Tora en Masjiach: Gen. 26:5/27:22/28:14/29:32 -Joodse uitleg

Tora en Masjiach: Gen. 26:5/27:22/28:14/29:32 -Joodse uitleg Veel stukken uit de Tora verwijzen naar de Joodse Masjiach (Messias). We behandelen de volgende teksten. Genesis 26:5: “Dat Abraham geluisterd heeft naar Mijn stem; Genesis 27:22: “De stem is de stem van Jakob, maar de handen zijn de handen van Ezau”; Genesis 28:14: “Gij zult u uitbreiden naar west en naar oost en naar noord en naar zuid.” Genesis 29:32: “En Lea werd zwanger en baarde een zoon...voorwaar, aanschouwd heeft de Eeuwige mijn ellende, want nu zal mijn man mij beminnen.” De Lubavitcher Rebbe legt u uit op welke wijze de Joden de Tora teksten interpreteren m.b.t. verwijzingen naar de Masjiach. Tevens vindt u de visie van Etsel.

Genesis 26:5

”Eekev (Dat) Abraham geluisterd heeft naar Mijn stem.”

hiel

Abraham luisterde met heel zijn wezen naar God. Dit kunnen we opmaken uit het woord 'eekev' waarmee deze zin begint. 'Eekev' betekent ook hiel. Het woord van God doordrong in heel het lichaam van Abraham. Zelfs de hiel van Abraham was ervan doordrongen.

Onze generatie wordt 'ikteva de Masjiach' genoemd, de 'hiel' van de Messias die voorafgaat aan de komst van de Masjiach. Wij vormen 'de hiel'. Dit in vergelijking tot onze voorgangers. Waarom zullen wij de komst van de Messias ervaren? Omdat onze dienst aan God de noodzakelijke stappen brengt voor de verlossing.

Genesis 27:22

”De stem is van Jakob, maar de handen zijn de handen van Ezau.”

handen en stem

De stem van Jakob is de Tora; de handen van Ezau -de bedreigingen van de vijanden van de Joden- die geen macht hebben. Wanneer de stem van de Tora verzwakt zullen de handen van Ezau overwinnen. Dit gebeurde met de vernietiging van de Tempel. In Jeremia 9:11-12 staat: “Wanneer wordt dit land te gronde gericht, verschroeit het als een woestijn, waar niemand nog doorheen trekt? De Eeuwige zei: 'Omdat ze de wet die Ik hun voorgehouden heb niet in acht hebben genomen. Zij hebben niet naar Mij geluisterd en niet volgens Mijn wet gehandeld.'”

De vernietiging van de Tempel en het bestaan van Jeruzalem hangt van de Torastudie af. De vernietiging kan niet meer hersteld worden maar de oorzaak kan wel geëlimineerd worden en de herbouw van Jeruzalem versneld.

In de Jeruzalem Talmoed staat dat in elke generatie waarin de Tempel niet herbouwd wordt het is alsof het werd vernietigd in die generatie. De vernietiging van de Tempel is iets wat altijd speelt en niet slechts een eenmalige gebeurtenis is. Daarom moeten we afstand doen van de oorzaak van de vernietiging (choerban). De studie van de Tora zal hierbij helpen en de komst van de Masjiach versnellen.

Genesis 28:14

”Gij zult u uitbreiden naar west en naar oost en naar noord en naar zuid.”

heiligheid van Israël

Volgens Sifre Dvariem 1 zinspeelt dit vers op het Messiaanse tijdperk waarbij de heiligheid van Israël zich uitbreidt tot over de hele wereld en Israël het niveau van heiligheid krijgt zoals Jeruzalem.

'Gij zult u uitbreiden' is 'oefaratzta' in het Hebreeuws. Dit impliceert dat we zonder enige beperking God moeten dienen. U zult God moeten dienen met heel uw kracht. Hiermee zal de komst van de Masjiach versneld worden. In Micha 2:13 staat: “Hij die een bres slaat gaat voorop, ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan er door naar buiten. Hun Koning gaat hun voor, de Eeuwige gaat aan het hoofd.”

Genesis 29:32

”En Lea werd zwanger en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam: Ruben; want zij zeide: voorwaar, aanschouwd heeft de Eeuwige mijn ellende, want nu zal mijn man mij beminnen.”

relatie God-Israël is als relatie man-vrouw

De relatie God-Israël is als man en vrouw. Israël lijdt (zoals Lea) als vrouw in de diaspora door geestelijke armoede: de heilige Tempel is vernietigd. De liefde tussen God en Israël is verborgen en niet geheel open. Toch blijft Israël God trouw (vergelijk Lea die Jakob trouw bleef).

Dit is de betekenis van het vers dat “God mijn ellende aanschouwd heeft.” Door trouw te blijven aan de geboden blijft God van de Joden houden en zal Hij verlossing brengen.

Visie van Etsel

We zien in deze Torateksten hoeveel nadruk gelegd wordt op het verband tussen Torastudie en de komst van de Masjiach. Hoe meer Joden bezig zijn met Torastudie des te sneller de Masjiach zal komen.

De vijanden van Israël (de handen van Ezau – Genesis 27:22) hebben altijd getracht om Joden (Jakob = Israël) van Torastudie te weerhouden. De vijanden waren veelal christenen (de Romeinen c.q. christenen zijn afstammelingen van Ezau en staan bekend om hun extreme geweld tegen Joden) die beweerden dat de Tora niets meer voorstelde. Maar Joden hebben de christelijke vijanden getrotseerd door stug door te blijven gaan met Torastudie.

Er zijn overigens nog steeds christenen die beweren dat de Tora de vloek der wet is en dat de mensheid niet het juk van de Tora op zich moet nemen maar moet geloven in de christelijke god c.q. Jezus om gered te kunnen worden. Dat is altijd vreemd geweest omdat christenen nimmer de plicht hebben gehad om de Tora te bestuderen, terwijl Joden die plicht wel hebben. Christenen hebben zich dus verder nooit met de Tora hoeven te bemoeien. Zelfs de opmerking van christenen dat Jezus de Tora voor hen vervuld heeft is onzinnig. Het heeft geen zin om de Tora te vervullen voor mensen die de Tora niet hoeven na te leven; niet-Joden begaan immers géén zonden wanneer ze de Tora niet na zouden leven. Alléén Joden zondigen wanneer ze de Tora niet naleven. Maar daar zijn ze persoonlijk verantwoordelijk voor en er is geen Messias die de persoonlijke zonden voor hen op zich kan nemen. De Joodse Messias zal alleen de zonden van de wereld als geheel op zich kunnen nemen, niet de persoonlijke zonden.

Deze christenen hebben dus geen flauw benul wat de Tora voor de Joden precies inhoudt (die hebben ze immers nimmer nageleefd en kunnen er dus ook niets over zeggen). Ze beseffen niet dat de Tora en de Joodse Masjiach onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Vandaar dat in het Messiaanse tijdperk de Masjiach de mensheid zal onderwijzen in de Tora (voor niet-Joden zijn dit de Noachidische geboden en voor Joden de Tora). Dan zullen niet-Joden beseffen hoe belangrijk de Tora is voor de Joden en dat de wereld zonder Tora en dus het Joodse volk helemaal niet kan bestaan. De Tora ging immers aan de Schepping vooraf. God 'keek' in de Tora en schiep op basis daarvan de aarde. De Tora geeft onderricht hoe met de aarde om te gaan. Alleen naleving van de Tora kan tot een perfecte wereld leiden. De Joodse Masjiach zal daarom veel nadruk leggen op Torastudie. In een perfecte wereld hoort immers een perfecte naleving van de wet. De Tora is de perfecte wet.

Lees verder

© 2011 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigenDe komst van de Masjiach (messias) bespoedigenEr zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken bet…
Torastudie 72: Mozes en de Messias - Exodus (4:13)Torastudie 72: Mozes en de Messias - Exodus (4:13)De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masj…
Kabbala 8: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse TijdJesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens d…
De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Messias wordt 'Ikvot Meshicha' genoemd. De tijd bepaald door God voor de Messiaanse ve…

Geschiedenis Jodendom: Het chassidismeGeschiedenis Jodendom: Het chassidismeIn het midden van de 18de eeuw ontstond in de Oekraïne het chassidisme. Het was geen revolutionaire beweging. Het tracht…
Jezus-belijdende Joden ingelijfd in christendom en Kerk?Jezus-belijdende Joden ingelijfd in christendom en Kerk?Onder zowel christenen als Joden (die Jezus niet als Messias aanvaarden) leeft het hardnekkige misverstand dat Jezus-bel…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
  • Lubavitcher Rebbe

Reageer op het artikel "Tora en Masjiach: Gen. 26:5/27:22/28:14/29:32 -Joodse uitleg"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Tom, 01-11-2015 13:09 #6
Shalom Etsel,

Wederom bedankt. Het is wel een ingewikkelde materie hoor… :)

Kaïn sloeg Abel dood en loog tegen God. Daarvan zeggen jullie dan dat het verbod op doodslag reeds aan Adam en Eva gegeven zijn. Dat kan ik dan nergens terugvinden. Het eten van een levend dier (bloed) is dan pas weer bij Noach gegeven. dat staat dan wel weer heel letterlijk in de Bijbel.
Overspel van Abimelech gooien jullie dan waarschijnlijk op de Noachidische wet van onzedelijkheid of diefstal echter waarom is dan later het verbod op overspel er bij gekomen? De Tien Geboden zijn dan aan het volk Israël gegeven op de berg Sinaï echter het Sabbatsgebod gold al voor de Joden voordat zij bij de Sinaï gekomen waren. God geeft hier aan dat het houden van de Sabbat Zijn wet is. Jullie geven dan aan dat men vrijwillig dit gebod mocht onderhouden. Het was echter Wet dus ik begrijp hier dan niet de vrijwilligheid er van.
God sloot een verbond met Abraham. Abraham wilde dus vrijwillig de Torah houden. Later sluit God nog een verbond met het Joodse volk. Echter als Abraham reeds het verbond sloot met God en de Torah soort van accepteerde dan zouden de kinderen van Abraham de Torah dus ook mogen accepteren zonder dat zij behoren tot het Joodse volk.
Jakob trouwde twee vrouwen. Dat gaat dan weer in tegen de Noachidische geboden en tegen de Torah. In Genesis staat namelijk al dat man en vrouw één zullen zijn en niet man en twee vrouwen…

Ik heb op dit vlak heel veel stof tot nadenken. Mocht je toevallig een link naar een uitgebreid artikel of Joodse studie hebben betreffende dit onderwerp dan ontvang ik deze graag. Indien mogelijk dan graag in het Nederlands. De materie is namelijk al tamelijk heftig op zich. In een andere taal wordt het dan nog moeilijker. Reactie infoteur, 01-11-2015
Shalom Tom,

De Geschreven Tora valt alleen maar te begrijpen met de Mondelinge Tora. Op de site van de NIK wordt de Tora wekelijks in het Nederlands besproken door Rabbijn Evers.

Ga naar: http://www.nik.nl/category/tora-van-de-week/

Groet,

Etsel

Tom, 31-10-2015 23:19 #5
Shalom Etsel,

Wederom bedankt voor de link. De logica van deze opvatting in het Jodendom begint me nu duidelijk te worden. Ik begrijp hierdoor de brieven van onze apostelen ook beter.

Rest nog wel het volgende en dat is dan Genesis 20 vers 5 en 6:
5. Did he not say to me, 'She is my sister'? And she, even she said, 'He is my brother.' With the innocence of my heart and with the purity of my hands have I done this." 6. And God said to him in a dream, "I too know that you did this with the innocence of your heart, and I too have withheld you from sinning to Me; therefore, I did not let you touch her.

Abimelech had niks met het Jodendom te maken echter God gaf dus wel aan dat echtbreken een zonde tegen God zou zijn.

Zonder wet is er geen zonde… Hoe kan dan Abimelech zondigen? Reactie infoteur, 01-11-2015
God gaf aan Adam al 6 wetten. Vanaf Noach is er een extra wet bijgekomen. Abimelech kon zondigen vanwege de 6 wetten die Adam al had gekregen.

http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/60591/jewish/Sons-of-Noah.htm

Tom, 30-10-2015 15:42 #4
Shalom Etsel,

Nu spreek je jezelf tegen naar mijn idee.

In Exodus 16 (dus VOOR het ontstaan van het Joodse volk!) geeft God zelf aan dat ze Zijn wetten moeten houden en dus ook de Sabbat. Nu zeg je dat ze dat niet verplicht waren… Ze waren namelijk nog niet voor de Sinaï verschenen.

Ook Noach vervloekt Kanaän omdat hij zijn vader niet eerde. Waarom iemand vervloeken omdat hij zich aan een niet verplichte wet houdt?

Hetzelfde verhaal met Mozes. Hij wil niet zondigen tegen God… Hij beseft dus heel goed dat echtbreken een zonde tegen God is. Dus ook voordat deze wet verplicht werd voor het Joodse volk was het toch al een zonde tegen God. Reactie infoteur, 31-10-2015
Http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2013020/jewish/Was-Abraham-Jewish.htm

In deze link vind je de toelichting op ons eerdere antwoord.

Groet,

Etsel

Tom, 29-10-2015 18:42 #3
Shalom Etsel,

Bedankt voor je linkjes. Heb ik weer wat te lezen.

Voor wat betreft de Tien Geboden: hier verschillen we in mening over (tussen het Jodendom en het Christendom). Zoals ik eerder aangaf heeft Jezus ons Zijn gebod gegeven: "Hebt uw naaste lief als uzelf en God boven alles". Dit gebod (of geboden) omvat de 10 geboden omdat deze liefde de 10 geboden in zich opneemt / vervult.

Daarnaast is het idee in Christelijke kringen zo dat de Tien Geboden reeds vóór Mozes bekend waren. Ik zal enkele voorbeelden proberen te geven hetgeen naar mijn idee bovenstaande stelling onderschrijft:

Gedenken van de rustdag (Sabbat) was reeds bekend in Exodus 16, dus vóór het ontvangen van de Wet:
4 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Zie, Ik zal voor ulieden brood uit den hemel regenen; en het volk zal uitgaan, en verzamelen elke dagmaat op haar dag; opdat Ik het verzoeke, of het in Mijn wet ga, of niet.
5 En het zal geschieden op den zesden dag, dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben; dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen.
28 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Hoe lang weigert gijlieden te houden Mijn geboden en Mijn wetten?
29 Ziet, omdat de HEERE ulieden den sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u aan den zesden dag voor twee dagen brood; een ieder blijve in zijn plaats! dat niemand uit zijn plaats ga op den zevenden dag!
30 Alzo rustte het volk op den zevenden dag.

In Genesis 9 zien we dat het niet eren van de ouders leidt tot vervloeking (de vervloeking is voltrokken dus Goddelijk!):
22 En Cham, Kanaäns vader, zag zijns vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen daar buiten te kennen.
23 Toen namen Sem en Jafeth een kleed, en zij leiden het op hun beider schouderen, en gingen achterwaarts, en bedekten de naaktheid huns vaders; en hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen.
24 En Noach ontwaakte van zijn wijn; en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had.
schilderij van Gustave Doré: Noach vervloekt Kanaän
25 En hij zeide: Vervloekt zij Kanaän; een knecht der knechten zij hij zijn broederen!

In Genesis 39 lezen we dat echtbreken een zonde is:
7 En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp; en zij zeide: lig bij mij!
8 Maar hij weigerde het, en zeide tot de huisvrouw zijns heren: Zie, mijn heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is; en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven.
9 Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden, dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt; hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen, en zondigen tegen God!

Zelfde in Genesis 20:
5 Heeft hij zelf mij niet gezegd: Zij is mijn zuster? en zij, ook zij heeft gezegd: Hij is mijn broeder. In oprechtheid mijns harten en in reinheid mijner handen, heb ik dit gedaan.
6 En God zeide tot hem in den droom: Ik heb ook geweten, dat gij dit in oprechtheid uws harten gedaan hebt, en Ik heb u ook belet van tegen Mij te zondigen;

Kijken we naar het verhaal van Kaïn en Abel: Kaïn wordt jaloers op Abel (begeerte) en slaat hem dood. Vervolgens komt God vragen waar zijn broer is. Als Kaïn niet had geweten dat doodslag een zonde zou zijn geweest dan had hij hij God eerlijk kunnen antwoorden maar dat doet hij dus niet. Hij liegt tegen God…
Nu vind ik het een vreemde gedachte om te denken dat de mensen uit de oudheid dommer waren dan ons. Kaïn wist wat hij had gedaan en hij zal zeker oorzaak en gevolg hebben gesnapt (zijn jaloezie is uitgemond in doodslag en liegen). Dat blijkt later ook wel uit het verhaal.

De Noachidische geboden beschrijven dat verkeer tussen broer en zus is verboden. Dit terwijl wij allen afstammen van Adam en Eva (op God Zijn bevel). Ik blijf dit raar vinden. Naar mijn bescheiden idee beschermt God ons mensen door later dit soort relaties te verbieden (Indien je accepteert dat God deze wet LATER heeft gegeven dan kun je niet zeggen dat de Tora eeuwig is).
Adam en Eva waren perfect geschapen (ook perfect DNA). Hun kinderen waren dus ook nog redelijk perfect en zij konden dus onderling kinderen verwekken. Indien dit soort relaties heden ten dage zou voorkomen dan is de kans heel groot dat de het kind uit dit soort relaties gehandicapt is. God kan dit dus niet toestaan en verbiedt het dus later.
Het aparte vind ik persoonlijk wel dat het verbod op dit soort relaties niet direct is opgenomen in de Tien Geboden die naar mijn idee wel eeuwig zijn.

Maar al bij al komen we dan uiteindelijk weer op de Tien Geboden uit. Naar mijn idee en opvatting waren de geboden dus al voor het Verbond bekend.
Met de Joden werd het verbond gesloten waarin werd vastgelegd dat God hen zou zegenen zolang zij zich aan de wetten hielden. De Wet van de Tien Geboden was er dus al maar het Verbond onderschreef het. De Joden accepteerden dit als onderdeel van het Verbond.

Daarnaast is het tevens ook zo dat Kaïn en Abel al offerden aan God. Een idee wat ook pas later ook in de Tora is opgenomen. Hoe wisten Kaïn en Abel dan dat ze mochten offeren aan God? Ik bedoel hiermee te zeggen dat je niet voor alles een passage uit de Tenach / Tora / Bijbel hoeft op te zoeken om te kijken óf het al wel bekend zou kunnen zijn geweest. De eerste mensen stonden nog veel dichter bij God en zij communiceerden veel directer met hem. Denk je dan niet dat God in al Zijn Grootheid Zijn Wet al eerder had kunnen openbaren? Reactie infoteur, 30-10-2015
Noach en de aartsvaders leefden de Tora al na. Maar zij hadden niet de plicht om dit te doen. Alleen het Joodse volk heeft de plicht de Tora na te leven. Het Joodse volk ontstond bij de Sinaï.

Tom, 25-10-2015 00:15 #2
Shalom,

Het onderwerp Thora en de Tien Geboden blijft een lastig punt. In het Christendom zien wij de Tien Geboden alszijnde de wet. Als Christen dien je je hier aan te houden (de tien geboden zijn in elk mens ingeschapen). Jezus heeft de tien geboden 'gereduceerd' tot één (of twee) gebod(en): heb je naaste lief als jezelf en God boven alles. Door je hier aan te houden vervul je namelijk de gehele wet. De wet is echter voor ons Christenen niet iets wat ons als een strop om de nek hangt. Wij Christenen zien onszelf als zondig waardoor wij de wet nooit op eigen kracht kunnen vervullen. Dat heeft, in ons geloof, Jezus voor ons gedaan. Het geloof komt voor ons in de plaats van de wet. Echter de wet blijft heilig en door het houden van de wet dien je God.

De volledige Thora is inderdaad aan het volk van God gegeven: het volk Israël. Ik ben echter wel zelf van mening dat de juridische Thora komt te vervallen indien men zich ook houdt aan het gebod "Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles". Dat is echter mijn volledig persoonlijke mening.

Wat Rachel22 schrijft ben ik het deels mee eens. Inderdaad vieren 'wij' heidense feestdagen. Zelf doe ik daar niet aan mee. Als Christen vind ik persoonlijk dat men iedere dag de geboorte, het lijden en sterven van Christus dient te gedenken. Ik heb daar geen boompje met lampjes voor nodig (is idd zeer onchristelijk!).
Ook ons eetpatroon laat zeker te wensen over. De wetten die spreken over voedselvoorschriften gelden in mijn ogen dan ook weer voor het volk Israël. Echter dat we op ons eetgedrag moeten letten is ook iets Christelijks omdat in ons geloof ons lichaam de Tempel van God is.

V.w.b. de vervangingsleer… Dit is een schande in onze Christelijke geschiedenis. Persoonlijk kwam ik er op latere leeftijd achter dat er iets dergelijks bestond in het Christendom. Ik ben hier zelf niet mee op gegroeid en ik wil persoonlijk niets te maken hebben met deze onchristelijke opvatting.

Indien een Christen opmerkt dat een ander 'verloren gaat' dan begrijpt deze persoon ook de boodschap niet. De heiligverklaringen vanuit de Katholieke Kerk boezemen mij angst in. Hetzelfde geldt voor het verkondigen dat bepaalde personen verloren gaan. Ik wil mij hier verre van houden want dit zijn zaken waarover God alleen beslist en ik vind het dus doodeng als mensen hierover durven te spreken.

Voor wat betreft de Messias: het valt mij wel op dat wat in het Jodendom wordt verwacht van de komst van de Messias nagenoeg overeenkomt met dat wat wordt verwacht tijdens de herkomst van Jezus in het Christendom. Ik wil hiermee aangeven dat de vervangingsleer volledig uit de lucht is gegrepen. Israël is en blijft de oogappel van God…

Zelf heb ik bepaalde zaken wat ik nog altijd niet begrijp van het Jodendom. Misschien kun je dit toelichten (of mij doorverwijzen naar andere artikelen):

- persoonlijk heb ik zelf ook de verwachting dat er een derde Tempel gaat komen. Ik begrijp echter niet waarom deze op de plek van de eerste twee moet komen. Waarom mag deze niet op een andere plek in Jeruzalem gebouwd worden? Dat bouwwerk wat nu op de Tempelberg staat doet mij, als Christen, veel pijn. Maar dat terzijde…

- In het Jodendom wordt gezegd dat de Thora onderhouden dient te worden. Maar doen jullie dat dan wel? Dit is absoluut niet fout bedoeld maar ik probeer dit te begrijpen. Heel veel wetten hebben betrekking op de Tempel waarbij de Hogepriester betrokken is. Ik denk aan de tekst dat overspelige vrouwen voor Gods aangezicht gebracht moeten worden (dus in de Tempel). Ook offers kunnen niet gebracht worden in de Tempel. Ik begrijp dat offers zijn vervangen voor gebeden echter waar staat dan dat dat mag in de Thora? Bij mijn weten heeft een latere profeet dit gezegd maar de profeten zijn toch geen onderdeel van de Thora (m.u.v. Mozes uiteraard). Of maak ik hier een denkfout?

Ook moet er volgens de Thora soms de doodstraf worden uitgevoerd. Bij mijn weten gebeurt dit niet in Israël of in het Jodendom.

Hoe wordt er in het Jodendom dan momenteel om gegaan met al deze wetten?

Nog één afsluitende vraag: hoe gaat men in het moderne Jodendom om met Kosjer eten? Op alle vlak wordt gerommeld met ons voedsel. Dieren worden in steeds kleinere hokjes gepropt en volgespoten met allerlei medicijnen. Naar mijn idee is Kosjer niet meer mogelijk. Het lijkt mij persoonlijk naïef om te denken dat iedereen nog weet waar zijn voedsel vandaan komt en wat er allemaal mee is gebeurd. Reactie infoteur, 25-10-2015
Shalom Tom,

-De Tien Geboden zijn alleen aan het Joodse volk geschonken. Voor niet-Joden gelden de 7 Noachidische geboden.
-Het Jodendom kent een ander concept van de Messias dan het christendom.
-In deze link kan je alles over de Tempel lezen: http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/144586/jewish/The-Holy-Temple.htm
-In deze link vind je informatie over naleven en studeren van de Tora ook de geboden die nu niet meer in de praktijk uitgevoerd kunnen worden: http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/644985/jewish/Why-learn-about-mitzvot-that-have-no-bearing-on-our-life-any-more.htm
-Alles over Kosher eten lees je hier: http://www.chabad.org/generic_cdo/aid/113424/jewish/Kosher.htm

Groet,

Etsel

Rachel22, 05-05-2011 09:28 #1
Wat een geweldige studie hierover. Voor de rest denk ik alitjd, wanneer Christenen zeggen ook de wet moeten houden, ( tien woorden worden voorgelezen, en ze zien alleen dat als wet ) Ik denk dan… wie ben jij dan wel, dat je voorbij mag gaan aan het voorhangsel, die geen Torah hoeft onderhouden, die alleen feesten vieren die niet bijbels zijn, en anderen vertellen dat die wel bijbels zijn. Wie zijn ze dan, dat ze tijd en wet veranderen mogen.
Dat ze ipv Matsot, gewoon brood eten.varkensvlees e.a rotzooi eten, en dan nog zeggen dat ze zich niet hoeven te reinigen. (in het Christendom, leeft in het hart, de vervangingsleer, uitgelegd door de vroegere kerkvaders, en zo voorgeleeft, nog steeds. Wie zijn zij, die anderen vertellen 'verloren te gaan' als je niet in Jezus gelooft.
En' verdriet om je hebben', als je ze niet gelooft en het weerlegt. Uiteindelijk geloven ze dat ze samen met Jezus over ons joden gaan regeren… Reactie infoteur, 05-05-2011
Voor meer informatie kunt u het boek lezen: Living With Moshiach door J. Immanuel Schochet. Er zullen nog meer artikelen verschijnen met gegevens uit dit boek.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 10-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Masjiach (Messias)
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 6
Schrijf mee!