Heilige plaatsen in Israël voor Joden, christenen en moslims

Heilige plaatsen in Israël voor Joden, christenen en moslims Voor de drie monotheïstische godsdiensten is Israël een heilig land. Dit wordt gekenmerkt door heilige plaatsen zoals synagogen, tempels, kerken, moskeeën, graven, etc. Bij het Jodendom geldt heel het Land Israël als heilig; voor het christendom is Israël heilig vanwege Jezus; en voor de islam zijn Jeruzalem en Hebron heilig vanwege Mohammed en de Aartsvaders. Belangrijk is echter om te realiseren dat Israël alleen een heilig land is omdat dit in de Tora staat. Israël is het land van G'd, dat Hij aan het Joodse volk in bruikleen heeft gegeven. Alleen om die reden is Israël dus heilig. Dat christenen en moslims hun eigen godsdiensten hebben bedacht die niet of slechts gedeeltelijk uit de Tora voortkomen, maakt het land verder niet heilig. De Tora spreekt niet over de geboorteplaats van Jezus of de Al Aksa Moskee. Dus vanuit het perspectief van de Tora c.q. G'd bezien zijn christelijke en moslim plekken, voor zover ze niet overeenkomen met de Tora, niet heilig.

Verschil tussen Joden, christenen en moslims m.b.t. het rechtmatig eigendom van het Land Israël

Joden, christenen en moslims hebben het land Israël (Palestina) in hun bezit gehad. Toch bestaat er een groot verschil tussen Joden enerzijds en christenen en moslims anderzijds wat betreft het Land Israël. Joden vormen de rechtmatige eigenaars van het land Israël, terwijl christenen (Kruisvaarders) en moslims (Arabieren) in de loop van de geschiedenis het land bezet hielden. Joden zijn rechtmatige eigenaars omdat G'd hen dit land toewees via aartsvader Abraham. Het is de plek waar het Joodse volk haar goddelijke opdracht moet vervullen. Een groot gedeelte van de voorschriften in de Tora heeft betrekking op het Land Israël (Erets Jisraeel). Opvallend is dat onder Joods bestuur het land opbloeide en zodra vijanden van het Joodse volk het land in bezit namen het land er dor en verlaten bij lag.

Toen het Joodse volk tweeduizend jaar geleden door de Romeinen het land uit werd verjaagd, was Palestina altijd onderdeel van een grotere bezettingsmacht. Nooit heeft een ander volk het land geclaimd als haar onafhankelijk eigendom. Er bestond geen onafhankelijke staat Palestina. Pas na de terugkeer van Joden eind negentiende en begin twintigste eeuw begonnen Arabieren die in Palestina woonden het land op te eisen. Zij beweerden de rechtmatige eigenaars te zijn van het land omdat ze er al eeuwen zouden wonen. Deze Arabieren vormen in werkelijkheid een mengelmoesje van mensen die zich tijdens verschillende bezettingsperioden in Palestina gevestigd hadden. Het gaat dus in feite gewoon om bezetters. Veel Arabieren hebben zich bovendien pas in de negentiende en twintigste eeuw in Palestina gevestigd, toen Joden er kwamen wonen en voor werkgelegenheid zorgden. Deze Arabieren kwamen uit Egypte en Syrië.

Het Heilige Land Israël - heilig volgens de Tora

Zoals eerder opgemerkt is Israël een Joodse staat waar het Jodendom de belangrijkste religie is. Het Land Israël is heilig omdat het G'ds land is, zoals in de Tora staat te lezen. G'd heeft het land aan de Joden in bruikleen gegeven om er hun goddelijke taak conform de Tora uit te oefenen. De Tora staat toe dat niet-Joden (vreemdelingen) in het Land Israël mogen wonen mits ze de Noachidische geboden naleven (zie de Talmoed).

Christenen en moslims beschouwen Israël ook als heilig land maar doen dat op grond van hun eigen verzonnen religieuze godsdiensten die niet of slechts gedeeltelijk voortkomen uit de Tora. De heilige plekken die de islam en het christendom in Israël hebben (zie hieronder) worden, op enkele uitzonderingen na, NIET genoemd in de Tora. Vanuit G'ds c.q. de Tora's perspectief bezien zijn de plekken van de islam en het christendom niet heilig. Wel is uiteraard het hele Land Israël heilig, maar niet volgens de betekenis die christenen en moslims eraan geven.
Ter illustratie: De islamitische Al Aksa Moskee is vanuit Tora perspectief bezien niet heilig. Maar de plek waarop de moskee staat, namelijk de Tempelberg, is wel heilig. Zodra de Al Aksa Moskee weg is en vervangen wordt door de Derde Joodse Tempel in de tijd dat de Messias komt, is het gebouw wel heilig conform de Tora.

Jeruzalem, de heilige Joodse stad


Het Jodendom

 1. Heel het land Israël (Erets Jisraeel).
 2. De Klaagmuur c.q. Westelijke Muur (het restant van de Tweede Tempel). Volgens Joodse traditie verblijft de G'ddelijke geest (Sjechina) er nog steeds ondanks dat de Tempel is verwoest in 70 na de gewone jaartelling.
 3. Graven, zoals de begraafplaats op de Olijfberg; het Graf van de aartsvaders en -moeders in Hebron (Spelonk van Machpela); het Graf van Rachel buiten Bethlehem; het Graf van koning David in Jeruzalem; het Graf van rabbijn Shimon Bar Yochai in Galilea; de Graven van rabbi Me'ir Ba'al Haness en Maimonides in Tiberias; het Graf van Yitzchak Luria in Safed, het Graf van Rachel, het graf van Jozef, het graf van Jozua en nog vele andere graven die minder belangrijk zijn.

Het christendom

 1. Heilige Grafkerk in Jeruzalem waar Jezus begraven werd begraven.
 2. Via Dolorosa in Jeruzalem waar Jezus de kruistocht liep.
 3. Het Cenakel, eetzaal van het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn discipelen in Jeruzalem.
 4. Olijfberg met het graf van Maria in Jeruzalem.
 5. Hof van Gethsemane in Jeruzalem waar Jezus de doodstrijd voerde.
 6. Geboortekerk en schaapherdersveld in Bethlehem waar Jezus geboren werd.
 7. Kerk van de Maria Boodschap in Nazareth, waar een engel aan Maria verscheen en de de geboorte van Christus aankondigde.
 8. Het Meer van Galilea waar Jezus veel verbleef.

De islam

 1. Al Aksa Moskee en Dom van de Rots in Jeruzalem, waar Mohammed ten hemel voer.
 2. het Graf van de aartsvaders en -moeders in Hebron (Spelonk van Machpela)

Met de proclamatie van de Staat Israël in 1948 wordt de veiligheid en toegang gegarandeerd van alle heilige plaatsen aan alle religies. Daarnaast verzekert de Basis Wet van 1980 de eerbiediging van alle heilige plaatsen.

Lees verder

© 2007 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Israël in vogelvlucht: de bevolking anno 2018Israël in vogelvlucht: de bevolking anno 2018Gesticht als een Joodse staat, vormt Israëls maatschappij (ruim 8,9 miljoen inwoners eind 2018) een mozaïek van verschil…
Joods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoekJoods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoekU wilt voor "God spelen"? Dit is erg simpel. Bezoek een zieke net zoals God Abraham bezocht toen hij ziek was. Dus wanne…
Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?Christen zionisten zijn christenen die geloven dat de terugkeer van de Joden naar het Heilige Land, Eretz Yisrael, en de…

Zakat, het geven van aalmoezen in de IslamZakat wordt ook wel de 'reiniging van bezit' genoemd. Het belang van zakat in de Islam wordt duidelijk door het grote aa…
Het gebed in de IslamHet gebed in de IslamHoewel vrij veel mensen weten dat het een plicht voor moslims is om te bidden, vijf keer per dag, is er toch nog weinig…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stinne24, Pixabay
 • Israel Political Dictionary
 • http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/17981-religieuze-geschiedenis-joden-6-het-beloofde-land.html
 • http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/57763-modern-israel-joods-nationalisme-terugkeer-palestina.html

Reageer op het artikel "Heilige plaatsen in Israël voor Joden, christenen en moslims"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Tom, 09-08-2016 13:49 #5
Shalom Etsel,

Ik vind het woord 'Heilig' tamelijk zwaarwegend. Bij het woord 'Heilig' met betrekking tot het geloof denk ik aan Exodus 3 vers 5: "En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land." Of ik denk dan aan de Tempel met het Heilige der Heilige.

Binnen het Christendom zou eigenlijk niets kunnen bestaan als Heilig land of Heilige plekken. In Johannes 4 wordt dit beter verklaard: 21 Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden. 22 Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden. 23 Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. 24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Het land Israël bekleedt een zeer belangrijke rol binnen het Christendom. Het is het Land van God Zelf en het zal altijd een belangrijke rol blijven betekenen binnen het Christendom met uiteindelijk het Nieuwe Jeruzalem. Echter enkel God kan iets Heiligen zoals Hij deed bij Mozes en bij de Tempel.

Het graf van Maria wordt tevens niet door alle Christenen als 'heilig' beschouwd. Enkel binnen de katholieke kerk doen ze aan Maria verering. Dit is iets wat mij persoonlijk het meest tegen de borst stuit van het katholieke geloof. Maar als een Christen dus spreekt over een Heilige plaats dan kan dat dus niet kloppen met zijn geloofsovertuiging.

Overigens koesteren heel veel Christenen ook zeer sterke gevoelens met betrekking tot de Klaagmuur. Ik denk dat nagenoeg elke Christentoerist bij aankomst in Jeruzalem als eerste een reis maakt naar de Klaagmuur.

Voor wat betreft de Al Aqsa moskee: Moslims beweren inderdaad dat Mohammed vanuit deze moskee ten hemel is opgevaren. Echter er staat in de Koran niet vermeld of het daadwerkelijk een moskee is geweest in Jeruzalem. Overigens is de Al Aqsa moskee ook gebouwd NA de dood van Mohammed. Voor deze tijd stond er een houten bouwval waar mensen konden bidden. Dit bouwwerk is neer gezet door kalief Omar die zich in 616 bekeerde tot de islam en dat is dus NADAT de islam zich al aan het verspreiden was en dat moet dan dus ook NADAT de koran op schrift is gezet. Ik twijfel dus zeer sterk aan het feit of Mohammed ooit een bouwwerk in Jeruzalem heeft bedoeld want wat de Islam nu aanneemt klinkt niet logisch. Reactie infoteur, 11-08-2016
Shalom Tom,

Formeel gezien geldt het woord 'heilig' alleen voor het Joodse volk die de Tora naleeft. De heilige status van het Land Israël, de Westelijke Muur (Tempel), en de Joodse graven worden door de Tora bepaald.

In dit artikel wordt de term 'heilig' echter ook gebruikt door te kijken door de christelijk en islamitische bril. Voor Joden zijn de christelijke en islamitische plaatsen echter niet heilig voor zover deze niet overeenkomen met de Tora.

Ter illustratie. Het land Israël is voor christenen op een andere manier heilig dan voor Joden. Voor Joden geldt dat ze in het land de Tora wetten moeten naleven. Voor christenen geldt dat niet.

Groet,

Etsel

Anne, 09-09-2011 01:29 #4
JHWH, Jehovah. In Psalm 83; vers 18, staat: Opdat men weet dat gij, wiens naam Jehovah is. Gij alleen de allerhoogste zijt over heel de aarde. Reactie infoteur, 09-09-2011
U erkent dus dat alleen God (JHWH) bestaat en niet Jezus.

Franet (infoteur), 28-02-2011 10:45 #3
De God van de Joden en Christenen is absoluut NIET dezelfde als de islamitische "Allah." Iemand die dit bestudeerd heeft, is tot de conclusie gekomen dat Allah een maan-god is. En dat is ook niet verwonderlijk, want er is buiten JHWH geen andere god. En wat de koran betreft: Het is een boek vol met leugens, waarin alles wordt verdraaid, b.v. dat niet Isaac, maar Ismaël uitverkoren is. Verder worden Joden en Christenen afgeschilderd als honden, varkens en apen. Er moet een "heilige oorlog" gevoerd worden totdat de gehele wereld islamitisch is. Wat een afschuwelijke religie is dit!

Jenice, 15-06-2010 17:14 #2
Opmerkelijk is dat de stad Jeruzalem nergens in de koran voorkomt. Reactie infoteur, 15-06-2010
Hallo,

Niet zo opmerkelijk, omdat het oorspronkelijk geen religieuze betekenis had. Het is om politieke redenen belangrijk gemaakt, zie:

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/9340-hoe-jeruzalem-heilig-werd-voor-moslims.html

Groet, Etsel

Vera, 19-09-2007 12:39 #1
Goed artikel, gebruik het voor school. :-) Reactie infoteur, 19-09-2007
Fijn. Doe er je voordeel mee.

Infoteur: Etsel
Laatste update: 21-11-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Toerisme Israël
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 5
Schrijf mee!