Joodse Bijbel: Kinderen van Israël in de woestijn

Joodse Bijbel: Kinderen van Israël in de woestijn De laatste jaren in de woestijn zijn zwaar voor de kinderen van Israël. Wanneer Mirjam sterft, houdt de waterbron op. De mensen lijden dorst en worden kwaad op Mozes. Op bevel van G'd haalt Mozes water uit de rots. Maar omdat Mozes op de rots slaat in plaats van het toe te spreken, worden hij en Aäron gestraft en mogen het Beloofde land niet binnengaan. Ook straft G'd het volk opnieuw wanneer ze klagen over het vele reizen. Slangen doden veel mensen.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

De dood van Mirjam

Gedurende de jaren van rondtrekken door de woestijn verschaft een bron de kinderen van Israël met water. Deze bron vergezelt hen waar ze ook gaan. Het is een wonder die G'd de kinderen van Israël schenkt vanwege de verdiensten van Mirjam, de zuster van Mozes. Op de tiende dag van Nissan, in het veertigste jaar van hun reis (2487), bereiken de kinderen van Israël de Woestijn van Zin. Hier sterft Mirjam tot groot verdriet van het Joodse volk. De Joden verliezen hiermee niet alleen een grote profetes, maar ook de waterbron houdt het voor gezien. Numeri 20:1: De hele gemeente van de Israëlieten arriveerde in de eerste maand in de woestijn van Zin, en het volk vestigde zich in Kades. Miriam stierf daar en werd daar begraven.

Commentaar van Rashi Numeri 20:1

De hele gemeente: de hele gemeente, want degenen die voorbestemd waren om in de woestijn te sterven, waren al gestorven en deze waren toegewezen voor het leven. - [Midrash Tanchuma Chukath 14]

Miriam stierf daar: waarom wordt de passage over Mirjams dood naast de passage van de rode koe geplaatst? Om u te leren dat net zoals offers verzoening brengen, zo de dood van de rechtvaardige verzekerde verzoening. - [M.K. 28a].

Miriam stierf daar: ook zij stierf door een kus [uit G'ds mond meer dan door de engel des doods]. Waarom staat er niet "door G'ds mond" [zoals bij Mozes]? Omdat het niet respectvol is om op deze manier over de Allerhoogste te spreken (M.K. 28a). Met betrekking tot Aäron zegt het "bij G'ds mond" in [het gedeelte dat begint met] "Dit zijn de reizen" (33:38).

Het volk moppert opnieuw

Vanwege de dorst begint het volk opnieuw te mopperen tegen Mozes. Zij zeggen liever door een plaag getroffen te worden en meteen te sterven dan dat ze omkomen van de dorst.

De zonde van Mozes en Aäron

God vertelt Mozes zijn staf te nemen en, samen met Aäron, het volk toe te spreken. Dan, voor de ogen van allen, wordt hem verteld water uit de rots te brengen. Mozes en Aäron spreken het het volk ongeduldig toe. Mozes slaat twee keer op de rots en onmiddellijk stroomt er water uit. Maar Mozes en Aäron hebben een fout gemaakt. In plaats van tegen de rots te spreken, slaat Mozes op de rots. Hiermee ontneemt Mozes de mogelijkheid om aan de mensen te tonen dat zelfs een rots G'd gehoorzaamt. Mozes en Aäron worden zwaar gestraft en mogen het volk niet het Beloofde Land binnen brengen. De plaats wordt 'mei meriba' (het water van strijd) genoemd. Numeri 20:12: De Heer zei tegen Mozes en Aäron: 'Aangezien jullie geen geloof in Mij hadden om Mij te heiligen in de ogen van de Israëlieten, mogen jullie deze vergadering niet naar het land brengen dat Ik hun heb gegeven.

Commentaar van Rashi Numeri 20:12

Omdat je geen geloof in Mij had: de Schrift onthult dat als het niet alleen deze zonde was geweest, ze het land zouden zijn binnengekomen, zodat er niet van hen gezegd mag worden: “De zonde van Mozes en Aäron was als de zonde van de generatie van de woestijn waartegen was verordend dat ze [het land] niet mochten binnenkomen." Maar was [de vraag van Mozes] niet "Als schapen en runderen voor hen werden geslacht ..." (11:22) [a] erger [zonde] dan dit? Daar zei hij [Mozes] het echter privé, dus de Schrift spaart hem [en weerhoudt hem ervan hem te straffen]. Hier, aan de andere kant, werd het gezegd in de aanwezigheid van heel Israël, dus de Schrift spaart hem niet vanwege de heiliging van de Naam. - [Tanchuma Chukath 10, Num. Rabba 19:10]

om mij te heiligen: want als u tot de rots had gesproken en hij [water] had voortgebracht, zou ik in de ogen van de samenkomst geheiligd zijn. Ze zouden hebben gezegd: "Als deze rots, die niet spreekt of hoort, en geen voedsel nodig heeft, het woord van de Alomtegenwoordige vervult, hoeveel te meer zouden we moeten doen! - [Midrasj Aggadah]

daarom mag u niet meenemen: Hebreeuws לָכֵן, door een eed, zoals in: "Daarom (וְלָכֵן), heb ik het huis van Eli gezworen" (I Samuël 3:14) [Tanchuma Va'era 2]. Hij haastte zich om een eed af te leggen, zodat ze er niet lang over zouden bidden [d.w.z. om het decreet in te trekken].

De dood van Aäron

De Joden reizen van kamp Kadesh naar de Ber Hor. Daar vertelt G'd tegen Mozes dat Aäron zal sterven. Mozes neemt Aäron en zijn zoon Elazar naar de berg. Vandaar uit kijken ze over het Land Israël. Mozes neemt de priesterkleren van Aäron af en legt die om Elazar. Dan gaat Aäron op de grond liggen, en G'd neemt zijn ziel terug naar de hemel. Aäron is 123 jaar oud geworden als hij sterft op de eerste dag van de maand Av, 2487). De dood van Aäron wordt diep betreurd door geheel Israël. Numeri 20:29: De hele gemeente zag dat Aäron de laatste tijd was verstreken, en het hele huis van Israël huilde dertig dagen om Aäron.

Commentaar van Rashi Numeri 20:29

De hele gemeente zag: Toen ze Mozes en Eleazar zagen aankomen en Aäron niet naar beneden kwam, zeiden ze: "Waar is Aäron?" Hij zei tegen hen: "Hij stierf." Ze zeiden: "Is het mogelijk dat degene die tegen de engel opstond en de plaag stopte, overweldigd kan worden door de engel des doods?" Waarop Mozes om genade vroeg, en de dienende engelen lieten hem, liggend in bed, aan hen zien. Ze zagen [hem] en geloofden. - [Midrasj Tanchuma Chukath 17, Num. Rabba 19:20]

het hele huis van Israël: [zowel] de mannen als de vrouwen, want Aäron had de vrede nagestreefd; hij bevorderde de liefde tussen twistende partijen en tussen man en vrouw. - [Avoth d’Rabbi Nathan 12: 4, Mid. Aggadah]

dat [Aaron] was verlopen: Hebreeuws כִּי גָוַע אַהִרֹן. Ik zeg dat degene die דְּהָא מִית weergeeft, omdat [Aaron] was gestorven, een fout maakt, tenzij hij וַיִּרְאוּ ook weergeeft als וְאִתְחֲזִיאוּ, "zij [de gemeente] werden gezien" [in de zin van ontmaskerd], want onze rabbijnen verklaren dat het woord Hebr. כִּי wordt hier gebruikt in de betekenis van 'omdat' alleen van toepassing is volgens de Midrasj [die stelt] dat de wolken van glorie vertrokken, en zoals R. Abahu zei: 'Lees וַיִּרְאוּ niet, ze zagen, maar וַיֵּרָאוּ, ze werden gezien [blootgesteld]." Volgens deze uitleg is ‘omdat’ toepasselijk, omdat het de reden geeft voor wat eraan voorafgaat: waarom werden ze blootgesteld? Omdat Aäron was gestorven [en de wolken waren vertrokken]. Maar volgens de weergave van de Targoem, וַחֲזוֹ כָּל כְּנִשְׁתָּא, en de hele gemeente zagen [de weergave van het woord כִּי als] 'omdat' niet van toepassing is, alleen heeft het de betekenis van אֲשֶׁר, 'dat' wat een gebruik is van het woord אִי, want we ontdekken dat אִם [het Hebreeuwse equivalent] 'dat' kan betekenen, zoals in, "zodat (וְאִם) waarom zou ik niet kortademig zijn?" (Job 21:4). En er zijn vele andere voorbeelden [van het woord אִם] in deze zin, [zoals in] "dat (אִם) zijn dagen beperkt zijn" (ibid. 14: 5).

De koperen slang

Nadat de kinderen van Israël de Berg Hor hebben verlaten reizen ze om het land Edom. De bevolking is moe van het reizen en begint tegen G'd en Mozes te klagen. Als straf zendt G'd slangen die vele mensen doden. Dan tonen ze berouw en verzoeken Mozes aan G'd vergiffenis te vragen. De gebeden worden door G'd verhoord. G'd beveelt Mozes een slang van koper te maken en op een paal vast te maken. Iedereen die door de slangen gebeten zijn en opkijken naar de koperen slang, wordt genezen. Zo vergeeft G'd opnieuw Zijn volk.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Hoe komt het volk Israël aan water in de woestijn?
  2. Wat gebeurt er als Mirjam sterft?
  3. Welke fout maken Mozes en Aäron?
  4. Hoe worden Joden die zijn gebeten door slangen genezen?

Lees verder

© 2009 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Mirjam - tamboerijnen - Exodus 15:20Torastudie: Mirjam - tamboerijnen - Exodus 15:20De Joden hadden het zwaar te verduren in Egypte. Ze werden als slaaf wreed behandeld. Farao besloot zelfs de eerstgebore…
Joodse Bijbel: De dood van MozesJoodse Bijbel: De dood van MozesMozes sterft in het land van de Moabieten. Hij mag het Beloofde Land niet binnengaan omdat hij eerder heeft gezondigd. V…
Joodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan MozesJoodse Bijbel: G'd openbaart Zichzelf aan MozesWanneer Mozes zijn vee hoedt in de woestijn verschijnt G'd bij een brandend braamstruikje waarvan de takken niet verschr…
Torastudie: Tora van Mozes - Exodus 32:19Torastudie: Tora van Mozes - Exodus 32:19Niemand anders wordt zo sterk met de Tora geïdentificeerd als Mozes. In Maleachi (Malachi) 3:22 staat: "Het onderricht v…

De godsdienstvrijheid in de Nederlandse GrondwetMede naar aanleiding van de discussie in 2009-2010 over het al of niet schrappen van het artikel in de Grondwet dat over…
De Tombes en Bijbelse plekken rond JeruzalemDe Tombes en Bijbelse plekken rond JeruzalemRondom de oude stad Jeruzalem liggen meer dan duizend uit de rots gehouwen tombes. In de Kidronvallei bevinden zich ook…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.