InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Zinvol leven: G'd - de eenheid tussen G'd en de mens

Zinvol leven: G'd - de eenheid tussen G'd en de mens

Zinvol leven: G'd - de eenheid tussen G'd en de mens Veel mensen zien G'd als een soort persoon. Kinderen zien Hem als een oude man met een lange witte baard. Volwassenen hebben een wat andere interpreatie. Maar iedereen lijkt zijn eigen persoonlijke G'd te definiëren, wat vaak tot frustraties leidt. De vraag is niet wie is G'd, maar wat is G'd. Op het eerste gezicht lijkt er geen eenheid te bestaan in de wereld. Toch is het scheppen van eenheid (niet te verwarren met gelijkheid) van essentieel belang in de zoektocht naar een zinnig leven. Meer dan vorige generaties zijn we op weg naar eenheid in de wereld. Als gevolg van vooruitgang op technologisch gebied is er meer eenheid in de wereld. Op persoonlijk vlak is er echter sprake van grote disharmonie. Normen en waarden vervagen. Er is sprake van een psychologische crisis, een geestelijke crisis. Een Joods religieuze visie op G'd en de eenheid van G'd en de mens volgens de rebbe Menachem Mendel Schneerson.

Het boek 'Zinvol leven' van Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson

In het boek van Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson, Zinvol leven, worden onderwerpen op het persoonlijk vlak en op het gebied van de samenleving als geheel behandeld. De teksten geven goed inzicht in het gedachtegoed van de Rebbe. Het wil laten zien dat zijn onderrichtingen een diepgaande hervorming van ons denken en handelen inhouden, op weg naar een hoger niveau van bewustzijn en inzicht. De Rebbe heeft niet alleen veel kennis van het Jodendom maar ook van de mensheid.

Definitie van G'd

Het is belangrijk om G'd te definiëren omdat onze relatie tot G'd geen privé-gelegenheid is. Omdat G'd echter de absolute werkelijkheid is moet Hij in Zijn maatstaven gedefinieerd worden en niet in onze termen. Wij kunnen niet als schepselen onze Schepper omschrijven. Om een definitie van G'd te kunnen geven moeten we weten wat de werkelijkheid is.

Werkelijkheid.

De werkelijkheid is méér dan wij kunnen opmerken. We hebben een 'van-buiten-naar-binnen' (van lichaam naar ziel) waarnemingsvorm. In het gunstigste geval kunnen we slechts enkele buitenste lagen ontdekken, terwijl de binnenkant onberoerd blijft.

Als we de werkelijkheid niet kunnen begrijpen, hoe kunnen we dan begrip hebben van G'd? Omdat G'd wil dat we naar Hem zoeken. In de Bijbel besluit G'd zich te definiëren: "Ik ben, die Ik ben". Dat wil zeggen, Hij bestaat omdat Hij bestaat. G'd heeft geen andere oorzaak dan Zichzelf, niets ging aan Hem vooraf. G'd is met geen andere bestaansvorm te vergelijken omdat het geen oorzaak heeft. De mens is niet in staat G'd te formuleren, want dan zou hij moeten zijn als G'd zelf. De enige manier om G'd een beetje te begrijpen is om Hem toe te staan ons te vinden en te beseffen dat er geen ander is behalve Hij. Hij is de absolute werkelijkheid.

Waarom bestaan wij?

G'd schiep ons om een verblijfplaats te hebben in de lagere wereld. Wij mensen moeten de door G'd geschapen wereld complementeren. In deze wereld houdt G'd zich verborgen om de mens onafhankelijkheid te geven en geen marionetten van Hem te laten zijn. Vandaar dat de wereld 'agnostisch' is. We begrijpen alleen onze eigen werkelijkheid en G'd als iets daarbuiten. Maar in werkelijkheid is G'd de absolute werkelijkheid en vindt ons bestaan aan de buitenkant plaats.

Waarom houdt G'd zich verborgen? Omdat Hij ons langzaam wil leren wennen aan G'ds werkelijkheid. Het feit dat G'd zich verborgen houdt wil niet zeggen dat wij niet voor Hem bestaan. Wij bestaan 'met Hem'. Willen we één worden met G'd dan dienen we het menselijke en het G'ddelijk perspectief bij elkaar te brengen. Daarvoor moeten wij onze geest en hart ten volle inzetten om G'd te ontdekken en te begrijpen. Dit is een doorwrocht en verfijnd proces van vragen stellen. We komen tot de conclusie dat G'd buiten alle definities en paradoxen staat en dat onze ziel veel belangrijker is dan het fysieke lichaam. En in plaats 'van-buiten-naar-binnen' waarnemen, moeten we 'van-binnen-naar-buiten' waarnemen.

Contact met G'd

Volgens rebbe Schneerson zijn er twee stappen om in contact met G'd te treden:
  1. Erkennen dat buiten onze werkelijkheid een absolute werkelijkheid bestaat.
  2. De wereld tot een verblijfplaats voor G'd maken.

Dit kan door onze ziel (de binnenste laag) te cultiveren, waardoor ons lichaam (de buitenste laag) naar een hoger doel wordt gebracht. We moeten leren denken zoals G'd. Dit schept eenheid tussen G'd en mens. Met behulp van de Bijbel kan de ziel gecultiveerd worden. Dan wordt ook de zin van je leven duidelijk.

Noodzaak van eenheid

Intuïtief zijn mensen voortdurend bezig naar het zoeken van eenheid door te kijken naar voorwerpen en krachten die ons verbinden. Lukt dit niet dan voelt de mens zich ongemakkelijk. Waarom? Omdat alle verschillende schepselen en krachten door één G'd zijn geschapen. Het leven is een zoektocht naar G'd en de hoogste eenheid. Door deze zoektocht leren we te begrijpen waartoe alle stukjes van het leven toe dienen.

Wat is eenheid?

Eenheid is een proces. Het is dus niet gelijk aan gelijkheid dat een vaste toestand is. Eenheid is harmonie binnen verscheidenheid. Voorbeeld van een eenheid is het lichaam met zijn miljoenen verschillende elementen. Doel van het eenheidsproces is om alle elementen met elkaar te verbinden zonder dat ze hun unieke eigenschappen verliezen. Hetzelfde geldt voor onze eenheid met G'd. Enerzijds moeten we onafhankelijk zijn (vrije wil), anderzijds moeten we ons aan G'd binden. Dit lijkt een paradox. Maar G'd wil dat we onze vrije wil gebruiken om naar verbondenheid met het G'ddelijke te streven.

Eenheid door G'd geopenbaard

G'd heeft ons bezield met bewustzijn waardoor we door onze eindige werkelijkheid heen kunnen breken. Het is net zoals een leraar op een eenvoudige wijze probeert iets moeilijks aan een leraar uit te leggen. Zo ontstaat een eenheid tussen leraar en leerling. Gaandeweg leert de leerling het moeilijke probleem te bevatten. Zo gaat het ook bij onze relatie met G'd. G'd houdt zich enerzijds totaal verbrogen, maar anderzijds geeft hij ons een opening om via de spirituele weg tot Hem te komen. Het 'licht' van G'd wordt dan steeds duidelijker. Zo krijgen we een duidelijk onderscheid tussen onze beperkte wereld en G'ds absolute werkelijkheid. Door die scheiding kunnen we deze laten samensmelten en concluderen dat er geen ander is dan G'd.

Het bereiken van eenheid

Door middel van vergelijkingen kunnen we één worden met de Schepper. Ieder stoffelijk element en kracht zijn fysieke uitingen van een hoger, spiritueel gegeven. Water is bijvoorbeeld de fysieke toestand van liefde en vriendelijkheid; vuur is de fysieke dimensie van kracht. Het proces wordt vergemakkelijkt door een ladder die ons op weg naar boven brengt. Met behulp van de Bijbel, die rijk is aan beeldspraak, kunnen we één worden met het G'ddelijke. We spreken van 'verlichting' die de duisternis van onwetendheid verdrijft. Het licht is een paradox: het is uiterst werkelijk en toch staat het los van materie en vorm. Een nog grotere paradox is de eenheid van ons fysiek aanwezige heelal en G'd. Licht verheldert het heelal dat niet alleen in zijn eigen termen gedefinieerd moet worden maar ook een verklaring is van een hogere waarheid. Het G'ddelijke licht is oneindig (G'd) en eindig (ons bestaan). Dit lijken twee tegengestelde krachten maar ze kunnen met elkaar versmelten: door ons lichaam en ziel één te laten worden. Daarvoor hebben we G'd nodig. De harmonie tussen lichaam en ziel zal tot eenheid in de wereld leiden. Dit is onze uitdaging; één worden met G'd. Volgens rebbe Schneerson gaat dat in drie stappen:
  1. Herkennen van de ziel.
  2. Inzicht dat G'd boven en buiten ons is.
  3. G'd in je leven opnemen.

Door spirituele krachten kunnen we onze medemens beminnen. We waarderen de verschillen en overeenkomsten. Zo worden we één met G'd op Zijn en onze voorwaarden.

Waarom is er nog geen eenheid?

Op technologisch gebied bestaat er eenheid van wetten. Maar innerlijk wordt de mens gekweld door onevenwichtigheid. Dit komt door de scheidsmuur tussen ons en G'd. Er moet vrede komen tussen lichaam en ziel. Onze werkelijkheid en G'ds werkelijkheid moeten samensmelten. In ons eigen leven ontmoeten hemel en aarde elkaar.

Wetenschap en technologie

Met de opkomst van wetenschap en technologie lijkt religie naar de achtergrond te zijn geschoven. Maar feit is dat de technologie put uit de g'ddelijke krachten die vanaf het moment van de schepping in de natuur aanwezig zijn geweest.

Betekent technologie een zegen?

Technologie heeft zeker gemak en luxe in de materiële wereld gebracht, maar wat betekent het voor de geestelijke wereld? Wetenschap is neutraal. Er komen geen kwesties aan de orde over goed en kwaad. Technologie is opbouwend of vernietigend te gebruiken. Opbouwend betekent dat de mens de opdracht heeft gekregen de technologische hulpbronnen aan te spreken, de wereld te ontwikkelen en de materiële wereld om te vormen tot een geschikte verblijfplaats voor G'd. G'd ziet de mens als deelgenoot in het heelal. Omdat de mens een vrije wil heeft ligt de uitvoering van het scenario niet vast. We kunnen zelf bepalen wat we met technologie willen doen. Gebruiken we het zinvol of gebruiken we het om te vernietigen?

Waarom vindt technologische revolutie plaats?

Technologie heeft als waarachtig doel het stimuleren van de eenheid van de wereld, zodat deze een goede basis wordt voor gezamenlijk spiritueel leven. De Joodse wijsgeer Maimonides schreef: "Door G'd grootste scheppingen te overpeinzen, komt de mens tot het besef van G'ds grote wijsheid. Dit wekt hem op tot een intense liefde tot G'd, en een verlangen naar verbintenis met Hem."

De technologische revolutie is al voorspeld in de Zohar, een klassiek Joods mystiek geschrift. In de tekst wordt de voorspelling gedaan dat in het jaar 1840 een toename van 'lager wijsheid' (=inzicht in de materie van het heelal) zou gaan plaatsvinden. Ook 'verheven wijsheid' (=spiritualiteit) zou toenemen. Dit betekent een begin van de echte eenheid in de wereld dat uiteindelijk uitmondt in de verlossing. Echter we zijn tekort gekomen in het samenvoegen van de 'lagere' en 'verheven' wijsheid. We moeten deze samenbrengen in een werkbare blauwdruk voor de samenleving.

De technologische revolutie is het werk van G'd. Het biedt hulp bij ons streven G'd tot werkelijkheid in ons leven te maken. Hoe meer we ontdekken hoe beter we de waarheden van G'd gaan inzien.

Verzoening tussen wetenschap en godsdienst

Gescheidenheid van wetenschap en religie is onjuist. Omdat G'd het heelal en de natuurwetten die het universum beheersen, heeft geschapen, kan er geen sprake zijn van verdeeldheid tussen de Schepper en Zijn Schepping. Wetenschap is de menselijke bestudering van G'ds geest, het zoeken naar kennis in de wetten die G'd heeft ontworpen om het heelal fysiek te laten functioneren. Vroeger werden de wetten uit de wetenschap tot dogma's verheven, nu ziet men de onbepaalbaarheid van de natuur in. Wetenschap is een zoektocht en geen gesloten systeem. Om de waarheid te vinden worden twee wegen behandeld: de wetenschap van de mens en de queeste geleid door G'd. De mens zoekt 'van-buiten-naar-binnen'. Maar volgens Schneerson moet de mens eigenlijk 'van-binnen-naar-buiten' zoeken. Dat wil zeggen zoeken naar G'd.

Wetenschap houdt zich bezig met wat het heelal is; religie houdt zich bezig met waarom het heelal er is. De opdracht van de moderne wetenschap moet zijn het vinden van methoden om die delen van de geest van G'd die nog niet zichtbaar zijn geworden, te weerspiegelen en te verlichten.

Wat betekent technologie voor kennis over onszelf?

Als we technologie beschouwen als een kenbaarheid van G'ddelijkheid zijn we beter in staat het leven zelf te begrijpen. Zoals atoomsplijting andere atomen tot splijting aanzet, zo maakt iedere positieve menselijke energie, energie vrij die steeds intensiever wordt. De Joodse wijzen zagen de mens als een gehele wereld, en de wereld als een persoonlijkheid in de macrokosmos. Het staat vast dat alle materie -en dus alle mensen- onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit impliceert dat wetenschappelijke objectiviteit niet bestaat. Elke wetenschapper dient in zijn onderzoek dan ook morele en intellectuele maatstaven te hanteren.

Onze generatie

Geschiedenis is een proces; iedere generatie komt voort uit de voorafgaande generaties. De Verlichting verdeelde de mensen in twee groepen:
  1. Mensen die zich overleveren aan de wetenschap en G'd verwerpen.
  2. Mensen die zich overleveren aan de religieuze dogma en wetenschap en rede niet accepteren.

Halverwege de twintigste eeuw komt hier verandering in. Het materialisme begint er leeg uit te zien en we zoeken naar zingeving. We bevinden ons op de grens van materialisme en spiritualiteit. Beiden moeten samengaan, dat is de uitdaging die voor ons ligt.

Waar zijn we naar op weg?

Het wereldbeeld verandert zich razend snel. Het is duidelijk dat een omwenteling op komst is. Wereldwijd zoeken mensen naar spirituele zingeving. Ze zijn ontgoocheld door het materialisme. We moeten bereid zijn om het materialisme achter ons te laten en het tijdperk van kennis, die eenheid brengt, binnen te treden. Voor ons ligt de uitdaging vrijheid in de wereld te brengen die niet tegen G'ds heerschappij ingaat. Er komt een dag, volgens Joodse wijzen, dat onze aardse werkelijkheid een reflectie zal zijn van de G'ddelijke bron. We moeten de bronnen van technologie gebruiken voor het verspreiden van inspiratie en goedheid.

Lees verder

© 2007 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Dertien geloofspunten Maimonides 2: God als EenheidHet tweede geloofspunt van Maimonides is het geloof in Eén God. God is niet de eenheid van een paar, nog de eenheid van…
Israëls leger (8): IDF - Tsahal - Sayeret: speciale eenhedenIsraëls leger (8): IDF - Tsahal - Sayeret: speciale eenhedenSayeret betekent 'verkenningseenheid'. Deze eenheden binnen het Israëlische leger zijn gespecialiseerd in commando actie…
Fiscale eenheid - de voordelen en de nadelenFiscale eenheid - de voordelen en de nadelenEen onderneming die bestaat uit meerdere vennootschappen kan er voor kiezen om voor deze vennootschappen een zogenaamde…
Joodse filosofie - Chabad 10: De eenheid van God - EchadDe eenheid van God in het Jodendom is uniek. Het betreft niet het woord enkel (jachied) waarnaast nog iets anders kan be…
Waarom de ziel van elk mens verschilt en we niet gelijk zijnWaarom wordt er gesproken over een Joodse en een niet-Joodse ziel? Waarom hebben mannen andere zielen dan vrouwen? Waaro…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay
  • Zinvol leven - rebbe Menachem Mendel Schneerson

Reageer op het artikel "Zinvol leven: G'd - de eenheid tussen G'd en de mens"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 11-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Menachem Mendel Schneerson
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!