InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Yad L'Achim: 'Een terroristische organisatie' volgens JIJ

Yad L'Achim: 'Een terroristische organisatie' volgens JIJ

Yad L'Achim: 'Een terroristische organisatie' volgens JIJ Ultra-orthodoxe Joden: terroristische organisatie Yad L'Achim. De anti-missionaire organisatie Yad L'Achim is een Charedische organisatie die de laatste jaren vele acties ondernomen heeft tegen Messiaanse Joden. Maar ook Reform Joden, leden van etnische minderheden, Jehovah's Getuigen en New Age groepen, werden niet ontzien. Het Jerusalem Institute of Justice (JIJ) –een organisatie die strijdt voor een pluriforme, democratische samenleving– beschouwt Yad L'Achim als een terroristische organisatie.

Yad L'Achim


Anti-missionaire organisatie Yad L'Achim

De anti-missionaire organisatie Yad L'Achim - opgericht in 1950 - is een charedische (ultra-orthodox) Joodse organisatie, die wordt geleid door Rabbi Shalom Dov Lipshitz.[1] De ultra-orthodoxe groep heeft veel bekendheid verworven door haar acties tegen onder andere Messiasbelijdende of Messiaanse Joden, die zij beschouwen als een 'sekte' die Joden wil bekeren tot het christendom. De organisatie is ook trots op - wat zij noemen - het 'redden' van Joodse vrouwen uit relaties met Palestijnen, Israëlische Arabieren en andere niet-Joden. Hun uitgangspunt luidt:

The Jewish soul is a precious, all-too-rare resource, and we are not prepared to give up on even a single one. That's why we fight with such intensity for both the Russian Jewish immigrant who has become a regular at the missionary center in Afula and the Jewish woman who is married to an Arab.[2]

De organisatie richt zich op individuen en organisaties wier standpunten zij niet aanvaardbaar vinden. Ze voeren al vele jaren een openlijke strijd tegen veel religieuze minderheden in Israël, met de hulp van tientallen (vaak anonieme) activisten. Volgens de NGO Jerusalem Institute of Justice (JIJ) zijn de agressieve publicaties van Yad L'Achim gericht tegen Reform Joden, het Kabbala studiecentrum, leden van etnische minderheden, Jehovah's Getuigen, Protestantse christenen, New Age groepen, Messiaanse Joden en anderen.[3]

Niet-Joodse missionaire activiteiten

Yad L'Achim richt zich in haar activiteiten vooral tegen niet-Joodse missionaire activiteiten. Yad L'Achim zegt van zichzelf dat ze een anti-missionaire organisatie is. Ze beweren dat er in Israël momenteel ongeveer 100 missionaire congregaties en groepen actief zijn. Bestrijding van deze missionarissen en zendelingen, is al langere tijd één van Yad L'Achim's topprioriteiten.[4]

In Israël is het niet verboden om te proseliteren voor ongeacht welke godsdienst. Israël is wat dat betreft een 'verlichte' uitzondering is het Midden-Oosten. Wel zijn er twee wettelijke beperkingen: minderjarige kinderen mogen niet zonder toestemming van hun ouders tot een ander geloof overgaan en mensen mogen niet onder toezegging van materieel voordeel 'bekeerd' worden.

Wat zijn Messiaanse Joden?
"Simply put, Messianic Jews are Jews who take the G-d of Abraham, Isaac and Jacob at His word. Jews who believe that Messiah came when, where and how G-d said he would. Jews who believe that Messiah did what G-d said he would do: come to earth, live among humans and teach us G-d's ways, die as a kippurah (atonement) for men's sins (Isaiah 52:13-53:12), and then come back from the dead. Before the destruction of the Second Temple, in 70 C.E."[5]

Demonstraties tegen Messiaanse Joden

Eén van de activiteiten van Yad L'Achim is het houden van grote demonstraties tegen Messiaanse Joden, dat zijn Joden die geloven dat Jesjoea (de Hebreeuwse naam van Jezus) de Joodse Messias van Israël is, zoals voorzegd door de profeten. Eind februari 2011 vond er bijvoorbeeld een demonstratie plaats van ultra-orthodoxe Joden tegen de Messiaans-Joodse gemeente Beth Hallel in de zuidelijke kustplaats Ashdod (zie de kaart bovenaan het artikel). Ze demonstreerden tegen wat zij "de missionaire toestand" noemen.[6] Tijdens de betoging hielden meerdere geestelijke leiders een toepspraak, waarin Messiaanse Joden werden gedemoniseerd. De opperrabbijn van Ashdod, Harav Yosef Sheinin, nam ook deel aan het evenement. Hij vergeleek de Messiaanse Joden met Haman, de persoon uit het Bijbelboek Esther die de moord op alle Joden die in het Perzische rijk woonden voorbereide:

Haman, that descendant of the Agagites, wanted to destroy killed and annihilated the people of Israel. The Agagites still want to destroy us like they did back then, yet without those weapons of destruction. Instead they come with a different tool to destroy the souls of Israel, seeking our annihilation. Woe to us, because of this plague in our city Ashdod! We are contaminated with impurity. We must cleanse our town and our country of this filth.[7/8]

Bloedsprookje

Ze willen de zielen van Israël vernietigen en we moeten onze stad en ons land reinigen van deze vuiligheid, aldus de geestelijk leider. Ook vergeleek hij volgens de website Israel Today de Joden die in Jezus geloven met Hitler:

De zendelingen willen een definitieve oplossing voor de Joden, in de naam van diezelfde vervloekte die het christendom oprichtte [waarmee hij Jezus bedoelt]. Dat is wat Hitler wilde.[9]

Rabijn Harav Shmuel David Gross vergeleek in een toespraak de Messiaanse Joden met geestelijke terroristen die iedere dag honderden raketten op de stad afschieten, teneinde zo veel mogelijk Joden te verwonden en te doden. Hij riep ze op om de stad te verlaten.[10]

De groep heeft gezworen elke maand te demonstreren in Ashdod. Israel Today berichtte dat veel Joden uit de stad vrezen dat het bloedsprookje dat Yad L'Achim tegen hen in stelling probeert te brengen, aan kracht zal winnen.[11]

Vals beeld van Messiaanse Joden

Rabbi Yechezkel Gubner sprak op de demonstratie in Ashdod de volgende woorden:

We are standing opposite a building in which they convert Jews from their faith every day! From a small congregation of 10 people some two years ago, it has grown through limitless funding to some150 Jews - 150 pure souls, sons of Avraham, Yitzchak and Yaakov, some of whom were kippah-wearers, converted out of their religion![12]

Messiasbelijdende Joden bestrijden het valse beeld dat zij zouden zijn overgestapt op een ander geloof, doordat zij Jesjoea als Messias aanvaarden. Ze beschouwen en identificeren zichzelf als voluit Joods. Ze vieren de Joodse Heilige Dagen die God aan Israël heeft gegeven, met hun vervulling in en door Jesjoea Hamasjiach (Jezus de Messias). Ze volgen de Joodse kalender, omhelzen Joodse tradities en ze eerbiedigen de Tora. Joden die hun geloof stellen in de Messias van Israël blijven volgens de B'rit hadashah - Nieuwe Testament of Nieuwe Verbond - Joden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het gelovige en het ongelovige deel van Israël, tussen het Israël naar het vlees en het Israël naar de geest (Romeinen 2:28-29). Gelovigen uit de heidenen of volken (niet-Joden) zijn geënt op de Joodse olijfboom van het geloof (Romeinen 11:17-25). Zij worden daardoor geestelijke zonen en dochters van Abraham (Galaten 3:28-29).[13]

Messiaanse Joden zijn volgelingen van Jesjoea Hamasjiach, waar de Schriften van getuigen (Johannes 5:39) en dat is voluit Joods. Het is een hardnekkige misvatting dat een Jood ophoudt Jood te zijn, wanneer hij tot geloof in Jesjoea is gekomen. Zo was Paulus voluit belijder van het geloof in Jesjoea de Messias en tegelijk bleef hij voluit Jood, zoals we kunnen opmaken uit het Bijbelboek Handelingen. In de eerste Messiaanse gemeenschap was dan ook niet de belangrijkste vraag of een Jood in Jesjoea kon geloven, maar of een niet-jood een christen - in de zin van een navolger, een volgeling van Jesjoea - kon worden, zonder zich te bekeren tot het Judaïsme (zie Handelingen 15:1-29 en het Bijbelboek Galaten). Een Jood bleef toentertijd vanzelfsprekend een Jood en dat mag het ook nu weer zijn. Het zijn gelovigen uit de heidenen die toetreden tot het Nieuwe Verbond, welke evenals het Oude Verbond is gesloten met Israël (Jeremia 31:31; Romeinen 9:4). Het Oude Verbond heeft betrekking op Israël als natie en het Nieuwe Verbond heeft betrekking op het Koninkrijk van de hemel en is - hoewel gesloten met Israël - opengesteld voor alle niet-Joden.

Jerusalem Institute of Justice: Yad L'Achim is een terroristische organisatie

Het Jerusalem Institute of Justice (JIJ), een juridisch platform dat religieuze minderheden in Israël verdedigt en strijdt voor een pluriforme, democratische samenleving, heeft in een petitie de procureur-generaal verzocht de anti-missionaire groep Yad L'Achim als een terroristische organisatie aan te merken en deze zo spoedig mogelijk te ontbinden. JJI verklaart daarover:

The Organization is under the authority of Rabbi Shalom Dov Lipshitz (...), and for many years has been conducting a declared and open battle against many religious minorities in Israel, with the assistance of dozens of extreme anonymous activists.[14]

JJI heeft alle beschuldigingen op een rijtje gezet. Yad L'Achim wordt er onder meer van beschuldigd betrokken te zijn bij de gewelddadige vervolging van minderheden en bij activiteiten die eindigden in een strafrechtelijke veroordeling van individuele leden. In de gelederen van Yad L'Achim bevinden zich activisten die zijn veroordeeld voor geweldsdelicten tijdens hun lidmaatschap van de organisatie. Ook zou Yad L'Achim volgens JJI betrokken zijn bij ontvoeringen, maken ze zich schuldig aan schending van de privacy en zetten ze aan tot haat, geweld en terreur.[15] Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven door de procureur-generaal.

Yaakov 'Jack' Teitel

De 'Joodse terorist' Yaakov 'Jack' Teitel is naar eigen zeggen vijf jaar actief lid geweest van Yad L'Achim.[16] Hij moet onder meer terechtstaan voor twee moorden en drie pogingen tot moord en geweldpleging. Eén van de aanslagen was gericht tegen Messiaanse Joden. In maart 2008 - tijdens het Joodse feest Poerim - verzond hij een pakket met een bom erin naar Lea en David Ortiz. Hun 15-jarige zoon Amiel nam het cadeau aan en raakte zwaar gewond toen hij het wilde openen. Het pakketje is vermoedelijk bij de familie in Ariel afgeleverd, omdat de man des huizes een Messiaanse pastor is. Teitel zei over zijn daden: "Het was mij een genoegen en een eer God te dienen. God is trots op wat ik gedaan heb. En ik heb geen spijt."

Het doet denken aan de waarschuwende (profetische) woorden van Jesjoea in Johannes 16:2: "Er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen". De laatste jaren is deze waarschuwing voornamelijk van toepassing op extremistische moslims die wereldwijd christenen vervolgen en soms ook doden in naam van God (Allah), maar nu kennelijk ook op de 'Joodse terorist' Yaakov Teitel.[17]

Het verdedigen van je geloof doe je in woord en geschrift en niet door onderdrukking, geweld en intimidatie. Dat geldt voor iedereen, van atheïsten tot Joden, moslims en christenen, waar ook ter wereld.

Noten:
 1. http://www.yadlachimusa.org.il
 2. http://www.yadlachimusa.org.il/?CategoryID=189
 3. http://jij.org.il/articles/JIJ-AG%20Request_ENG_.pdf
 4. http://www.yadlachimusa.org.il/?CategoryID=188
 5. http://www.messianicjews.info/general/faq.html
 6. http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1455-messiasbelijdende-joden-belegerd-in-zuidelijk-israel
 7. http://www.yadlachimusa.org.il/?CategoryID=192&ArticleID=752
 8. http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1455-messiasbelijdende-joden-belegerd-in-zuidelijk-israel
 9. http://hurryupharry.org/2011/02/24/monday-nights-with-yad-lachim/
 10. http://www.yadlachimusa.org.il/?CategoryID=192&ArticleID=752
 11. http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1455-messiasbelijdende-joden-belegerd-in-zuidelijk-israel
 12. http://www.yadlachimusa.org.il/?CategoryID=192&ArticleID=752
 13. http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/34861-messiasbelijdende-joden-geloven-in-joodse-messias-van-israel.html
 14. http://jij.org.il/articles/JIJ-AG%20Request_ENG_.pdf
 15. Ibid
 16. http://www.haaretz.com/print-edition/news/suspected-jewish-terrorist-admits-to-anti-missionary-activities-1.263044
 17. Vergeet echter nooit dat er in de naam van Jezus veel Joden vervolgd en gedood zijn. De jodenvervolging in de loop van de kerkgeschiedenis werpt een lelijke smet op het getuigenis van de kerk en is een belangrijke reden, zo niet de belangrijkste reden, waarom het zo moeilijk is voor een Jood om Jesjoea als zijn Messias aan te nemen. Lees hier verder over deze zwarte bladzijde in de kerkgeschiedenis.

Lees verder

© 2011 - 2019 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Amerikaanse terreurlijstNa de aanslag op 9/11 werd er door de Amerikaanse een lijst opgesteld met terroristische organisaties die door Amerika g…
nieuws uitgelichtPalestijnse kinderen imiteren terroristenPalestijnse kinderen spelen met plastic wapens en imiteren de vechtmethoden van de terroristische organisaties. Natuurli…
Nieuws over Messiaanse Joden in Israël: Israel Today, RDNieuws over Messiaanse Joden in Israël: Israel Today, RDMessiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden zijn Joden die geloven dat Jezus de beloofde Joodse Messias is, zoals voorze…
Boekrecensie: Ode aan de vreugde - Shifra HornrecensieBoekrecensie: Ode aan de vreugde - Shifra HornOde aan de vreugde (2006) van Shifra Horn is een roman over de 'liefde' tussen Yael, een getrouwde moeder die een proefs…
De Koerdische staat en de PKK: de aartsvijand van TurkijeDe PKK is al tientallen jaren de grootste vijand van Turkije. Al die tijd vecht het Turkse leger tegen de leden van de P…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Etereuti, Pixabay
 • http://www.haaretz.com
 • http://mens-en-samenleving.infonu.nl
 • http://hurryupharry.org
 • http://jij.org.il
 • http://www.strangmail.com
 • http://israeltoday.nl
 • http://www.kikarhashabat.co.il
 • http://www.messianicjews.info
 • http://www.yadlachimusa.org.il
 • http://www.messiaanshetlevendwater.be

Reageer op het artikel "Yad L'Achim: 'Een terroristische organisatie' volgens JIJ"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 12-08-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Ultra-orthodox Jodendom
Bronnen en referenties: 11
Schrijf mee!