InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Argumenten om het christendom af te wijzen?

Argumenten om het christendom af te wijzen?

Het aantal Nederlanders dat aangeeft geen religieuze overtuiging te hebben is de afgelopen decennia sterk gestegen. Vooral het christelijke geloof wordt op steeds grotere schaal de rug toegekeerd. Er zijn allerlei argumenten die worden aangevoerd om het christendom, of zelfs godsdienst in het algemeen, vaarwel te zeggen. Maar hoe redelijk zijn deze eigenlijk? Een analyse van veelgehoorde argumenten.

Er kan niet maar één ware godsdienst zijn

Christenen beweren de waarheid in pacht te hebben. Maar dat doen de aanhangers van andere godsdiensten ook. Religieuze overtuigingen zijn echter cultureel en historisch bepaald, dus iedere godsdienst ziet maar een stukje van de waarheid, en het is daarom arrogant te proberen anderen te bekeren tot een bepaalde godsdienst, zo redeneert men. Het probleem met deze stelling is dat ze zelf ook gebaseerd is op een onbewijsbare overtuiging. Want hoe kun je zeker weten dat iedere godsdienst maar een stukje van de totale waarheid ziet, tenzij je zelf volledige kennis hebt van die waarheid? Iemand die deze stelling verkondigt kan zelf dus met evenveel recht arrogant genoemd worden.

Godsdienst is een bron van conflicten

Een ander gevolg van exclusiviteit is dat godsdienst door velen wordt gezien als een bron van conflicten en een grote hindernis voor wereldvrede. Men zou godsdienst het liefst helemaal uit de publieke sfeer laten verdwijnen. Dat kun je echter pas doen als je gedefiniëerd hebt wat godsdienst eigenlijk is. In de kern van de zaak gaat het om een verzameling geloofsovertuigingen ten aanzien van het (hoger) doel van het leven en het (al dan niet doordacht) leven naar dat doel. Ieder mens leeft vanuit onbewijsbare aannames ten aanzien van het doel van het leven. Dus ieder mens is ten diepste gelovig. En wie heeft het recht om te bepalen welk geloof wel of niet in de publieke sfeer thuishoort? Degene die bepaalde godsdiensten zou willen onderdrukken omdat ze onverdraagzaam zouden zijn, is zelf net zo onverdraagzaam.

Een goede God staat geen zinloos lijden toe

Als God goed en almachtig zou zijn, zou hij geen zinloos lijden toestaan, zeggen velen. Uit het feit dat er heel veel zinloos lijden is in deze wereld, concludeert men dat deze God dus niet bestaat. En als er wel een God bestaat, is hij verwerpelijk, omdat hij blijkbaar niet kan of wil ingrijpen in dergelijke situaties. Ook bij dit argument is er sprake van een verborgen (en tamelijk hooghartige) vooronderstelling, dat als de mens iets zinloos lijkt, het ook zinloos is. Maar als God daadwerkelijk zoveel groter en verhevener is dan de mens, is het ook mogelijk dat hij een goede reden heeft om iets te laten gebeuren, zonder dat wij die reden kunnen vatten. Het probleem van het lijden wordt niet opgelost door God vaarwel te zeggen. Als God niet bestaat, en het leven geen uiteindelijk doel heeft, wat is dan überhaupt nog de betekenis van "zinloos" of "zinvol"?

Het christendom is de vijand van de vrijheid

Velen zijn van mening dat het christelijke geloof een dwangbuis is, omdat het persoonlijke vrijheid en ontplooiing in de weg zou staan. De vraag is dan echter wat er precies wordt bedoeld met "vrijheid" en "ontplooiing". Als je een vis bent kun je wel op het land willen leven, maar die vrije keuze betekent geen zelfontplooiing maar zelfvernietiging. Zo gaat ook een mens uiteindelijk kapot als hij geen recht doet aan zijn werkelijke (in plaats van zijn zelfbedachte) aard, zowel fysiek, als intellectueel, als geestelijk. Echte vrijheid is niet te vinden in de totale afwezigheid van beperkingen, maar in het leven volgens de juiste, bevrijdende beperkingen (zoals een vis bedoeld is voor het water). De bekende tien geboden, bijvoorbeeld, zijn niet bedoeld als dwangbuis, maar als een middel om te komen tot een harmonieus leven met God en met de medemens.

De kerk heeft heel veel ellende veroorzaakt

Er zijn in de geschiedenis vele voorbeelden aan te wijzen van misstanden die door de kerk zijn veroorzaakt of gesteund. Hetzelfde kan echter gezegd worden van iedere andere godsdienst, alsook van volkomen seculiere regimes. Dat is geen excuus, maar een constatering van het feit dat onafhankelijk van de levensovertuiging, een mens blijkbaar geneigd is tot kwaaddoen. Om te bepalen of een bepaalde godsdienst verwerpelijk is, moet men dus niet zozeer kijken naar degenen die beweren deze aan te hangen, maar naar de daadwerkelijke grondslagen ervan, en vooral naar de grondlegger. In het geval van het christendom valt dan te ontdekken dat velen ondanks hun geloof in strijd leven met hun grote voorbeeld. Een ware kerk moet eerder gezien worden als een ziekenboeg voor zondaars dan als een museum van heiligen.

Een God van liefde stuurt geen mensen naar de hel

Velen zien God graag als iemand die liefdevol en vergevingsgezind is, maar nemen aanstoot aan de gedachte dat hij ook vervuld kan zijn van woede. Maar is het niet redelijk om boos te worden als je veel van iemand houdt en je merkt dat die persoon zich van jou afkeert en zichzelf door dwaze handelingen of relaties te gronde richt? De woede van God hierover is niet in strijd met zijn liefde, maar komt er juist uit voort. Hoe kun je verwachten dat je straks bij God uitkomt als je in dit leven steeds de tegenovergestelde richting kiest? Dat is uiteindelijk wat de hel betekent: helemaal weg bij God. Dat is niet iets waar mensen tegen hun wil naartoe worden gestuurd, maar waar ze zelf voor kiezen. Er zijn maar twee soorten mensen: zij die tot God zeggen "uw wil geschiede" en zij tegen wie God uiteindelijk zegt "uw wil geschiede".

De wetenschap heeft het christelijke geloof achterhaald

Het is een veelgehoorde opvatting dat het geloof in God niet te verenigen is met de moderne wetenschap. Er zijn echter vele (ook zeer vooraanstaande) wetenschappers die geen enkele moeite hebben met de combinatie van geloof en wetenschap. De methodologie van de wetenschap is namelijk per definitie beperkt tot de analyse van natuurlijke, meetbare processen. God, wonderen, engelen, demonen, de menselijke geest, het bewustzijn, goed en kwaad, hemel en hel, vallen daarbuiten. Het is een cirkelredenering om vervolgens te concluderen dat ze daarom niet bestaan. Atheïsten verheffen wetenschappelijke bevindingen (zoals bijvoorbeeld op het gebied van evolutie) maar al te graag tot alomvattende theorieën, die veel verder gaan dan wat wetenschappelijk aangetoond (en aantoonbaar) is.

De Bijbel is historisch onbetrouwbaar

Populaire boeken zoals De Da Vinci Code hebben in de afgelopen jaren bij velen de overtuiging aangewakkerd dat de Bijbel een historisch onbetrouwbare verzameling legenden is. Daarbij gaat het vooral om de kern van de Bijbel: de vier canonieke evangeliën (de boeken Matteüs, Marcus, Lucas, en Johannes, die het leven van Jezus beschrijven). Vrijwel alle hedendaagse historici zijn het er echter over eens dat deze evangeliën op zijn allerlaatst veertig tot zestig jaar na de dood van Jezus zijn opgeschreven. En de brieven van de apostel Paulus, die dezelfde boodschap verkondigen, zelfs slechts vijftien tot twintig jaar. Dat is veel te kort voor legendevorming: vele ooggetuigen, zowel aanhangers als vijanden, waren in die tijd nog in leven. Alternatieve verhalen over Jezus (zoals de gnostische evangeliën) zijn van veel later datum. Uit de duizenden beschikbare manuscripten valt ook te concluderen dat het overschrijven van de authentieke Bijbelboeken zeer nauwkeurig is gebeurd.

De Bijbel is cultureel achterhaald

Een groeiend aantal mensen is van mening dat vele opvattingen in de Bijbel niet meer van deze tijd zijn. Men heeft daardoor ook moeite om andere gedeelten uit de Bijbel te aanvaarden. Hier is opnieuw sprake van een (onbewuste) vooronderstelling, dat de hedendaagse cultuur superieur is ten opzichte van eerdere culturen. Maar welke absolute criteria bestaan er om dat te beoordelen? De verschillende Bijbelboeken zijn inderdaad geschreven in een bepaalde tijd en cultuur, en vele teksten moeten vanuit die context gelezen worden. Maar dat wil niet zeggen dat er geen universele waarheden in staan die ook op onze tijd van toepassing zijn. Het christendom is overigens veel flexibeler ten opzichte van verschillende culturen dan andere religies. Terwijl het centrum van bijvoorbeeld de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, en het confucianisme zich nog steeds bevindt in hun respectievelijke ontstaansgebieden, is het christendom ontstaan uit het jodendom, werd het vervolgens gedomineerd door de Griekse en Romeinse cultuur, de barbaren van Noord-Europa, en de West-Europeanen en Noord-Amerikanen, en wonen vandaag de dag de meeste christenen in Afrika, Latijns-Amerika, en Azië.
© 2011 - 2019 Verus, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De psychologie en de functies van godsdienstDe psychologie en de functies van godsdienstGodsdienstwetenschap is een fascinerend vakgebied en dat is een reden om het te bestuderen. In de media alleen al lezen…
Voodoo: kwade krachten en poppen of normale religie?Voodoo staat over het algemeen bekend als een kwade, enge religie. Voodoo zou duister zijn, en het zou allemaal draaien…
De dertien geloofspunten van MaimonidesDe dertien belangrijkste grondslagen van de Joodse godsdienst, zoals die geformuleerd zijn door de grote codificator en…
Het ChristendomHet ChristendomHet Christendom is de grootste religie ter wereld. Het is gebaseerd op het heilige boek van de Christenen: De Bijbel. Wa…
Invloed christendom in NederlandHet christendom is al eeuwen lang de meest voorkomende godsdienst in Nederland. In de Middeleeuwen draaide alles in Nede…
Bronnen en referenties
  • Dit artikel is geïnspireerd door het boek van Tim Keller, "The Reason for Faith - Belief in an Age of Skepticism", uitgegeven door Dutton, Penguin Group, New York, USA, 2008, in het Nederlands vertaald onder de titel "In alle redelijkheid - Christelijk geloof voor welwillende sceptici", uitgegeven door Van Wijnen, Franeker, 2008. Veel van de hier beschreven gedachten worden in dat boek nader uitgewerkt.

Reageer op het artikel "Argumenten om het christendom af te wijzen?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Marc, 23-01-2014 00:43 #1
Aanvullend op de beweringen:
Geloven in God is niet in een paar zinnetjes als ongeloofwaardig af te doen. Heel veel mensen die ik ben tegengekomen zijn veranderd door te leven vanuit een levend geloof met Christus. Wanneer de Bijbel besproken wordt als een ongeloofwaardig boek is het goed om de Bijbel eens te lezen.Er is geen ander boek dat zoveel kopiemateriaal heeft dichtbij de datum dat het voor het eerst is geschreven. Opgravingen in Israël bewijzen de beweringen en geschiedschrijving die beschreven zijn. Boeken als de Davinci code zijn geschreven met een groot commercieel en fantasiegehalte.
In de Bijbel staan belangrijke levenslessen en wetten waarop vele wetten in vele landen zijn gebaseerd.
Een paar voorbeelden uit de Bijbel:
Als we toepassen: Gij zult niet stelen was onze bankencrises niet ontstaan,
Als we de reinigingswetten hadden nagevolgd zoals beschreven staan in de Bijbel waren er niet zoveel besmettingsziektes In de wereld geweest.
Het toewijzen van ellende aan de christelijke religie is een dooddoener. Kijk eens om je heen en vraag eens rond wat kerken of kerkelijke mensen onbaatzuchtig doen voor anderen wel of niet christelijk.

Infoteur: Verus
Laatste update: 17-06-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!