Joodse Bijbel: Jakob keert naar Kanaän terug

Joodse Bijbel: Jakob keert naar Kanaän terug Jakob keert terug naar Kanaän. Hij vertrekt in het geheim omdat hij bang is dat zijn oom Laban hem niet wil laten gaan. Laban achtervolgt Jakob echter. In een droom krijgt Laban van G'd te horen Jakob geen kwaad te doen. Uiteindelijk neemt Laban alleen afscheid van Jakob, zijn dochters en kleinkinderen. Via zijn zoon probeert hij nog wel Ezau tegen Jakob op te stoken. Ondertussen heeft Jakob een gevecht met de beschermengel Van Ezau en krijgt hij de naam Israël. Ezau doet Jakob niets.

Jakob verlaat Laban

Labans zonen en Laban zijn jaloers op Jakob succes en worden onvriendelijk naar Jakob toe. Dan spreekt G'd tegen Jakob: "Keer terug naar het land van je voorvaderen en Ik zal bij je zijn. Jakob roept zijn vrouwen naar het veld waar hij zijn vee weidt en zegt tegen hen: "Jullie weten dat ik jullie vader met al mijn kracht heb gediend. Toch heeft hij me vele malen bedrogen en mijn loon vele malen gewijzigd. Maar G'd staat niet toe dat hij mij kwaad doet. Nu heeft G'd me bevolen naar mijn geboorteland terug te keren." Rachel en Lea antwoorden: "Wat G'd je ook vertel, doe het."

Jakob gaat zich op de terugreis voorbereiden. Hij maakt zijn bedoelingen niet aan Laban bekend. Op een dag wanneer Laban weg is, gaat Jakob met zijn vrouw en kinderen en alles wat hem toebehoort er vandoor. Spoedig als Laban er achter komt dat Jakob is vertrokken verzamelt hij mannen en achtervolgt ze.

Laban haalt Jakob in bij de grens van Kanaän en hij bereidt een plan voor om Jakob de volgende morgen aan te vallen. Echter die nacht krijgt Laban een vreemde droom waarin G'd hem waarschuwt Jakob geen kwaad te doen. De volgende morgen ontmoet Laban Jakob en klaagt over diens geheime vlucht zodat hij geen afscheid kon nemen van zijn dochters en zijn kleinkinderen en dat ze afgodsbeelden hebben meegenomen. Maar Jakob vertelt hem dat vanwege de slechte behandeling die hij had ontvangen in Labans huis, hij bang was dat Laban zijn dochters niet zou laten gaan. Hij zei: "Al twintig jaar ben ik bij je, en je en je ooien en bokken zijn niet mislukt, nog heb ik van de rammen van je veestapel gegeten. Ik heb geen door andere dieren verscheurde dieren thuis gebracht; Ik zou geleden hebben; van mijn hand zou je het eisen wat overdag en 's nachts gestolen was. Ik was overdag op het veld wanneer de hitte op mijn lichaam brandde en 's nachts de vorst me van mijn slaap onthield. Deze twintig jaar heb ik in je huis doorgebracht. Ik heb veertien jaar voor je dochters gediend en zes jaar voor je dieren, en je hebt mijn loon vele malen gewijzigd. Als de G'd van Abraham en Izaäk niet bij me was geweest dan stond je nu met lege handen. G'd heeft mijn droefheid gezien en de werken van mijn hand, en Hij heeft het Vannacht in je droom duidelijk gemaakt."

Uiteindelijk sluit Laban een verbond met Jakob en kust zijn dochters en kleinkinderen, zegent hen en keert naar huis terug. Jakob zet zijn reis voort en de engelen van G'd zijn bij hem waar hij ook gaat.

Laban stookt Ezau op om oorlog te voeren tegen zijn broer Jakob

Spoedig nadat Laban Jakob heeft verlaten, stuurt hij zijn zoon Beor naar Ezau in de heuvels van Seir om hem te informeren over de grote rijkdom die Jakob heeft verkregen. "Nu is het de juiste tijd om wraak te nemen voor de onrechtvaardigheid die Jakob tegen jou heeft gedaan door alle bezittingen van Jakob te ontnemen", vertelt Laban hem. Ezau heeft niet meer nodig om zijn oude haat te doen herleven. Hij verzamelt 400 man en gaat Jakob tegemoet wiens karavaan de rivier de Yabok heeft bereikt.

De strategie van Jakob

Jakob hoort dat Ezau's leger op hem afkomt en stuurt afgezanten om zijn broer een boodschap van vrede te brengen. Hij verzoekt hem zijn oude wraak te vergeten omdat de zegen van Izaäk kennelijk geen effect heeft gehad. Hij heeft twintig jaar moeten zwoegen, terwijl Ezau veel meer succes heeft. De afgezanten keren teleurgesteld terug. Ze hebben een doel niet bereikt en vertellen dat Ezau met zijn 400 man in de stemming is om te vechten en te doden. Jakob kan niets anders doen dan zich voorbereiden op de strijd. Hij splitst zijn kamp in tweeën op, zodat de ene groep kan vluchten als de andere wordt verslagen. En dan bidt hij tot G'd dat Deze bij hem zal zijn gedurende de strijd. Maar Jakob verliest de hoop niet dat hij toch vrede kan sluiten met zijn broer. Hij stuurt dienaars met geschenken en bidt tevens tot G'd dat Ezau's boosheid omslaat in gevoel van broederschap.

Jakob worstelt met een engel

Wanneer Jakob de rivier oversteekt om te kijken of hij niets vergeten is komt hij oog in oog te staan met een engel die met hem begint te worstelen. Het is Ezau's beschermengel die probeert Jakob te verslaan en hem tot genade wil dwingen. Maar de engel kan niet van Jakob winnen. De engel ontwricht wel Jakobs heupgewricht. Wanneer de ochtend aanbreekt heeft Jakob nog steeds de engel vast. De engel zegt: "Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan." Maar hij zegt: "Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent." "Hoe is uw naam?" En hij zegt: "Jakob." Dan zegt Hij: "Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met G'd en met de mensen, en hebt overmocht." En Jakob vraagt, en zegt: "Geef toch Uw naam te kennen." En Hij zegt: "Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt?" En Hij zegende hem aldaar.

Jakob verzoent zich met Ezau

Spoedig arriveert Ezau met zijn mannen. Hij is onder de indruk van de rijke schenkingen die Jakob hem heeft aangeboden en zijn kwade bedoelingen zijn verdwenen. Wanneer Jakob, gevolgd door zijn vrouw en kinderen, hem ontmoet, omhelst Ezau hem en kust hem en beiden huilen. Eerst weigert Ezau de schenkingen aan te nemen, maar uiteindelijk accepteert hij ze en keert terug naar Seir.

Jakobs aankomst in Kanaän

Jakob reist verder naar Kanaän. In Beth-El zet hij een altaar op de plaats waar G'd hem was verschenen in zijn droom toen hij vluchtte voor Ezau. Opnieuw verschijnt God aan Jakob en zegent hem: "Het land dat Ik beloofde aan Abraham en Izaäk, zal ik aan jou en je kinderen geven."

De dood van Rachel

Op de route van Beth-El naar Bethlehem sterft Rachel nadat zij Benjamin heeft gebaard. Jakob wil haar in de Spelonk van Machpela begraven, maar G'd vertelt hem dat ze langs de weg begraven moet worden op de heuvels van Bethlehem. Hier wordt ze begraven zodat vele jaren later, wanneer de kinderen in ballingschap gaan naar Babylonië, moed kunnen putten bij het graf, wetende dat Rachel bij G'd smeekt.

De vernietiging van Sichem

Jakob koopt een stuk land van de mensen van Sichem en woont daar een tijd. Op een dag gaat zijn dochter Dina naar een feest van de vrouwen van Sichem. Hamor, de koning van de stad, wordt verliefd op Dina. Hij ontvoert haar en verkracht haar. Jakob en zijn zonen zijn verschrikt en vernederd door dit voorval en zij besluiten wraak te nemen. Zij weten dat levens voor de wetten van Sichem deze misdaad met de dood wordt bestraft en dat de hele bevolking een aandeel heeft in de misdaad. Simeon en Levi vallen Sichem aan en doden alle mannen, inclusief Hamor en zijn zoon Sichem. Jakob berispt zijn zonen voor deze actie. Spoedig staat een leger van Kanaänieten op om tegen Jakob en zijn zonen te vechten. Maar Jakob en Izaäk bidden tot G'd en de koningen van Kanaän worden bang en besluiten terug te keren zonder te vechten.

De oorlog tegen de Zeven Koningen

Jakob verhuist naar Hebron waar zijn vader Izaäk woont. Daar blijft hij vele jaren wonen. Dan keert hij terug naar Sichem omdat het land het best geschikt is voor zijn grote veestapel. Opnieuw proberen de koningen van Kanaän de kinderen van Israël te vernietigen. Maar met de hulp van G'd en onder de leiderschap van Juda, verslaat het kleine leger van Jakob de zeven koningen. De rest van de koningen worden nu zo bang dat ze besluiten vrede te maken.

Jakob keert terug naar Hebron, maar zijn zonen blijven bij het vee in Sichem. Izaäk sterft op 180-jarige leeftijd en zijn zonen Jakob en Ezau leggen hem te rusten in de Spelonk van Machpela. Ezau neemt al de bezittingen van zijn vader en vestigt zich in Seir. Jakob erft het land Kanaän zoals G'd had beloofd.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Hoe wordt voorkomen dat Laban Jakob aanvalt?
 2. Waarom had Jakob niet aan Laban verteld dat hij ging vertrekken?
 3. Wie stookt Ezau op?
 4. Wat voor strategie kiest Jakob?
 5. Met wie vecht Jakob en wat gebeurt er na het gevecht?
 6. Wat gebeurt er als Jakob zijn broer Ezau ontmoet?
 7. Waar wordt Rachel begraven en waarom daar?
 8. Wat doen twee broer van Dina wanneer ze wordt verkracht?
 9. Tegen wie voert Jakob oorlog?
 10. Waar wordt Izaäk begraven?

Lees verder

© 2008 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Lijden van de rechtvaardige – Numeri 14:17-18Torastudie: Lijden van de rechtvaardige – Numeri 14:17-18De vraag is: waarom lijdt ook de rechtvaardige? Het is een groot misverstand onder veel gelovigen dat G'd alleen straft…
Torastudie 39: De verkrachting van Dina - Genesis (34:1-2)Torastudie 39: De verkrachting van Dina - Genesis (34:1-2)En Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob had gebaard, ging uit om te zien naar de dochters des lands. Toen zag haar Sh…
Jakob en duisternis: Joodse commentaren en toelichtingenJakob en duisternis: Joodse commentaren en toelichtingenElie Wiesel bespreekt in zijn boek Bijbels Eerbetoon aartsvader Jakob. Hij analyseert de derde aartsvader: wie Jakob is,…
Tora lezing - Parasha: GenesisDe Tora lezing in de synagoge begint met het Bijbelboek Genesis. De volgende parashot komen aan de orde: Parsha Bereishi…

Waarom dragen Joodse mannen een kippa (keppeltje)?Waarom dragen Joodse mannen een kippa (keppeltje)?Een kippa is een keppeltje. In het Jiddisch zeggen we yarmulke. Religieuze Joden dragen een kippa op het hoofd uit respe…
Zelfmoord of opoffering?Zelfmoord of opoffering?Saigon, 11 juni 1963 – Thich Quang Duc, een boeddhistische monnik, leent van een broeder een turkooizen Austin Westminst…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach

Reageer op het artikel "Joodse Bijbel: Jakob keert naar Kanaän terug"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Bijbelse geschiedenis/personen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!