Joodse Bijbel: De Tabernakel - het Heiligdom

Joodse Bijbel: De Tabernakel - het Heiligdom Op de dag dat Mozes terugkeert van de Berg Sinaï met de twee Stenen Tafelen, verzamelt hij de hele gemeenschap van Israël rond hem en vertelt hen dat G'd hem heeft bevolen een plaats van aanbidding te bouwen, of een Tabernakel, die een zichtbaar embleem is van G'ds aanwezigheid in het midden van Israël. G'd zal in hun midden wonen. Voor dit doel vraagt G'd hen vrijwillig, goud, zilver, koper, kostbare stenen, wol en linnen te doneren.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

De architecten, Bezalel en Oholiav

Twee mannen, Bezalel en Oholiav, die begiftigd zijn met goddelijke wijsheid en artistieke kennis, worden aangewezen als architecten voor de constructie van de Tabernakel. Zij en anderen voeren het beeld en plan uit dat G'd aan Mozes heeft getoond. Exodus 38:22: Bezalel, zoon van Uri, zoon van Hur, uit de stam Juda, had alles gemaakt wat de Heer Mozes geboden had.

Commentaar van Rashi Exodus 38:22

Bezalel, de zoon van Uri ... had alles gemaakt wat de Heer Mozes geboden had: 'Dat Mozes hem geboden had, staat hier niet geschreven, maar alles wat de Heer Mozes geboden had', [waarmee wordt bedoeld dat] zelfs [in] dingen die zijn meester [Mozes] had niet tegen hem gezegd, zijn [Bezalels] standpunt viel samen met wat er tegen Mozes op de Sinaï werd gezegd. Want Mozes gebood Bezalel om eerst de meubels te maken en daarna de Mishkan. (Rasji verwijst niet naar het gebod om [de materialen voor de Mishkan en zijn meubilair] te schenken, aangezien, integendeel, de Heilige, gezegend is Hij, het tegenovergestelde beval in parshath Terumah. hen om de meubels te maken: de tafel, de menora, de gordijnen, en daarna [gaf Hij] het bevel om de planken te maken [dat wil zeggen, de Mishkan, terwijl] het bevel van onze leraar, Mozes, moge hij rusten in vrede, aan het begin van Vayakhel (Exodus 35:11-19) somt eerst de Mishkan en zijn tent op, en daarna de inrichting, in plaats daarvan verwijst Rashi naar het bevel aan de arbeider, [dwz] in welke volgorde hij moet werken. Je zult in de sidra van Ki Thissa [waar God gebood aangaande de volgorde van de bouw van de Misjkan] vinden: "Zie, ik heb Bezalel genoemd ..." (Exodus 31:2-11), dat eerst de tent van ontmoeting is, genoemd en daarna het meubilair. Wat betreft [het bevel in Terumah] om te doneren, om voor te bereiden wat ze nodig zouden hebben [voor de Mishkan en haar meubels], wat maakt het uit wat ze als eerste hebben gedoneerd? [Dus de volgorde van de meubels die daar worden vermeld, is niet relevant.] Zie Tosafoth in het hoofdstuk getiteld הָרוֹאֶה (Ber. 55a): Als je het vraagt, hoe weten we dan dat onze leraar, Mozes, moge hij rusten in vrede, Bezalel gebood het tegenovergestelde [van wat G'd hem had geboden? Aangezien in de tekst niet wordt gevonden dat Mozes Bezalel gebood om eerst het meubilair en vervolgens de Mishkan te bouwen], kunnen we antwoorden dat het in parshath Vayakhel staat (Exodus 36:2): "En Mozes riep Bezalel en Oholiab ..." . [Daar] is de Torah zeer beknopt in het uitleggen van wat hij [Mozes] tegen hen zei. Uit dit vers (38:22), dat luidt "alles wat de Heer Mozes geboden heeft", zien we dat hij [Mozes] hen op de tegenovergestelde manier gebood. [Daarom zegt de tekst hier niet "dat Mozes hem geboden had."] Bestudeer dit goed.) Bezalel antwoordde: "Het is gebruikelijk om eerst een huis te maken en er dan meubels in te plaatsen." Hij zei tegen hem: "Dit is wat ik hoorde uit de mond van de Heilige, gezegend is Hij." Mozes zei tegen hem [Bezalel]: 'Je was in de schaduw van G'd [בְּצֵל אֵל, wat de betekenis is van Bezalels naam. Dat wil zeggen, je hebt gelijk], want dat is zeker wat de Heilige, gezegend is Hij, mij geboden heeft. " En zo deed hij: [Bezalel] maakte eerst de Mishkan, en daarna maakte hij de meubels. - [van Ber. 55a]

Plan van het heiligdom

De Tabernakel bestaat uit een tent dat van plaats tot plaats kan worden verplaatst. Een artistiek geweven gordijn (de Porochet) versierd met Cheroebiem, die omhoog gehouden worden door vier houten pilaren met goud, scheidt de tent in twee delen. De voorkant wordt de Heilige Plaats genoemd, en de binnenkant wordt het Heilige der Heiligen genoemd.

De muren van het heiligdom zijn gemaakt van houten platen die rusten in zilveren pijpen, bedekt met fijn goud. Het dak en de buitenmuren zijn bedekt met dure tapijten en huiden. Voor de ingang in het heiligdom hangt een artistiek geweven gordijn. De tent van de Tabernakel staat in brede binnenplaats, gesloten door gordijnen gesteund door pilaren.

Het heiligdom

Aan de zuidkant van de binnenplaats, tegenover de ingang, staat het Altaar van brandoffer, gemaakt van 'shittiem', hout bedekt met koper. Achter het altaar (tussen het altaar en de Tabernakel), staat de wasbekken, waar de priesters zich moeten wassen voor het heiligdom binnen te gaan.

In de Tabernakel, aan de noordelijke kant, staat de Tafel, gemaakt van 'shittiem', hout bedekt met puur goud en met een gouden kroon rondom. Op deze tafel liggen de twaalf toonbroden, die elke Sjabbat door verse toonbroden worden vervangen. In het zuiden, staat de Kandelaar, gemaakt van puur goud en versierd met allerlei bloemen; haar zeven lampen worden elke avond aangestoken. In het midden van de kamer is het wierook altaar, gemaakt van 'shittiem', hout bedekt met goud. Daarop worden elke dag, 's ochtends en 's avonds, de fijnste kruiden aan G'd geofferd

De twee Stenen Tafelen worden in de Ark bewaard. De Ark is bedekt met puur goud. De Heilige Ark staat in het Heilige der Heiligen. Er zitten gouden ringen aan de hoeken zodat het door palen gedragen kan worden als het kamp zich verplaatst.

De priesters

Aäron en zijn vier zonen
G'd kiest Aäron en zijn vier zonen, Nadab, Abihu, Elazar en Ithamar als de priesters die in de Tabernakel dienen namens het Joodse volk. De eerst geborenen die oorspronkelijk zijn aangewezen om priesters van G'd te zijn, hebben hun privilege verloren als gevolg van de zonde van het Gouden Kalf. De hele stam Levi is vrij van die zonde. Daarom selecteert G'd de stam Levi en heiligt het om Hem te dienen in het Heiligdom.

Kleding
De kleding van de gewone priesters bestaat uit een witte linnen tunica, broek, gordel en een witte tulband. De Hoge Priester heeft nog extra versieringen om duidelijk te maken dat hij hoger in rang is. Dit is inclusief de Tzitz, een plaat van puur goud, die hij op zijn voorhoofd draagt. Het wordt vastgehouden door een blauwe draad. Op deze versiering staan de woorden: "Heiligheid aan de Heer". Zij verklaren dat de drager geheel toegewijd is aan de dienst van G'd. Ook draagt hij de Ephod boven zijn tunica. Het is gemaakt van de fijnste textiel, niet alleen van blauw en karmozijnrood, maar ook van gouden draden. Het ligt vast op de schouders door twee onyx-stenen met goud. Op deze stenen staan de namen van de twaalf stammen, zes op iedere steen, in volgorde van leeftijd; en de Hoge Priester draagt deze stenen als de 'stenen van herinnering' voor de kinderen van Israël wanneer hij voor G'd staat. Aan de Ephod is de Borstplaat van Beslissing gevestigd, door twee gouden kettingen die op het hart rusten. Op de borstplaat zitten twaalf kostbare stenen in vier gelijke rijen; en in de stenen staan de namen van de twaalf stammen van Israël gegraveerd. Daar zijn de Uriem en Tummiem geplaatst, die de Hoge Priester raadpleegt over belangrijke zaken, zoals het wel of niet oorlog gaan voeren, en andere kwesties betreffende de welvaart van het hele volk. In deze aangelegenheden lichten de stenen op en vormen de woorden die de antwoorden openbaren op de vragen. Tussen de Ephod en de Tunica draagt de Hoge Priester de toga die van fijne blauwe wol is en die eindigt in een brede zoom van granaatappels van blauw, rood en karmozijn rood. Tussen deze kleine granaatappels zijn kleine gouden bellen geplaatst, die geluid maken als Aäron het Heiligdom in wandelt. Ondanks hun kleding moeten de Hoge Priester en de priesters met blote voeten het Heiligdom naderen als teken van bescheidenheid en nederigheid.

Priesterlijke zegen
Aäron en zijn zonen geven het volk Israël de priesterlijke zegen: Numeri 6:23-26 "De Eeuwige zegene u en behoede u; de Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede."

Commentaar van Rashi Numeri 6:23-26

zeggende tot hen: Hebreeuws אָמוֹר. [De infinitief] zoals in זָכוֹר, "herinneren" (Exodus 20:8), en שָׁמוֹר, "houden" (Deuteronomium 5:12); in het Frans, disant.

zeggende tegen hen: Zodat ze allemaal kunnen horen- [Sifrei Naso 1: 143]

zeggende: Het woord אָמוֹר is in zijn volledige vorm geschreven [d.w.z. met een “vav”], wat aangeeft dat ze hen niet overhaast of gehaast moeten zegenen, maar met concentratie en met heel hun hart. - [Midrasj Tanchuma Naso 10]

Moge [de Heer] u zegenen: dat uw bezittingen zullen worden gezegend. - [Midrash Tanchuma Naso 10, Sifrei Naso 1: 144]

en waak over u: dat geen dieven u zullen aanvallen en uw geld zullen stelen. Want wanneer iemand zijn dienaar een geschenk geeft, kan hij het niet tegen alle andere mensen beschermen, dus als rovers het van hem komen afnemen, welk voordeel heeft hij [de dienaar] dan van deze gave? Wat betreft de Heilige, gezegend is Hij, Hij is echter Degene die [beiden] geeft en beschermt (Midrasj Tanchuma Naso 10). Er zijn veel verklarende interpretaties in de Sifrei.

Moge de Heer zijn gelaat aan u doen schijnen: moge Hij u een aangenaam, stralend gelaat tonen. - [Midrash Tanchuma Naso 10, Sifrei Naso 1: 144]

en u begunstigen: Moge Hij u gunst verlenen - [Sifrei Naso 1: 144]

Moge de Heer Zijn aangezicht naar u verheffen: door Zijn toorn te onderdrukken. - [Sifrei Naso 1: 144,]

Inwijding van de Tabernakel

De rest van het werk van de Heilige Tabernakel wordt gegeven aan de leden van de andere families van Levi.

Wanneer de verschillende onderdelen van het Heiligdom klaar zijn regelt hij een periode van zeven dagen voor de inwijding van het Heiligdom en de installatie van de priesters in hun heilige kantoren.

Op de eerste dag van Nissan van het tweede jaar na de exodus is de oprichting van de Tabernakel gereed. Wanneer Aäron het eerste offer op het altaar legt stuurt G'd een vuurvlam die het vlees op het altaar verteerd. Het hele volk kijkt met ontzag toe naar dit teken van Gods aanwezigheid in de Tabernakel en aanbidt Hem, en zij buigen zich met vreugde neer voor Zijn G'ddelijke Aanwezigheid.

De dood van Nadab en Abihoe

Op dezelfde dag brengen de prinsen van de twaalf stammen hun offers. Maar er gebeurt iets triest. Nadab en Abihoe doen meer dan G'd van hen beveelt. Zij offeren wierook op het altaar. Plotseling komt een vlam uit de hemel en doodt hen beiden. Aäron is bedroefd over het verlies van zijn twee oudste zonen, maar hij realiseert zich dat het een straf van G'd is en zwijgt. De heiligheid van de Tabernakel is nu nog duidelijker.

Wolkenzuil en vuurzuil

Gedurende de dag is de Tabernakel bedekt door een wolkenzuil en in de nacht door een vuurzuil. Zolang de wolkenzuil op de Tabernakel rust blijven de kinderen van Israël op dezelfde plaats. Wanneer de wolkenzuil vertrekt, is dit een teken om hun reis voort te zetten. Dus zij reizen volgens G'ddelijke bevel.

Wanneer de Heilige Ark wordt gedragen zegt Mozes: "Stijg op o God, en vernietig uw vijanden, en laat hen die U haten voor U wegvluchten." Wanneer de Heilige Ark wordt neergezet zegt Mozes: "Keer terug o G'd, naar de tienduizenden families van Israël."

Twee zilveren trompetten worden gebruikt om het volk bijeen te roepen voor de Tabernakel, of om te vertrekken, of oorlog te voeren, of voor de heilige feesten. Voor elke gelegenheid is er een ander signaal.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Door wie wordt de Tabernakel ontworpen?
 2. Hoe ziet de Tabernakel eruit?
 3. Wat wordt in de Ark bewaard?
 4. Wie zijn de priesters die in de Tabernakel dienen?
 5. Hoe luidt de priesterlijke zegen?
 6. Welke stam heeft het Gouden Kalf niet gediend?
 7. Wat gebeurt er met twee zonen van Aäron?
 8. Waar wordt de Tabernakel door bedekt overdag en 's nachts?
© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: Mozes kabbalist - ziel van de ToraVoor veel mensen is Mozes alleen maar bekend als ontvanger van de wetten, het lichaam van de Tora. Maar God schonk niet…
Wat is het doel van het leven? - een woning voor GodIn het tweede deel van 'Wat is het doel van het leven?' aandacht voor een woning voor God. We hebben eerder gezien dat d…
Torastudie: Breken van Stenen Tafelen – Exodus 32:19Torastudie: Breken van Stenen Tafelen – Exodus 32:19Het mag vreemd klinken maar de Tora beschouwt het breken van de Stenen Tafelen door Mozes als de grootste daad die hij v…
Wat was de Mishkan (Tabernakel) – Exodus 25:8?Wat was de Mishkan (Tabernakel) – Exodus 25:8?De Tabernakel (Mishkan in het Hebreeuws) was volgens de Tora/Bijbel het tijdelijke heiligdom waarin de g'ddelijke aanwez…

Joodse Bijbel: Israëls beproevingen in de woestijnJoodse Bijbel: Israëls beproevingen in de woestijnDe kinderen van Israël hebben voor bijna een geheel jaar hun kamp bij de Berg Sinaï gehad, wanneer de wolkenzuil voor de…
Joodse filosofie - Chabad 4: begrijpen wat we niet begrijpenHet geloof van een Jood is een functie van het bestaan van zijn ziel. Aan de andere kant zijn er tijden dat ons verstand…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 05-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.