Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften

Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften Na de Zondvloed schonk G'd aan de mensheid de Noachidische geboden die ook al eerder aan Adam waren gegeven. Later zouden de Joden nog extra geboden krijgen die we de Tora noemen. Deze laatste zijn niet voor niet-Joden bestemd. De hoofdvoorschriften voor de niet-Joden zijn: rechtsorde, afgodendienst, godslastering, diefstal, verboden relaties, moord, omgang met dieren. Er zijn dus 7 hoofdvoorschriften die uitgewerkt kunnen worden in 94 voorschriften.

Waarom dienen niet-Joden de Noachidische geboden na te leven?

De Noachidische geboden worden in de Tora genoemd, zij het niet expliciet op een rijtje. Adam kreeg zes geboden. Na de Zondvloed kreeg Noach er nog een gebod bij. De uitwerking van de Noachidische geboden wordt in de Talmoed beschreven.1

Met name veel christenen, die zeggen de Tien Geboden na te leven, ontkennen dat de Noachidische geboden in de Bijbel worden genoemd. Deze redenatie klopt volgens de Tora niet. Dat zou immers betekenen dat G'd aan de mensheid geen geboden had gegeven vóór de Openbaring op de Sinaï. Bijbelse figuren zoals Adam, Noach en Abraham zouden dan geen idee hebben gehad wat G'd van hen verlangt en hoe ze G'd moesten dienen.

De redenatie van veel christenen dat de Tien Geboden niet alleen voor Joden gelden, maar ook voor niet-Joden klopt niet volgens de Tora. De Tora meldt uitdrukkelijk dat de Tien Geboden alleen voor Joden bestemd zijn. Bovendien is de Joodse ziel anders dan de ziel van niet-Joden, zo meldt de Tora (Kabbala). Joden hebben naast een dierlijke ziel ook een g'ddelijke ziel waarmee ze in direct contact staan met G'd. Dankzij de g'ddelijke ziel kunnen en moeten Joden de Tora naleven. In de praktijk is het ook zo dat alleen Joden kosher eten, gebedsriemen aanleggen, de Shabbat naleven, etc. Dit zijn zaken die niet-Joden niet doen en ook niet mogen doen volgens de Tora.

Het is dus volgens de Tora van groot belang dat niet-Joden de Noachidische geboden naleven anders kunnen zij G'd niet dienen. Zonder wetten gaat dat niet. Het heeft volgens de Tora geen enkele betekenis om als niet-Jood de Shabbat na te leven of kosher te eten. De Tora verbiedt dat aan de wetten een andere betekenis wordt gegeven.

Verschil tussen de Noachidische geboden voor niet-Joden en de mitswot voor Joden

De Noachidische Code gaat over het handhaven van de orde in de wereld, de Mitzvot zijn opgedragen aan de Jood wiens taak het is om het alledaagse te transformeren. Om het doel te bereiken zijn er dus verschillende taken. Men moet hun taak aanvaarden en het zo goed mogelijk doen.

Rechtsorde

Genesis 9:6: "Wie het bloed van de mens vergiet, onder de mensen, zijn bloed zal vergoten worden..." Dit verwijst naar een Noachitisch gebod om een moordenaar te berechten en straffen. Dit wordt door de Talmoedische Wijzen als volgt uitgelegd: "Wie het bloed van de mens vergiet" (verwijzend naar de moordenaar), "onder de mensen" (dwz hij moet in een rechtbank worden vervolgd door een man die gekwalificeerd is om te getuigen als een getuige), "zijn bloed zal worden vergoten" (indien veroordeeld, wordt hij door de rechtbank ter dood veroordeeld). De Noachitische Code specificeert dat niet-Joodse samenlevingen verplicht zijn zich aan gerechtigheid te houden door een systeem van rechtvaardige rechtbanken op te richten.
 1. Aanstellen rechters en rechtsdienaren.
 2. Rechter moet onpartijdig handelen.
 3. Een getuige moet getuigen.
 4. Rechtsregels mogen niet overtreden worden.
 5. Een rechter mag zich niet laten omkopen.
 6. Partijen moeten gelijk behandeld worden.
 7. Rechter mag zich niet laten beïnvloeden door angst voor wraak.
 8. Rechter mag geen medelijden hebben met de arme.
 9. Rechter mag zich niet laten beïnvloeden door vooroordeel t.a.v. een zondaar.
 10. Rechter mag geen medelijden hebben met een moordenaar.
 11. Rechter mag de vreemdeling en de wees niet discrimineren.
 12. Partij moet gehoord worden in aanwezigheid van de tegenpartij.
 13. Rechter moet kennis van de Tora/wetten hebben.
 14. Een onschuldige ter dood brengen staat gelijk aan moord.
 15. Alleen oordelen op basis van getuigenis van ooggetuigen.
 16. Een daad onder dwang mag niet worden bestraft.
 17. De doodstraf mag alleen uitgevoerd worden bij een eerlijk proces.
 18. Een getuigenis moet diepgaand onderzocht worden.
 19. Het is verboden vals te getuigen.

Toelichting

Een deel van de zeven Noachitische wetten is dat de niet-Joden gerechtshoven oprichten. Zo zijn er veel wetten van het westerse rechtssysteem die veel overeenkomsten vertonen met de structuur van het Joodse systeem (Sanhedrin). U kunt de wetten van het Sanhedrin leren door in traktaat Sanhedrin en Rambam een volledig beeld te krijgen.

Afgodendienst

Genesis 2:16: Bij het bespreken van de Noachidische wetten leert de Gemara (Sanhedrin 56b) van de pasuk "vayetzav Hashem Elokim al ha'adam" - "En Hashem gebood de mens" (Bereishit 2:16) - dat het voor hen verboden is om afgoden te aanbidden omdat het woord "tzav" betekent afgodenaanbidding.
 1. Er bestaat niets naast G'd.
 2. Geen beelden aanbidden.
 3. Geen beelden maken voor anderen om te aanbidden.
 4. Geen verboden beeltenissen maken ook al is het voor ornamentele doeleinden.
 5. Geen afgodendienst uitvoeren.
 6. Geen geëigende cultische handelingen verrichten in het kader van een afgodendienst.
 7. Zijn kinderen niet door het vuur laten gaan in het kader van enige afgoderij.
 8. Geen dodenbezweringen verrichten of doodshoofden gebruiken.
 9. Geen waarzeggerij d.m.v. magische praktijken.
 10. Op geen enkele wijze tot afgoderij wenden.
 11. Geen gedenkstenen oprichten.
 12. Geen gebeeldhouwde steen oprichten om zo G'd te aanbidden.

G'dslastering

Leviticus 24:10-17 vertelt het voorval van een Jood die het bevel van Exodus 22:27 overtrad en in woede lasterde. Bovendien zegt Leviticus 24:15 in het Hebreeuws: "ish ish ('ieder mens') die zijn G'd vervloekt, zal zijn zonde dragen." Waarom de dubbele uitdrukking van "ish ish" (wat letterlijk "een man, een man" betekent)? Het betekent de hele mensheid omvatten, zowel Joden als niet-Joden. Dit leert dat het ook voor niet-Joden verboden is om de Naam van G'd te vervloeken (G'd verhoede!).
 1. Het erkennen van het bestaan van G'd.
 2. Alleen G'd erkennen.
 3. Tot G'd bidden.
 4. G'ds naam heiligen.
 5. G'ds naam niet ontheiligen.
 6. Tora bestuderen en onderwijzen m.b.t. de Noachidische geboden.
 7. Ouderen, wijzen en Toraleraren respecteren.
 8. Geen g'dslastering.

Diefstal

In Genesis 2:16 verleende G'd toestemming aan Adam en Eva om van de bomen van de tuin te eten. Zonder toestemming zou dit diefstal zijn. Dit gold specifiek voor de vrucht van de boom van “Kennis van Goed en Kwaad” die ze niet mochten nemen, op straffe van de dood (Genesis 2:17). Dit Noachitische gebod werd expliciet door Abraham aangehaald in Genesis 21:25.
 1. Het is verboden te stelen.
 2. Het is verboden met geweld iets toe te eigenen.
 3. Geen grenspaal van zijn naaste verplaatsen.
 4. Geen bezittingen, leningen of loon achterhouden.
 5. Geen rechtmatige claims loochenen.
 6. Iemand niet benadelen in de handel.
 7. Niets van zijn naaste begeren.
 8. Arbeider moet kunnen eten van datgene waarmee hij werkt.
 9. Arbeider mag niet tijdens het werk eten.
 10. Arbeider mag alleen zelf van het land eten.
 11. Kidnapping is verboden.
 12. Geen valse maten of gewichten gebruiken.
 13. Geijkte maten en gewichten gebruiken.
 14. Ontvreemding moet worden terugbetaald.

Verboden relaties

Genesis 2:24: "Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw vastklampen, en zij zullen één vlees worden." Dit vers verbiedt expliciet relaties van een man met zijn moeder, met een vrouw die ooit de huispartner of gecertificeerde echtgenote van zijn vader is geweest, met een vrouw die momenteel een huishoudelijke partner of gecertificeerde echtgenote is van een andere man, met een andere man, of met een dier. Het is een niet-Jood ook verboden om betrekkingen te hebben met zijn zuster van moederszijde, zoals blijkt uit Genesis 20:13: “Bovendien is zij inderdaad mijn zuster, de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder; en zij werd mijn vrouw.” (Merk op dat Abraham dit zei om Abimelech te sussen. Het was in zijn geval eigenlijk alleen figuurlijk waar, aangezien Sara de dochter was van Abrahams broer. Ze hadden dus dezelfde grootvader van vaderszijde, die mensen vaak 'vader' noemden.)

Het werd ook algemeen aanvaard dat vader-dochterrelaties zouden worden opgenomen, zoals blijkt uit de schande van Lot nadat hij relaties had gehad met zijn twee dochters, na G'd's vernietiging van Sodom en Gomorra (Genesis 19:29-36, en Rasji's uitleg van Genesis 20:1). Naast de gruwel voor G'd van relaties van een man met een man, zijn relaties van een vrouw met een vrouw ook een gruwel voor G'd, wat wordt geleerd uit het feit dat ze beide zijn opgenomen in de onderwerpen van het vers Leviticus 18:3, dat spreekt tegen de immorele praktijken van de oude Egyptenaren en Kanaänieten, en waarnaar Leviticus18:30 verwijst als “afschuwelijke tradities”. De Midrasj (Sifra) noemt deze gruwelen specifiek: "Een man zou met een man trouwen, een vrouw zou met een vrouw trouwen en een vrouw zou met twee mannen getrouwd zijn."
 1. Geen geslachtsgemeenschap met moeder.
 2. Idem met zus.
 3. Idem met stiefmoeder.
 4. Idem met andermans vrouw.
 5. Idem met dier.
 6. Idem vrouw met dier.
 7. Geen homoseksualiteit bedrijven (dat een mens geschapen is met homoseksuele gevoelens is niet strafbaar; het gaat om het in praktijk brengen daarvan - dat is wel verboden).
 8. Idem met vader.
 9. Idem met oom.
 10. Geen erotisch stimulerend gedrag vertonen ten opzichte van een verboden relatie.

Moord

Het edict tegen moord, en de straf voor deze overtreding, staat in Genesis 9:5-6: “…van de mens voor zijn broeder, Ik [G'd] zal de ziel van de mens eisen. Wie het bloed van de mens vergiet, onder de mensen, zijn bloed zal vergoten worden; want naar het beeld van G'd heeft Hij de mens gemaakt.”
 1. Moorden is verboden.
 2. Abortus is verboden.
 3. Man en vrouw in gelijke mate strafbaar stellen voor moord.
 4. Euthanasie verboden; stervensproces mag niet tegengehouden worden.
 5. Per ongeluk doden is strafbaar.
 6. Verdedigen tegen iemand die wil doden zelfs als diegenen gedood moet worden.
 7. Iemand in nood helpen.
 8. Moeder mag niet gedood worden om kind te redden.
 9. Aanzetten tot moord is strafbaar.
 10. Doden onder dwang is moord en dus strafbaar.
 11. Zelfmoord is moord.
 12. Iemand die per ongeluk gedood heeft moet geholpen worden.
 13. Verboden een medemens te beschamen.
 14. Proces van moordenaar zorgvuldig voorbereiden.
 15. Moordenaar heeft recht op eerlijk proces.
 16. Bij halszaken moeten getuigen zich aan de feiten houden.
 17. Afkopen bij moord en onopzettelijke dood door schuld verboden.

Omgang met dieren

Adam en Eva mochten geen vlees eten. Pas na de Zondvloed gaf G'd toestemming aan Noach om dieren te doden voor voedsel. Echter vlees eten van een levend dier is verboden. Genesis 9:4: "Maar vlees, met zijn ziel [die in] zijn bloed is, zult u niet eten."
 1. Geen deel van levend dier eten.
 2. Niet wreed slachten.
 3. Geen dierenmishandeling.
 4. Geen bloed van levend dier.
 5. Geen castratie.
 6. Men is verantwoordelijk voor herkomst voedsel.
 7. Reptielen mogen gegeten worden.
 8. Verbod op magie.
 9. Verbod op waarzeggerij.
 10. Verbod op sterrenwichelarij.
 11. Verbod op voorspelling op grond van voortekenen.
 12. Verbod op tovenarij.
 13. Verbod op bezweringen en belezingen.
 14. Verbod op oproepen en raadplegen van doden.

Voetnoot

1 Op internet circuleren berichten waarin gezegd wordt dat orthodoxe Joden neerkijken op niet-Joden. Orthodoxe Joden zouden niet-Joden als minderwaardig beschouwen. Er worden hierbij citaten uit de Talmoed en de Kabbala aangehaald die door vijanden van het Joodse volk verkeerd worden uitgelegd. Het Jodendom kent geen discriminatie. Volgens de Tora is er alleen onderscheid tussen Joden en niet-Joden wat betreft hun verplichtingen naar G'd toe. Het belang dat de Tora legt op naleving van de Noachidische geboden door niet-Joden bewijst dat orthodoxe Joden niet neerkijken op niet-Joden. Niet-Joden die de Noachidische geboden naleven hebben evengoed recht op een plek in de Komende Wereld. In de Bijbel komen ook niet-Joodse figuren voor waar helemaal niet negatief over gepraat wordt. Adam, Noach en andere niet-Joden die de Noachidische geboden naleefden hebben een hoog aanzien binnen het Jodendom. In de tijd dat Koning Salomo regeerde en de Tempel bouwde kwamen veel niet-Joden naar de Tempel om daar te bidden. In de Bijbel wordt alleen negatief gesproken over niet-Joden die het Joodse volk willen vernietigen. Zo wordt Amalek gezien als de aartsvijand van het Joodse volk.
© 2011 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Noachieden: Een noachied is een rechtvaardigeNoachieden: Een noachied is een rechtvaardigeEen noachied, iemand die de noachidische geboden naleeft, is een rechtvaardige en mag deel uit maken van de toekomstige…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Mayahawk, Pixabay
 • En God sprak tot Noach en zijn zonen – Zuidema/Op 't Root
Jehoeda (522 artikelen)
Laatste update: 10-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.