InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Het Joodse heilige teken: de tefillien (gebedsriemen)

Het Joodse heilige teken: de tefillien (gebedsriemen)

Het Joodse heilige teken: de tefillien (gebedsriemen) Het woord 'tefillien' is de benaming voor de gebedsriemen, die door de Joden bij het bidden gebruikt worden. Het woord 'tefillien' is afgeleid van de werkwoordstam 'hitpallel' (bidden). In de Tora komt op vier verschillende plaatsen het voorschrift voor als gedachtenis aan hetgeen God deed, symbolen of tekenen op de hand (arm) en tussen de ogen (op het voorhoofd) te dragen.

Exodus 13:1-10

Toen sprak Adonai tot Mozes, zeggende:
Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is Mijn.
Verder zeide Mozes tot het volk: Gedenkt aan dezen zelfden dag, op welken gijlieden uit Egypte, uit het diensthuis, gegaan zijt; want Adonai heeft u door een sterke hand van hier uitgevoerd; daarom zal het gedesemde niet gegeten worden.
Heden gaat gijlieden uit, in de maand Abib.
En het zal geschieden, als u de Adonai zal gebracht hebben in het land der Kanaänieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Hevieten, en der Jebusieten, hetwelk Hij uw vaderen gezworen heeft u te geven, een land vloeiende van melk en honig; zo zult gij dezen dienst houden in deze maand.
Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, en aan den zevenden dag zal Adonai een feest zijn.
Zeven dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden, en het gedesemde zal bij u niet gezien worden, ja, er zal geen zuurdeeg bij u gezien worden, in al uw palen.
En gij zult uw zoon te kennen geven te dienzelven dage, zeggende: Dit is om hetgeen de Adonai mij gedaan heeft, toen ik uit Egypte uittoog.
En het zal u zijn tot een teken op uw hand, en tot een gedachtenis tussen uw ogen, opdat de wet van Adonai in uw mond zij, omdat u Adonai door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft.
Daarom onderhoudt deze inzetting ter bestemder tijd, van jaar tot jaar.


In deze passage wordt aan het volk Israël opgedragen steeds te gedenken hoe God hen uit Egypte leidde en bevrijdde van de slavernij. Dit wordt jaarlijks bij de Pesach-viering herdacht en aan de kinderen doorgegeven. Het gebod bepaalde tekenen op de hand en op het voorhoofd te dragen, als permanente gedachtenis hieraan, vinden wij in het 9de vers: En het zal u zijn tot een teken op uw hand, en tot een gedachtenis tussen uw ogen (wehajah lecha le'ot al jadcha oelezikaron bein einecha).

Exodus 13:16

En het zal tot een teken zijn op uw hand, en tot voorhoofdspanselen tussen uw ogen; want Adonai heeft door een sterke hand ons uit Egypte uitgevoerd.

In dit vers wordt vers 9 bijna letterlijk herhaald. In plaats van 'gedachtenis' (zikkaron) wordt over 'symbool' (totafot) tussen de ogen gesproken.

Deuteronomium 6:8

Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.

Hier wordt de tekst van Exodus herhaald. Het is belangrijk dat in het Shema de woorden van de Tora als teken op de hand te binden en tussen de ogen te dragen. In het Hebreeuws luidt het begin van deze tekst: eoqeshartam le'ot al jadeka. Het verschil met Exodus 13:6 en 16 ligt in het feit dat in Deuteronomium 6:8 wordt gezegd dat de tekenen op de arm moet worden gebonden, terwijl in Exodus 13:9 en 16 alleen gezegd wordt dat zij tot teken op de hand zullen zijn.

Deuteronomium 11:18

Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, en bindt ze tot een teken op uw hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.

Nogmaals wordt de opdracht herhaald Adonai lief te hebben en te dienen en Zijn woorden te gedenken.

De tefillien

De bovenstaande vier Bijbelteksten schrijft men op perkament afkomstig van reine dieren (bij voorkeur een kalf). Eenmaal schrijft men de vier bijbelteksten gezamelijk opéén strook perkament en eenmaal worden deze teksten afzonderlijk op vier strookjes perkament geschreven.

De stukken beschreven perkament worden opgerold en in kleine, vierkante huisjes of doosjes gelegd. Deze kleine doosjes hebben de vorm van een kubus en zijn eveneens van perkament gemaakt. De zijden van de kubus zijn ca. 4 cemtimeter. Elke kubus wordt op een vierkant vlak geplaatst, dat iets groter is dan de kanten van de vierkante huisjes. Onder de vier zijden van de kubus moet een rand van gelijke breedte uitsteken. Dit vlak vormt de achterzijde. Daar zit een opening waar een riem wordt gestoken. Met de riem wordt het huisje tijdens het gebed op de arm en op het voorhoofd gebonden. De tefillien bestaan uit twee huisjes met riemen: één voor de arm en één voor het voorhoofd.

In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe de tefillien moeten worden aangelegd: Bidden: het aanleggen van de tefillien (gebedsriemen).

Alleen mannen dragen tefillien tijdens het ochtendgebed en soms bij het middaggebed. Bij het avondgebed worden de tefillien nooit aangelegd omdat in de avond de dag reeds zelf een symbool is geworden van de tefillien en daarom ook geheiligd is. Daarom worden de tefillien ook niet in de synagoge gedragen.

Lees verder

© 2008 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joods gebed: het maken van de tefillien (gebedsriemen)Joods gebed: het maken van de tefillien (gebedsriemen)Tefillien worden gelegd op de arm, tegen het hart, en op het hoofd. Om onze emotionele en intellectuele vermogens van he…
Joods gebed: de betekenis van de tefillien (gebedsriemen)Joods gebed: de betekenis van de tefillien (gebedsriemen)Tefillien is één van de belangrijkste Mitswot (plichten) van de Tora. Het wordt al duizenden jaren door de Joden uitgevo…
Joods gebed: basiswetten/aanleggen tefillien (gebedsriemen)Joods gebed: basiswetten/aanleggen tefillien (gebedsriemen)Wanneer worden tefillien gebruikt? Vanaf welke leeftijd worden tefillien aangelegd? Aan welke eisen moet een tefillien v…
613 geboden Tora: God, Tora, tekenen, gebed en liefde613 geboden Tora: God, Tora, tekenen, gebed en liefdeJoden zijn verplicht zich aan de 613 geboden (mitswot) van de Tora te houden. In deze eerste serie kijk ik naar de gebod…
Torastudie 101: educatie - Exodus 19:8Torastudie 101: educatie - Exodus 19:8Leviticus 21:1 begint met de instructie van God aan Mozes: “Spreek tot de priesters, de zonen van Aäron, en zeg tegen he…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: 777jew, Pixabay

Reageer op het artikel "Het Joodse heilige teken: de tefillien (gebedsriemen)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Rudi, 20-04-2010 08:36 #2
Maar hoe zit het met de verschillende uitvoeringsvormen: askenazi, chassidi, sefardi, en nu ook chabad? Zit het onderscheid hem in de woordkeuze, de formulering? Maakt het iets uit? Reactie infoteur, 20-04-2010
Maakt wel iets uit, maar wat daarvan ben ik niet goed op de hoogte. Er zijn wel meer verschillen op ander terrein tussen die 3 groepen en andere groepen. Gaat meestal om kleine verschillen ontstaan in de Diaspora.

Groet,

Etsel

Rudi, 19-04-2010 22:50 #1
Op judaicawebstore heb ik naar de prijzen gekeken als men zich deze Tifilien wil aanschaffen. De doosjes kosten zo'n 500 à 600 US$ en het perkament zelf kost zo'n 1000 US$. Gezien het boven beschrevene kan ik dat begrijpen. Maar niet alle joden kunnen zich dit permiteren. Moet dat echt op perkament handgeschreven staan? Mag dit niet op een papieren drager en computer gedrukt? Ook zie ik dat er 3 versies in de handel zijn: één voor de chassidi, één voor de askenazi en één versie voor de serfardi. Vanwaar 3 versies? Waarom geen één versie? Welke moet men dan kiezen? :-) Reactie infoteur, 20-04-2010
Nee, moet handgeschreven zijn door specialist. Er zijn ook goedkopere tefillien, zie: http://www.judaism.com/search.asp?type=quicksearch&cdo=chabad.org&keyword=tefillin&startPlace=0

Infoteur: Etsel
Laatste update: 04-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Shema
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!