mijn kijk op

Noachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mits

Noachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mits De Tora is bestemd voor het Joodse volk. Zij is verplicht de Tora na te leven. Niet-Joden mogen de Tora niet naleven zoals Joden dit doen; voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden. Toch zijn er niet-Joden die de hele Tora bestuderen om de Noachidische geboden beter na te kunnen leven. Zij worden door de Rabbijnen zelfs als Hoge Priester beschouwd. Maar er zijn ook niet-Joden die dit doen om Joden te bekeren c.q. jaloers te maken. De Talmoed pleit in dat geval voor de doodstraf.

Visie van Rabbijn Zvi Freeman over Torastudie door niet-Joden

Niet-Joden mogen NIET de Tora naleven zoals Joden dit doen. Dit impliceert o.a. dat geen gebedsmantel en gebedsriemen mogen worden gedragen. Ook mag de Tora niet nageleefd worden. Toch wordt een niet-Jood die de Tora bestudeert (met uitsluitend de klassieke Joodse bronnen – dus géén Nieuwe Testament) gezien als een Hoge Priester. Hoe valt dit te rijmen? De Jood moet zich onderdompelen in de Tora, zelfs al hebben bepaalde wetten geen relevantie voor hem. Voor de niet-Jood geldt het bestuderen van de Tora als het kennen en begrijpen van zijn levenspad. Het meeste in de Tora is van belang voor een Bnei Noachied (rechtvaardige niet-Jood). Ook mogen niet-Joden Joodse gebeden reciteren.

Het doel is NIET om een nieuwe religie te vormen, noch dat de niet-Joden de Joden gaan imiteren. Het gaat om spirituele groei en dagelijkse discipline. Iedere niet-Jood moet ook zijn eigen cultuur behouden en niet de Joodse levenswijze over nemen. De Talmoed prijst de Grieken voor hun wetenschap en mooie taal, de Perzen voor hun bescheidenheid, de Romeinen voor het eren van hun vaders. Er is in iedere cultuur een goddelijke vonk aanwezig.

Volgens Rabbijn Zvi Freeman kunnen de niet-Joden de volgende zaken uit de Tora het beste bestuderen (het liefst met behulp van een vakkundige traditionele Joodse Rabbijn):
 1. De Joodse Bijbel (dus niet het Nieuwe Testament!) met klassiek Joodse commentaar met uitzondering van de teksten die voor het Joodse volk bestemd zijn.
 2. De dertien geloofspunten van Maimonides.
 3. Het Boek van Kennis van Maimonides.
 4. Wetten m.b.t. eigendom en persoonlijke schade (ook zaken als roddelen).
 5. Het tweede boek van de Tanya (van de Alter rebbe Schneur Zalman).
 6. Verhalen van tzadikkiem.

Wat de gebeden betreft:
 1. Modeh Ani
 2. Studie en meditatie
 3. Adon Olam
 4. Psalmen
 5. Shema Jisraeel
 6. Psalm 100
 7. Reciteren van de Noachidische Geloofsbelijdenis

Visie Etsel op gebruik Tora door niet-Joden

Persoonlijk vind ik Torastudie door niet-Joden zeer wenselijk. Dit heeft twee grote voordelen:
 1. de niet-Jood zal spiritueel groeien (dichter naar God toegroeien) en de Noachidische geboden beter kunnen naleven zodat de wereld beter wordt en de komst van de Masjiach bespoedigd wordt;
 2. de niet-Jood zal de Jood beter begrijpen en accepteren waardoor het antisemitisme zal afnemen c.q. verdwijnen.

Het grote gevaar is echter dat de Tora bestudeerd wordt in combinatie met het Nieuwe Testament. In dat geval ontstaan er onvermijdelijk verkeerde interpretaties en worden er zaken bijgehaald (zoals erfzonde, zoon van God, de duivel, etc.) die in de Joodse Bijbel nergens voorkomen.

Er zijn nogal wat christenen die de Tora bestuderen met als doel Joden te bekeren c.q. jaloers te maken. Zij misbruiken de Tora als een soort bewijstekst waaruit zou moeten blijken dat de komst van Jezus is voorspeld. Deze christenen zijn constant bezig om verbanden te leggen tussen de Joodse Bijbel en het Nieuwe Testament en slaan de Joden het liefst met honderden Bijbelteksten tegelijk om de oren om hun vermeende gelijk aan te tonen. Ze schromen zelfs niet om orthodoxe Joodse Rabbijnen tegen elkaar uit te spelen. Een bekend voorbeeld is de tekst over de Lijdende Knecht in Jesaja 53. De ene Rabbijn zegt dat Jesaja met de Lijdende Knecht het volk Israël bedoelde en een andere Rabbijn meent dat Jesaja het had over de Messias. Christenen gaan met die laatste verklaring aan de haal en beweren dan dat met de Messias Jezus bedoeld wordt. De Rabbijn die echter verwijst naar de Messias kan natuurlijk daar nooit Jezus mee bedoeld hebben. Op deze wijze proberen christenen dus Joden tegen elkaar uit te spelen. Op die manier verkrachten christenen de heilige Tora. Dit is een zeer kwalijke zaak omdat dit in het verleden tot miljoenen Joodse slachtoffers heeft geleid. Christenen hebben tegen Gods volk gestreden en dus tegen God. De Talmoed pleit voor de doodstraf. Ik deel deze visie omdat deze christenen als doel hebben het Joodse volk te vernietigen. De doodstraf kan in dit verband gezien worden als zelfverdediging het Joodse volk te handhaven.

De Tora is NIET bedoeld om de eigen vermeende waarheid van christenen te bewijzen; de Tora is bestemd voor het Joodse volk om God te DIENEN; de Noachidische geboden gelden hierbij voor de niet-Joden. De Tora mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden! Dus zolang christenen obsessief zoeken naar vermeende verbanden tussen de Tora en het Nieuwe Testament, leren zij nimmer waar de Tora werkelijk voor bedoeld is, namelijk om God te dienen; veel christenen kennen zelfs de Noachidische geboden niet, laat staan dat ze deze naleven! Laat christenen maar eerst kijken naar hun eigen zonden in plaats van de Joden op hun vingers te tikken. Daar hebben ze meer dan genoeg aan. De zonden die de christenen begaan zijn vele malen groter dan die van Joden. Alleen God kan Joden en christenen op hun zonden wijzen en alleen God kan zonden vergeven. Hij is de enige die bestaat. Vanuit Gods perspectief bezien bestaat de Schepping niet, slechts in Zijn geest. Als God niet meer aan de Schepping 'denkt' houdt het bestaan op en blijft God over. Dit impliceert dus dat Jezus slechts een product is van Gods geest en Jezus' bestaan totaal afhankelijk is van God, net zoals dat voor ieder ander mens geldt. Christenen die fantaseren dat Jezus zowel God als mens is, begrijpen niet wat God is conform de Tora en begrijpen dus niet hoe Joden over God denken. Als christenen zeggen dat Jezus God is, zeggen de Joden dat alles God is, zelfs de kleinste molecuul. Immers het enige wat bestaat is God en de Schepping betreft Gods geest die afhankelijk is van God. Met of zonder Schepping: God blijft God. Niets van de Schepping mag aanbeden worden, dus ook niet Jezus.

Als christenen in Jezus willen geloven is dat vooral voor henzelf een probleem. Het Joodse volk bemoeit zich daar verder niet mee omdat ze zich alleen bezig houdt met haar eigen taak. Toch zijn er Joden (o.a. van de Chabad beweging) die het wel kwalijk vinden en benadrukken dat christenen de Noachidische geboden moeten naleven en dus alleen God moeten dienen en niet Jezus. Kwalijker wordt het wanneer christenen opzettelijk een andere draai gaan geven aan de Tora om zo proberen Joden te bekeren c.q. jaloers te maken. De geschiedenis heeft geleerd dat christelijk misbruik van de Tora tot afschuwelijke gevolgen heeft geleid (met als dieptepunt de Holocaust waar christelijke nazi's extreem wrede moorden begingen). Dat veel christenen Joden vervolgers werden en dus tegen God streden (christelijke nazi's worden gezien als afstammelingen van Amalek met wie het Joodse volk een eeuwige strijd voert) heeft alles te maken met het feit dat ze de Tora niet goed interpreteerden (en nog steeds niet goed doen). In plaats van zich te laten onderrichten door vakkundige Rabbijnen gingen ze hun eigen valse theologie ontwikkelen met fatale gevolgen van dien. De Tora kan ALLEEN onderwezen worden door het Joodse volk die hiervoor is uitverkoren. God heeft niemand anders uitverkoren. Christenen die menen wel uitverkoren te zijn handelen tegen Gods Wil in en maken onvermijdelijk brokken. Gods Tora is niet zomaar een boek dat je kan gebruiken om je eigen vermeende waarheid te verkondigen. Joden hebben dan ook nimmer de Tora gebruikt als bewijs van hun 'waarheid.' Ze hoeven niets te bewijzen aan andere volkeren, daar draait het niet om. Het gaat om het dienen van God; het is een verbond tussen God en de Joden waar de rest van de wereld (die de eigen Noachidische geboden heeft) geheel buiten staat.

Gelukkig zijn er christenen die het christendom vaarwel hebben gezegd en de Noachidische geboden zijn gaan naleven. Zij laten zich wél onderrichten door vakkundige Rabbijnen en zien in dat de Tora veel voor hen kan betekenen mits ze deze op de juiste manier bestuderen. God noemt deze mensen Bnei Noach: de rechtvaardige niet-Joden. Het is niet noodzakelijk dat deze mensen Joods worden; het belangrijkste is dat ze rechtvaardige mensen zijn die God dienen en Zijn volk respecteren. Wanneer God gediend wordt realiseren deze mensen zich net als de Joden dat bewijsteksten er helemaal niet meer toe doen om de vermeende waarheid aan te tonen. De Schepping draait niet om het egoïstische gelijk (het christendom, Jodendom of islam is de ware godsdienst). Nee, God wil altruïstische mensen ongeacht welke religie ze aanhangen. Alleen dan is het mogelijk om één te worden met God en al Zijn liefde te ontvangen.

Lees verder

© 2010 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Geschiedenis Tora: Wat is de Tora?Geschiedenis Tora: Wat is de Tora?De Tora kan zowel in beperkte als ruime zin worden opgevat. Strikt genomen slaat de Tora op de eerste vijf boeken van Mo…
Noachieden: Een noachied is een rechtvaardigeNoachieden: Een noachied is een rechtvaardigeEen noachied, iemand die de noachidische geboden naleeft, is een rechtvaardige en mag deel uit maken van de toekomstige…
Joden en Noachieden: streven naar een perfecte wereldJoden en Noachieden: streven naar een perfecte wereldJoden en Noachieden getuigen van de eenheid van God. Joden doen dit door naleving van de Tora geboden terwijl Noachieden…

Torastudie 124: Sjabbatsgebod/Tafelen – Exodus 31:2-18Torastudie 124: Sjabbatsgebod/Tafelen – Exodus 31:2-18Er zijn twee dimensies van de Shabbat: de intrinsieke heiligheid die Israël moet bewaren en handhaven; en het gebod de S…
Jesaja 53 & Jezus' optreden in de tempel: Jezus agressief?Jesaja 53 & Jezus' optreden in de tempel: Jezus agressief?Jesaja 53, of beter Jesaja 52:13-15 en Jesaja 53:1-12 gaat over de lijdende dienaar van de HEER. In een aantal eerdere a…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Rabbijn Tsvi Freeman
 • Artikelen Etsel op de InfoNu site

Reageer op het artikel "Noachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mits"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Chantal-09 (infoteur), 17-02-2017 19:06 #4
De torah is voor iedereen die in G'd wil geloven en hem wil gaan dienen. En niet alleen aan de joden is de torah gegeven want hij is aan de Israëlieten gegeven en niet alleen de joden zijn Israëlieten. De mensen die zich bekeren en bij G'd gaan horen die horen bij zijn volk dat zegt G'd zelf. Dus de torah is voor iedereen die G'd wil dienen. Reactie infoteur, 20-02-2017
Dat klopt. Iedereen die Joods wordt moet de Tora naleven.

De Tien Stammen van Israël zijn spoorloos verdwenen. Alleen het Joodse volk bestaat nog. Met de komst van de Masjiach zullen de Tien Stammen van Israël zich weer voegen bij het Joodse volk.

Jan Hoek, 28-07-2015 15:31 #3
Even een reactie op het feit dat de christenen god en Jezus dezelfde vinden: Onzin hij noemt god zijn vader, en in een ander schriftgedeelte, wanneer ik (terug)kom weet alleen de vader.
Als ze dezelfde zijn dan weet hij toch ook alles wat god weet//beslist? Reactie infoteur, 28-07-2015
Waarom bidden ze dan tot Jezus?

Josephina, 05-12-2012 21:31 #2
Beste Etsel,
Dank u voor uw reactie. Ik had al eerder kennis genomen van de pagina waar naar u verwijst. Toch was ik niet overtuigd dat mijn opinie onjuist is. Ik zal u uitleggen waarom. Is het niet zo dat er reeds in Genesis 2:3, bij de beschrijving van de de schepping, werd geschreven dat God de zevende dag heiligde?
De Thora is aan de Israelieten gegeven maar de Noachistische geboden zijn hier toch aan ontleend. En waarom zouden slechts negen van de tien geboden voor alle mensen gelden en het sabbatsgebod niet? Nergens in de Thora staat geschreven dat de Sabbat niet voor niet-joden is bedoeld. In Deutoronomium wordt de Israelieten wel nog een keer expliciet gezegd dit gebod te handhaven, gevolgd door vermaning dat zij zich het feit moeten herinneren dat God hen heeft bevrijd uit de slavernij. En hoewel dit lijkt te impliceren dat de Sabbat hiermee niet bedoeld is voor de vreemdelingen, is dit nog maar de vraag gezien de eerdere vermeldingen van de Sabbat. Ik zeg er wel bij dat dit mijn mening is en dat ik zeker niet wil beweren dat mijn visie de juiste is. Alleen ben ik tot op heden niet overtuigd van het tegendeel.
Vriendelijke groet,
Josephina Reactie infoteur, 06-12-2012
Shalom Josephina,

Ook de Tien Geboden zijn alleen aan het Joodse volk gegeven.

Wat betreft uw verwijzing naar Genesis 2:3 merk ik op dat aan Adam en Eva NIET het gebod gegeven is om de Shabbat na te leven. In Genesis 1:28 staat dat Adam en Eva en hun nakomelingen de aarde moeten onderwerpen. Dit houdt in dat ze dagelijks MOETEN werken. In Genesis 8:22 staat dat God aan Noach en zijn familie zegt dat dag en nacht niet ophouden. Dit wordt door Joodse wijzen geïnterpreteerd dat de 70 naties die van Noach afstammen GEEN Shabbat onderhouden.

Bedenk overigens dat het Bijbelboek Genesis door God pas in de Sinaï gedicteerd werd, dus op een later tijdstip. Het Shabbat gebod werd toen pas voor het eerst door God aan het Joodse Volk voorgeschreven. Zo viel op Shabbat geen manna uit de hemel in de woestijn waar de Israelieten verbleven.

Voor de goede orde meld ik dat volgens de Midrash Adam en Eva, Abraham (de eerste spirituele Jood die formeel nog een Noachide was onder Tora wet) en zijn zonen, en alle nakomelingen wel de Shabbat (niet voor 100%) en andere Tora geboden naleefden maar dat formeel NIET verplicht waren. De verplichting geldt pas vanaf de Sinaï. Tijdens de slavernij in Egypte leefden de Joden de Shabbat niet na.

Tot slot meld ik dat niet-Joden best een rustdag mogen houden op Shabbat, maar er geldt geen verplichting.

Groet,

Etsel

Josephina, 03-12-2012 12:02 #1
In mijn ogen behoort een niet-jood de Sabbat ook te heiligen. Dit wil zeggen, dat hij/zij zich dan ook moet onthouden van arbeid en handel. Het sabbatsgebod is ook voor de "vreemde". Het vierde gebod zelf zegt dat de "vreemde" op de sabbat dient te rusten. Exodus 20:10. “Vreemden” zijn niet-Joden, of Heidenen. Dus is de sabbat ook op hen van toepassing. Lees ook Jesaja 56:6. Joden dienen dus geen gebruik te maken van Een sjabbesgoj. Voor wat betreft de rituelen die gepaard gaan met de viering van de sabbat, deze zijn Joods en hoeven door niet-Joden niet geïmiteerd te worden. Reactie infoteur, 03-12-2012
Shalom,

Uw betoog klopt niet. Voor niet-Joden gelden alleen de Noachidische geboden en daarin wordt geen melding gemaakt van een verplichte rustdag (geen Shabbath of andere dag (zoals bij christenen de zondag)). Zie voor meer informatie over de Noachidische geboden: (http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/74274-noachidische-geboden-voor-niet-joden-hoofdvoorschriften.html).

Uit Exodus 31:16-17 kunt u opmaken dat de Shabbat ALLEEN voor het Joodse volk geldt. Uw verwijzing naar Exodus 20:10 heeft betrekking op het feit dat Joden NIET aan niet-Joden mogen vragen om het werk op Shabbat te doen dat Joden zelf niet mogen doen. Uiteraard mogen niet-Joden zelf wel werken op de Shabbath voor henzelf. Ga voor een uitgebreide uitleg over de sjabbesjgoj naar: (http://goo.gl/XaWx5).

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 09-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Joden/Noachieden
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 4
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!