mijn kijk op

Noachieden: Waarom is het leven zo moeilijk?

Noachieden: Waarom is het leven zo moeilijk? Niet alleen sceptici maar ook zeer gelovige mensen vragen zich af waarom het leven zo moeilijk is. Hoe kan het zijn dat een Almachtige God, die voor Zijn schepsels een leven van rechtvaardigheid, moraliteit en wat betreft de Joden de naleving van de Tora wenst, het leven zo lastig maken? Het antwoord luidt dat God wil dat we zelf de prestatie bereiken en niets cadeau krijgen. Pas dan kunnen we echt genieten van het resultaat. De informatie voor dit artikel is gehaald uit het boek 'Key Jewish FAQ's' van Rabbijn Nissan Dovid Dubov. Tevens vindt u de visie van Etsel.

Een makkelijk leven zonder inspanning of een ploeterend leven met maximaal resultaat

God is de Bron van het goede. Op basis daarvan zou men kunnen redeneren dat het maximale plezier zonder enige inspanning bereikt zou kunnen worden. Toch zegt de Tora dat de mens moet ploeteren. Zelfs vóór de Zondeval kreeg Adam de opdracht het Paradijs te onderhouden. God had een wereld kunnen scheppen waarin de mens niet hoeft te zwoegen. De Tora legt uit waarom God dit niet heeft gedaan. God wil niet dat de mens alles cadeau krijgt (Brood der Schaamte noemt de Kabbala dit). Door hard te werken kan de mens meer genieten van het resultaat. De mens volgt op Goddelijk bevel een bepaald pad in zijn leven ongeacht de moeilijkheden. Het slagen van die missie leidt tot de grootste voldoening.

God geeft een niet al te moeilijke opdracht

God kent zijn schepsels en geeft geen bevel dat moeilijker is dan dat zijn schepsels kunnen volbrengen. God schenkt het vermogen aan de mensen om hun missie te vervullen. God verlangt niet het onmogelijke. Ieder mens heeft weer een andere taak. Iedere uitdaging is weer anders en ieder mens doet het op zijn eigen kracht. Wanneer een mens geconfronteerd wordt met grote uitdagingen dan is dit omdat deze persoon die uitdagingen aan kan.

De Amalekieten

De Israëlieten trokken onoverwinnelijke uit Egypte. God hielp het Joodse volk met wonderen. Toch werden de Joden door de Amalekieten lafhartig aangevallen. Deze misdaad moeten de Joden altijd blijven herinneren. Amalek is de eeuwige vijand van het Joodse volk die bestreden moet worden. Uiteindelijk moet Amalek helemaal vernietigd worden.

In breder perspectief stelt Amalek alle hindernissen voor die op ons pad terecht komen: apathie, onverschilligheid, depressie. Elke dag worden we met Amalek geconfronteerd. Maar iedere Jood wordt in staat geacht om zijn Amalek te overwinnen. Daarom moet de Jood de Tora naleven en Gods wil doen. Dan ziet hij dat Amalek geen partij is voor de Goddelijke krachten. In plaats van hindernissen blijken ze hulpjes te zijn om grotere prestaties te bereiken.

De Tora en de wetten zijn ons leven

De perfecte vervulling van de Tora en de mitswot wordt bereikt wanneer het een integraal deel van ons leven wordt tot het totaal geïdentificeerd wordt met onszelf. De Tora en de wetten maken een onlosmakelijk deel uit van ons leven.

De Jood en de Tora zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit kan alleen als onze hele ziel en zaligheid erin gelegd wordt.

Het uiteindelijke doel van de Diaspora (Galoet)

De Diaspora is de straf(¹) die de Joden hebben gekregen, maar betekent ook een Tora van vriendelijkheid (Chessed). De Diaspora is óók bedoeld om de eenheid van God over de wereld bekend te maken. Alleen het Joodse volk was bereid het licht van de Tora en de mitswot over de wereld te verspreiden. Dus het uiteindelijke doel van de Galoet is de mensheid de eenheid van God te laten erkennen.

De uitdaging voor onze generatie is het verspreiden van de kennis van de Tora en de mitswot totdat iedere Jood het niveau bereikt van “het kennen van God als je vader en Hem met een perfect hart dienen.” De aarde zal vervuld zijn met kennis van God zoals de water de zeebodem bedekt.

Visie van Etsel

Net zoals ieder mens tref ik ook hindernissen op mijn levenspad aan. Om dichtbij huis te blijven wil ik verwijzen naar mijn pogingen om correcte informatie te geven over Israël en het Jodendom op deze InfoNu site. Het verstrekken van die informatie is niet zo lastig. De hindernissen vormen meer de reacties op de artikelen.

Israël

Wat betreft Israël word ik al snel in de verdediging gedrongen. Veelvuldig ontvang ik boze reacties van mensen die vinden dat de politiek van Israël niet deugt. Argumenten dat Israël zichzelf moet verdedigen wordt door veel lezers terzijde geschoven. Praktisch alles wat Israël doet is fout. Israël is de Jood van de 20ste en 21ste eeuw. Was vroeger het Joodse volk de zondebok, tegenwoordig is Israël het slachtoffer van onrechtvaardige haat. Deze haat is een hindernis maar ik besef dat God een eeuwig verbond heeft met Israël en dat uiteindelijk de hindernissen in het voordeel van Israël zullen uitpakken. Met de komst van de Masjiach zal het volk Israël definitief verlost zijn van al haar vijanden. Kortom de hindernissen zullen getransformeerd zijn in positieve resultaten.

Jodendom

Hetzelfde betoog kan ik houden over de aanvallen op het Jodendom. Vooral onder christenen bestaat nog steeds het verlangen om Joden te bekeren tot of jaloers te maken op Jezus als Messias. Het is een hindernis, maar het bevestigt bij mij alleen maar het beeld dat in de Tora wordt geschetst namelijk dat niet-Joden proberen de Joden los te rukken van de Tora. Niet-Joden proberen met allerlei verzinsels, waarvan ze beweren dat die in de Bijbel staan, Joden tot Jezus te bekeren. Dit maakt onderdeel uit van de straf die God de Joden heeft opgelegd. Hoe meer christenen doordrammen over Jezus hoe meer ik de Waarheid van de Tora inzie en hoe meer ik besef dat de ideeën van deze mensen niet deugen. God wil me laten inzien dat ik me moet houden aan de Tora en mijn leven niet moet laten leiden door verkeerde opvattingen van niet-Joden die immers geen Verbond met God hebben gesloten op de berg Sinaï. Het is een test van God waarmee de Joden al meer dan 2000 jaar op de proef worden gesteld: blijven de Joden God trouw of kiezen ze voor de christelijke god (Jezus)?(²) Wanneer de Joden zich blijven vastklampen aan de Tora kan hen niets gebeuren en weten ze dat deze christelijke Amalekieten uiteindelijk vernietigd zullen worden. De Joodse Masjiach zal een definitief einde brengen aan de christelijke bekeringsdrang. Dan zullen de Joden bevrijd worden van de valse christelijke leer en is de beproeving voorbij. Dan zien we dat de wereld vervuld zal zijn van Gods kennis en kunnen de Joden in alle rust de Tora bestuderen om nog meer Goddelijke wijsheid op te doen. Dan zullen de niet-Joden hun fouten inzien en de Noachidische geboden correct naleven. Dan zullen alle mensen kunnen genieten van een perfecte wereld.

Nadere toelichting: christendom als 'decorstuk' van de Schepping om Joodse dienst tot God te bevorderen

De Schepping is omwille van het Joodse volk en de Tora geschapen. De Schepping is het decor waartegen de Joodse eredienst tot God zich afspeelt. Het christendom fungeert hierbij als 'decorstuk.' Hoe meer christenen zending bedrijven onder Joden hoe meer de Joden naar God toegroeien en Hem aanbidden. Dat is de reden waarom God christenen en andere niet-Joden binnen beperkte grenzen vrij spel geeft om het Joodse volk lastig te maken. Joden dienen deze horde te nemen om zo uiteindelijk tot het gewenst resultaat te komen namelijk God met heel hun ziel en zaligheid te dienen.

[N.B. Strikt genomen is de hele discussie over Jezus zinloos. Christenen begrijpen namelijk niet hoe Joden redeneren conform de Tora. Volgens de Tora bestaat alleen God, verder bestaat er niets (dat betekent de definitie 'God is Eén'). Vanuit Gods perspectief bezien maakt de Schepping (dus inclusief Jezus) onderdeel uit van God (het is een product van Gods geest). Vanuit het perspectief van de mens bezien bestaat de Schepping onafhankelijk c.q. los van God omdat God zich 'teruggetrokken' heeft. Joden redeneren vanuit Gods perspectief en zeggen dus dat alléén God bestaat. Dit impliceert dat de Schepping nimmer aanbeden kán worden omdat deze niet onafhankelijk bestaat. Hieruit volgt ook dat Jezus nimmer aanbeden kán worden omdat hij niet onafhankelijk bestaat vanuit Gods perspectief. Christenen verzoeken feitelijk aan Joden om tot Jezus te bidden terwijl deze 'niet bestaat' (alleen God bestaat). Zij vragen dus het onmogelijke van Joden. Zouden christenen de moeite nemen de Tora definitie van God te hanteren dan zouden ze inzien dat ze totaal zinloos handelen omdat God 'redeneert' dat Hij alleen bestaat met of zonder Schepping.]

Het conflict tussen Joden en christenen is derhalve 'alleen' maar gebaseerd op het verkeerd gebruiken van de definitie over God door christenen (nl. God maakt als mens (Jezus) deel uit van de Schepping om zo de mens genade te bieden voor de zondeval van Adam. Joden redeneren dat alleen God bestaat en slechts Hij genade kan bieden voor zonde waar ieder mens zelf verantwoordelijk voor is (er bestaat geen erfzonde). God is onveranderlijk: "Ik ben die Ik ben" en kan dus geen mens worden).

Uiteraard zullen vele christelijke lezers van dit artikel het bovenstaande ontkennen. Ze zullen vanuit hun eigen definitie wederom argumenten naar boven halen om hun 'gelijk' aan te tonen. Dat hoort bij het plan van God (hoewel óók christenen een vrije wil hebben en kunnen kiezen voor de Joodse Tora definitie van God!). Enerzijds brengt dit alles groot verdriet bij God die met 'lede ogen' aanziet hoe Zijn volk door christenen ten onrechte wordt belaagd. Anderzijds brengt het God vreugde wanneer het Joodse volk naar Hem toegroeit door weerstand te bieden tegen deze niet-Joden (Dit gebeurt al 2000 jaar en bewijst dat God zijn volk steunt in de strijd tegen het christendom). Wanneer de Masjiach komt zullen de christenen hun fouten (o.a. Jezus gelijk stellen aan God en de haat tegen het Joodse volk) erkennen en hun verontschuldigingen aanbieden voor het leed dat ze de Joden hebben aangedaan. Ook dan zullen de hindernissen weer zijn omgezet in positieve uitkomsten.

Voetnoten

(¹) De straf van de Diaspora betekent een beproeving voor de Joden. God straft uit liefde en niet uit haat. God legt het Joodse volk de straf op zodat het volk de gelegenheid krijgt om naar God toe te groeien. Het is dus niet zo -zoals veel christenen beweren- dat God de Joden een straf heeft opgelegd uit haat omdat ze Zijn geboden niet na zouden hebben nageleefd. Daarmee zou het Joodse volk niet meer het volk van het verbond zijn en zou God een nieuw verbond hebben gesloten met de christenen. Deze christelijke visie is echter een onjuiste voorstelling van zaken. Immers de Tora spreekt van een Eeuwig Verbond tussen God en het Joodse volk.

(²) Het is geen toeval dat de periode dat de Joden in de diaspora leven, wat dus gedeeltelijk als straf wordt gezien (zie uitleg hierboven), overeenkomt met de christelijke terreur tegen Joden. God gebruikt de christenen om zich tegen de Joden te verzetten (immers ALLES gaat volgens Gods plan). De poging van christenen om Joden te bekeren maakt onderdeel uit van de straf die God de Joden heeft opgelegd. Uiteraard keurt God het gedrag van de christenen niet goed, maar het is voor Joden als beproeving bedoeld. Op haar beurt moeten de Joden het licht van de Tora over de hele wereld verspreiden (dat is het tweede doel van de Ballingschap). Dus de Joden overspoelen het christelijke kwaad van het Nieuwe Testament met het goede van de Tora.
© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: De dood van Koning SaulJoodse Bijbel: De dood van Koning SaulKoning Saul en zijn drie zonen, Jonathan, Abinadab en Malkishua vinden de dood tijdens hun strijd tegen de Filistijnen.…
Veranderen, hoe moeilijk is dat?Veranderen, hoe moeilijk is dat?Hoe houd je gedragsverandering vol? Hoe moeilijk is het om te veranderen? Hoe moeilijk is een verandering in je leven vo…
Zelfbewustzijn ontwikkelen en vergrotenZelfbewustzijn ontwikkelen en vergrotenKan jij op jezelf vertrouwen? Of twijfel je als je een belangrijke beslissing in het leven moet nemen? Weet jij wat jouw…
Nieuw gedrag aanlerenNieuw gedrag aanlerenWat is beter? Oud gedrag afleren of nieuw gedrag aanleren? Welke redenen zijn er om nieuw gedrag aan te leren? Kan je he…

Islam en seksualiteit: toepassingen in de wetgevingIn deze special is al meer gezegd over hoe het moslim geloof staat tegenover seksualiteit en over schaamte. Maar zijn er…
Kabbala: Baal Shem Tov en de KabbalaNa de aardbeving in Safed kwam de opleving van het Joodse leven tot een einde. Maar literaire werken zoals de Sjoelchan…
Bronnen en referenties
  • Key Jewish FAQ's - Rabbijn Nissan Dovid Dubov
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 10-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.