Torastudie: De Tien Geboden - Exodus 20:1-22

Torastudie: De Tien Geboden - Exodus 20:1-22 In deze Torastudie aandacht voor de Tien Geboden die in Exodus 20:1-22 worden genoemd. De Tien Geboden zijn de volgende: Ik ben de Eeuwige Uw God; gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht en geen afgodsbeelden maken; gij zult de naam van God niet ijdel gebruiken, gedenk de rustdag; eert uw vader en moeder; gij zult niet moorden; gij zult niet echtbreken; gij zult niet stelen; gij zult niet liegen; gij zult niet jaloers zijn.

Exodus 20:2

Hierop sprak God al deze woorden, zeggende

“Ik ben de Eeuwige, uw God”

Toen God de Tora gaf tsjilpte geen vogel, vloog geen uil...geen van de engelen bewoog een vleugel, de serafiem zeiden niet “Heilig, heilig”, de zee bewoog niet, de schepsels spraken niet, de hele wereld was in stilte en de stem zei: “Ik ben de Eeuwige, uw God.”

Hooglied 5:6

Met elke uitspraak uit Gods mond, vlogen de zielen van Israël uit de lichamen, zoals staat geschreven in Hooglied 5:6 “Mijn ziel ging uit toen Hij sprak.” Maar omdat hun zielen al bij de eerste uitspraak vertrokken, hoe konden zij dan een tweede ontvangen? God bracht de 'dauw' neer waarmee Hij de doden zal opwekken en doen herleven.

Dauw

Met andere woorden zelfs nadat ze tot leven werden gewekt door de goddelijke 'dauw' volgend op de eerste uitspraak, was dit niet voldoende om lichaam en ziel bij elkaar te houden bij de tweede uitspraak; en de 'dauw' die hen in staat stelde de tweede uitspraak te absorberen, was niet voldoende voor de derde, etc. Dit betekent dat elke uitspraak een grotere goddelijk openbaring inhield dan de vorige. Dus het gebod 'U zult niet moorden', bijvoorbeeld, drukt een verhevener goddelijke waarheid uit dan 'Gedenk de Sjabbat' of 'Ik ben de Eeuwige uw God'.

Exodus 20:2

Ik ben de Eeuwige uw God.

Vermommingen

Omdat God aan hen verscheen bij de Riet Zee als een machtige strijder, bij de Sinaï als een wijze die Tora onderwijst, in de dagen van Salomo als een knappe man en in de tijden van Daniël als een meelevende oude man, zei God tegen hen: Slechts omdat jullie Me waarnamen in verschillende vermommingen, denk niet dat er meerder goden zijn: Ik was het bij de zee, Ik was het bij Sinaï, Ik die in elke plaats ben...”Ik ben de Eeuwige uw God.”

Exodus 20:2

Ik ben de Eeuwige uw God, die u gevoerd heb uit het land Egypte

God de schepper

Zou het niet juister zijn geweest wanneer er stond: “Ik ben de Eeuwige...die de hemelen en aarde geschapen heeft?”

God de schepper is de God die Israël deelt met de rest van de schepping. Bij Sinaï sprak God niet tegen ons als de auteur van de natuur, maar als de uitvoerder van de wonderbaarlijke Exodus. Want bij Sinaï sloten we een verbond met God waarin we beloofden de grenzen van de natuur en bijeenkomst te overstijgen in onze toewijzing aan Hem, en Hij beloofde alle wetten van de natuur en bijeenkomst te overstijgen in Zijn voorzienigheid over ons.

Exodus 20:8

Gedenk de rustdag

Deuteronomium 5

In Deuteronomium 5 (waar de Tien Geboden worden herhaald), staat: “Handhaaf de Shabbat.” “Herinner” en “handhaaf” (die de gebiedende wijs en de verbiedende aspecten van de Shabbat vertegenwoordigen) werden uitgedrukt in één enkele uitspraak – iets dat de mond niet kan articuleren en het menselijk oor niet kan horen.

Exodus 20:9

Zes dagen kunt gij arbeiden

Goddelijke decreet

Dit is ook een goddelijke decreet. Net zoals het volk Israël verplicht werd op Shabbat te rusten, zo werden zij verplicht op de andere dagen van de week te werken.

Exodus 20:9

Zes dagen kunt gij arbeiden, en al uw werk verrichten

Al het werk

Is het mogelijk voor een persoon 'al het werk' in zes dagen te verrichten? Rust op de Shabbat als of al uw werk is gedaan.

Exodus 20:12

Eer uwen vader en uwe moeder

Drie partners

Er zijn drie partners bij een mens: God, zijn vader, en zijn moeder. Wanneer een man zijn vader en zijn moeder eert, zegt God: “Ik overweeg het hoewel Ik onder hen gewoond had en zij Mij hadden geëerd.”

(Het vijfde gebod: Eer uwen vader en uwe moeder is het vijfde gebod dat behoort bij de eerste vijf geboden die gaan over de relatie tussen mens en God.)

Exodus 20:12

Eer uwen vader en uwe moeder

Leviticus 19:3

In Leviticus 19:3 staat: “Elke mens moet voor zijn moeder en vader ontzag hebben.” Want het is geopenbaard en bekend aan God dat een persoon zijn moeder meer bewondert dan zijn vader, en dat hij zijn vader meer vreest dan zijn moeder. God stelde daarom de eer van iemands vader eerst, en de vrees van iemands moeder eerst, om te benadrukken dat men hen beide gelijk moet eren en vrezen.

Exodus 20:13

Gij zult niet moorden

Twee tafelen

De Tien Geboden zijn op twee tafelen gegeven: vijf op de eerste en vijf op de tweede. Dit impliceert dat “Gij zult niet moorden” overeenkomt met “Ik ben de Eeuwige uw God”. De Tora vertelt ons dat iemand die bloed vergiet is alsof hij het beeld van de Koning verlaagd.

Exodus 20:13

Gij zult niet moorden. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen

“Wat doet een mens onder ons?”

Toen Mozes naar de hemel opsteeg, protesteerden de engelen tegen God: “Wat doet een mens onder ons?”
Hij zei tegen hen: “Hij komt om de Tora in ontvangst te nemen.”
Zij zeiden tegen Hem: “Deze esoterische schat die U verborgen hield voor 974 generaties vóór de wereld werd geschapen, wilt U aan vlees en bloed geven?...Wat is mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?..Plaats Uw glorie in de hemelen” (Psalm 8:2-5)
God zei tegen Mozes: “Antwoordt hen.”
Mozes zei: “Meester van het Universum! Ik vrees dat ze me zullen verteren met de adem van hun monden.”
God zei: “Houd vast aan de Troon van Glorie, en geef hen een antwoord.”
Mozes zei: “Meester van het Universum! Deze Tora dat U me geeft, wat staat er in? Ik ben de Eeuwige Uw God die u uit het land Egypte heeft gehaald.”
“Zijn jullie afgedaald naar Egypte?” vroeg Mozes aan de engelen. “Zijn jullie slaaf geweest van farao? Waarom moet de Tora van jullie zijn?”
“Wat zegt het nog meer? U zult geen andere goden hebben. Wonen jullie in landen waar afgoden worden vereerd? Wat zegt het nog meer? Gedenk de rustdag. Werken jullie?....Wat zegt het nog meer? Leg geen valse getuigenis af. Doen jullie in zaken? Wat zegt het nog meer? Eer uwen vader en uwe moeder. Hebben jullie ouders? Wat zegt het nog meer? Gij zult niet moorden, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Zijn jullie jaloers? Zijn jullie geneigd tot het kwade?
De engelen werden vrienden van Mozes en gaven hem iets door. Zelfs de Engel des Doods vertrouwde hem een geheim toe.

Exodus 20:15

En het hele volk werd gewaar de donderslagen

Gewoon

Zij zagen wat gewoon is te horen en zij hoorden wat gewoon is te zien.

Realiteit

Bij de openbaring op de Sinaï ervoeren we het goddelijke als een onmiddellijke, voelbare realiteit. Aan de andere kant werd de materiële wereld nauwelijks 'gehoord', om geaccepteerd of verworpen te worden.

Exodus 20:18

Doch Mozes naderde tot de nevel waarin God was

Duisternis

Er zijn drie soorten duisternis:
 1. de 'zware duisternis' van het Verbond Tussen de Stukken (Genesis 15:17)
 2. de 'voelbare duisternis' van de negende plaag in Egypte (Exodus 10:22)
 3. de 'dikke duisternis' bij het geven van de Tora.

Exodus 20:22

En wanneer gij mij een altaar van steen zult maken dan zult gij daarvan niet bouwen, als zij niet gehouwen zijn, wanneer gij uw snijdend werktuig daaroverheen hebt bewogen, hebt gij het ontwijdt.

IJzer en altaar

IJzer werd geschapen om het leven van de mens te verkorten en het altaar werd ontworpen om het leven van de mens te verlengen; dus het past niet dat wat verkort overheen wordt getild over dat wat verlengt.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Wat gebeurde er toen God de Tora gaf aan het Joodse volk?
 2. Wat wordt bedoeld met de uitspraak in Hooglied 5:6 “Mijn ziel ging uit toen Hij sprak”?
 3. Wat betekent het dat elke uitspraak een grotere goddelijk openbaring inhield?
 4. Noem een aantal verschillende vermommingen waarin God voorkwam. Wat betekent dit niet?
 5. Is het mogelijk voor een persoon 'al het werk' in zes dagen te verrichten?
 6. Waarom stelde God de eer van iemands vader eerst, en de vrees van iemands moeder eerst?
 7. Hoeveel soorten duisternis zijn er?

Lees verder

© 2010 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
613 geboden Tora: God, Tora, tekenen, gebed en liefde613 geboden Tora: God, Tora, tekenen, gebed en liefdeJoden zijn verplicht zich aan de 613 geboden (mitswot) van de Tora te houden. In deze eerste serie kijk ik naar de gebod…
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
Joden en Noachieden: streven naar een perfecte wereldJoden en Noachieden: streven naar een perfecte wereldJoden en Noachieden getuigen van de eenheid van God. Joden doen dit door naleving van de Tora geboden terwijl Noachieden…
Torastudie: de Stenen Tafelen - Exodus 20:1-14Torastudie: de Stenen Tafelen - Exodus 20:1-14Miljarden mensen hebben gehoord over de Stenen Tafelen met de Tien Geboden. Velen kennen een aantal geboden ervan. Een g…

Psalm 5: Morgengebed - De Heer (God) biedt mij beschermingPsalm 5: Morgengebed - De Heer (God) biedt mij beschermingEen christelijke uitleg van Psalm 5, een morgengebed. David, de psalmist, bad niet bij vlagen, maar iedere morgen richtt…
Antisemitisme Bijbel: Paulus in 1 Tessalonicenzen 2:14-15-16Antisemitisme Bijbel: Paulus in 1 Tessalonicenzen 2:14-15-16Antisemitisme in de Bijbel, is Paulus anti-Joods? De christelijke kerk heeft bloed aan haar handen. Vanaf de 4e eeuw n.C…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tdjgordon, Pixabay
 • Midrash Rabbah
 • Talmoed, Shabbat 88a
 • Lubavitcher rebbe
 • Midrash Tanchuma
 • De chassidische meesters
 • Talmoed, Rosh Hashanah 27a
 • Mechilta D'Rashbi
 • Mechilta
 • Talmoed, Kiddushin 30b
 • Talmoed, Kiddushin 31a
 • Talmoed, Shabbat 88b
 • Midrash Lekach Tov; Rashi
 • Rabbeinu Bechayei
 • Talmoed, Middot 3:4
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 13-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 15
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.