereld heeft het over rechten, terwijl de Tora nauwelijks rechten bespreekt. Het is meer gericht op verantwoordelijkheden. Binnen het geconstrueerde raamwerk kunnen mensen hun onderscheiden talenten en belangen ontplooien. Hun belangrijkste taak is om partner te zijn met G'd in de vervolmaking van de schepping van de wereld.

Mensen niet etiketteren
Wanneer je mensen (seksueel) gaat 'etiketteren' beperk je hen in hun ontwikkeling. Je moet juist kunnen veranderen. Wanneer je een kind bijvoorbeeld als een slechte leerling bestempelt dan blijft hij zich slecht voelen, terwijl hij misschien best de potentie heeft om goed te zijn. Wanneer iemand zichzelf als homoseksueel bestempeld, kan het best zo zijn dat hij of zij zich aangetrokken voelt tot het andere geslacht. Seksuele gevoelens zijn plooibaar.

Noch heteroseksueel noch homoseksueel

Seksueel plooibaar
Volgens seksueel gedragsdeskundigen Masters en Johnson, worden baby's noch heteroseksueel noch homoseksueel geboren. Zij zijn seksueel plooibaar en kunnen veranderen gedurende hun hele leven. Of seksualiteit bepaald wordt door geboorte of omgeving -of beiden- is een vraag die duidelijk empirisch bewijs vraagt. Seksuele aantrekking wordt in ieder geval bijna altijd in enige mate beïnvloed door invloeden van buitenaf. Menselijk voorkeuren zijn complex en veranderlijk. Als vandaag een ijsje lekker smaakt, kan het morgen minder lekker smaken. Mensen zijn geneigd naar variatie. Dat betekent niet dat ze vrij zijn om naar hun impulsen te handelen. De Tora meldt dat onbeteugeld najagen van persoonlijk genot een verschrikkelijke prijs voor de samenleving en het gezin kan betekenen.

Wat als mensen zich werkelijk aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht? Dat maakt hen niet homoseksueel, zelfs als ze homoseksuele gevoelens ervaren. Deze gevoelens kunnen weer weggaan of kunnen blijven, maar de Tora stelt dat mensen beter af zijn met een heteroseksuele relatie. Er zijn altijd mensen geweest die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen, of zelfs tot kleine kinderen en familieleden. Maar G'd staat niet toe dat deze fantasieën worden uitgedragen omdat het in strijd is met Zijn visie op heiligheid.

Trouwen is bedoeld om mensen te leren boven hun egoïstische behoeften uit te reiken om aan een partner te geven die zowel psychologisch als fysiologisch anders is. Trouwen is een uitdaging voor beide partners. Het Jodendom heeft de kloof tussen beide geslachten altijd gewaardeerd. De Tora heiligt het. Joden waren één van de eerste die scheiding moeilijk maakte door een man een groot bedrag te laten betalen. De opbouwende spanning in het huwelijk helpt beide partners groeien.

Niet wreed

G'd is niet wreed. Hij vraagt niet aan mensen om iets te doen wat boven hun capaciteiten ligt. Hij vraagt op gezette tijden hun verlangen in bedwang te houden. Zonder de sociale en ethische beperkingen, zouden de meeste mensen stelen, uitbundig leven, liegen, bedriegen en soms moorden. De grootste strijd in het leven is, volgens de Tora, het disciplineren van basale instincten.

Met G'ds schema zijn carrière, kosmos en seksualiteit allemaal onderdelen van het leven. De sleutel is om de parameters van de Tora te accepteren. Door discipline en heiligheid, leert de Tora ons hoe spirituele geschenken te waarderen.

Discussies over homoseksualiteit

Er vinden vaak hevige discussie plaats tussen voor- en tegenstanders van homoseksualiteit. De voorstanders verwijten de tegenstanders van discriminatie. De religieuze tegenstanders zeggen echter alleen naar G'd te willen luisteren. Volgens G'd heeft Hij bepaald dat homoseksualiteit verboden is. Wanneer voorstanders dus moeite hebben met dit gebod, moeten ze eigenlijk met G'd in discussie gaan en niet met de tegenstanders. Deze laatsten kunnen G'ds wet immers niet veranderen. G'd heeft gezegd dat de Tora onveranderlijk is. Overigens is het goed te melden dat volgens de Tora G'd alle mensen heeft geschapen en Hij het beste met hen voor heeft. Zijn wetten zijn niet bedoeld om bepaalde mensen te discrimineren. G'd doet alles voor het goede. Alleen G'd weet waarom Hij homoseksualiteit afwijst. G'd zal daar Zijn redenen voor hebben en het alleen doen omdat Hij van alle mensen houdt.

Standpunten van verschillende Joodse stromingen t.a.v. homoseksualiteit

In de moderne tijd accepteren liberale en conservatieve Joden homoseksuele relaties. Bij de Joodse orthodoxie is minder sprake van acceptatie. Binnen de Joodse orthodoxie zijn wel homoseksuele mensen actief maar homorelaties worden niet geaccepteerd. Hoewel vrijwel geen orthodoxe rabbijn expliciet homoseksuele relaties bestraft, is er enige verscheidenheid van meningen over hoe de orthodoxe gemeenschap zou moeten reageren op homo-Joden. In 2016 bracht de Israëlische modern-orthodoxe rabbijnse groep Beit Hillel een verklaring uit, waarin ze erop aandrong dat homo's in "enige gemeenschappelijke hoedanigheid" mogen dienen. In 2011 kwamen ultraorthodoxe rabbijnen met een verklaring waarin staat dat homo verlangens geaccepteerd dienen te worden maar het verwierp het idee dat homoseksualiteit een wezenlijk onveranderlijke oriëntatie is als een theologische onmogelijkheid en drong erop aan dat "genezende" homo-verlangens de enige religieus aanvaardbare benadering is. In “The Declaration On The Torah Approach to Homosexuality.” staat: "Het concept dat G'd een mens schiep die geen geluk kan vinden in een liefdevolle relatie tenzij hij een bijbels verbod overtreedt, is noch aannemelijk noch aanvaardbaar", zegt de verklaring. "G'd is liefhebbend en barmhartig. Strijd, en ja, moeilijke strijd, samen met genezing en persoonlijke groei zijn een essentieel onderdeel van deze wereld. Onmogelijke, levenslange, Tora-verboden situaties zonder haalbare oplossingen zijn dat niet."

Declaration On The Torah Approach To Homosexuality

Half januari 2012 werd Nederland opgeschrikt door berichtgeving over Opperrabbijn Ralbag van de Joodse Gemeente Amsterdam. In de meeste media stond het bericht dat de Opperrabbijn homoseksualiteit een ziekte zou hebben genoemd. De berichten hebben veelal de titel 'antihomo Rabbijn'. Deze berichtgeving kwam n.a.v. een verklaring die Ralbag ondertekend heeft. Maar daarin staat alles behalve dat homoseksualiteit een ziekte is. Wat had Opperrabbijn Ralbag nu precies ondertekend? Hieronder volgt een samenvatting van de verklaring (Declaration On The Torah Approach To Homosexuality).

Maatschappelijke ontwikkeling m.b.t. homoseksualiteit

In de laatste decennia is er een grote campagne aan de gang om homoseksualiteit legitiem te verklaren. Het einddoel daarvan is het legaliseren van het homohuwelijk. Wanneer mensen de legalisering van homoseksualiteit niet accepteren worden ze al snel in de hoek gedrukt van 'haatdragend' of 'homofoob'. Ook de Joodse Tora gemeenschap wordt hierdoor geraakt.

De Tora visie op homoseksualiteit

De Tora keurt homoseksueel gedrag af. En in Leviticus 20:23 wordt ervoor gewaarschuwd niet de gewoonten over te nemen van het volk dat G'd voor de Joden verdrijft. Dit heeft vooral betrekking op allerlei ongeoorloofde seksuele handelingen (waaronder homoseksualiteit).

Homoseksualiteit kan genezen worden

De mens heeft de neiging te zondigen. De mens heeft bepaalde seksuele neigingen die veranderd kunnen worden. Dit is een moeilijke strijd maar het is mogelijk. Dat de mens zondige neigingen heeft is om als persoon te groeien. Homoseksuele mensen kunnen hun zondige neigingen overwinnen en zo geestelijk groeien. Gedrag is te veranderen. In Leviticus 19:14 staat dat er geen obstakel voor de voeten van een blinde geplaatst mag worden. Het is dus uitermate wreed om personen die in de knel zitten met hun homoseksuele gevoelens niet te helpen.

Helingsproces

Het helingsproces bestaat uit therapie en berouw. Therapie helpt emotionele wonden te genezen. Berouw is het afstand doen van zonde en het terugkeren naar G'd. Zo kan een persoon geestelijk groeien.

De plicht lief te hebben en te mededogen

De homoseksuele persoon moet met liefde benaderd worden om te kunnen genezen. Ze zijn onschuldige slachtoffers geworden van hun emotionele wonden die ze in de kindertijd hebben opgelopen.

Reactie van de Joodse Gemeente Amsterdam

Op 17 januari 2012 bracht de Joodse Gemeente Amsterdam een persbericht naar buiten waarin ze betreurde dat de Opperrabbijn de verklaring ondertekend heeft en dat ze hier uitdrukkelijk afstand van doet. Ze bood haar excuses aan een ieder die zich door de verklaring gekwetst voelde. De Opperrabbijn werdd (tijdelijk) van zijn taken ontheven totdat de kwestie was besproken.

Opperrabbijn Ralbag besprak de zaak met de Joodse Gemeente Amsterdam

Op 26 januari 2012 spraken Opperrabbijn Ralbag en zijn vrouw 5 uur lang met de voorzitter van de Kerkenraad van de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS), de heer Chanan Hertzberger en de voorzitter van het dagelijks bestuur, Ronnie Eisenmann. De Opperrabbijn erkende dat hij de verklaring niet met zijn Amsterdamse titel had mogen ondertekenen omdat die voor de Amsterdamse situatie en verhoudingen niet gold en ook erkende hij dat zijn visie over het onderwerp niet goed tot uiting kwam in de door hem ondertekende verklaring. Het speet hem dat dit tot ophef had geleid omdat hij een constructieve bijdrage wilde leveren. Hij benadrukte niemand te willen uitsluiten en dat homoseksualiteit geen ziekte is. Het ging er alleen om dat mensen hulp kunnen krijgen om zich te verzoenen met een op de Tora gebaseerde levensstijl.

De Kerkenraad was tevreden en had het bestuur opgeroepen met de Opperrabbijn tot een oplossing te komen. Op 1 februari 2012 had het Dagelijks Bestuur besloten dat de Opperrabbijn mocht aanblijven.

Lees verder

© 2007 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Homo-, hetero- en biseksualiteitIn tegenstelling tot vele dieren, vallen de meeste mensen op de wereld op mensen van het andere geslacht, maar er zijn o…
Homoseksualiteit: genetisch bepaald of aangeleerd gedrag?Wanneer iemand zich tot hetzelfde geslacht voelt aangetrokken noemt men dat homoseksualiteit. Wereldwijd is ongeveer 1 o…
Joodse wijsheden 32: Kom uw verplichtingen na!De meeste mensen streven plezier na. Ze zoeken het in hun carrière, vakanties, auto's, huizen, etc. Trouwen wordt lang u…
De joodse achtergrond van de Franse schrijver Marcel ProustDe joodse achtergrond van de Franse schrijver Marcel ProustMarcel Proust (1871-1922) was zonder twijfel één van de meest invloedrijke schrijvers van de vroege twintigste eeuw. Nog…
Sterven VI: verbod op crematie - een Joodse visieHet Jodendom verzet zich tegen crematie. De gecremeerde resten worden niet toegelaten op een Joodse begraafplaats. Uitzo…
Bronnen en referenties
  • Rabbijn Joel Beasley
  • https://www.myjewishlearning.com/article/orthodox-judaism-and-lgbtq-issues/
  • Verklaring Dagelijks Bestuur van de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) inzake 'Declaration On The Torah Approach To Homosexuality' – NIHS (Ronnie Eisenmann)
  • Persverklaring van de NIHS
  • Declaration On The Torah Approach To Homosexuality
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Regenboogstad

Reageer op het artikel "Orthodoxe Joodse visie t.a.v. homo- en heteroseksualiteit"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Zandkorrel (infoteur), 26-12-2012 07:55 #3
Belangrijk artikel.
Ikzelf kan ook heel moeilijk uit de voeten met die
verplichte etikettering.
Leuk om eens te lezen dat dat helemaal niet hoeft.
Dank u wel!

Bart, 10-02-2010 23:27 #2
Tom: dit vindt ik een opmerking die zo ontzettend kort door de bocht is, natuurlijk wordt er niet naar geleefd, daar zijn het mensen voor, kijk naar de geschiedenis! De essentie van het verhaal is mooi en duidelijk verwoord, met respect. Dank voor het schrijven en lezen!

Tom, 03-10-2007 20:02 #1
Jammer dat er alleen niet naar geluisterd en geleefd wordt. :-) Reactie infoteur, 04-10-2007
Bedankt voor je reactie. Misschien dat mensen er wel naar luisteren, maar dat ze onvoldoende discipline hebben om het na te leven. Hangt mede erg af van de opvoeding. Zoals ik in het artikel al aangaf is een mens sexueel plooibaar.

Infoteur: Etsel
Laatste update: 16-01-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Gezinsleven
Bronnen en referenties: 6
Reacties: 3
Schrijf mee!