Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften

Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften Na de Zondvloed schonk G'd aan de mensheid de Noachidische geboden die ook al eerder aan Adam waren gegeven. Later zouden de Joden nog extra geboden krijgen die we de Tora noemen. Deze laatste zijn niet voor niet-Joden bestemd. De hoofdvoorschriften voor de niet-Joden zijn: rechtsorde, afgodendienst, godslastering, diefstal, verboden relaties, moord, omgang met dieren. Er zijn dus 7 hoofdvoorschriften die uitgewerkt kunnen worden in 94 voorschriften.

Waarom dienen niet-Joden de Noachidische geboden na te leven?

De Noachidische geboden worden in de Tora genoemd, zij het niet expliciet op een rijtje. Adam kreeg zes geboden. Na de Zondvloed kreeg Noach er nog een gebod bij. De uitwerking van de Noachidische geboden wordt in de Talmoed beschreven.1

Met name veel christenen, die zeggen de Tien Geboden na te leven, ontkennen dat de Noachidische geboden in de Bijbel worden genoemd. Deze redenatie klopt volgens de Tora niet. Dat zou immers betekenen dat G'd aan de mensheid geen geboden had gegeven vóór de Openbaring op de Sinaï. Bijbelse figuren zoals Adam, Noach en Abraham zouden dan geen idee hebben gehad wat G'd van hen verlangt en hoe ze G'd moesten dienen.

De redenatie van veel christenen dat de Tien Geboden niet alleen voor Joden gelden, maar ook voor niet-Joden klopt niet volgens de Tora. De Tora meldt uitdrukkelijk dat de Tien Geboden alleen voor Joden bestemd zijn. Bovendien is de Joodse ziel anders dan de ziel van niet-Joden, zo meldt de Tora (Kabbala). Joden hebben naast een dierlijke ziel ook een g'ddelijke ziel waarmee ze in direct contact staan met G'd. Dankzij de g'ddelijke ziel kunnen en moeten Joden de Tora naleven. In de praktijk is het ook zo dat alleen Joden kosher eten, gebedsriemen aanleggen, de Shabbat naleven, etc. Dit zijn zaken die niet-Joden niet doen en ook niet mogen doen volgens de Tora.

Er zijn echter christenen die menen dat de Tora wetten toch betekenis voor hen hebben. Zo schrijft ds. Bart Trouwborst een hele serie over de Tora en welke betekenis dit heeft voor christenen. Ds. Trouwborst: ”De vijf boeken van Mozes (de Tora) vormen de kern van de Bijbel. Mensen die enthousiast Bijbel willen lezen, komen nog wel door Genesis heen, met al z’n mooie verhalen. Exodus, over Mozes en de Farao lukt ook nog wel. Maar dan haakt men vaak af. Numeri en Leviticus bevatten immers veel geboden en teksten die voor de lezer van nu niet zo belangrijk lijken. Toch bevatten ook deze veel waardevolle boodschappen. De serie dagboeken wil helpen om ook de (verborgen) boodschappen in deze bijbelboeken op te sporen. Zo ga je gelijk heel de Bijbel veel beter begrijpen, want de Tora zit ook helemaal ingeweven in de Profeten en in het Nieuwe Testament."

Vooral zijn opmerking dat de Tora zit ingeweven in het Nieuwe Testament klopt niet volgens de Tora. Niet voor niets wijzen Joden het NT af juist op basis van de Tora. G'd heeft duidelijk aangeven in de Tora dat de wet niet zal veranderen. Dat houdt o.a. in dat de Tora eeuwig en alleen voor het Joodse volk bestemd is. Voor niet-Joden blijven eeuwig de Noachidische geboden van kracht volgens de Tora.

Het is dus volgens de Tora van groot belang dat niet-Joden de Noachidische geboden naleven anders kunnen zij G'd niet dienen. Zonder wetten gaat dat niet. Het heeft volgens de Tora geen enkele betekenis om als niet-Jood de Shabbat na te leven of kosher te eten. De Tora verbiedt dat aan de wetten een andere betekenis wordt gegeven.

Rechtsorde

 1. Aanstellen rechters en rechtsdienaren.
 2. Rechter moet onpartijdig handelen.
 3. Een getuige moet getuigen.
 4. Rechtsregels mogen niet overtreden worden.
 5. Een rechter mag zich niet laten omkopen.
 6. Partijen moeten gelijk behandeld worden.
 7. Rechter mag zich niet laten beïnvloeden door angst voor wraak.
 8. Rechter mag geen medelijden hebben met de arme.
 9. Rechter mag zich niet laten beïnvloeden door vooroordeel t.a.v. een zondaar.
 10. Rechter mag geen medelijden hebben met een moordenaar.
 11. Rechter mag de vreemdeling en de wees niet discrimineren.
 12. Partij moet gehoord worden in aanwezigheid van de tegenpartij.
 13. Rechter moet kennis van de Tora/wetten hebben.
 14. Een onschuldige ter dood brengen staat gelijk aan moord.
 15. Alleen oordelen op basis van getuigenis van ooggetuigen.
 16. Een daad onder dwang mag niet worden bestraft.
 17. De doodstraf mag alleen uitgevoerd worden bij een eerlijk proces.
 18. Een getuigenis moet diepgaand onderzocht worden.
 19. Het is verboden vals te getuigen.

Afgodendienst

 1. Er bestaat niets naast G'd.
 2. Geen beelden aanbidden.
 3. Geen beelden maken voor anderen om te aanbidden.
 4. Geen verboden beeltenissen maken ook al is het voor ornamentele doeleinden.
 5. Geen afgodendienst uitvoeren.
 6. Geen geëigende cultische handelingen verrichten in het kader van een afgodendienst.
 7. Zijn kinderen niet door het vuur laten gaan in het kader van enige afgoderij.
 8. Geen dodenbezweringen verrichten of doodshoofden gebruiken.
 9. Geen waarzeggerij d.m.v. magische praktijken.
 10. Op geen enkele wijze tot afgoderij wenden.
 11. Geen gedenkstenen oprichten.
 12. Geen gebeeldhouwde steen oprichten om zo G'd te aanbidden.

G'dslastering

 1. Het erkennen van het bestaan van G'd.
 2. Alleen G'd erkennen.
 3. Tot G'd bidden.
 4. G'ds naam heiligen.
 5. G'ds naam niet ontheiligen.
 6. Tora bestuderen en onderwijzen m.b.t. de Noachidische geboden.
 7. Ouderen, wijzen en Toraleraren respecteren.
 8. Geen g'dslastering.

Diefstal

 1. Het is verboden te stelen.
 2. Het is verboden met geweld iets toe te eigenen.
 3. Geen grenspaal van zijn naaste verplaatsen.
 4. Geen bezittingen, leningen of loon achterhouden.
 5. Geen rechtmatige claims loochenen.
 6. Iemand niet benadelen in de handel.
 7. Niets van zijn naaste begeren.
 8. Arbeider moet kunnen eten van datgene waarmee hij werkt.
 9. Arbeider mag niet tijdens het werk eten.
 10. Arbeider mag alleen zelf van het land eten.
 11. Kidnapping is verboden.
 12. Geen valse maten of gewichten gebruiken.
 13. Geijkte maten en gewichten gebruiken.
 14. Ontvreemding moet worden terugbetaald.

Verboden relaties

 1. Geen geslachtsgemeenschap met moeder.
 2. Idem met zus.
 3. Idem met stiefmoeder.
 4. Idem met andermans vrouw.
 5. Idem met dier.
 6. Idem vrouw met dier.
 7. Geen homoseksualiteit bedrijven.
 8. Idem met vader.
 9. Idem met oom.
 10. Geen erotisch stimulerend gedrag vertonen ten opzichte van een verboden relatie.

Moord

 1. Moorden is verboden.
 2. Abortus is verboden.
 3. Man en vrouw in gelijke mate strafbaar stellen voor moord.
 4. Euthanasie verboden; stervensproces mag niet tegengehouden worden.
 5. Per ongeluk doden is strafbaar.
 6. Verdedigen tegen iemand die wil doden zelfs als diegenen gedood moet worden.
 7. Iemand in nood helpen.
 8. Moeder mag niet gedood worden om kind te redden.
 9. Aanzetten tot moord is strafbaar.
 10. Doden onder dwang is moord en dus strafbaar.
 11. Zelfmoord is moord.
 12. Iemand die per ongeluk gedood heeft moet geholpen worden.
 13. Verboden een medemens te beschamen.
 14. Proces van moordenaar zorgvuldig voorbereiden.
 15. Moordenaar heeft recht op eerlijk proces.
 16. Bij halszaken moeten getuigen zich aan de feiten houden.
 17. Afkopen bij moord en onopzettelijke dood door schuld verboden.

Omgang met dieren

 1. Geen deel van levend dier eten.
 2. Niet wreed slachten.
 3. Geen dierenmishandeling.
 4. Geen bloed van levend dier.
 5. Geen castratie.
 6. Men is verantwoordelijk voor herkomst voedsel.
 7. Reptielen mogen gegeten worden.
 8. Verbod op magie.
 9. Verbod op waarzeggerij.
 10. Verbod op sterrenwichelarij.
 11. Verbod op voorspelling op grond van voortekenen.
 12. Verbod op tovenarij.
 13. Verbod op bezweringen en belezingen.
 14. Verbod op oproepen en raadplegen van doden.

Voetnoot

1 Op internet circuleren berichten waarin gezegd wordt dat orthodoxe Joden neerkijken op niet-Joden. Orthodoxe Joden zouden niet-Joden als minderwaardig beschouwen. Er worden hierbij citaten uit de Talmoed en de Kabbala aangehaald die door vijanden van het Joodse volk verkeerd worden uitgelegd. Het Jodendom kent geen discriminatie. Volgens de Tora is er alleen onderscheid tussen Joden en niet-Joden wat betreft hun verplichtingen naar G'd toe. Het belang dat de Tora legt op naleving van de Noachidische geboden door niet-Joden bewijst dat orthodoxe Joden niet neerkijken op niet-Joden. Niet-Joden die de Noachidische geboden naleven hebben evengoed recht op een plek in de Komende Wereld. In de Bijbel komen ook niet-Joodse figuren voor waar helemaal niet negatief over gepraat wordt. Adam, Noach en andere niet-Joden die de Noachidische geboden naleefden hebben een hoog aanzien binnen het Jodendom. In de tijd dat Koning Salomo regeerde en de Tempel bouwde kwamen veel niet-Joden naar de Tempel om daar te bidden. In de Bijbel wordt alleen negatief gesproken over niet-Joden die het Joodse volk willen vernietigen. Zo wordt Amalek gezien als de aartsvijand van het Joodse volk.

Lees verder

© 2011 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Joden en Noachieden: streven naar een perfecte wereldJoden en Noachieden: streven naar een perfecte wereldJoden en Noachieden getuigen van de eenheid van God. Joden doen dit door naleving van de Tora geboden terwijl Noachieden…
Boekrecensie: Inleiding in de Joodse godsdienst – Leo PrijsrecensieBoekrecensie: Inleiding in de Joodse godsdienst – Leo Prijs'Inleiding in de Joodse godsdienst' van professor Leo Prijs richt zich tot niet-Joden, in het bijzonder christenen die g…
Noachieden: regenboog verbond – zeven wetten van Noachmijn kijk opNoachieden: regenboog verbond – zeven wetten van NoachTien generaties na Adam sloot God met Noach en zijn familie het regenboog verbond. De hele mensheid kreeg zeven wetten.…

Geschiedenis Jodendom: Moderne stromingen–neo-orthodoxieGeschiedenis Jodendom: Moderne stromingen–neo-orthodoxieDe orthodoxe Joden bestreden de reform en de positief-historische richting. De bekendste strijder was Mozes Sofer van Pr…
Geschiedenis Jodendom: Moderne stromingen -Haskala/ReformGeschiedenis Jodendom: Moderne stromingen -Haskala/ReformNaast Mozes Mendelssohn, die veel tegenstand van orthodoxe Joden ondervond, waren er mensen die eveneens voor de Verlich…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Mayahawk, Pixabay
 • En God sprak tot Noach en zijn zonen – Zuidema/Op 't Root
 • https://www.barttrouwborst.nl/?p=1094

Reageer op het artikel "Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

A., 09-09-2018 11:38 #5
Goedemorgen,
Bedankt voor deze informatie. Een vraagje. Er staat Reptielen mogen gegeten worden. Klopt dat wel? Moet hier misschien staan Reptielen mogen NIET gegeten worden?
Vriendelijke groet Reactie infoteur, 05-10-2018
Ja, niet-Joden mogen reptielen eten zolang ze dood zijn voor consumptie. Voor Joden geldt wel een verbod.

Met vriendelijke groet, Etsel

Stormvogel, 30-10-2013 11:38 #4
Geachte,

In uw reactie op Franet (juni 2011 #1) zegt u dat christenen "de Mondelinge Tora" niet kennen en dus niet goed op de hoogte zijn van hoe de Bijbel geïnterpreteerd moet worden. Dat is natuurlijk helemaal waar en dat geldt eigenlijk voor alle godsdienstige leringen van alle tijden, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk overgeleverd, dat zij voor andersdenkenden en -gelovigen en niet-ingewijden moeilijk of niet begrijpelijk zijn. Zo zal ook het Evangelie van Christus voor Joden onleesbaar en complex zijn, om over bijkomende zaken als liturgie, sacrament, theologie enzovoort nog maar te zwijgen. Daarom wellicht dat u Jezus een afgod noemt ("want een mens"), terwijl het voor de christen juist de kern van zijn geloof is, dat Jezus god is (of was), of goddelijk, of deel uitmakend van god. Daartegenover idealiseert u de tot godsdienst verplichte Jood: wiens godsdienst uitgaat boven hart, ziel, verstand en kracht. "Het is een plicht, er is geen vrijwillige keuze." Dit is in mijn ogen juist een paradoxale, zelfs ronduit kwalijke zaak; het leidt tot despotisch en destructief gedrag (zoals we bijvoorbeeld kunnen zien bij Abram en Mozes, bij wie de Verplichting boven de geboden zelf gaat blijkens hun moorddadige handelingen [Genesis 22:2 en Exodus 32:28]. Kennelijk zijn deze handelingen niet verkeerd, omdat zij door de Heer worden opgedragen, maar zij druisen in mijn ogen tegen de geboden in. Dit laatste zal ongetwijfeld voortkomen uit het feit dat ik niet ben opgegroeid met de Mondelinge Tora…

Het kan geen kwaad om zo nu en dan stil te staan bij het FEIT dat aan alle godsdiensten en leringen, een min of meer verborgen 'proto-godsdienst' voorafging, waarvan wij ergens nog een geringe notie hebben in ons collectieve geheugen - en natuurlijk dankzij de antieke schrijvers (zoals de Zeven Wijzen) en de Veda's. De geboden en voorschriften (van Adam, Noach, Mozes, tot en met Jezus en Paulus) waren al bekend voor de Tora. Zij werden vanuit een goedschiks moralisme aan de mensheid geleerd en hadden niets met verplichting te maken.

Franet noemt 2 geboden die de christenen zouden hebben. In Mattheüs 19:17 noemt Jezus er evenwel 6: " (…) 'Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.' 18 ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze, ’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ "

hartelijke groet,
Stormvogel

Post Scriptum: Er staat een klein typefoutje in de opsomming van de Noachidische hoofdvoorschriften voor de niet-Joden, aangaande 'moord': nr 17. Verder veel complimenten! Reactie infoteur, 30-10-2013
Shalom,

Het gaat erom dat de schriftelijk Tora alleen begrepen kan worden met behulp van de mondelinge Tora. De Tora kan niet door de bril van het Nieuwe Testament gelezen worden.

Joden hoeven het NT helemaal niet te begrijpen omdat dat boek geen enkel verband houdt met de Tora.

De plicht om de Tora na te leven heeft te maken met het feit dat de Schepping gecreëerd is aan de hand van de Tora. De Tora is de blauwdruk van de Schepping. Wanneer Joden de Tora niet naleven gaat het mis. Hetzelfde geldt voor de niet-Joden die de plicht hebben de Noachidische geboden na te leven. Doen ze dit niet dan gaat het mis.

Bij de geboden die Jezus noemt mis ik o.a. het gebod om God te dienen. Tevens was Jezus Jood en golden voor hem de 613 mitswot.

Groet,

Etsel

Audrey, 23-02-2012 16:38 #3
Ik denk dat er even een misverstand is. Ik schrijf juist dat ik heb gelezen dat de Tora exclusief is voor de Joden, en dus NIET voor de niet-Joden is bestemd. Inmiddels heb ik via een andere bron (vanuit Israel) antwoord op mijn vraag ontvangen, maar ik wil u toch bedanken voor uw genomen tijd en moeite. Reactie infoteur, 23-02-2012
Dat was duidelijk. We beantwoorden slechts uw andere vraag:
"Begrijp ik het dan goed dat het bestuderen en onderwijzen van de Tora en het respecteren van de Tora, dan ook niet voor de niet-Joden geldt?"

Ons antwoord luidde:
Voor meer informatie over wat niet-Joden uit de Tora kunnen leren, ga naar:
http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/61434-joodse-visie-torastudie-en-gebed-door-niet-joden-ja-mits.html

MVG

Etsel

Audrey, 22-02-2012 19:45 #2
In uw artikel lees ik dat de Tora niet voor de niet-joden is bestemd. Begrijp ik het dan goed dat het bestuderen en onderwijzen van de Tora en het respecteren van de Tora, dan ook niet voor de niet-Joden geldt? Reactie infoteur, 22-02-2012
Is de Tora op de Sinaï aan niet-Joden gegeven? Volgens de Tora schonk God de Tora aan het Joodse volk en niet aan andere volkeren (volgens de Midrasj hebben andere volkeren de Tora geweigerd en wilden alleen de Joden de Tora naleven)

Voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden die in de Tora staan. Voor meer informatie over wat niet-Joden uit de Tora kunnen leren, ga naar:
http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/61434-joodse-visie-torastudie-en-gebed-door-niet-joden-ja-mits.html

MVG,

Etsel

Franet (infoteur), 02-06-2011 12:03 #1
Hoe interessant het op zichzelf ook is wat hier uitgewerkt is, ik lees dit allemaal niet in de Bijbel. Uiteraard ben ik het ook eens met deze geboden en verboden, maar net als met de 613 Mozaïsche wetten is dit ontzettend WETTISCH. Wij, volgelingen van Yeshua hebben slechts TWEE geboden: 1) Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart, ziel, verstand en kracht. 2) Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Reactie infoteur, 02-06-2011
Dat komt omdat christenen de Mondelinge Tora niet kennen en dus niet goed op de hoogte zijn van hoe de Bijbel geïnterpreteerd moet worden.

De twee geboden die u noemt leven christenen helemaal niet na:
Ten eerste aanbidden zij een afgod, Jezus (een mens is een afgod, zie de Hebreeuwse Bijbel) en dus kunnen ze niet de Ene God aanbidden met hun hart, ziel, verstand en kracht. Overigens gaat het dienen van God door Joden boven hart, ziel, verstand en kracht uit. Het is een plicht, er is geen vrijwillige keuze.
Ten tweede blijkt keer op keer dat u uw naaste niet lief hebt. U verwijt Joden constant te wettisch te zijn. Joden krijgen alleen maar verwijten naar hun hoofd geslingerd door u. Noemt u dat liefhebben?

Infoteur: Etsel
Laatste update: 04-02-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Joden/Noachieden
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 5
Schrijf mee!