Discussie rond wettelijk verbod onverdoofde rituele slacht

Discussie rond wettelijk verbod onverdoofde rituele slacht In juni 2011 heeft de Tweede Kamer met een overgrote meerderheid – maar liefst 116 stemmen voor en 30 tegen – het wetsvoorstel van Marianne Thieme van Partij voor de Dieren (zie foto), aanvaard om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Het wetsvoorstel ligt thans bij de Eerste Kamer, die op z'n vroegst in het najaar uitsluitsel zal geven. In dit artikel een kleine selectie uit recent verschenen columns, opiniërende stukken, brieven, uitspraken en tweets van een aantal tegenstanders van de wet.

Discussie rond wettelijk verbod onverdoofde rituele slacht


Verbod op ritueel slachten beperkt godsdienstvrijheid

Op 2 juli 2011 betoogt mr. Bart Bouter in het Reformatorisch Dagblad dat het wetsvoorstel niet alleen is te duiden als een toenemende interesse voor dierenwelzijn in Nederland, maar ook als een steeds grotere inperking van de godsdienstvrijheid.[1]Er wordt volgens hem ten onrechte gesteld dat de wet niet strijdig is met de godsdienstvrijheid. De vrijheid van godsdienst is terug te leiden tot de Unie van Utrecht in 1579 en ligt dus al eeuwen verankerd in de Nederlandse rechtsorde. De godsdienstvrijheid is ons oudste grondrecht. De Grondwet kent aan eenieder het recht toe zijn of haar godsdienst of levensovertuiging vrij aan te hangen én te belijden. Bouter schrijft dat in het jaar 2000 het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat dat ook geldt voor de toepassing van de Joodse spijswetten. Met name de rituele (koosjere) slacht valt onder de bescherming van de godsdienstvrijheid, aldus de Utrechtse advocaat. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Bouter hoopt dat de leden van de Eerste Kamer wel voldoende juridisch besef hebben van de inhoud van de godsdienstvrijheid.

Bin Laden kan tevreden zijn over discussie rituele slacht

Op 20 juni 2011 schreef historicus Bert de Bruin, die in 1995 emigreerde naar Israël, dat door de discussie over de rituele slacht religie in het verdachtenbankje is gekomen. De polariserende tactiek van Osama bin Laden werpt haar vruchten af, zo stelt hij in het Reformatorisch Dagblad.[2] Hij sloot zijn column af met de volgende woorden:

In Nederland is onverdraagzaamheid god geworden; Wilders en velen met hem zijn haar profeet, dierenliefde en vooruitgang zijn haar vijgenbladeren. We kunnen islamisten en andere fanatieke gelovigen niet verwijten dat ze onverdraagzaam zijn tegenover andersdenkenden, als we zelf niet het fatsoen, de moed en ruimdenkendheid kunnen opbrengen om andermans geloofsgebonden normen en gebruiken werkelijk te accepteren, en die ander zijn normen en gebruiken van harte te gunnen.

Wetenschap misbruikt in slachtdebat

Jaap Goudsmit, hoogleraar infectieziekten AMC en Universiteit van Amsterdam, schreef op 11 mei een artikel in dagblad Trouw, waarin hij onomwonden stelt dat het 'Wageningse onderzoek' waar tegenstanders van ritueel slachten voortdurend mee schermen, weinig voorstelt.[3] Volgens hem wordt wetenschap gebruikt om vooringenomen standpunten te ondersteunen. Hij neemt daarbij geen blad voor de mond:

Voor het gemak worden conclusies getrokken die het betreffende onderzoek op geen enkele manier wettigen. Politici die met bewijs zwaaien, kunnen pluis niet van niet pluis onderscheiden, als ze het onderzoek al hebben bestudeerd.

Steun van PVV voor de wet is gebaseerd op haar anti-Islam agenda

Op politiek weblog De Dagelijkse Standaard, opgericht door Joshua Livestro, een Nederlands politiek activist, columnist en publicist en lid van de VVD, staat een kritisch stuk over de PVV in relatie tot het verbod op onverdoofd ritueel slachten.[4] Daarin blogt Isser dat de PVV weliswaar zegt pro-Israël te zijn, maar dat het daarbij de vraag is of deze steun voortkomt uit een zuiver motief. De PVV stemde voor de wet, behoudens PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven. De blogger stelt op basis daarvan dat de PVV niet pro-Israël is omdat zij van Joden houdt, maar dat de steun is gebaseerd op haar anti-Islam agenda.

‘PVV laat Jodendom vallen in de strijd tegen de Islam’

Asher Ben Avraham schrijft in een opiniërend artikel in de Volkskrant van 27 juni 2011, dat hij zich ernstig vergist heeft in de PVV.[5] Volgens hem ging de PVV in de discussie over het verbod op rituele slacht gevoelloos om met het Jodendom en de Joodse tradities. Hij geeft toe zich ernstig vergist te hebben in de PVV van Geert Wilders:

De onvoorwaardelijke steun van de Partij voor de Vrijheid aan de staat Israël blijkt niet vergezeld te gaan van respect of liefde voor het Jodendom.

Hoe is het mogelijk dat een partij die de belangen van Israël en van het Joodse volk zo hoog in het vaandel zegt te hebben staan, voor het wetsvoorstel heeft gestemd, zo vraagt Asher Ben Avraham zich af. Hij hoefde over de beantwoording van deze vraag niet lang na te denken. "Het antwoord is even wrang als eenvoudig," zo stelt hij. De PVV is al jarenlang bezig met een kruistocht tegen de Islam. De islam beschouwt zij als een verderfelijke en misdadige ideologie. Deze strijd tegen de Islam is in feite de raison d'être van de PVV. Geert Wilders richt zijn pijlen op alle zichtbare manifestaties van deze religie. Van een boerkaverbod en kopvoddentax tot een (tijdelijke) stop op moskeeënbouw. De islamitische rituele slacht, de halalslacht, valt bij uitstek ook onder zichtbare Islam. Door het wetsvoorstel te steunen die de rituele slacht verbiedt, kan de islam via het dierenwelzijn een gevoelige klap toegebracht worden. Mooier kan niet. Dat door het aanvaarden van dit voorstel wordt ook de Joodse rituele slacht, de sjechita, wordt verboden, beschouwt de PVV als collateral damage. Aldus Asher Ben Avraham.

'PVV heeft vanmiddag recht verspeeld om beroep te doen op joods-christelijke traditie van ons land'

Arie Slob twitterde op 28 juni 2011: “PVV heeft vanmiddag recht verspeeld om beroep te doen op joods-christelijke traditie van ons land."[6] Wat Arie Slob hiermee bedoelt, wordt duidelijk uit de volgende woorden die uit zijn mond zijn opgetekend:

Nederland is het land waar religieuze vrijheid is geboren, heeft Opperrabbijn Jonathan Sacks terecht gezegd bij de hoorzitting over onverdoofd ritueel slachten. Met het verbieden van het onverdoofd ritueel slachten wordt de joodse en islamitische gemeenschap het recht ontnomen om hun religie in vrijheid te beleven. Dat is een breuk met de Nederlandse traditie van godsdienstvrijheid. Ik vind dat diep en diep triest en een aantasting van onze democratische rechtstaat. Voorstellen, aangedragen door de geloofsgemeenschappen zelf om het dierenwelzijn te verbeteren, zijn opzij geschoven.[7]

De tweet verwijst naar deze breuk met de Nederlandse traditie van godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid/tolerantie. Door hiermee te breken, verspeelt de PVV, dat met uitzondering van Wim Kortenoeven voor het verbod stemde, het recht om een beroep te doen op de joods-christelijke traditie van ons land.

'Onvoorstelbaar dat het voorstel komt van iemand die belijdend christen zegt te zijn'

Een scribent van het forum BijbelGetrouw schrijft het onvoorstelbaar te vinden dat het voorstel komt van iemand (Marianne Thieme, Partij voor de Dieren - zie foto) die in meerdere media onomwonden heeft aangegeven belijdend christen te zijn.[8] "Het lijkt mij dat mevrouw Thieme dus kennelijk dieren boven de (religieuze) vrijheid van de mens stelt," aldus de schrijver op BijbelGetrouw.

‘Verbod op ritueel slachten is aanslag op godsdienstvrijheid’

In Kruispunt Radio, zei prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar Interreligieuze dialoog aan de faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, op 26 juni 2011, dat het zorgwekkend is dat het gros van de Nederlanders zich niet bewust is van de ernst van het verbod op ritueel slachten. Het is volgens hem een zwarte dag voor de godsdienstvrijheid. Hij betreurt het dat de politiek nog maar weinig ruimte wil overlaten voor orthodoxe geloofsbeleving. “Die heeft in onze samenleving geen plaats meer. Het begrip voor religie holt achteruit en dit zijn de eerste symptomen daarvan.”[9]

De Joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap zal hard worden getroffen

Ook de moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland liet schriftelijk aan alle fractievoorzitters weten onaangenaam getroffen te zijn over het initiatief wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren betreffende het verbod op ritueel slachten zonder voorafgaande bedwelming.[10]

Met name de Joodse gemeenschap - maar ook de moslimgemeenschap - zou wanneer dit wetsvoorstel wordt aanvaard, hard worden getroffen. De Joodse gemeenschap woont al eeuwenlang onder ons en kent al deze eeuwen al het gebruik van ritueel slachten. Vele malen hebben Joodse medeburgers aangegeven dat het voor het praktiseren van hun godsdienstig leven van groot belang is. Het verbaast ons zeer dat tegen dit gebruik nu ineens zulke zwaarwegende morele bezwaren bestaan, dat een verbod dreigt.

In de eerste plaats worden onze Joodse landgenoten op deze wijze in het hart van hun godsdienstig bestaan getroffen. De Joodse bronnen spreken nadrukkelijk over de verantwoordelijkheid van de mens ten opzichte van de dieren. De spreuk ‘Een rechtvaardige mens kent het leven van zijn dieren’ (Spreuken 12: 19) spreekt wat dit betreft duidelijke taal.

De rechten van dieren worden in de Joodse ethiek benadrukt. Rituele slacht maakt daarop geen inbreuk. In de tweede plaats lijkt de conclusie dat niet bedwelmd slachten onnoemelijk dierenleed teweeg brengt, niet op gedegen en onweerlegbaar onderzoek gebaseerd te zijn. Van Joodse zijde zijn regelmatig grote vraagtekens bij deze conclusie gezet. Wij verwijzen o.a. naar de informatie van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (…).

In de derde plaats bevreemdt het ons dat gefocust wordt op de laatste momenten van het leven van het dier, terwijl onze maatschappij zich in veel opzichten weinig aan het vermijden van dierenleed, dan wel het afbreuk doen aan dierenvreugde, gelegen laat liggen. Vlees wordt nog steeds voor dumpprijzen verkocht, en vanwege de fokmethoden waartoe boeren gedwongen zijn vanwege het consumentengedrag, zijn het de dieren die de echte prijs betalen. In onze morele oordelen zullen we ervoor moeten waken ‘de mug uit te ziften en de kameel door te zwelgen’.

Wij willen u daarom dringend oproepen het initiatief wetsvoorstel niet te aanvaarden.


Noten
 1. http://www.refdag.nl/opinie/verbod_op_ritueel_slachten_beperkt_godsdienstvrijheid_1_574115
 2. http://www.refdag.nl/opinie/bin_laden_kan_tevreden_zijn_over_discussie_rituele_slacht_1_571180
 3. http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/2427384/2011/05/11/Wetenschap-misbruikt-in-slachtdebat.dhtml
 4. http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/06/het-foute-vlagvertoon-van-de-pvv
 5. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/2458007/2011/06/27/PVV-laat-Jodendom-vallen-in-de-strijd-tegen-de-Islam.dhtml
 6. http://politiekentwitter.nl/2011/06/28/arieslob-pvv-heeft-vanmiddag-recht-verspeeld-om-beroep-te-doen-op-joods-christelijke-traditie-van-ons-land-stemming-onverdoofd-ritueleslacht/
 7. http://www.ikonrtv.nl/Kerknieuws/mobiel/artikel.php?i=20807
 8. http://bijbelgetrouw.nl/index.php?itemid=1652
 9. http://www.nik.nl/2011/06/katholieke-hoogleraar-verbod-op-ritueel-slachten-is-aanslag-op-godsdienstvrijheid/
 10. www.pkn.nl/2/site/uploadedDocs/Oproepmoderamenmbtritueelslachten.pdf

Lees verder

© 2011 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
nieuws uitgelichtRitueel slachten: wat is ritueel slachten?In juni 2011 werd in Nederland besloten door de Tweede Kamer dat onverdoofd ritueel slachten zou moeten eindigen. Joden…
Hoe werkt het koosjer slachten van dieren bij Joden?Hoe werkt het koosjer slachten van dieren bij Joden?Het slachten van ritueel geoorloofde dieren noemt men in het Hebreeuws 'sjechieta'. Wanneer men een dier slacht, dient d…
Offerfeesten en weerstand tegen ritueel slachten van schapenOfferfeesten en weerstand tegen ritueel slachten van schapenHet Offerfeest is een islamitische traditie, die ook in Nederland gevierd wordt. De traditie kost vele dieren de kop. Al…
Ondergang - Presser: Eerste maanden van de Duitse bezettingHet Duitse leger trok in de nacht van 9 op 10 mei 1940 Nederland binnen. Het was een wending in de geschiedenis van Nede…

Chassidisme; een religieuze stroming binnen het jodendomChassidisme; een religieuze stroming binnen het jodendomIn de eeuwen van joodse geschiedenis zijn verschillende joodse stromingen ontstaan. Één hiervan is het chassidisme dat i…
Joodse Bijbel: Laatste oorlogen koning DavidJoodse Bijbel: Laatste oorlogen koning DavidNog steeds voert Israël oorlogen tegen vele vijandige stammen. Davids leger heeft 12 divisies (elke stam één). Elke divi…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Carin Verbruggen+ferry Drenthem Soesman Bv (from Exif), Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • http://politiekentwitter.nl
 • http://bijbelgetrouw.nl
 • http://www.dagelijksestandaard.nl
 • http://www.ikonrtv.nl
 • http://www.nik.nl
 • http://www.refdag.nl
 • http://www.trouw.nl
 • http://www.volkskrant.nl
 • www.pkn.nl

Reageer op het artikel "Discussie rond wettelijk verbod onverdoofde rituele slacht"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 30-09-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Ritueel slachten
Bronnen en referenties: 10
Schrijf mee!