Joodse Bijbel: de twaalf verspieders in Kanaän

Joodse Bijbel: de twaalf verspieders in Kanaän Terwijl de kinderen van Israël hun kamp hebben opgeslagen bij Kadesh Barnea en het land Kanaän niet ver weg is, eisen ze van Mozes dat hij een groep verspieders naar het land stuurt, zodat ze geïnformeerd kunnen worden op haar sterkte en zwakte. De verspieders komen teleurgesteld terug. Het land is volgens hen onneembaar. Twee verspieders, Jozua en Kaleb, ontkennen het en zeggen dat ze op G'ds belofte moeten vertrouwen. Het volk doet dit niet. En het wordt gestraft.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Mozes zendt verspieders naar Kanaän

G'd vertelt Mozes dat hij aan het verzoek van de bevolking moet voldoen. Mozes selecteert twaalf mannen, van elke stam één. Voor ze weggaan zegt Mozes: Numeri 13:17-20 "Trekt het het Zuiderland in en trekt op naar het bergland, en ziet, hoe het land is, en of het volk dat er in woont, sterk is of zwak, klein of talrijk; en of het land, waarin het woont, of het in legerplaatsen woont dan wel in vestingen, en of het land vet is of schraal, of er bomen op staan of niet. Weest moedig en neemt van de vrucht des lands mede."

Commentaar van Rashi Numeri 13:17-20

Ga deze kant op in het zuiden: dit was het inferieure deel van het land Israël. Dit is de gewoonte van kooplieden; zij tonen eerst hun inferieure goederen en tonen daarna hun beste. - [Midrasj Tanchuma 6]

wat [voor] land het is: sommige landen voeden sterke mensen op, en sommige landen voeden zwakke mensen op; sommige produceren grote populaties en sommige kleine populaties. - [Midden. Tanchuma 6]

zijn ze sterk of zwak: Hij gaf ze een teken. Als ze in open steden wonen [is dat een teken dat] ze sterk zijn, vertrouwen ze op hun macht. En als ze in versterkte steden wonen [is dat een teken dat] ze zwak zijn. - [Midden. Tanchuma 6]

zijn ze in kampen: Hebreeuws הַבְּמַחֲנִים, zoals de Targum [Onkelos] weergeeft, הַבְּפַצְחִין, steden die ontmaskerd en open zijn, niet ommuurd.

is het goed: het hebben van bronnen en andere goede en gezonde waterbronnen.

heeft het bomen: Hebreeuws הִיֵשׁ בָּהּ עֵץ, lit ,. heeft het een boom. Heeft het een waardige man die hen met zijn verdienste zal beschermen? - [B.B. 15a]

wanneer de eerste druiven beginnen te rijpen: het seizoen waarin de druiven beginnen te rijpen, in hun eerste groeifase.

De twaalf verspieders gaan op weg en bereiken Hebron, de woonplaats van reuzen. Kaleb gaat daar naar de Spelonk van Machpela om tot G'd te bidden. Tien verspieders zijn zo onder de indruk van de reuzen dat zij besluiten dat het land onneembaar is. Alleen Kaleb en Jozua verliezen hun vertrouwen in G'd niet en weten dat Hij zijn belofte houdt. De verspieders nemen wat vruchten van het land mee die zo zwaar zijn dat acht mannen ze aan een stok moeten dragen.

De terugkeer van de verspieders

Na veertig dagen keren de verspieders terug. De vruchten die ze bij zich hebben zijn geweldig, maar hun verslag is niet opbeurend. Het is een land van melk en honing, maar in de sterke steden wonen reuzen, de verschrikkelijke zonen van Anak. In het zuiden zitten de Amalekieten, in de bergen de Hittieten, de Jebusieten en de Amorieten, en op de vlakten en de oevers van de Jordaan wonen de Kanaänieten.

Bij de mensen zinkt de moed in de schoenen. Maar Kaleb probeert ze hoop te geven en zegt dat ze kunnen overwinnen. De anderen wijzen echter op de gevaren. Zij stellen zelfs voor een nieuwe leider te kiezen die hen terug kan leiden naar Egypte. Het volk treurt en ziet zich nu gevangen in de woestijn, waar ze dorst en honger hebben en waar ze een prooi zijn voor de wilde dieren. Ze kunnen beter terugkeren naar Egypte dan hier te sterven. Kaleb en Jozua proberen het volk op te monteren en zeggen dat G'ds belofte sterker is dan alle militaire macht en strategie. Maar het volk wil Kaleb en Jozua stenigen. Ze worden echter door G'd gered.

Straf voor de opstand

Dan verklaart G'd aan Mozes dat het volk gestraft moet worden voor hun ongeloof met pest en sterfte; van Mozes moet een grote en machtige natie afstammen die G'ds naam draagt en Zijn waarheid verspreidt. Maar Mozes vraagt G'd om vergiffenis. Numeri 14:20-24: En G'd zegt: "Op uw bede schenk ik vergeving. Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des Heren de ganse aarde vervullen zal: Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben, en de tekenen die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu reeds tien malen verzocht en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal het land zien, dat Ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb! Ja, niemand van hen, die Mij versmaad hebben, zal het zien. Doch omdat bij mijn knecht Kaleb een andere geest geweest is en hij Mij volkomen gevolgd heeft, zal Ik hem naar het land brengen, waar hij heen geweest is, en zijn nakomelingschap zal het bezitten"

Commentaar van Rashi Numeri 14:20-24

in overeenstemming met uw woord: vanwege wat u zei, namelijk: "Ze zouden kunnen zeggen dat G'd het vermogen mist ..."

Maar: Hebreeuws אוּלָם zoals אִבָל, maar dit zal ik ze doen.

zo zeker als ik leef: een term die een eed uitdrukt. Net zoals Ik leef en Mijn glorie de hele aarde vult, zo zal Ik met betrekking tot hen vervullen, "dat alle mensen die het waarnamen ... Als ze het Land zullen zien." Dit vers is omgezet. [Het moet als volgt worden begrepen:] Zo zeker als Ik leef, dat al deze mannen, als ze het Land zien ... [dat wil zeggen, ze zullen het land niet zien], maar Mijn glorie zal de hele aarde vullen, zodat Mijn Naam zal laat u niet ontheiligen door deze plaag door [mensen] te zeggen: "Omdat G'd niet in staat was om ze te brengen." Want ik zal ze niet plotseling, als één man, doden, maar geleidelijk, over een periode van veertig jaar.

hebben Mij op de proef gesteld: dit moet letterlijk worden begrepen.

deze tien keer: twee keer bij de [Riet] zee, twee keer met het manna, twee keer met de kwartels…, zoals wordt vermeld in Tractate Arachin (15a).

als ze het zullen zien: ze zullen het niet zien.

zullen het niet zien: ze zullen het land niet zien.

een andere geest: twee geesten, een [die hij sprak] met de mond, en een [hij verborg] in zijn hart. Hij zei tegen de spionnen: "Ik ben met je in je complot", maar in zijn hart was hij van plan de waarheid te zeggen. Hierdoor was hij in staat hen het zwijgen op te leggen, zoals er staat: "Kaleb legde het zwijgen op…" (13:30), want ze dachten dat hij het met hen eens zou zijn. Dit is wat er staat in het boek Jozua (14:7): "Ik [Kaleb] bracht hem [Mozes] terug zoals het in mijn hart was" - maar niet in overeenstemming met wat ik had gezegd. - [Midden. Tanchuma Shelach 10]

en volgde mij: Hebreeuws וַיְמַּלֵא אַחֲרָי, letterlijk, hij vulde mij na. Hij volgde Mij van ganser harte [lett .: hij vervulde zijn hart na Mij]; dit is een elliptisch vers [aangezien het woord לִבּוֹ, "zijn hart", ontbreekt maar impliciet).

waartoe hij kwam: Hebron zal hem gegeven worden.

zal het [zijn inwoners] verdrijven: Hebreeuws יוֹרִשֶׁנָּה, zoals de Targum [Onkelos] weergeeft: "Ze zullen verdrijven." Ze zullen de reuzen en de mensen die erin wonen, verdrijven. Maar het [het woord יוֹרִשֶׁנָּה] wordt niet weergegeven als "zal het erven" tenzij de tekst יִירָשֶׁנָּה heeft.

De Israëlieten moeten veertig jaar lang door de woestijn zwerven. Dan sterven al de verspieders, behalve Jozua en Kaleb, een plotselinge dood. Het volk wil haar zonde goed maken door Kanaän binnen te vallen. Maar Mozes waarschuwt hen niets tegen G'ds bevelen in te doen. Hij waarschuwt voor een nederlaag en die komt er ook.

Straf voor het ontheiligen van de Sjabbat

Op een dag wordt door Zelofehad de Sjabbatsrust overtreden door het verzamelen van hout. Hij wordt voor Mozes gebracht en tijdelijk in bewaring gesteld, tot G'd de straf bepaalt. G'd beslist dat de man gestenigd moet worden. De Israëlieten realiseren zich dat het menens is met de heiligheid van de Sjabbat en de gevolgen van ontheiliging.

Straf voor blasfemie

Onder de kinderen van Israël is een man wiens vader een Egyptenaar is en zijn moeder Joods. Op een dag heeft hij ruzie en misbruikt G'ds naam. Hij wordt voor Mozes gebracht en G'd beslist dat de man gestenigd moet worden als een plechtige waarschuwing voor allen.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom wil het volk dat Mozes verspieders stuurt naar Kanaän?
  2. Waarom zeggen tien verspieders dat het land onneembaar is?
  3. Wat zeggen Kaleb en Jozua?
  4. Wie gelooft het volk?
  5. Hoe wordt het volk door G'd gestraft?

Lees verder

© 2009 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Het land verslindt zijn inwoners – Numeri 13:32Torastudie: Het land verslindt zijn inwoners – Numeri 13:32De tien verspieders die zeiden “het land verslindt zijn inwoners” waren bang dat als het g'ddelijk licht naar de fysieke…
Torastudie: Wie is Jozua? – Numeri 13:16Torastudie: Wie is Jozua? – Numeri 13:16Jozua wordt geboren als Hosea ben Nun in Egypte, in het jaar 2406 vanaf de schepping (1355 vóór de gewone jaartelling);…
Torastudie: Verspieders en de vrije keuze – Numeri 13:2Torastudie: Verspieders en de vrije keuze – Numeri 13:2Op initiatief van G'd werden 12 verspieders naar Kanaän gestuurd, zoals beschreven in Numeri 13. Maar in Deuteronomium 1…
Torastudie: nefilim – reuzen – Numeri 13:33Torastudie: nefilim – reuzen – Numeri 13:33Shamchazai en Azael (nefilim) hadden volgens de Midrash oorspronkelijk goede bedoelingen, maar ze raakten meer corrupt d…

Joodse Bijbel: de opstand van KorachJoodse Bijbel: de opstand van KorachKorach, één van de rijke leiders van de Levieten en een neef van Mozes en Aäron, voelt zich tekort gedaan in de verdelin…
De 5 zuilen van de IslamDe 5 zuilen van de IslamBij elke religie zijn er wel bepaalde kernpunten die iedereen kent, zoals het Wievl van Dharma in het Boeddhisme en de T…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.