Joodse Bijbel: Jakob keert naar Kanaän terug

Joodse Bijbel: Jakob keert naar Kanaän terug Jakob keert terug naar Kanaän. Hij vertrekt in het geheim omdat hij bang is dat zijn oom Laban hem niet wil laten gaan. Laban achtervolgt Jakob echter. In een droom krijgt Laban van G'd te horen Jakob geen kwaad te doen. Uiteindelijk neemt Laban alleen afscheid van Jakob, zijn dochters en kleinkinderen. Via zijn zoon probeert hij nog wel Ezau tegen Jakob op te stoken. Ondertussen heeft Jakob een gevecht met de beschermengel Van Ezau en krijgt hij de naam Israël. Ezau doet Jakob niets.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Jakob verlaat Laban

Labans zonen en Laban zijn jaloers op Jakob succes en worden onvriendelijk naar Jakob toe. Dan spreekt G'd tegen Jakob: Genesis 31:3-5: "Keer terug naar het land van je voorvaderen en Ik zal bij je zijn. Jakob roept zijn vrouwen naar het veld waar hij zijn vee weidt en zegt tegen hen: "Jullie weten dat ik jullie vader met al mijn kracht heb gediend. Toch heeft hij me vele malen bedrogen en mijn loon vele malen gewijzigd. Maar G'd staat niet toe dat hij mij kwaad doet. Nu heeft G'd me bevolen naar mijn geboorteland terug te keren." Rachel en Lea antwoorden: "Wat G'd je ook vertel, doe het."

Commentaar van Rashi Genesis 31:3-5

Keer terug naar het land van je voorvaderen: En daar zal Ik met je zijn, maar zolang je nog gehecht bent aan de onreine, is het onmogelijk om Mijn tegenwoordigheid op je te laten rusten. - [van Pirkei d’Rabbi Eliezer, ch. 36]

en riep Rachel en Leah: Eerst Rachel en dan Leah, omdat zij (Rachel) de steunpilaar van het huishouden was, omdat Jacob zich om haar reden bij Laban had gevoegd. Zelfs Leah's kinderen erkenden deze kwestie, want Boaz en zijn tribunaal van de stam Juda zeggen: "zoals Rachel en zoals Lea, die beiden bouwden, enz." (Ruth 4:11). Ze plaatsen Rachel voor Leah. - [van Tanchuma Buber, Vayetze 15]

Jakob gaat zich op de terugreis voorbereiden. Hij maakt zijn bedoelingen niet aan Laban bekend. Op een dag wanneer Laban weg is, gaat Jakob met zijn vrouw en kinderen en alles wat hem toebehoort er vandoor. Spoedig als Laban er achter komt dat Jakob is vertrokken verzamelt hij mannen en achtervolgt ze.

Laban haalt Jakob in bij de grens van Kanaän en hij bereidt een plan voor om Jakob de volgende morgen aan te vallen. Echter die nacht krijgt Laban een vreemde droom waarin G'd hem waarschuwt Jakob geen kwaad te doen. De volgende morgen ontmoet Laban Jakob en klaagt over diens geheime vlucht zodat hij geen afscheid kon nemen van zijn dochters en zijn kleinkinderen en dat ze afgodsbeelden hebben meegenomen. Maar Jakob vertelt hem dat vanwege de slechte behandeling die hij had ontvangen in Labans huis, hij bang was dat Laban zijn dochters niet zou laten gaan. Hij zei: "Al twintig jaar ben ik bij je, en je en je ooien en bokken zijn niet mislukt, nog heb ik van de rammen van je veestapel gegeten. Ik heb geen door andere dieren verscheurde dieren thuis gebracht; Ik zou geleden hebben; van mijn hand zou je het eisen wat overdag en 's nachts gestolen was. Ik was overdag op het veld wanneer de hitte op mijn lichaam brandde en 's nachts de vorst me van mijn slaap onthield. Deze twintig jaar heb ik in je huis doorgebracht. Ik heb veertien jaar voor je dochters gediend en zes jaar voor je dieren, en je hebt mijn loon vele malen gewijzigd. Als de G'd van Abraham en Izaäk niet bij me was geweest dan stond je nu met lege handen. G'd heeft mijn droefheid gezien en de werken van mijn hand, en Hij heeft het vannacht in je droom duidelijk gemaakt."

Uiteindelijk sluit Laban een verbond met Jakob en kust zijn dochters en kleinkinderen, zegent hen en keert naar huis terug. Jakob zet zijn reis voort en de engelen van G'd zijn bij hem waar hij ook gaat.

Laban stookt Ezau op om oorlog te voeren tegen zijn broer Jakob

Spoedig nadat Laban Jakob heeft verlaten, stuurt hij zijn zoon Beor naar Ezau in de heuvels van Seir om hem te informeren over de grote rijkdom die Jakob heeft verkregen. "Nu is het de juiste tijd om wraak te nemen voor de onrechtvaardigheid die Jakob tegen jou heeft gedaan door alle bezittingen van Jakob te ontnemen", vertelt Laban hem. Ezau heeft niet meer nodig om zijn oude haat te doen herleven. Hij verzamelt 400 man en gaat Jakob tegemoet wiens karavaan de rivier de Yabok heeft bereikt.

De strategie van Jakob

Jakob hoort dat Ezau's leger op hem afkomt en stuurt afgezanten om zijn broer een boodschap van vrede te brengen. Hij verzoekt hem zijn oude wraak te vergeten omdat de zegen van Izaäk kennelijk geen effect heeft gehad. Hij heeft twintig jaar moeten zwoegen, terwijl Ezau veel meer succes heeft. De afgezanten keren teleurgesteld terug. Ze hebben een doel niet bereikt en vertellen dat Ezau met zijn 400 man in de stemming is om te vechten en te doden. Jakob kan niets anders doen dan zich voorbereiden op de strijd. Hij splitst zijn kamp in tweeën op, zodat de ene groep kan vluchten als de andere wordt verslagen. Genesis 32:8-9: Jacob werd erg bang en was bedroefd; dus verdeelde hij de mensen die bij hem waren en de kudden en het vee en de kamelen in twee kampen. En hij zei: "Als Esau naar één kamp komt en het neerstort, zal het resterende kamp ontsnappen." En dan bidt hij tot G'd dat Deze bij hem zal zijn gedurende de strijd. Maar Jakob verliest de hoop niet dat hij toch vrede kan sluiten met zijn broer. Hij stuurt dienaars met geschenken en bidt tevens tot G'd dat Ezau's boosheid omslaat in gevoel van broederschap.

Commentaar van Rashi Genesis 32:8-9

Jacob werd ... bang, en ... bedroefd: hij was bang dat hij niet zou worden gedood (Genesis Rabbah 75:2, Tanchuma, Vayishlach 4), en hij was bedroefd dat hij anderen zou doden.

één kamp en slaat het neer: Hebreeuws וְהִכָּהוּ הַמַחִנֶה הָאַחַת. [Het woord] מַחִנֶה wordt zowel in het mannelijke als het vrouwelijke geslacht gebruikt. [Andere voorbeelden zijn:] (Psalm 27:3): "Als een kamp (תַּחִנֶה) tegen mij kampeert." Dit is vrouwelijk. (Onder, 33:8) "dit (הַזֶה) kamp." Dat is mannelijk. Evenzo zijn er andere dingen (zelfstandige naamwoorden) die zowel in het mannelijke als het vrouwelijke geslacht worden gebruikt, bijv. (boven 19:23): “De zon (הַשֶׁמֶשׁ) kwam uit (יָצָא) op de aarde”; (Psalm 19:7): "Van het einde van de hemelen is de bron (מוֹצָאוֹ)." Deze zijn mannelijk. (2 Koningen 3:22): "de zon scheen (זָרְחָה) op het water." Dit is vrouwelijk. En evenzo רוּחַ, wind (Job 1:19): "toen, zie, een grote (גְדוֹלָה) wind kwam (בָּאָה)." Dit is vrouwelijk; "en sloeg (וַיִגַע) de vier hoeken van het huis." Dit is mannelijk. [Een ander voorbeeld is] (1 Koningen 19:11): "en een grote (גְדוֹלָה) en sterke (וְחָזָק) wind, splitsende (מְפָרֵק) bergen." Dit is zowel mannelijk als vrouwelijk. Evenzo אֵשׁ, vuur, zoals (Numeri 16:35): "En vuur ging uit (יָצְאָה) van voor het aangezicht des Heren", vrouwelijk geslacht; (Psalm 104:4): "brandend (לֹהֵט) vuur, mannelijk geslacht.

het resterende kamp zal ontsnappen: tegen zijn wil, want ik zal oorlog met hem voeren. Hij (Jacob) bereidde zich voor op drie dingen: voor een geschenk, voor oorlog en voor gebed. Voor een geschenk [zoals de Schrift zegt] (vers 22): "Zo ging de gave aan hem voorbij." Voor gebed [zoals de Schrift zegt] (vers 10): "G'd van mijn vader Abraham ..." Voor oorlog, [zoals de Schrift zegt]: "het resterende kamp zal ontsnappen." - [van Tanchuma Buber, Vayishlach 6]

Jakob worstelt met een engel

Wanneer Jakob de rivier oversteekt om te kijken of hij niets vergeten is komt hij oog in oog te staan met een engel die met hem begint te worstelen. Genesis 32:25: En Jakob bleef alleen achter, en een man worstelde met hem tot het aanbreken van de dageraad. Het is Ezau's beschermengel die probeert Jakob te verslaan en hem tot genade wil dwingen. Maar de engel kan niet van Jakob winnen. De engel ontwricht wel Jakobs heupgewricht. Wanneer de ochtend aanbreekt heeft Jakob nog steeds de engel vast. Genesis 32:27-30: De engel zegt: "Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan." Maar hij zegt: "Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent." "Hoe is uw naam?" En hij zegt: "Jakob." Dan zegt Hij: "Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met G'd en met de mensen, en hebt overmacht." En Jakob vraagt, en zegt: "Geef toch Uw naam te kennen." En Hij zegt: "Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt?" En Hij zegende hem aldaar.

Commentaar van Rashi Genesis 32:25

En Jacob bleef achter: hij was kleine flesjes vergeten en keerde voor ze terug. - [uit Gen. Rabbah 77: 2, Chullin 91a]

en een man worstelde: Hebreeuws וַיֵאָבֵק. Menachem (p. 14) legt uit: En een man raakte bedekt met stof, afgeleid van אָבָק, stof, want ze deden stof opwaaien met hun voeten door hun bewegingen. Ik geloof echter dat het een term is die betekent dat hij zich hechtte, en het is een Aramese uitdrukking [gevonden in de Talmoed] (Sanh. 63b): "Nadat ze eraan gehecht raakten (דָּאִבִיקוּ)", "en hij zou het vastbinden (וְאָבִיק לֵיהּ מֵיבַק), ”want zo is de gewoonte van twee mensen die zich sterk inspannen om elkaar neer te werpen, dat de een de ander omhelst en zich met zijn armen aan hem vastmaakt. Onze rabbijnen legden uit (Gen. Rabbah 77: 3, 78: 3) dat dit de prins (beschermengel) van Esau was.

Commentaar van Rashi Genesis 32:27-30

want de dageraad breekt aan: En ik moet een loflied reciteren (Gen. Rabbah 78: 1, Chullin 91a).

tenzij je mij gezegend hebt: Erken voor mij de zegeningen [waarmee] mijn vader mij zegende, die Esau betwist.

nee ... Jacob: Er zal niet langer gezegd worden dat de zegeningen tot u kwamen door bedrog (עָקְבָה) en bedrog, maar met nobelheid en openheid, en uiteindelijk zal de Heilige, gezegend is Hij, Zichzelf aan u openbaren in Beth-el en verander je naam, en daar zal Hij je zegenen, en ik zal er zijn. 'Hij erkende toen dat ze (de zegeningen) van hem waren (die van Jacob). Dit is [de betekenis van] wat er staat geschreven (Hosea 12:5): ”Hij streed met een engel en overwon hem; hij weende en smeekte hem, “[wat betekent dat] de engel weende en hem smeekte. Waarmee smeekte hij hem? "In Beth-el zal hij Hem vinden, en daar zal Hij met ons spreken" (ibid). Wacht op mij tot Hij daar met ons spreekt. Jakob stemde er echter niet mee in [de engel vrij te laten] en, tegen zijn (de engel) wil, erkende hij (de engel) hen (de zegeningen) als de zijne (die van Jacob). Dit is [de betekenis van] "En hij zegende hem daar", dat hij hem smeekte te wachten, maar hij wilde dit niet doen. - [uit Zohar, deel 3, 45a]

en met mannen: Ezau en Laban.

en je hebt overwonnen: over hen. - [van Targum Jonathan]

Waarom vraagt u: (Genesis Rabbah 78:4) We hebben geen permanente naam. Onze namen veranderen (allemaal) in overeenstemming met de dienst die ons wordt geboden [te doen] in de missie waarop we worden gezonden.

Jakob verzoent zich met Ezau

Spoedig arriveert Ezau met zijn mannen. Hij is onder de indruk van de rijke schenkingen die Jakob hem heeft aangeboden en zijn kwade bedoelingen zijn verdwenen. Wanneer Jakob, gevolgd door zijn vrouw en kinderen, hem ontmoet, omhelst Ezau hem en kust hem en beiden huilen. Eerst weigert Ezau de schenkingen aan te nemen, maar uiteindelijk accepteert hij ze en keert terug naar Seir.

Jakobs aankomst in Kanaän

Jakob reist verder naar Kanaän. In Beth-El zet hij een altaar op de plaats waar G'd hem was verschenen in zijn droom toen hij vluchtte voor Ezau. Opnieuw verschijnt God aan Jakob en zegent hem: "Het land dat Ik beloofde aan Abraham en Izaäk, zal ik aan jou en je kinderen geven."

De dood van Rachel

Op de route van Beth-El naar Bethlehem sterft Rachel nadat zij Benjamin heeft gebaard. Jakob wil haar in de Spelonk van Machpela begraven, maar G'd vertelt hem dat ze langs de weg begraven moet worden op de heuvels van Bethlehem. Hier wordt ze begraven zodat vele jaren later, wanneer de kinderen in ballingschap gaan naar Babylonië, moed kunnen putten bij het graf, wetende dat Rachel bij G'd smeekt.

De vernietiging van Sichem

Jakob koopt een stuk land van de mensen van Sichem en woont daar een tijd. Op een dag gaat zijn dochter Dina naar een feest van de vrouwen van Sichem. Hamor, de koning van de stad, wordt verliefd op Dina. Hij ontvoert haar en verkracht haar. Jakob en zijn zonen zijn verschrikt en vernederd door dit voorval en zij besluiten wraak te nemen. Zij weten dat levens voor de wetten van Sichem deze misdaad met de dood wordt bestraft en dat de hele bevolking een aandeel heeft in de misdaad. Simeon en Levi vallen Sichem aan en doden alle mannen, inclusief Hamor en zijn zoon Sichem. Jakob berispt zijn zonen voor deze actie. Spoedig staat een leger van Kanaänieten op om tegen Jakob en zijn zonen te vechten. Maar Jakob en Izaäk bidden tot G'd en de koningen van Kanaän worden bang en besluiten terug te keren zonder te vechten.

De oorlog tegen de Zeven Koningen

Jakob verhuist naar Hebron waar zijn vader Izaäk woont. Daar blijft hij vele jaren wonen. Dan keert hij terug naar Sichem omdat het land het best geschikt is voor zijn grote veestapel. Opnieuw proberen de koningen van Kanaän de kinderen van Israël te vernietigen. Maar met de hulp van G'd en onder de leiderschap van Juda, verslaat het kleine leger van Jakob de zeven koningen. De rest van de koningen worden nu zo bang dat ze besluiten vrede te maken.

Jakob keert terug naar Hebron, maar zijn zonen blijven bij het vee in Sichem. Izaäk sterft op 180-jarige leeftijd en zijn zonen Jakob en Ezau leggen hem te rusten in de Spelonk van Machpela. Ezau neemt al de bezittingen van zijn vader en vestigt zich in Seir. Jakob erft het land Kanaän zoals G'd had beloofd.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Hoe wordt voorkomen dat Laban Jakob aanvalt?
 2. Waarom had Jakob niet aan Laban verteld dat hij ging vertrekken?
 3. Wie stookt Ezau op?
 4. Wat voor strategie kiest Jakob?
 5. Met wie vecht Jakob en wat gebeurt er na het gevecht?
 6. Wat gebeurt er als Jakob zijn broer Ezau ontmoet?
 7. Waar wordt Rachel begraven en waarom daar?
 8. Wat doen twee broer van Dina wanneer ze wordt verkracht?
 9. Tegen wie voert Jakob oorlog?
 10. Waar wordt Izaäk begraven?

Lees verder

© 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Lijden van de rechtvaardige – Numeri 14:17-18Torastudie: Lijden van de rechtvaardige – Numeri 14:17-18De vraag is: waarom lijdt ook de rechtvaardige? Het is een groot misverstand onder veel gelovigen dat G'd alleen straft…
Torastudie: De verkrachting van Dina - Genesis 34:1-2Torastudie: De verkrachting van Dina - Genesis 34:1-2En Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob had gebaard, ging uit om te zien naar de dochters des lands. Toen zag haar Sh…
Jakob en duisternis: Joodse commentaren en toelichtingenJakob en duisternis: Joodse commentaren en toelichtingenElie Wiesel bespreekt in zijn boek Bijbels Eerbetoon aartsvader Jakob. Hij analyseert de derde aartsvader: wie Jakob is,…
Tora lezing - Parasha: GenesisDe Tora lezing in de synagoge begint met het Bijbelboek Genesis. De volgende parashot komen aan de orde: Parsha Bereishi…

Waarom dragen Joodse mannen een kippa (keppeltje)?Waarom dragen Joodse mannen een kippa (keppeltje)?Een kippa is een keppeltje. In het Jiddisch zeggen we yarmulke. Religieuze Joden dragen een kippa op het hoofd uit respe…
Zelfmoord of opoffering?Zelfmoord of opoffering?Saigon, 11 juni 1963 – Thich Quang Duc, een boeddhistische monnik, leent van een broeder een turkooizen Austin Westminst…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.