InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Noachieden: het belang van kritisch zelfonderzoek (berouw)
mijn kijk op

Noachieden: het belang van kritisch zelfonderzoek (berouw)

Wie de Hebreeuwse Bijbel leest kan constateren dat Joden zeer kritisch op zichzelf zijn. De Joodse Bijbel is geen boek waarin de Joden constant de loftrompet over zichzelf steken. Grote Bijbelse figuren zoals Mozes, David, Salomo tonen keer op keer berouw. Dit is de kracht van de Hebreeuwse Bijbel: het doen van kritisch zelfonderzoek om zo een beter mens te worden. God leert de mens dat deze zelf verantwoordelijk is voor zijn zonde. Berouw doet de mens naar God toegroeien.

Kritische geluiden in de Hebreeuwse Bijbel

De harde woorden van de Joodse profeten liegen er vaak niet om; wanneer de Tora niet strikt nageleefd wordt kunnen de Joden zware straffen krijgen. De Hebreeuwse Bijbel is heel erg openhartig wat betreft zelfkritiek. Maar dit heeft een duidelijk doel: God wil voorkomen dat het Joodse volk verkeerde paden gaat bewandelen. Joden moeten van hun fouten leren om zich zo tot betere mensen te ontwikkelen.

De foute wissel van Sven Kramer

Velen zullen de foute wissel van Sven Kramer tijdens de 10 kilometer op de Olympische Spelen in Vancouver (Canada) nooit meer vergeten. Sven Kramer en zijn coach Gerard Kemkers zullen die wissel al helemaal niet vergeten. Door een foutieve aanwijzing van Kemkers kwam Kramer in de verkeerde baan terecht. In een split van een seconde was de gouden plak hem ontnomen. Jarenlange voorbereiding gingen in rook op. Was het Kemkers fout die de oorzaak was of was het Kramers fout omdat hij naar Kemkers luisterde terwijl hij wist dat hij in de goede baan zat? Het is moeilijk te beoordelen. De fout is gemaakt en achteraf praten is altijd makkelijk.

Uit woede had Sven Kramer kunnen besluiten de band met Gerard Kemkers te verbreken. Hij had misschien zelfs kunnen besluiten om helemaal met schaatsen te stoppen. Maar zou dat iets hebben opgeleverd? Nee. Het beste was om de fout te analyseren om te voorkomen dat het ooit weer mis zal gaan. Van fouten leert men. Het is vervelend dat het gebeurde, maar het laat ook zien dat Kramer geen robot is die alles zomaar eventjes wint. Mentaal kan hij zelfs door de gemaakte fout groeien. Hij kan leren om te relativeren: geen goud behalen is erg, maar niet het einde van de wereld. Het leven biedt nog zoveel meer dan een gouden plak.

Joden groeien mentaal

Het Jodendom kent geen erfzonde. De mens is geen robot die of alles goed of alles fout doet. God heeft de mens eigen verantwoordelijkheid gegeven. Dat impliceert dat de mens zelf kan bepalen wel of niet te zondigen. Uiteraard straft God wel een zondig leven af. Daarom is het tonen van berouw zo belangrijk. God wil dat we onze eigen fouten inzien. Zondigen heeft geen enkel invloed op God, maar wel op de mens. God wil niet dat de mens zondigt omdat Hij als geen ander weet dat een zonden vrij leven het beste is voor de mens.

Het begaan van een zonde is erg, maar er moet niet te lang bij stil worden gestaan. Dit verergert de situatie alleen maar. Het gaat om het tonen van berouw en de inzet om de zonde teniet te doen. God wil dat de mens volwassen wordt en dit kan alleen maar door zelfkritiek. Kritisch naar je eigen leven kijken is het enige recept om geestelijke naar God toe te groeien. Het heeft geen zin om te zeggen dat de mens zo zondig is en dat de Tora geen zonde kan vergeven en dus vervangen is door Jezus zoals de christenen beweren. Dit lost het probleem niet op. Ook met de komst van de Joodse Masjiach zal de Tora blijven bestaan. De Masjiach zal de Tora onderwijzen. Dat is anders dan bij het christendom waar Jezus niet de Tora heeft onderwezen aan het hele Joodse volk omdat hij hem vervuld zou hebben.

Christendom misbruikt openhartigheid van Hebreeuwse Bijbel

De Kerk heeft de openhartigheid van de Hebreeuwse Bijbel misbruikt. De Kerk heeft er uit geconcludeerd dat het Joodse volk te zondig is en dat de Kerk nu het Ware Israël is. In plaats van zonde en berouw als een leerproces te zien concludeert de Kerk dat de mens slechts bevrijd kan worden van de zonden door geloof in Christus. De mens is in het christendom verworden tot een zwak afhankelijk schepsel dat zichzelf niet kan redden maar gered moet worden. Deze interpretatie heeft ertoe geleid dat christenen minder zelfkritiek hebben dan Joden. De geschiedenis heeft aangetoond dat christenen zich als superieur zijn gaan gedragen t.o.v. Joden en anderen. In plaats van zelfkritiek te tonen wordt steeds met de beschuldigende vinger naar o.a. de Joden gewezen: “Jullie hebben Christus vermoord.”

Datzelfde beeld zie je terug in het N.T. De volgelingen van Jezus zijn de good guys en de tegenstanders van Jezus, de Farizeeërs, zijn de bad guys (kinderen van de Duivel zegt Jezus in het Evangelie van Johannes). Het Joodse volk is verloren omdat deze Jezus niet aanvaard heeft.

Christenen verschuilen zich achter Joden

In de 2000 jaar lange traditie van christelijke Jodenhaat kan geconstateerd worden dat christenen zich keer op keer te pas en te onpas achter Joden schuilen. Het bekendste voorbeeld hiervan is het uitspelen van Joden tegen elkaar. Het N.T. vormt hierbij het uitgangspunt: Joden die in Jezus geloven zijn goede Joden en Joden die Jezus verwerpen zijn slechte Joden.

In discussies over christendom en Jodendom is de tactiek van christenen vaak om Joden erbij te halen die hetzelfde als zij denken. Immers als een Jood in Jezus gelooft moet de christen wel gelijk hebben dat Jezus de ware messias is. Zo kunnen zij argumenten gebruiken om tegen de andere Joden tekeer te gaan. Het sterkst zie je dit bij christenen die Messiaanse Joden omarmen. Ook worden soms orthodoxe Joden door hen misbruikt mocht het toevallig goed uitkomen. Alles met de bedoeling om het eigen christelijke gelijk te onderstrepen.

Weinig zelfkritiek bij christenen

Bij christenen zie je nauwelijks het fenomeen van zelfkritiek zoals bij Joden het geval is. Het christendom manifesteert zich graag als de enige ware religie. Alleen degenen die in Jezus geloven kunnen gered worden! Christus is triomfator! Alsof er sprake is van een wedstrijd of gevecht. Bij het Jodendom gaat het om rechtvaardige mensen ongeacht ras of religie; Joden zijn niet verheven boven de niet-Joden.

[Er zullen christenen zijn die zeggen dat ze bidden om vergeving van hun zonden dus zijn ze zeker zelfkritisch. Maar wat is zo'n gebed waard als je vervolgens het Evangelie van Johannes gaat lezen waarin Joden als kinderen van de Duivel worden bestempeld. Dan doe je het hele gebed weer teniet.]

Vóór de Tweede Wereldoorlog was er nauwelijks zelfkritiek bij christenen. Wel was er onderling kritiek tussen bijvoorbeeld protestanten en katholieken die wedijverden wie de ware christenen zijn. Dat fenomeen zie je nog wel terug bij orthodoxe protestanten en katholieken.

Na de Tweede Wereldoorlog is er wel mondjesmaat zelfkritiek geweest maar vaak ook weer met de beschuldigende vinger naar de ander: zij waren het, wij niet. Maarten Luther, een aantal Kerkvaders en nog wat theologen, die waren inderdaad fout. Maaaaar.....en dan komt het: dat waren geen ware christenen. Wij zijn wel ware christenen, wij deugen wel.

Christelijke literatuur mag kritisch onderzocht worden, maar de bron -het Nieuwe Testament- daar mag niemand aankomen. Zoals Joden in de Hebreeuwse Bijbel aan zelfkritiek zijn onderworpen, zo komt dat vreemd genoeg niet voor bij Jezus en zijn volgelingen in het N.T. Alleen degenen die niet in Jezus willen geloven -overigens wel gewoon in God- krijgen kritiek te verduren.

Dat er een verkeerd beeld over Farizeeërs wordt geschetst in het N.T. daar mag geen onderzoek naar gedaan worden. De Joden moeten niet gaan klagen. Christenen houden maar al te graag dit negatieve beeld over Joden vast en durven het zelfs nog positief uit te leggen alsof er geen enkele Jood om het leven is gebracht op basis van het Nieuwe Testament.

Het Evangelie van Johannes – Jezus: Farizeeërs zijn kinderen van de Duivel, niet van God

In Johannes 8:43-46 staat (Jezus is hier aan het woord): ”Waarom begrijpt gij niet wat ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Maar omdat ik u de waarheid zeg. Mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als ik de waarheid spreek waarom gelooft gij mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods, daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.”

Wanneer een christen elke dag het Evangelie van Johannes leest en constateert dat Jezus de Farizeeërs kinderen van de Duivel noemt, dan kan hij twee dingen doen:
  1. Hij gelooft wat Jezus zegt.
  2. Hij gelooft niet wat Jezus zegt.

Gelooft een christen niet wat Jezus zegt dan heeft dit tekstgedeelte geen enkel nut meer en kan dus verwijderd worden. Het laten staan leidt anders alleen maar tot verwarring.
Gelooft een christen wel wat Jezus zegt dan leidt dit tot grote problemen. En dat hebben we in de loop van de geschiedenis gezien toen christenen Joden als incarnatie van de Duivel gingen zien. En er zijn nog steeds orthodoxe christenen die dat geloven. Ook om die reden is verwijdering gewenst.

En Amalek dan?

Er zijn christenen die zullen wijzen naar Amalek, een term welke Joden gebruiken voor hun vijanden buiten en binnen het Jodendom die als doel hebben het Joodse volk te vernietigen. Geen prettige term, maar is door God wel aangewezen als eeuwige vijand van de Joden. De Farizeeërs hadden een theologisch meningsverschil met Jezus. Zij hebben Jezus nimmer uitgemaakt voor Amalek, terwijl Jezus hen wel uitmaakte voor kinderen van de Duivel. Een heel verschil dus. Zeker gelet op het feit dat het Jodendom nimmer geprobeerd heeft het christendom te vernietigen. Wel is geprobeerd om Joden uit deze sekte te houden maar dat is ter verdediging van het Joodse volk om christelijke invloeden te weren.

Gevaren van indoctrinatie

De moderne psychologie is er allang achter hoe gevaarlijk indoctrinatie is. Palestijnse kinderen wordt geleerd om Joden te haten. Zij zullen later nauwelijks in staat zijn om vrede met Israël te sluiten.

Dezelfde haat hebben we 2000 jaar lang bij christenen gezien. Het is nog steeds moeilijk voor christenen om een Jood als normaal te zien: of er is sprake van haat of van overdreven liefde die snel om kan slaan in haat.

Het kwade kan alleen overwonnen worden door het goede. Wie het goede wil doen moet afstand nemen van het kwaad. Zichzelf verschuilen heeft geen enkele zin. Daarmee wordt het kwaad niet overwonnen.

Belang van zelfinkeer

Wie niet aan zelfkritiek doet houdt zichzelf voor de gek. Hij wordt hoogmoedig en denkt de waarheid in pacht te hebben. In de Hebreeuwse Bijbel wordt geleerd om nederig te zijn. Alle hoogmoedige mensen worden afgestraft. Zelfkritiek leidt tot nederigheid. De mens ziet dan in dat hij niets voorstelt. Wat is zijn waarheid waard tegenover Gods waarheid?

God vroeg aan Adam: “Waar zijt gij?” Waar staat de mens in het leven? De mens kan zichzelf niet voor God verbergen, wel voor zichzelf. God schudt de mens wakker. De mens moet tot zelfinkeer komen. Dit moet oprecht en totaal gebeuren zo niet dan dan leidt dit tot zelfkwelling, vertwijfeling en grotere verwarring. Natuurlijk kan een christen weigeren om het Nieuwe Testament te onderzoeken op Jodenhaat. Maar hij moet dan niet verbaasd opkijken wanneer Joden ver van christenen vandaan zullen blijven en er liever geen theologische discussie mee gaan voeren. Het heeft geen zin voor Joden om te praten terwijl er negatief over Joden in het N.T. gepraat wordt. Het ontkennen ervan door christenen maakt het natuurlijk alleen maar erger. Een christen kan geen oordeel geven over wat een Jood (zijn voorouders) aan den lijve heeft ondervonden.

Slot

Meestal leiden mijn artikelen tot een tegenartikel op de InfoNu-site en op kribbige reacties van bezoekers. Dan worden er weer argumenten aangevoerd waarom mijn artikelen bezijden de waarheid zijn. Vaak worden andere Joden als bron aangevoerd om het tegenartikel nog geloofwaardiger te doen lijken en mijn artikel als ongeloofwaardig (opnieuw probeert men achter Joden te schuilen om het eigen gelijk aan te tonen). Meestal worden mijn artikelen echter ten onrechte als anti-christelijk gezien. Men voelt zich aangevallen. Toch beperk ik me in mijn artikelen slechts tot de relatie Jodendom-christendom. Over het christendom los van het Jodendom laat ik me niet uit. Een christen moet vooral christen blijven. Voor Joden maakt het geloof niet uit. Het gaat om rechtvaardige mensen en die kunnen overal gevonden worden. Maar zodra er onjuistheden over het Jodendom c.q. Joden wordt geschreven voel ik me verplicht dat recht te zetten.

Een Jood en christen verschillen van manier van schrijven. Voor een Jood gaat het slechts om informeren over het Jodendom. Bij een christen komt de evangelisatie altijd weer om de hoek kijken. Dat maakt een Jood kwetsbaar want hij kan niet op dezelfde manier in de aanval gaan. Een Jood kan zichzelf alleen maar verdedigen. De ander overtuigen van zijn gelijk is voor de Jood niet aan de orde; voor een Jood is het Jodendom de waarheid, maar hij kan die niet opleggen aan de christen. Een christen wil vaak de christelijke waarheid aan de Jood opleggen. Dat laatste leidt niet zelden tot frustratie bij een christen wanneer een Jood de christelijke waarheid niet wil accepteren. Ook om die reden voelt de christen zich dan toch aangevallen door een Jood ondanks dat een Jood hem niet de Joodse waarheid opdringt.

Tot slot moet gezegd worden dat religie erg persoonlijk is. Het gaat om de persoonlijke relatie tussen de mens en God. Voor een Jood liggen de antwoorden in de Tora. Voor een christen liggen de antwoorden in het Nieuwe Testament. Er zit niets anders op dan die verschillen van elkaar te respecteren.

Lees verder

© 2011 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Fibro-adenose of fibrocysteuze dysplasieFibro-adenose of fibrocysteuze dysplasieFibro-adenose wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van goedaardige knobbels of cysten in de borst. De cysten kunnen var…
De Bijbel (Christendom)De Bijbel. Het is een van de oudste en meest verkochte boeken ooit. Mensen weten echter nog veel niet over de Bijbel. Ho…
Borstkanker: symptomen, behandeling en zelfonderzoekBorstkanker: symptomen, behandeling en zelfonderzoekBorstkanker is de groei van kwaadaardige cellen in de borst. Bij vrouwen komt het veel voor, bij mannen maar zelden. Bor…
Satan bestaat niet, ook niet in de bijbelAdam en Eva hadden het fantastisch in de tuin van Eden. In een heerlijk zonnetje aten ze fruit en aaiden ze de dieren. M…
Wie zijn de Ioudaioi in Johannes: Joden of Judeeërs?Wie zijn de Ioudaioi in Johannes: Joden of Judeeërs?Het Nieuwe Testament in het algemeen en het Johannesevangelie in het bijzonder, worden er soms van beschuldigd anti-Jood…

Reageer op het artikel "Noachieden: het belang van kritisch zelfonderzoek (berouw)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Levi Zoutendijk, 05-07-2011 23:56 #1
Christenen (die eigenlijk geënt zijn op Israël en de Torah horen te houden) kunnen veel leren van deze schrijver. We blijven verdeeld over de Messias maar we kunnen veel leren. Heel mooi artikel dat aantoont dat Christenen onterecht denken dat je niet gered kan worden als je niet in Jeshua (Jezus) gelooft, dat Christenen verantwoordelijken moeten gedragen en niet met de erfzonde hoeven te zitten. Leve het (Messiasbelijdende) Jodendom. De Eeuwige zal ieder naar de Torah oordelen, Jood en Christen.
Ik begrijp dat de schrijver het niet helemaal eens kan zijn, maar toch mijn woord van dank. Reactie infoteur, 06-07-2011
Voor niet-Joden is het van belang de Noachidische geboden na te leven. Voor meer informatie:

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/recensies/74362-boekrecensie-en-god-sprak-tot-noach-en-zijn-zonen-zuidema.html

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/74274-noachidische-geboden-voor-niet-joden-hoofdvoorschriften.html

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/74319-joodse-visie-een-noachide-is-een-rechtvaardige.html

MVG,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 09-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Joden/Noachieden
Reacties: 1
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!