Tora en Masjiach: Genesis 1:2/5:1-2 – Joodse uitleg

Het Joodse concept van de Masjiach (Messias) bestaat al van vóór de Schepping. Het bevat niet alleen het basis principe van het begin van de verlossing van Israël, maar ook de ultieme wonderen. De Tora (de boeken van Mozes) verwijst vele malen naar de Masjiach. In dit artikel aandacht voor Genesis 1:2 en Genesis 5:1-2. Dit artikel geeft de leringen weer van de Lubavitcher Rebbe. Tevens vindt u de visie van Etsel.

Genesis 1:2

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis boven de oppervlakte van de afgrond, en de geest Gods zweefde boven de oppervlakte van het water.

Joodse geschiedenis

Volgens Bereishit Rabba 2:4 (de Misdrasj) zinspeelt dit vers op de Joodse geschiedenis. De woorden 'woest', 'ledig', 'duisternis', en 'afgrond' verwijzen naar de 4 rijken die de Joden onderdrukt, vervolgd en verbannen hebben.

geest Gods

'Geest Gods' verwijst naar de Masjiach. In Jesaja 11:2 staat: “De geest van de Eeuwige zal op hem rusten.”
N.B. Het gaat hierbij dus niet om God zelf!

principe van de Masjiach

Het principe van de Masjiach komt dus al in het begin van de Tora voor. In latere passages in de Tora komen we het weer tegen. Soms wordt het expliciet genoemd.

Maimonides

Maimonides zegt daarom dat wie niet in de komst van de Masjiach gelooft of wie niet verlangt naar zijn komst ontkent niet alleen de woorden van de andere profeten, maar ook van de Tora en Mozes.

Messiaanse periode kent twee stadia

  1. Er zal géén verandering in de Schepping plaatsvinden. Het enige verschil is dat de Joden niet meer onderdrukt worden.
  2. De normen en de natuurlijke orde van de wereld zullen veranderen. Doden worden opgewekt en alle andere profetieën zullen vervuld worden

les

Dat de Masjiach al in de Tora genoemd wordt leert ons dat alles gerelateerd is aan de Masjiach, niet alleen het basisprincipe van het begin van de verlossing van Israël, maar ook alle details van ultieme wonderen.

Joodse volk vindt rust

De komst van de Masjiach betekent dat het Joodse volk bevrijd wordt van alle tirannie die hen hindert de Tora te bestuderen en de mitswot na te leven. Het Joodse volk zal dan rust vinden en groeien in wijsheid. Niemand zal de Joden meer lastig vallen tijdens het bestuderen van de Tora.

Het gaat niet alleen om de verwijdering van externe belemmeringen. De Joodse dienst aan God zal ook de beperkingen van de stoffelijke grenzen overschrijden.

laatste in daad, maar eerste in gedachte

Het uiteindelijke doel van de Schepping van de wereld is het Messiaanse tijdperk waarin de Schepping voltooid zal zijn. Het begin van de Tora verwijst al naar het einddoel waaraan onze inspiraties moeten zijn toegewijd.

Genesis 5:1-2

Dit is het boek der geslachten van Adam; ten dage dat God de mens schiep, maakte Hij hem naar de vorm van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hun naam: “mens” ten dage, dat zij geschapen werden.

Adams ziel

Adams ziel was een compositie van alle zielen die na hem kwamen, die van de gehele mensheid. De Hebreeuwse term voor mens is Adam.

ADaM = Adam, David, Masjiach

Adam is het acroniem van Adam, David en Masjiach. In elke Jood zit een vonk van de Masjiach, zegt de Baal Shem Tov. Om die reden kan de Masjiach ook elke Jood verlossen. Omgekeerd kan elke Jood de komst van de Masjiach bespoedigen door de Tora en de mitswot na te leven. Deze hebben een louterende werking op de wereld.
In Zacharia 13:2 staat: Ik zal ook de profeten uitbannen, en met hem de geest van onreinheid die het land bezoedelt.
In Jesaja 11:9 staat: Want kennis van de Eeuwige vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Visie van Etsel

De wereld is geschapen omwille van het Joodse volk en omwille van de Tora. We zien dat God al in Genesis de onderdrukking, vervolging en verbanning van de Joden had voorspeld, maar nog eerder (vóór de Schepping) had God de komst van de Masjiach aangekondigd die de Joden zal verlossen. God brengt genezing vóór de kwaal. Dit is een belangrijk concept binnen het Joodse geloof.

Wanneer God de wereld geschapen heeft om wille van de Tora en de Joden betekent dit dat God wil dat het Joodse volk de Tora bestudeert en naleeft. De niet-Joden proberen dit het Joodse volk te verhinderen. Om die reden had God de wereld óók geschapen om wille van de Masjiach zodat deze de Joden kan bevrijden van het juk van de niet-Joden. Alles is dus aan de Masjiach gerelateerd.

Van belang is ons te realiseren dat het Messiaanse tijdperk een periode is waarin de aarde is vervuld van Gods kennis. Die kennis is de Tora. Het Joodse volk zal dan nog meer inzicht krijgen in de wijsheid van de Tora die een louterende werking heeft op de wereld. Dan zullen de niet-Joden de Joden eindelijk met rust laten en zien ze de waarheid van de Tora in.

Moge allen getuigen zijn van de spoedige komst van de Masjiach in onze dagen.

Lees verder

© 2010 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigenDe komst van de Masjiach (messias) bespoedigenEr zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken bet…
Torastudie 72: Mozes en de Messias - Exodus (4:13)Torastudie 72: Mozes en de Messias - Exodus (4:13)De Joodse wijzen stellen dat de eerste verlosser de laatste verlosser zal zijn. Dit wil niet zeggen dat Mozes en de Masj…
Kabbala 8: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse TijdJesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens d…
De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)De tijd vlak voor de komst van de Messias wordt 'Ikvot Meshicha' genoemd. De tijd bepaald door God voor de Messiaanse ve…

Torastudie 136: Passieve arbeid – Exodus 35:2Torastudie 136: Passieve arbeid – Exodus 35:2Waarom moet de mens werken voor zijn brood? Als God de bron is van alle zegeningen waarom moeten we dan zelf aan de kost…
Genesis 3:15 proto-Evangelie: zondeval + plan van verlossingGenesis 3:15 proto-Evangelie: zondeval + plan van verlossingUitleg over Genesis 3:15. In Genesis 3:15 vangen we een glimp op van de figuur die de hoofdrol zal vervullen in de verlo…
Bronnen en referenties
  • Lubavitcher Rebbe
  • Diverse artikelen van Etsel op de InfoNu site

Reageer op het artikel "Tora en Masjiach: Genesis 1:2/5:1-2 – Joodse uitleg"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Franet (infoteur), 06-03-2011 14:52 #1
Als men Jesaja 14 en Ezechiël 28 leest, dan ziet men dat vóór de aarde geschapen werd, er sprake was van een wonderschone, perfect geschapen Engel, die genoemd wordt: "blinkende morgenster." Hij was in Eden, Gods hof. Hij was op de berg der goden, wandelend te midden van de vlammende stenen. Maar op zeker moment werd er onrecht in hem gevonden. God verbande hem van de berg der goden, en wierp hem ter aarde (die toen geschapen was), waardoor de aarde woest en ledig werd. Dit heeft niets te maken met het Joodse volk. De eerste 2500 jaar sedert de schepping van de mens was er nog geen sprake van het Joodse volk. De geschiedenis van het Joodse volk, zoals uw visie aangeeft, begint pas bij MOZES, die van God de basis-wet (Tien geboden) en de verdere wetgeving ontvangt.
Verder is het zo, dat de Masjiach nooit een mens kan zijn. Als we kijken naar koning Salomo, die toch door God gezalfd was, de eerste tempel mocht bouwen, bekend stond als een wijs koning, Spreuken, Prediker en Hooglied heeft geschreven, en we kijken naar zijn einde, dan is het toch naïef om te denken dat een mens de wereld zou kunnen verbeteren. Nee, alleen God kan de wereld verbeteren, en Hij zal dat ook doen, als Hij weer terugkeert naar de aarde, wanneer Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, en zij Hem zullen zien, in wie zij gestoken hebben. Alsdan breekt de glorietijd aan voor Israël, wanneer het zijn Masjiach aanvaard zal hebben, als de tijd van "Jacobs benauwdheid" voorbij is. Lees: Zachária 13: 8 en 9. Reactie infoteur, 06-03-2011
God schiep de aarde aan de hand van de spirituele Tora. Later is deze Tora schriftelijk tot de Joden gekomen. God wist al vóór de Schepping dat het Joodse volk bestemd was om de Tora na te leven.

Wat was eerst: de Tora of het volk Israël?
Het concept van Israël en het concept van de Tora gingen de wereld vooraf. Maar welke is het diepst geworteld? Tora of Israël? Bestaat Israël zodat de Tora kan worden uitgevoerd of bestaat de Tora om de Jood te dienen in de vervulling van zijn missie en de verwezenlijking van zijn relatie met God?

De Midrasj zegt: Als de Tora zichzelf beschrijft als communicatie met Israël dan gaat Israël vooraf aan de Tora. Zonder het volk Israël kan de Tora niet uitgevoerd worden.

Maar wanneer de Tora spreekt over het breken van de Tafelen spreekt het niet over haar eigen vernietiging maar over haar handhaven: namelijk het breken van de Tafelen voorkwam de vernietiging van Israël en daarmee werd de Tora gered. Dus het bestaan van de Tora is afhankelijk van het volk Israël.

De Masjiach is een schepsel en kan dus nooit God zelf zijn. God schept Zichzelf niet. God is onveranderlijk.

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 10-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Masjiach (Messias)
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Schrijf mee!