Joodse Bijbel: Gideon verslaat de Midianieten

Joodse Bijbel: Gideon verslaat de Midianieten Het volk Israël lijdt onder de Midianieten, een stam die ten oosten van de Jordaan woont. Deze stam voert aanvallen uit op Joodse nederzettingen. Ze branden huizen af en doden mensen. Vooral tijdens het oogstseizoen zijn ze actief. Zo lijdt het volk Israël armoede en honger. Deze situatie duurt zeven jaar. Het volk bidt tot G'd om een redder te sturen. Die komt in de figuur van Gideon.

Gideon verneemt zijn missie

Gideon woont met zijn familie in Ophra, een stad van de stam Manasse. Hij is de zoon van Joash, de Abi-Ezriet. Zijn broers worden gedood door de Midianieten op de berg Tabor. Maar zelfs de familie van Gideon aanbidt Ba'al. Gideon is de enige die G'd trouw blijft.

Op een dag wanneer Gideon bezig is koren te verbergen voor de Midianieten, komt een engel langs. Deze zegt dat de Eeuwige met hen is. Gideon vraagt waar de hulp van de Eeuwige dan blijft en waar de wonderen zijn. Waarom zijn de Israëlieten overgeleverd aan de Midianieten? De engel zegt dat hij namens G'd gekomen is en dat Gideon de Israëlieten moet redden. Gideon wil echter een teken zien van de engel dat het werkelijk G'ds boodschap is. Gideon gaat naar huis om eten klaar te maken voor de engel. Wanneer Gideon met het voedsel terugkomt en het op een steen neerlegt, raakt de engel het voedsel aan met zijn staf en er komt vuur uit de steen. Het voedsel wordt verteerd. Dan weet Gideon zeker dat dit een engel van G'd is.

De vernietiging van Ba'al

's Nachts spreekt een G'ddelijke stem Gideon toe en verzoekt hem het altaar van Ba'al te vernietigen samen met de boom van Ashtarte die het huis van zijn vader bevuilen. Dan bouwt hij een altaar voor G'd waarop hij een os offert als brandoffer. Hij gebruikt daarvoor het hout van het vernietigde afgod. Gideon wordt door tien dienaren bijgestaan. Wanneer 's ochtends de mannen van Ophra de daad ontdekken omsingelen ze het huis van Joash en schreeuwen dat hij zijn zoon Gideon naar buiten moet brengen. Joash schreeuwt terug dat Ba'al maar voor zichzelf moet vechten als hij een god is. De mannen worden stil en Gideon krijgt de naam Jerubbaal, dat betekent 'Laat Ba'al tegen hem vechten'.

Hemels bewijs van de overwinning

Ondertussen verzamelen de Midianieten samen met de Amelekieten en de andere stammen, een groot leger in de Jisraeel Vallei. Gideon verzamelt een leger van 32.000 man van de stammen Manasse, Asjer, Zeboelon en Naftali. Om zijn soldaten te bemoedigen vraagt Gideon om een hemels teken dat ze de strijd zullen winnen. Hij legt wat vachten op de grond. Wanneer deze nat worden door de dauw en de grond erom droog blijft, weet hij dat G'd met hem is. 's Ochtends ontdekt hij dat zijn verzoek is ingewilligd. Om nog meer bewijs te verkrijgen, smeekt Gideon dat de wol droog blijft en de grond erom heen nat wordt met dauw. De volgende morgen is zijn verzoek opnieuw ingewilligd. Zonder uitzondering accepteert nu iedereen het leiderschap van Gideon.

Een leger van 300 man

In een nieuwe profetie krijgt het bericht Gideon dat zijn leger van 32.000 man veel te groot is. Hij stelt voor dat de mannen die bang zijn vertrekken. Er verlaten 22.000 man het strijdtoneel. Er blijven nog 10.000 mannen over. G'd vindt het nog veel te groot. Gideon test zijn mannen. Hij laat ze uit een rivier drinken. Driehonderd mannen brengen het water met hun handen naar hun monden; de rest drinkt als een hond uit de rivier, zoals ze deden toen ze afgoden aanbaden. Zij vallen af. Gideon gaat met 300 man strijden tegen 135.000 soldaten!

In het kamp van de vijand

Die nacht verzekert G'd aan Gideon een geweldige overwinning. Hij sluipt samen met zijn wapendrager het kamp van de vijand binnen en hoort een conversatie tussen twee Midianieten. Eén van hen had een vreemde droom. Een stuk graanbrood rolde door het kamp van de Midianieten en raakte één van de tenten die omviel. Zijn metgezel interpreteert dit dat dit een overwinning betekent voor de Joodse strijdkrachten onder Gideon. Wanneer Gideon naar het kamp terugkeert legt hij zijn mannen het actieplan voor.

Slimme strategie

Gideon verdeelt zijn mannen in drie groepen van honderd man. De strategie die hij gebruikt is van een veedief die een kudde vee de schrik aanjaagt. Zij omcirkelen het kamp van de vijand en ieder draagt een hoorn, een lege kruik en een fakkel. De fakkel wordt verborgen in de kruik tot de strijd begint. Gideon valt de vijand aan wanneer deze 's nachts gaat rusten. De nachtwaker is net gewisseld. Ze breken de kruiken en de fakkels komen open te liggen. De Joden blazen op de hoorns en schreeuwen : “Voor G'd en Gideon!” Met de fakkels in hun linkerhand en de hoorns in hun rechterhand handhaven ze hun posities rond het kamp, schreeuwen en blazen op hun trompetten. De Midianieten schrikken wakker. Er ontstaat grote paniek en verwarring. Ze slaan op de vlucht en bieden geen weerstand.

Burgeroorlog afgewend

Gideon zendt boodschappers naar de mensen van Efraïm om de Midianieten de pas af te snijden. Deze brengen een slachting aan onder de Midianieten. Ze pakken ook de twee Midianietische prinsen Oreb en Zeeb en doden hen. De hoofden worden als triomf naar Gideon gebracht. Toch voelen de Efraïmieten zich benadeeld door niet eerder in de overwinning te delen. Maar Gideon antwoordt hen dat God de prinsen in hun handen hebben gegeven. Wat kunnen ze nog meer wensen. Hiermee zijn de Efraïmieten tevreden gesteld.

Complete overwinning

Gideon en zijn driehonderd mannen achtervolgen de vijand. Ze gaan naar het oosten om de koningen, Zebah en Zalmunna gevangen te nemen. Ze krijgen honger en vragen in de stad Soekkot om brood. Maar ze krijgen niets. Gideon belooft later wraak te nemen. Ook in Penuel wordt hem brood geweigerd. Ondertussen hebben Zebah en Zalmunnah 15.000 man verzameld om Gideon en zijn mannen te vernietigen. Maar de Hebreeën verrassen de vijand. Deze wordt gedwongen te vluchten. De twee koningen worden gevangen genomen. Gideon gaat met hen naar Soekkot. Daar roept hij de oudsten op en doodt hen. Daarna worden de inwoners van Penuel afgeslacht. Tot slot wreekt Gideon de dood van zijn broers door Zebah en Zalmunna te doden. Hiermee is de oorlog beëindigd.

Dit was het einde van de Midianietische overheersing over de Joden. De Joden willen Gideon tot koning kronen. Maar hij weigert en zegt: “G'd zal over jullie heersen”.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Wie is Gideon?
  2. Hoe weet Gideon dat de engel die toe hem spreekt van G'd afkomstig is?
  3. Wat zegt een stem ' s nachts tegen Gideon?
  4. Waarom accepteert iedereen het leiderschap van Gideon?
  5. Waarom strijdt Gideon maar met 300 mannen tegen 135.000 soldaten van de vijand?
  6. Welke strategie hanteert Gideon?
  7. Waarom wil Gideon geen koning worden?

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
recensieBoekrecensie: Mitla Pas - Leon UrisMitla Pas van Leon Uris is een bestseller over het leven van schrijver Gideon Zadok die de lezer meeneemt van het door p…
Joodse Bijbel: Bileam en BalakJoodse Bijbel: Bileam en BalakBalak zendt boodschappers naar Bileam, de grootste magiër in deze dagen, en vraagt hem naar Moab te komen om de kinderen…
Call of Duty: Advanced WarfareCall of Duty: Advanced WarfareCall of Duty: Advanced Warfare is het nieuwste deel van Call of Duty dat officieel gelanceerd werd op 4 november 2014. H…
Joodse Bijbel: Abimelech, Tola, Jair en JeftaJoodse Bijbel: Abimelech, Tola, Jair en JeftaNa de dood van Gideon komt Abimelech aan de macht die bijna al zijn broers laat ombrengen. Alleen de jongste broer, Joth…

De theorie en praktijk van religieuze socialisatieDe theorie en praktijk van religieuze socialisatieVerschillende studies wijzen uit dat religieuze overtuigingen bepaald worden door het proces van socialisatie. De omgevi…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 32De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15 vers 32Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verlo…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Gideon verslaat de Midianieten"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Tom, 27-02-2019 22:12 #1
Shalom Etsel,

Een vraag uit interesse.

Hoe wordt in het Jodendom het verband uitgelegd tussen de Midianieten en de Ismaëlieten?

Uit Richteren 8 (Chabad.org als bron):

22Then the men of Israel said to Gideon, "Rule over us, both you, and your son, also your son's son; for you have saved us from the hand of Midian."

24And Gideon said to them, "I would make a request of you, that you give me, every man, the nose-ring of his spoil." For they had golden nose-rings, because they were Ishmaelites.

Het lijkt mij logisch dat de Ismaëlieten zijn voortgekomen uit Ismaël. De Midianieten zijn de nakomelingen van Midja, een andere zoon van Abraham.

Jozef werd ook verkocht aan de Midianieten / Ismaëlieten.

Zowel Mozes als Gideon hebben opdracht gekregen om de Midianieten uit te roeien. Zowel de Midianieten als de Ismaëlieten zouden dus meer stammen / volkeren moeten omvatten waarbij beide namen door elkaar worden gebruikt. Waarom is dat? Reactie infoteur, 04-03-2019
Dag Tom,

De Ibn Ezra en de Radak over Genesis 37:28 merken op dat de Tora de termen Ismaël en Midianiet door elkaar gebruikt door deze verzen in Richteren 8 te citeren.

Het is niet duidelijk waarom dit gebeurt.

http://bible.ort.org/books/torahd5.asp?action=displayid&id=1112

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!