Messiaanse Joden Israël vervolgd door ultra-orthodoxe Joden

Messiaanse Joden Israël vervolgd door ultra-orthodoxe Joden Messiaanse Joden. In sommige plaatsen in Israël worden Messiaanse Joden lastiggevallen door ultra-orthodoxe Joden. Een Messiaans-Joodse tiener maakte in 2007 een video over de vervolging van de Messiaanse Joden door antimissionarissen, ofwel ultra-orthodoxe Joden (Haradim), in Arad, ten zuiden van Jeruzalem. Alle partijen zijn geïnterviewd en de achtergrond van het conflict is toegelicht. Deze video is een goede introductie over de soms benarde situatie van Messiaanse Joden in Israël.
Klik hier voor andere artikelen over de vervolging van christenen.

Vervolgde Messiaanse Joden in Arad, Israël

De film heet 'Persecuted messianic Jews in Arad Israel', bestaat uit twee delen en is te zien op YouTube (klik hier). De film is in het Engels ondertiteld. Het tienermeisje die het gemaakt heeft, Ketti, is een leerling aan de 'Arad-Ort High School'. Zij zegt in de video dat zij slechts in één opzicht verschilt van de mensen om haar heen. Zij behoort tot een Messiaanse geloofsgemeenschap, wiens leden in Yeshua geloven. Yeshua is de (oorspronkelijke) Hebreeuwse naam voor Jezus. Haar film gaat over het conflict tussen de Messiaanse Joden en de ultra-orthodoxe Joden in Arad (zie de kaart bovenaan het artikel). En hoe dit conflict haar leven en die van de mensen in haar directe omgeving, beïnvloedt.

Nadat ze zichzelf geïntroduceerd heeft, is de volgende tekst te zien: "Thou shalt not avenge, nor bear any grude against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the LORD" (Leviticus 19:18 en Matteüs 22:38,39). In het Nederlands:

"Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE."

Vervolgens is een groep ultra-orthodoxe Joden te zien die luid schreeuwt: "Missionary, missionary". Dan legt één hunner uit: "We come here to explain to the Jews that they arenít really Jews. They are gentiles, they are christians, and we believe in G'd and in our Torah and we live here in our country and they don't belong to us at all. This is the reason why we stand here." ("We komen hier om uit te leggen aan de Joden dat zij [de Messias-belijdende Joden] in feite geen Joden zijn. Zij zijn niet-Joden, ze zijn christenen en wij geloven in G'd en in onze Tora en we leven hier in ons land en zij behoren absoluut niet bij ons. Daarom staan we hier.")

De Messiaanse Joden worden door de orthodoxe Joden beschuldigd van het bedrijven van zending en het 'winnen van zieltjes'. De ultra-orthodoxe gemeenschappen in Israël, vinden het bedreigend dat het aantal Messiaanse Joden allengs toeneemt. Zij verzetten zich daarom met hand en tand tegen de aanwezigheid van de in hun ogen gevaarlijke missionaire christenen die Joden van het jodendom afdrijven en een gevaar zijn voor de Joodse identiteit. Die woede wordt steeds vaker omgezet in agressieve fysieke en verbale confrontaties door religieuze radicalen. Messiaanse Joden zoeken daarentegen de confrontatie niet op en er is geen enkele Messiaanse Jood die ooit terecht heeft moeten staan voor illegale missionaire activiteiten in Israël, zoals een gedwongen bekering of het bedrijven van zending onder minderjarigen. Bovendien beschouwen ze zich als voluit Joods. Gelijk Paulus, die voluit belijder van het geloof in Yeshua de Messias was en tegelijk voluit Jood bleef.

Het vervloeken en belachelijk maken van Messiaanse Joden

We zien in de film dat een passant aan een protesterende orthodoxe Jood vraagt, waarom hij er staat. De man antwoordt: "We zijn bang dat ze Joden bekeren tot het christendom." Een Messiaanse Jood vertelt dat als de Messiaanse gemeenschap op zaterdagochtend bijeenkomt, er voor het samenkomstgebouw een aantal Orthodoxe Joden de Messiaanse gelovigen staan op te wachten. Zij vervloeken en ridiculiseren de personen die de samenkomst willen bezoeken. "Get out of our town! Go away from here," roepen ze.

"Loving Israel sometimes means denouncing Jewish extremists." (Derek Leman)

Een vrouw zegt over de luidruchtige demonstraties: "Het is niet prettig als er mensen staan te schreeuwen voor je woning: 'Verlaat deze stad'." Een man verklaart dat ze op 30 meter afstand van zijn huis staan te demonstreren met luidsprekers. Ondanks politieaanwezigheid kunnen ze hun haatslogans scanderen. Er wordt hen geen strobreed in de weg gelegd.

Naar schatting zijn er tussen de 4.000 en 10.000 Messiaanse Joden in Israël. En zo'n 20 tot 30 volwassenen en 10 tot 15 kinderen bezoeken iedere zaterdag de bijeenkomst van de Messiaanse geloofsgemeenschapin Arad.

Respect voor de geloofsopvattingen van een ander

Een jongen, een tiener nog, legt uit dat ze uitgescholden worden voor nazi's. Het kan volgens hem nauwelijks erger worden. "Ze gooien brandbommen in woningen, slaan ruiten kapot en gooien met stenen naar mensen," aldus de tiener. Een vrouw legt uit dat, toen het allemaal voor het eerst begon, ze de demonstrerende orthodoxe Joden stoelen om te zitten en water om te drinken aanbood, om met ze in gesprek te gaan. Dat is op niets uitgelopen.

Ketti legt in deel 2 van haar documentaire uit, dat de Messiaanse gemeenschap gelooft dat Yeshua, die ongeveer 2000 jaar geleden in het Land Israël leefde, plaatsvervangend stierf voor de zonden van de mens. Zij zien in Yeshua de vervulling van Bijbelse profetieën. Ze geloven dat hij opstond uit de dood en dat ze door Hem, eeuwig leven ontvangen. Zij benadrukt dat hun geloof geen religie is, maar een levend persoonlijk geloof dat uit het hart komt en juist daarom betekent het niet dat ze geen Jood meer is. Ze blijft Jood vanwege haar achtergrond en nationaliteit.

Ketti eindigt de film met de mededeling dat ze over enkele maanden in het huwelijk zal treden. Haar wens is dat ze op een dag moeder zal zijn van meerdere kinderen. Ze spreekt de hoop uit dat ze haar kinderen kan laten opgroeien in een niet-vijandige, tolerante omgeving, waarin respect heerst voor de geloofsopvattingen van een ander.

Andere Messiaanse Joden worden ook lastiggevallen door ultra-orthodoxe Joden

De benarde situatie van de Messiaanse Joden in Arad staat niet op zichzelf. Op meerdere plaatsen in Israël worden Messiaanse Joden stelselmatig lastiggevallen, uitgescholden, gewelddadig bejegend en soms zelfs gemaltraiteerd. Klik hier voor een nieuwsuitzending van CBN News over een gewelddadige verstoring van een kerstviering in de 'Nachalat Yeshua congregation' in Beer Sheva. Klik hier voor een documentaire over dit onderwerp.

"Messianic Jews consider themselves Jewish, observing the holy days and reciting many of the same prayers. The Ortiz family lights candles on the Jewish Sabbath, shuns pork and eats matzoth on Passover."(ynetnews.com)

Een ander, zeer recent voorbeeld is het verhaal van Eliav Levine, leider van een kleine Messiaans-Joodse huisgemeente in Beit She'an, Israël, en zijn familie, die gebukt gaat onder gewelddadig gedrag van ultra-orthodoxe Joden. In de tweede helft van 2009 waren ze het slachtoffer van een reeks van pesterijen door de ultra-orthodoxe joodse gemeenschap in deze oude stad. Zo is hun Volkswagenbusje in brand gestoken en waren ze gedwongen hun appartement ontruimen als gevolg van bedreigingen die geuit zijn tegen de eigenaar van de woning. Voorts rijden ultra-orthodoxe activisten door de straten van het stadje en roepen met luidsprekers op om 'de vreselijke zendelingen de stad uit te trappen'.

Op 6 januari 2010 berichtte het Reformatorisch Dagblad dat de Messiaans-Joodse gemeenschap in Israël, steeds vaker doelwit is van ultra-orthodoxe Joodse groepen die geweld niet schuwen. Ultra-orthodoxe groepen die zich ten doel stellen om elke vorm van missionaire activiteit de kop in te drukken, groeien en winnen aan invloed, zo schrijft de krant. Activisten houden protesten bij de plaatsen waar Messiaanse Joden samenkomen en plakken fotoís en adressen van de christenen op lantaarnpalen.

De rechten van gelovigen dienen beschermd te worden

Jim Sibley, directeur van het 'Pasche Institute for Jewish Studies' aan 'Criswell College' in Dallas, Amerika, vertelde tegen 'Baptist Press', dat de intimidatie van Messiaanse Joden in Israël wereldwijd bekend moet worden. "Het is niet te tolereren en ik ben van mening dat er veel meer aandacht aan geschonken zou moeten worden," aldus Sibley. "Dat is de enige manier om de Israëlische regering aan te sporen om de rechten van gelovigen te beschermen." Sibley benadrukt dat de vervolging niet afkomstig is van de Israëlische regering: "Het is afkomstig uit de ultra-orthodoxe gemeenschappen, en het probleem is dat de lokale politie niet bereid lijkt te zijn echte maatregelen te nemen om de gelovigen te beschermen of om degenen die de problemen veroorzaken te vervolgen. Ze staan erbij en kijken ernaar. Daarom moet de nationale overheid er van doordrongen worden, dat de Verenigde Staten zich in toenemende mate bewust wordt van het probleem en er bezorgd over is."

Een aanslag op Messiaanse Joden tijdens Poerim 2008

Binnenkort moet Yaakov Teitel, een ultra-orthodoxe 'kolonist', terechtstaan. Hij wordt verdacht van het plegen van twee moorden, drie pogingen tot moord en andere gewelddadigheden. De tenlastelegging bevat ook Teitels inspanningen gedurende enkele tientallen jaren om Arabieren, homo's en lesbiennes, linkse activisten, politiefunctionarissen en Messiaanse Joden het leven zuur te maken, onder andere door het plegen van bomaanslagen. Zo wordt hij er ook van verdacht, dat hij in maart 2008 een pakket met een bom erin verzond naar Lea en David Ortiz. Hun 15-jarige zoon Amiel raakte zwaar gewond toen hij de als cadeau ingepakte bom wilde openen. Het pakketje is vermoedelijk bij de familie in Ariel afgeleverd, omdat de man des huizes een Messiaanse pastor is. Het incident staat bekend als 'the Purim 2008 attack', aangezien het pakketje geleverd werd tijdens het Joodse feest Poerim, ook wel het Lotenfeest genoemd.

Er is geschokt gereageerd op deze zaak. Het is volgens Donna Diorio van de website 'israelprayer.com', een nauwelijks te bevatten idee voor Joden: "A horrific act of Jew-on-Jew terrorism" ("Een vreselijke daad van Jood-tegen-Jood terrorisme"). Joden zijn eeuwenlang het slachtoffer geweest van vreselijke terreurdaden. Dat maakt het moeilijk te geloven dat er Joden zijn die precies hetzelfde handelen als hun vervolgers. Donna Diorio voegt eraan toe dat het ondenkbare niet wordt verzacht door de kille en harteloze beschuldiging van sommigen, die beweren dat de getroffen familie 'niet echt Joods' was, vanwege hun geloof in Yeshua.

Deze zaak toont de verontrustende opkomst van een nieuw soort Joods extremisme binnen de nederzettingen. Maar het roept ook de vraag op in hoeverre de civiele en religieuze vrijheid van Messiasbelijdende Joden in Israël beschermd wordt. Het lijkt er volgens Diorio op dat de Israëlische autoriteiten de zaak snel achter de rug willen hebben en bewust het beeld creëren dat het gaat om een gestoorde man die op eigen houtje handelde. Donna Diorio beweert echter dat dit niet in overeenstemming is met het beeld dat zij van de zaak hebben. Ze volgende zaak op de voet, via de wekelijkse inbreng van de familie Ortiz.

David Ortiz zei over Yaakov Teitel: "We bidden dat hij berouw zal tonen, en dat deze Saul een Paulus wordt." Vooralsnog zit dat er niet in. De vermeende Joodse terrorist zei: "Het was mij een genoegen en een eer God te dienen. God is trots op wat ik gedaan heb. En ik heb geen spijt."(*)

Het doet denken aan de waarschuwende (profetische) woorden van Yeshua in Johannes 16:2: "Er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen".

Foto verantwoording:
Op de foto bovenaan het artikel staat een groepje 'Gur Hasidim' uit Arad. Gur hasidim is de grootste Chassidische sekte in Israël en één van de vele sekten in de bredere Ashkenazi Haredi gemeenschap.

Noten:
(*) Lees het volledige verslag op deze website: http://israelprayer.com/articles/Expose.pdf
(**) 'Mogelijk aanscherping wet om zending in Israël in te dammen' op http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/mens-en-samenleving/49609-mogelijk-aanscherping-wet-om-zending-in-israel-in-te-dammen.html
(***) Oasis: Publication of Tents of Mercy Congregation (Ohalei Rachamim) - Volume 10, Issue 1

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis Jodendom: De Joodse staat en JodendomGeschiedenis Jodendom: De Joodse staat en JodendomDe oprichting van de moderne Joodse staat Israël wordt als één van de wonderen van deze tijd beschouwd. Ook het feit dat…
Joodse volgelingen van Jezus - Kees Jan RodenburgrecensieJoodse volgelingen van Jezus - Kees Jan Rodenburg'Joodse volgelingen van Jezus - Een overzicht in 40 vragen en antwoorden', rolde in 2010 van de persen. Het is geschreve…
Neturei Karta: charedische ('orthodoxe') Joden tegen IsraëlNeturei Karta: charedische ('orthodoxe') Joden tegen IsraëlNeturei Karta is een streng charedische ('ultraorthodoxe') Joodse organisatie die zich verzet tegen de vestiging van de…

De vervolging van christenen in Somalië - AfrikaDe vervolging van christenen in Somalië - AfrikaDe vervolging van christenen in Somalië. In juli 2008 werd Sayid Ali sjeik Luqman Hoessein door islamitische extremisten…
Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een tekenJesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een tekenIs Jesaja 7:14 van toepassing op Mattheüs 1:23? Jesaja 7:14 heeft een dubbele profetische lading. Een Oudtestamentische…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Ddouk, Pixabay
 • Bijbel: NBG-vertaling 1951
 • http://www.refdag.nl/artikel/1454884/Messiaanse+Joden+Israel+vaker+doelwit+geweld.html
 • http://video.google.com/videoplay?docid=6726217763999311086#
 • www.mjaa.org/site/News2?page=NewsArticle&id=6497&news_iv_ctrl=1021
 • 'Mogelijk aanscherping wet om zending in Israël in te dammen' op http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/mens-en-samenleving/49609-mogelijk-aanscherping-wet-om-zending-in-israel-in-te-dammen.html
 • Oasis: Publication of Tents of Mercy Congregation (Ohalei Rachamim) - Volume 10, Issue 1
 • http://blogs.cbn.com/jerusalemdateline/archive/2009/12/24/ortiz-case-cornerstone-for-israeli-messianic-jews.aspx
 • http://www.haaretz.com/hasen/spages/1141525.html
 • http://www.haaretz.com/hasen/spages/1142043.html
 • http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3558795,00.html
 • http://israelprayer.com/
 • http://israelprayer.com/articles/Expose.pdf
 • http://derek4messiah.wordpress.com/2008/10/22/olives-violence-and-settlers/
 • http://www.youtube.com/watch?v=YDuP1JcZp8U
 • http://www.youtube.com/watch?v=EII5Km3jN3U

Reageer op het artikel "Messiaanse Joden Israël vervolgd door ultra-orthodoxe Joden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

E. T., 06-03-2011 18:06 #4
Wat jij "geheel ongegrond" en "lasterpraat" noemt, is voor velen hier het allerdaagse leven. Ik weet niet waar jij vandaan schrijft en ken dit forum verder niet, maar je hebt inmiddels 2 mensen die in Israel wonen, de zaak van dichtbij kennen, en beiden hetzelfde hebben ervaren in het allerdaagse leven. Daar kan je dan op reageren met allerlei citaten en verwijzingen naar externe bronnen, maar met alle respect, als ik moet beslissen wat de waarheid is en de keuze is tussen wat ik dagelijks mee maak of wat er in een boek of artikel staat, is mijn keuze vrij makkelijk en snel gemaakt.

Zoals altijd als het over Israel gaat, zijn er mensen die van 3,500 kilometer verder op beter weten wat er hier gebeurd. So be it. Reactie infoteur, 06-03-2011
De bronnen die ik citeer zijn voor iedereen toegankelijk en derhalve controleerbaar en zo hoort het m.i. te gaan in een discussie (of artikel).

Ook al zouden er Messiaanse Joden zijn die evident onoorbaar gedrag vertonen en de godsdienstvrijheid misbruiken (en daarmee bedoel ik niet evangeliseren of het willen delen van hun geloof met andere mensen, want daar is helemaal niets onoorbaars aan), dan is het nog niet juist om ze over één kam te scheren en de hele groep er voor aan te kijken door te spreken over 'ze'. Bovendien maakt het ene - veronderstelde - kwaad (de vermeende misdragingen van een aantal Messiaanse Joden) het andere kwaad nog niet goed (het pesten en demoniseren van Messiaanse Joden). Als mensen zich misdragen, dan moet men maatregelen treffen tegen de mensen die zich misdragen en niet iedereen uit de groep 'pakken' waar ze deel van uitmaken.

U hebt het over 'de waarheid'. Ik kan u vertellen (u haalt de reactie van Esther C. erbij), dat de bewering dat het doel van Messiaanse Joden is "om het joodse volk te vernietigen… precies zoals Hitler geprobeert heeft. Alleen hij heeft de joden lichamelijk vermoord en deze messiaanse 'joden' proberen onze zielen te vernietigen", pure lasterpraat is, of een modern bloedsprookje (om met Israel Today ts spreken) en dus ver bezijden de waarheid. Dat geldt ook voor de bewering dat "ze [Messiaanse Joden] juist op zoek [zijn] naar makkelijk beinvloedbare mensen zoals jongeren, oudere eenzame mensen, dakloze of mensen die gewoon weinig kennis van hun jodendom hebben". Er zijn talloze Messiaanse Joden die het gesprek met orthodoxe Joden (onder wie rabbi's) absoluut niet uit de weg gaan. Ze zijn helemaal niet op zoek naar bepaalde types die ze gemakkelijk kunnen beinvloeden. Het Evangelie is voor iedereen: jong, oud, vrouw, man, zwak, gezond, religieuze of geen religieuze achtergond, enz.

Ten slotte zij gezegd dat er niets mis is als iemand langs de deuren gaat of evangeliserende folders uitdeelt. Dit valt onder de godsdienstvrijheid.

E. T., 06-03-2011 16:03 #3
@infoteur,
Je schrijft: "Verzet tegen fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst."

Dat is het dus niet. Het kan weinig mensen (orthodox of niet) wat schelen wat men in eigen huis of gemeente doet. On the contrary, als je Israel een beetje kent kan je weten dat op religieus gebied hier werkelijk meer dan 100% vrijheid en tolerantie bestaat. Niet altijd is men het met elkaar eens, maar geen religie of stroming die zijn geloof hier niet volkomen vrij kan uitoefenen.
Als deze messiaanse religie dan ook gewoon hun geloof zouden beleiden, zouden ze geen enkel of nauwelijk een probleem ervaren. Feit is dat ze dat niet doen, maar de vrijheid die ze toegekend is misbruiken om anderen (met name jonge kinderen) te beinvloeden.
Daar verzet men zich tegen, en dat is, met alle respect voor wie dan ook, niks dan normaal en legitiem. Reactie infoteur, 06-03-2011
'Zolang ze dan ook gewoon hun geloof zouden beleiden', klinkt als: 'Op onze voorwaarden'. Vrijheid van godsdienst betekent niet dat iemands geloof teruggedrongen wordt tot achter de voordeur en een bepaalde groep (of groepen, of godsdienst in het algemeen zoals hier in Nederland steeds meer lijkt te gebeuren) uit het publieke domein wordt verdreven. Vrijheid van godsdienst betekent dat het iemand vrijstaat zijn of haar geloof uit te dragen (moslims, christenen, Messiaanse Joden, orthodoxe Joden, iedereen), ook buitenshuis. En het staat tegelijk iedereen vrij het geloof van een ander categorisch af te wijzen en te bekritiseren. Het verwijt dat Messiaanse Joden vooral jonge kinderen trachten te beinvloeden en de godsdienstvrijheid misbruiken, is geheel ongegrond en valt onder de categorie 'lasterpraat'. Het pesten en demoniseren (bv. Joden die in Jezus geloven vergelijken met Hitler, en zeggen dat ze de zielen van het Joodse volk willen stelen) van Messiaanse Joden is op geen enkele wijze goed te praten.

Lees over de laatste ontwikkelingen te dienaangaande:
http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1455-messiasbelijdende-joden-belegerd-in-zuidelijk-israel

E. T., 04-03-2011 09:01 #2
Orthodoxe Joden hebben geen enkel probleem met mesiaanse 'Joden', mits deze gewoon hun eigen leven en geloof beleiden. Dat doen ze echter niet. Ze komen scholen binnen, delen pamfletten en boeken uit waar in ze 'uitleggen' dat j-zus de enige echte is, etc. Op sommige plaatsen gaan ze deur naar deur langs, op andere plaatsen kom je thuis en vind je een boek in je brievenbus wat zogenaamd documentarisch geschreven is, etc.

Wat mij betreft, live en let live. Maar als jij (de mesisaanse 'Jood') bij mij binnenkomt of op de school van mijn kinderen pamfletten uitdeeld om hun te overtuigen over te stappen naar een andere religie, wees dan niet verbaasd als ik mij daartegen verzet.

Dat verzet kan je dan wel 'het vervolgen van mesiaanse 'Joden' door orthodoxe Joden' noemen, maar dan verdraai je wel de waarheid zoals deze in werkelijkheid is. Reactie infoteur, 04-03-2011
Nu kunnen we erover discussiëren of hier sprake is van 'vervolging'. Dit woord roept associaties op met systematische aanklachten tegen Messiaanse Joden, met achterstelling, discriminatie vrijheidsbelemmering door samenleving én overheid (zie: Kees jan Rodenburg: Joodse volgelingen van Jezus - Een overzicht in 40 vragen en antwoorden; Groen, Heerenveen, 2010. p. 115-120).

Maar het staat buiten kijf dat de situatie van Joden in Arad op z'n zachts gezegd problematisch is te noemen. Al zeker zeven tot acht jaar vallen leden van de chassidische Gur secte Messiasbelijdende Joden in Arad stelselmatig lastig. Op 24-09-2010 berichtte het RD nog dat de Messiaanse gemeente in Arad is verdreven (zie: http://www.refdag.nl/nieuws/messiaanse_gemeente_in_arad_verdreven_1_504576). Maar soms gaat het verder dan lastigvallen, en is er sprake van geweld (brandstischting, bedreiging, bomaanslag).

Hier is inderdaad sprake van 'verzet'. Verzet tegen fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Het (soms jarenlang) lastigvallen en pesten van andersgelovigen is een kwalijke zaak, waar geen enkel excuus voor aan te dragen is. Het is op geen enkele manier goed te praten. De rechten van gelovigen dient beschermd te worden. Dat geldt voor orthodoxe Joden en dat geldt voor Messiaanse Joden.

Esther C., 03-03-2011 20:58 #1
Het zijn de messiaanse 'Joden' (het zijn eigenlijk gewoon christenen en hebben niets met het jodendom gemeen) die de joden lastigvallen en niet omgekeerd! Mijn 15-jarige zoon, die Kippa en Tzitzit draagt (waar je dus aan kan zien dat hij een religieuze jood is) is al vaker door deze mensen lastig gevallen. Ze zijn juist op zoek naar makkelijk beinvloedbare mensen zoals jongeren, oudere eenzame mensen, dakloze of mensen die gewoon weinig kennis van hun jodendom hebben. Mijn zoon werd een NT in zijn handen gedrukt en gevraagd of hij J. wilde leren kennen. Waarom laten ze ons niet gewoon met rust? Hun doel is om het joodse volk te vernietigen… precies zoals Hitler geprobeert heeft. Alleen hij heeft de joden lichamelijk vermoord en deze messiaanse 'joden' proberen onze zielen te vernietigen, want iedere jood die zich tot het christendom bekeerd is volgens de joodse wet geen jood meer.

Het messiaanse jodendom is gewoon een kwaadaardige beweging, omdat ze zowel het jodendom als het christendom vervalsen en ze de waarheid over beide religies verdraaien, en omdat het leidt tot de vernietiging van de joodse religie en het joodse volk als ze hun doel zouden bereiken (G''d bewaar).

Wat we willen is gewoon in ons kleine landje, wat G''d de joden gegeven heeft, als joden leven. We willen niet door deze messiaanse christenen bekeerd worden. Dat zouden ze gewoon eens moeten accepteren en zolang ze dat niet doen hoeven ze ook niet te verwachten dat ze in Israel met open armen worden ontvangen! Reactie infoteur, 04-03-2011
De Messiaanse Joden gaan terug tot de dagen van Jezus, toen veel Joden, inclusief geestelijke leiders, in Hem de vervulling van Messiaanse profetieën zagen. Wat christendom genoemd wordt, is in feite Messiaans Jodendom of transcultureel Jodendom. Messiaanse Joden willen zo genoemd worden, omdat ze Jesjoea(Jezus) als Messias aanvaarden en blijven vasthouden aan hun Joodse identiteit (zie http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/59489-joodse-identiteit-messiaanse-joden-waarom-deze-behouden.html#4)

Door de hele Tenach (Oude Testament) wordt telkens weer opnieuw verkondigd dat de Messias zal komen (Zacharia 9:9; Jesaja 40:10; Deuteronomium 18:15-19; Jesaja 11:1; Jesaja 35:4; enz., enz.). Er staan in de Tenach meer dan 300 profetieën die handelen over de Messias. De komst van de Messias is de centrale boodschap van de Bijbel en zijn komst - beloofd in de Tenach - is vervuld in de B'rit Chadasha (het Nieuwe Testament). De profetieën aangaande Zijn geboorte, Zijn werk, Zijn leer, Zijn eigenschappen, Zijn lijden, dood en opstanding zijn vervuld in het leven van Jesjoea (Jezus). (zie: http://tartuffel.infoteur.nl/specials/profetieen-oude-testament.html).

Iedere jood die zich tot het christendom bekeerd is volgens de joodse wet geen jood meer, zo schrijft u. Rabbijn S.Ph. de Vries Mzn. schrijft in 'Joodse riten en symbolen': "De geboorte beslist over de afstamming. Al wat uit een joodse moeder is geboren, hetzij man of vrouw, is een kind des jodendoms, van het joodse volk, is van joodse nationaliteit. (…) Deze nationaliteit verliest de jood-geborene nimmer. Hij of zij, ze kunnen haar nooit ongedaan maken. Zij kunnen haar niet afwerpen en niet opzeggen. Bij geen enkele instantie of autoriteit. Want die bestaat niet. Nergens ter wereld. Ze kunnen haar zelfs niet verzaken. Evenmin als men immers de geboorte kan verzaken. Beide zijn zij feit. Feit, dat niet afhankelijk is van wel of niet aanvaarden. Niet afhankelijk eveneens van welke latere daad of handeling ook. Slechts met het sterven wordt het feit der geboorte herroepen. Zo doet alleen de dood deze joodse nationaliteit teniet."

Het verbond met Abraham is het fundament voor de Joodse identiteit en de basis voor het voortbestaan van het volk Israel. Het eeuwige Woord van God is maatgevend voor de vraag wie een Jood is. (Zie: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/56969-joodse-identiteit-wie-is-een-jood-wie-is-joods.html).

Messiasbelijdende Joden worden er soms van beschuldigd dat ze bezig zijn met een 'geestelijke Holocaust'; waar Hitler niet in is geslaagd - de uitroeiing van het Joodse volk - proberen de Messiasbelijdende Joden te voltooien. Volgens Messiaanse Joden wordt een Jood echter niet minder Jood doordat hij Jesjoea als Messias aanvaardt, maar juist meer. In feite wordt hij een vervulde of complete Jood, want Jesjoea is niet gekomen om een nieuwe religie te beginnen: "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen." (Matteüs 5:17). De Messiaans-Joodse schrijver David Chernoff zei het heel treffend: "Hoe kan ik nu als Jood minder joods worden door de Joodse Messias van Israël te aanvaarden?" (Lees: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/34861-messiasbelijdende-joden-geloven-in-joodse-messias-van-israel.html). Elke pagina in het Nieuwe Testament (Brit Chadasja), elke daad van de apostelen, is wezenlijk verbonden met het Joodse volk en met Israël.

Wat betreft de beschuldiging dat ze juist op zoek zijn naar makkelijk beïnvloedbare mensen zoals jongeren, oudere eenzame mensen, dakloze of mensen die gewoon weinig kennis van hun Jodendom hebben, verwijs ik naar de boekenreeks 'Answering Jewish Objections to Jesus' van dr. Michael L. Brown, die hier in een van de delen uitgebreid op in gaat. (Zie: http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/recensies/63613-theologische-historische-ea-joodse-bezwaren-tegen-jezus.html). Als u wilt weten welk deel, dan wil ik dat wel voor u opzoeken.

Zowel heel veel Joden als christenen hebben er moeite mee om Joodse gelovigen in Jezus te accepteren indien zij blijven vasthouden aan hun Joodse identiteit. Over deze problematiek kunt u hier meer lezen: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/34861-messiasbelijdende-joden-geloven-in-joodse-messias-van-israel.html

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 16-09-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Messiasbelijdende Joden
Bronnen en referenties: 16
Reacties: 4
Schrijf mee!