Joodse Bijbel: Openbaring op de Sinaï - Tien Geboden

Joodse Bijbel: Openbaring op de Sinaï - Tien Geboden Na een lange reis door de woestijn komen de kinderen van Israël aan in de Sinaï-woestijn. Daar bij de Berg Sinaï slaan ze hun kamp op. Hier zal G'd Zich aan het Joodse volk openbaren. Hij doet dit met het uitspreken van de Tien Geboden: Ik ben de heer uw G'd, U zult geen ander goden aanbidden, gij zult de naam van G'd niet ijdel gebruiken, gedenk de Sjabbat, eer uw vader en moeder, gij zult niet doden, echtbreken, stelen, een valse getuigenis afleggen en niet begeren uw naasten.

De voorbereiding

Op Rosh Chodesh van de maand Sivan, de eerste van de derde maand na de exodus uit Egypte, bereiken de kinderen van Israël de Sinaï woestijn en zij slaan hun kamp op bij de berg Sinaï. Gedurende de paar weken van reizen onder Goddelijke bescherming, met dagelijkse wonderen zoals manna, vogels, het zoet water, de nederlaag van Amalek en het oversteken van de Rode Zee, zijn de Joden steeds meer bewust geworden van G'd. Hun geloof wordt elke dag intenser, totdat het een standaard van heiligheid, solidariteit en eenheid bereikt, dat nooit door enige natie daarvoor of daarna is bereikt.

Mozes beklimt de Berg Sinaï en G'd spreekt de volgende woorden tot hem: "Zo zult gij zeggen tot het huis van Jakob en meedelen aan de Israëlieten: gij hebt gezien, wat ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en Mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk."

Mozes keert van de Sinaï terug en roept de oudsten van het volk bijeen en legt deze woorden van G'd voor hen neer. Met één stem en één gedachte, antwoorden ze: Naaseh Venishma ("Alles wat G'd heeft gezegd, zullen we doen"). Dus zij accepteren de Tora geheel, met alle voorschriften, zonder dat ze vragen naar de details van de verplichtingen en de plichten die het met zich meebrengt. Wanneer Israël zich bereid heeft verklaard, zegt G'd tot Mozes: "Ga tot het volk, heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de Here nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinaï. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden en zeggen: Wacht er u voor de berg te bestijgen, of maar de voet er van aan te raken; ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. Geen hand zal hem aanraken, want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden; hetzij dier hetzij mens, hij zal niet blijven leven. Eerst bij den langgerekte toon van de hoorn mogen zij de berg bestijgen."

De Openbaring op de Sinaï

De dageraad van de derde dag begint met donder en bliksem. Zware wolken hangen over de berg en de geluid van de Sjofar hoorn doen de mensen trillen van angst. Mozes leidt de kinderen van Israël uit het kamp en plaatst hen bij de voet van de Berg Sinaï die bedekt is met rook en schudt, want G'd is afgedaald in het vuur.

De tien geboden

Het geluid van de Sjofar wordt luider, maar plotseling neemt het geluid af en is er een absolute stilte. Dan spreekt G'd de Tien Geboden als volgt uit 1:
 1. "Ik ben de Eeuwige, uw G'd, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb.
 2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Eeuwige, uw G'd, ben een naijverig G'd, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
 3. Gij zult de naam van de Eeuwige, uw G'd, niet ijdel gebruiken, want de Eeuwige zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
 4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de Sjabbat van de Eeuwige, uw G'd; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de Sjabbat en heiligde die.
 5. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Eeuwige, uw G'd, u geven zal.
 6. Gij zult niet moorden.
 7. Gij zult niet echtbreken.
 8. Gij zult niet stelen.
 9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
 10. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Mozes ontvangt de Tora

Het gehele volk hoort de woorden van G'd en de mensen worden bang. Zij vragen Mozes te bemiddelen tussen G'd en hen, want als G'd doorgaat met het geven van de hele Tora, zullen ze zeker sterven. Mozes vertelt hen niet bang te zijn, want G'd heeft Zichzelf aan hen geopenbaard zodat zij Hem zullen vrezen en zij niet zullen zondigen.

Dan vraagt G'd aan Mozes om de berg te beklimmen; want hij alleen mag in de aanwezigheid van G'd staan. Daar ontvangt Mozes de Stenen Tafelen door G'd gedicteerd en de hele Tora om aan de kinderen van Israël te onderwijzen. Mozes blijft 40 dagen en nachten op de berg zonder voedsel en zonder te slapen, omdat hij als een engel is. In deze tijd openbaart G'd aan Mozes de hele Tora met alle wetten en interpretaties (Mondelinge Tora).

Voetnoot

1 Het is een bekend misverstand onder niet-Joden, in het bijzonder christenen, dat de Tien geboden ook voor hen bestemd zijn. Dat klopt niet. Volgens de Tora gelden de Tien Geboden alleen voor Joden. Voor niet-Joden gelden de zeven Noachidische geboden.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Hoe zijn de Joden meer bewust geworden van G'd?
 2. Wat zegt G'd tot Mozes op de Berg Sinaï?
 3. Wat betekent Naaseh Venishma?
 4. Hoe luiden de Tien Geboden?
 5. Wat openbaart G'd aan Mozes?

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie 103: De Tien Geboden - Exodus (20:1-22)Torastudie 103: De Tien Geboden - Exodus (20:1-22)In deze Torastudie aandacht voor de Tien Geboden die in Exodus 20:1-22 worden genoemd. De Tien Geboden zijn de volgende:…
Joodse filosofie – Heschel: Mysterie van de OpenbaringDe Openbaring is meer dan een menselijke ervaring. We moeten de gebeurtenis van de Openbaring niet gelijkstellen met de…
Bewijs bestaan God: door getuige openbaring van GodBewijs bestaan God: door getuige openbaring van GodBij een rechtbank is het sterkste bewijs dat iets gebeurde of bestond een ooggetuigenverslag. Zien is geloven. U kunt zi…
Joodse filosofie – Heschel: De paradox van SinaïHoe kon de mens de verpletterende aanwezigheid van God bij de berg Sinaï doorstaan? In Exodus 33:20 en Deuteronomium 4:3…

Joodse Bijbel: het Gouden KalfJoodse Bijbel: het Gouden KalfGedurende Mozes' lange afwezigheid verspreidt het Egyptische uitschot dat de kinderen van Israël vergezelde sinds hun ui…
Torastudie 88: doortocht Schelfzee II - Exodus (14:15)Torastudie 88: doortocht Schelfzee II - Exodus (14:15)In Exodus 14:15 staat een belangrijk stukje waarin God wil dat Mozes niet lang tot Hem bidt, maar dat hij de kinderen Is…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Openbaring op de Sinaï - Tien Geboden"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 19-12-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!