Joodse Bijbel: Jozef en zijn broers

Joodse Bijbel: Jozef en zijn broers Jozef is de favoriete zoon van Jakob. Dit wekt veel jaloezie op bij de andere broers. Ze gaan hem nog meer haten wanneer hij over zijn dromen vertelt waarin de schoven van zijn broers buigen voor zijn schoof en waarin de zon, maan en sterren voor Jozef buigen. Wanneer Jozef op een dag zijn broers gaat op zoeken om namens zijn vader te kijken hoe het met ze gaat, gooien ze Jozef in de put. Ruben wil hem later nog redden maar de andere broers hebben Jozef ondertussen verkocht.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

De liefde van Jakob voor Jozef

Jakob houdt heel erg van Jozef. Als jonge jongen toont Jozef zijn grote geestelijke gaven en zijn vroomheid. Omdat Jozef ook nog eens de knapheid van zijn moeder heeft geërfd, wekt het geen verbazing dat hij Jakobs favoriete zoon is. Jakob brengt veel tijd met Jozef door om hem te onderwijzen wat hij van Izaäk en Abraham had geleerd en op de academie van Shem en Eber. Jozef wordt erg knap en geleerd. De broers zijn jaloers op de gunsten die Jozef van Jakob krijgt. Met afgunst kijken ze hoe Jozef hen als schaapsherder komt vergezellen. Genesis 37:2-3: Dit zijn de generaties van Jakob: toen Jozef zeventien jaar oud was, als herder, was hij met zijn broers bij de kudden, en hij was een jongen, [en was] bij de zonen van Bilha en bij de zonen van Zilpa, zijn vaders echtgenotes; en Jozef bracht hun vader boze verhalen over hen. En Israël hield meer van Jozef dan van al zijn zonen, omdat hij een zoon van zijn ouderdom was; en hij maakte een fijne wollen jas voor hem.

Commentaar van Rashi Genesis 37:2-3

Dit zijn de generaties van Jacob: en dit zijn die van de generaties van Jacob. Dit zijn hun nederzettingen en hun omzwervingen totdat ze kwamen om zich te vestigen. De eerste oorzaak [van hun omzwervingen]: toen Jozef zeventien jaar oud was, enz. Door dit [de gebeurtenissen die zich ontvouwden] zwierven ze en daalden af ​​naar Egypte. Dit is in overeenstemming met de duidelijke uitleg van het vers, waarbij alles in het juiste perspectief wordt geplaatst. De Midrasj Aggadah interpreteert [de passage als volgt]: De Schrift baseert de generaties van Jacob op Jozef vanwege vele dingen: een daarvan is dat Jacob met zijn hele wezen Laban alleen diende voor Rachel [en Rachel baarde Jozef]. Bovendien leken Jozefs trekken op die van hem (die van Jacob), en wat er met Jacob gebeurde, gebeurde ook met Jozef. Deze (Jacob) werd gehaat, en die (Jozef) werd gehaat. Deze, zijn broer (Esau), probeerde hem te doden, en die zijn broers probeerden hem te doden, en evenzo vele [andere gelijkenissen gerelateerd] in Genesis Rabbah (84:6). Het wordt verder uiteengezet [als volgt]: "woonde" (vers 1) Toen Jakob probeerde in rust te wonen, kwamen de moeilijkheden van Jozef over hem. De rechtvaardigen proberen in rust te wonen. De Heilige, gezegend is Hij, zei: "Wat wordt voorbereid voor de rechtvaardigen in de komende wereld is niet voldoende voor hen, maar ze zoeken [ook] om in rust in deze wereld te wonen!"

en hij was een jongen: hij gedroeg zich kinderachtig, deed zijn haar goed en raakte zijn ogen aan zodat hij er knap uitzag. [Uit Gen. Rabbah 84: 7]

met de zonen van Bilha: Dat wil zeggen, hij was vaak bij de zonen van Bilha, omdat zijn [andere] broers hen zouden vernederen, terwijl hij vriendelijk jegens hen handelde. [Van Tanchuma Vayeshev 7]

kwaadaardige verhalen over hen: elk kwaad dat hij zag in zijn broers, de zonen van Lea, zou hij zijn vader vertellen: 1) dat ze ledematen aten van levende dieren, 2) dat ze de zonen van de dienstmaagden vernederden door ze slaven te noemen, en 3) dat ze werden verdacht van ongeoorloofde seksuele relaties. Voor deze drie [verhalen] werd hij gestraft: voor [het bericht dat zijn broers ledematen aten] van levende dieren, "slachtten ze een geitenbokje" (Genesis 37:31) toen ze hem verkochten, en aten het niet levend. Voor het rapport dat hij over hen vertelde dat ze hun broers slaven noemden: "Jozef werd als slaaf verkocht" (Psalm 105: 17), en betreffende de ongeoorloofde seksuele relaties die hij over hen vertelde, "sloeg de vrouw van zijn meester haar ogen op. , enzovoort." (Genesis 39:7).

verhalen over hen: Hebreeuws דִּבָּתָם Elke uitdrukking van דִּבָּה staat voor parlediz in het Oudfrans, roddels, laster. Wat voor kwaad hij ook over hen kon vertellen, vertelde hij. דִּבָּה is een uitdrukking van het laten spreken van de lippen van de slapende (דוֹבֵב).

een zoon van zijn oude dag: Hebreeuws - בֶן זְקֻנִים, want hij werd op hoge leeftijd bij hem geboren (Pirkei d’Rabbi Eliezer, hoofdstuk 38). Onkelos gaf weer: want hij was een wijze zoon voor hem. Wat hij ook van Sem en Eber had geleerd, hij gaf het aan hem over. Een andere verklaring: vanwege zijn (Jozefs) trekken leken (זִיו אִיקוֹנִין) op zijn eigen (die van Jacob). [Uit Genesis Rabbah 84:8]

fijne wol: Hebreeuws פַּסִים, een term die fijne wollen kledingstukken betekent, zoals “groene wol (כַּרְפַּס) en blauwe wol” (Esther 1:6), en zoals de fijne wollen jas (כְתֹנֶת פַּסִים) van Tamar en Amnon (2 Samuël 13:18). De midrasj Aggadah legt echter uit dat het פַּסִים werd genoemd vanwege zijn (Jozefs) problemen, namelijk dat hij werd verkocht aan Potifar (פּוֹטִפַר), aan de kooplieden (סוֹחֲרִים), aan de Ismaëlieten (יִשְׁמְעִאלִים) en aan de Midianieten. (מִדְיָנִים). [Uit Gen. Rabbah 84: 8]

De dromen van Jozef

De relatie tussen Jozef en zijn broers verlopen erg stroef. Deze stroeve relatie komt tot een climax wanneer Jozef over zijn dromen begint te vertellen waarin de broers bevestigd worden dat Jozef eens over hen zal heersen. Op een keer vertelt Jozef dat hij heeft gedroomd dat hij samen met hen schoven aan het binden was op het veld en dat hun schoven plotseling voor zijn eigen schoof boog. Genesis 37:6-8: En hij zei tegen hen: 'Luister nu naar deze droom, die ik heb gedroomd: Zie, wij bonden schoven midden in het veld, en zie, mijn schoof stond op en stond ook rechtop, en zie, uw schoven omsingelden [die] en wierpen zich ter aarde voor mijn schoof.' Dus zeiden zijn broers tegen hem: 'Wil je over ons regeren of wil je over ons regeren?' En ze bleven hem haten vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden.

Commentaar van Rashi Genesis 37:6-8

bindschoven: Hebreeuws מְאַלְּמִים אִלֻמִים, zoals de Targum het weergeeft: מְאַסְרִין אֱסָרִין, schoven, en evenzo zijn schoven dragend (אִלֻמוֹתָיו) (Psalm 126:6). Hetzelfde wordt gevonden in de Misjna: Maar [als men vindt] grote schoven (וְהָאִלֻמוֹת), moet men [ze] pakken en [ze] aankondigen (Baba Mezia 22b).

mijn schoof stond op: hij stond rechtop.

en stond ook rechtop: het bleef rechtop staan op zijn plaats.

en vanwege zijn woorden: Vanwege de slechte verhalen die hij hun vader zou brengen.

Bij een andere gelegenheid vertelde Jozef een droom waarin de zon en de maan en elf sterren respect voor hem hadden getoond.
Jakob waarschuwt Jozef om niet meer zulke dromen aan zijn broers te vertellen omdat hij niet wil dat er ruzie ontstaat. Maar in zijn hart weet hij dat de dromen van Jozef waar zijn en dat Jozef een groot en machtige leider zou worden.

Jozef wordt verkocht

Op een dag is Jozef bij zijn vader thuis terwijl zijn broers met het vee in Sichem waren. Jakob heeft lang niets van zijn zoons gehoord. Bezorgd over hun lot, zendt hij Jozef naar hen om te vinden en bericht over hen te brengen. Terwijl hij over de velden zwerft op zoek naar zijn broers, ontmoet Jozef een man die hem verteld dat ze in de richting van Dothan zijn gegaan. Jozef volgt hen en hij vindt hen inderdaad daar. Jozefs broers zien hem al vanuit de verte naderen. Zij herkennen hem aan zijn veelkleurige mantel die hij van zijn vader heeft gekregen en hun jaloezie neemt toe. Ze besluiten hem in een put te gooien. Ruben wil hem echter later uit de put halen zodat hij weer veilig kan terugkeren naar zijn vader. Ondertussen gaat Ruben naar zijn vader om die te helpen. Maar wanneer hij naar de put terugkeert, vindt hij Jozef daar niet want de broers hebben Jozef verkocht aan een karavaan van Ismaëlietische kooplui. Genesis 37:20-22: Dus laten we hem nu doden, en we zullen hem in een van de putten werpen, en we zullen zeggen: 'Een wild beest heeft hem verslonden', en we zullen zien wat er van zijn dromen zal worden.' Maar Ruben hoorde het, en hij redde hem uit hun handen, en hij zei: "Laten we hem geen dodelijke slag toebrengen." En Ruben zei tegen hen: "Vergiet geen bloed! Werp hem in deze put, die in de woestijn is, maar leg geen hand op hem" om hem uit hun handen te redden, om hem terug te brengen naar zijn vader.

Commentaar van Rashi Genesis 37:20-22

en we zullen zien wat er van zijn dromen zal worden: Rabbi Isaac zei: Dit vers zegt: "Vertel mij." [Dat wil zeggen, dit vers vereist een midrasj-interpretatie.] De Heilige Geest zegt het volgende: Zij (de broers) zeggen: "Laten we hem doden", maar het vers besluit: "en we zullen zien wat er van zijn dromen zal worden." Laten we eens kijken wiens woord zal standhouden, het uwe of het mijne. Het is onmogelijk dat zij (de broers) zeggen, "en we zullen zien wat er van zijn dromen zal worden", want aangezien ze hem zullen doden, zullen zijn dromen op niets uitlopen. [Van Tan. Buber, Vayeshev 13]

"Laten we hem geen dodelijke slag toebrengen.": Hebreeuws לֹא נַכֶּנוּ נָפֶשׁ. Laten we hem letterlijk niet de ziel slaan. [Dit komt overeen met] מַכַּת נֶפֶשׁ, [laten we hem niet delen] een dodelijke slag, wat de dood betekent. [Van Targum Onkelos]

om hem te redden: De Heilige Geest getuigt van Ruben dat hij dit alleen zei om hem te redden, zodat hij [zou kunnen] komen en hem daar weghalen. Hij zei: 'Ik ben de eerstgeborene en de oudste van allemaal. De zonde zal alleen aan mij worden toegeschreven." [uit Gen. Rabbah 84:15]

Jakob betreurt het verlies van Jozef

Jakobs broers hebben al snel spijt van hun actie. Omdat ze niet in staat zijn Jakob de waarheid te vertellen, slachten ze een geit en dopen de jas van Jozef in het bloed van de geit. Dan sturen zij de met bloed bevlekte mantel naar hun vader en vertellen hem dat ze hem hebben gevonden. Jakob herkent de speciale mantel die hij voor Jozef had gemaakt en denkt dat zijn zoon in stukken is gescheurd door een wild dier. Voor vele jaren betreurt Jakob het verlies van zijn zoon en hij weigert getroost te worden.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom zijn de broers van Jozef jaloers op hem?
  2. Waarom worden Jozefs broers boos op zijn dromen?
  3. Wat gebeurt er wanneer Jozef zijn broers opzoekt?
  4. Wat vertellen de broers aan hun vader Jakob?
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Studiehuis in Egypte - Genesis 46Torastudie: Studiehuis in Egypte - Genesis 46In Genesis 46 wordt verteld dat Jakob naar Egypte verhuist en Juda vooruit stuurt om een studiehuis te vestigen voor het…
Torastudie: Jozef de nieuwe Jood - Genesis 42:6-9Torastudie: Jozef de nieuwe Jood - Genesis 42:6-9In Genesis 42:6-9 wordt verteld dat de dromen van Jozef die hij twintig jaar geleden had, waren uitgekomen. De broers bo…
Tora lezing - Parasha: GenesisDe Tora lezing in de synagoge begint met het Bijbelboek Genesis. De volgende parashot komen aan de orde: Parsha Bereishi…
Joodse Bijbel: Jozefs broers komen naar EgypteJoodse Bijbel: Jozefs broers komen naar EgypteOmdat er ook hongersnood heerst in Kanaän, gaan de broers van Jozef op weg naar Egypte om er graan te halen. Jozef verwa…

Bar Mitswa: godsdienstige volwassenheid Joodse jongenBar Mitswa: godsdienstige volwassenheid Joodse jongenOp dertienjarige leeftijd bereikt de Joodse jongen de godsdienstige volwassenheid. Dit wordt "Bar Mitswa" (zoon van het…
De synagoge: de gebedsdienst en het voorlezen uit de ToraDe synagoge: de gebedsdienst en het voorlezen uit de ToraHet gebed is de dienst van het hart. Vaak doen we het privé maar in een gemeenschap is het beter. Vaak wordt tijdens het…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.