Joodse Bijbel: Jakob ontvangt de zegen van Izaäk

Joodse Bijbel: Jakob ontvangt de zegen van Izaäk Izaäk ligt op zijn ziekbed. Als laatste verrichting wil hij zijn zoon Ezau zegenen. Izaäk ziet Ezau's goddeloze gedrag niet omdat zijn ogen ogen slechter worden en hij gebonden is aan zijn tent. Rebekka ziet echter alles. Zij observeert de rustige Jakob en is ongerust over de ware aard van haar eerstgeboren zoon Ezau. Voor haar is er geen twijfel wie de rechten zou moeten krijgen. Via een list helpt ze Jakob om de zegen van zijn vader te krijgen. Daarna vlucht Jakob weg.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Ezau's kwade manieren

Hoewel Jakob naar de academie van Shem en Eber gaat om onderwijs over G'd te ontvangen, weigert Ezau dit te doen. Hij leidt zijn eigen leven en raakt vervreemd van zijn vaders leer. Toch gehoorzaamt hij zijn vader en probeert een gehoorzame en liefhebbende zoon te zijn, zolang hij maar niet hoeft te studeren. Izaäk ziet Ezau's goddeloze gedrag niet omdat zijn ogen slechter worden en hij gebonden is aan zijn tent.

Rebekka ziet echter alles. Zij observeert de rustige Jakob en is ongerust over de ware aard van haar eerstgeboren zoon Ezau. Voor haar is er geen twijfel wie de rechten zou moeten krijgen.

Na de dood van Shem keert Jakob terug naar zijn vaders huis en Ezau keert ook terug van Seir. Izaäk is oud en zwak geworden en voelt dat het tijd is om zijn zoons de laatste zegens te geven. Hij gelooft nog steeds dat hij Ezua kan vertrouwen om de taak van Abrahams traditie voort te zetten. Izaäk vertelt tegen Ezau om een hert te gaan jagen en een maaltijd voor hem klaar te maken en zijn zegen te ontvangen. Ezau is blij en gaat op pad. Genesis 27:1-3: Toen Izaäk oud was en zijn ogen te zwak waren om te zien, noemde hij Esau zijn oudste zoon en hij zei tegen hem: "Mijn zoon", en hij zei tegen hem: "Hier ben ik." En hij zei: "Zie nu, ik ben oud geworden; ik weet de dag van mijn dood niet. Dus nu, slijp uw werktuigen, uw zwaard [en neem] uw boog, en ga uit naar het veld, en jaag op wild voor mij.

Commentaar van Rashi Genesis 27:1-3

waren te zwak: vanwege de rook van deze [vrouwen van Esau] (die [wierook] zouden branden voor de afgoden) (Tanchuma, Toledoth 8; Pesiktha Rabbathi 12). Nog een verklaring: toen Izaäk op het altaar werd gebonden en zijn vader op het punt stond hem af te slachten, gingen de hemelen open en de dienende engelen zagen en weenden, en hun tranen vielen op Izaäks ogen. Het resultaat was dat zijn ogen vaag werden (Genesis Rabbah 65: 6). Een derde verklaring: om Jacob in staat te stellen de zegeningen te ontvangen (Genesis Rabbah 65:8).

Ik weet de dag van mijn dood niet: Rabbi Joshua ben Korchah zei: Als iemand de leeftijd van [de dood van] zijn ouders bereikt, moet hij zich vijf jaar van tevoren en vijf jaar erna zorgen maken, en Izaäk was honderddrieëntwintig jaar oud. Hij zei: 'Misschien zal ik de leeftijd bereiken van [de dood van] mijn moeder, en zij stierf op honderdzevenentwintig, en ik ben dus binnen vijf jaar van haar leeftijd; daarom, "Ik weet de dag van mijn dood niet", - misschien [zal ik sterven] op de leeftijd van mijn moeder en misschien op de leeftijd van mijn vader. [Uit Genesis Rabbah 65: 121]

uw zwaard: Hebreeuws תֶּלְי ְ, je zwaard, dat meestal wordt opgehangen לִתְלוֹתָה.

Dus nu slijpen: שָׂא נָא een uitdrukking van verscherpen, zoals we leerden in de Misjna (Beizah 28a): “We mogen een mes [op een wetsteen] niet slijpen, maar we kunnen het (מַשִּׂיאָה) tegen een ander scherpen [op Yom-Tov]. " [Izaäk zei]: "Slijp je mes en slacht goed, opdat je me niet voedt" [een dier dat niet geslacht is volgens de rituele wet] (Genesis Rabbah 65:13).

en voor mij jagen: van eigenaarloos [wild], en niet van gestolen [dieren]. [Genesis Rabba 65:13]

Rebekka's tactische zet

Rebekka hoort wat Izaäk tegen Ezau zegt en vliegensvlug regelt ze een oplossing. Ze wil niet dat Ezau de zegen ontvangt. Jakob dient de zegen te krijgen. Ze gaat snel naar Jakob en vertelt wat ze heeft gehoord. Ze stelt voor dat hij vlees klaar maakt en dit naar zijn vader brengt terwijl hij als Ezau vermomd is. Genesis 27:9: Ga nu naar de kudde en neem van daaruit twee uitgelezen getenbokjes voor mij, en ik zal ze als lekkere maaltijd voor je vader maken, zoals hij wil. Jakob wil liever niet Izaäk bedriegen hoewel hij weet dat zijn moeder gelijk heeft. Maar Rebekka neemt de hele verantwoordelijkheid op zich.

Commentaar van Rashi Genesis 27:9

en neem voor mij: ["לִי" geeft aan dat] ze van mij zijn, en ze zijn niet gestolen, want zo had Izaäk voor haar geschreven in haar huwelijkscontract, dat ze elke dag twee geitenbokjes zou kunnen nemen (Genesis Rabbah 65:14).

twee keuze geitenbokjes: bestond het menu van Isaac nu uit twee geitenbokjes? Maar [de verklaring is dat] hij er een offerde als Paasoffer, en een die hij tot smakelijk voedsel maakte. [Dit wordt gevonden] in Pirkei d’Rabbi Eliezer (hoofdstuk 32).

zoals hij wil: want de smaak van een geitenbokje is als de smaak van een hert.

Jakob durft zijn moeder niet tegen te spreken. Hij haalt twee geitenbokjes uit de kudde en Rebekka bereidt ze op zo'n manier dat ze smaken naar hertenvlees. Jakob trekt de mooiste kleren van Ezau aan en Rebekka legt de vellen van de geitenbokjes op de nek en armen van Jakob zodat hij even harig aanvoelt als Ezau. Dan gaat hij met de maaltijd naar Izaäk.

De zegen van Izaäk

Izaäk is verbaasd dat zijn zoon zo snel terug is en dat hij zo zacht en vroom praat. Hij betast Jakob en zegt: "De stem is van Jakob, maar de handen zijn van Ezau." Dan eet Izaäk het vlees en zegent Jakob: Genesis 27:28-29 "G'd zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde, en overvloed van koren en most. Volken zullen u dienen, en natiën zich voor u nederwerpen; wees heerser over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend."

Commentaar van Rashi Genesis 27:28-29

En moge de Heer je geven: Moge Hij geven en herhaaldelijk geven (444 Genesis Rabbah 66:3). Volgens zijn simpele betekenis verwijst het terug naar het vorige onderwerp: "Kijk, de geur van mijn zoon" die G'd hem heeft gegeven, "is als de geur van een veld, enz." En bovendien: "Moge Hij je geven van de dauw van de hemel, enz."

van de dauw van de hemel: [Het moet worden geïnterpreteerd] volgens zijn eenvoudige betekenis, en er zijn vele soorten midrasj interpretaties. (Nog een uitleg: wat is de betekenis van הָאֱלֹהִים [dat wil zeggen, waarom wordt de goddelijke naam die G'ds attribuut van gerechtigheid betekent hier gebruikt? Om te leren dat Hij je zal behandelen] met gerechtigheid. Als je het verdient, zal Hij het je geven, en zo niet, dan zal hij het u niet geven. Maar tegen Esau zei hij: "De vette plaatsen van de aarde zullen uw woonplaats zijn." Of hij nu rechtvaardig of goddeloos is, Hij zal het u geven. En van hem [Izaäk] leerde Salomo; toen hij de tempel bouwde, regelde hij zijn gebed, [zeggende dat] een Israëliet, die geloof heeft en het goddelijke besluit over zichzelf rechtvaardigt, niet over U zal klagen; daarom (1 Koningen 8:39): man [Israëliet] naar zijn wegen, "want U weet wat er in zijn hart leeft. Maar een heiden mist geloof; daarom zei [Salomo] (ibid. vers 43): "U zult in de hemel horen, enz., en doen naar aan allen waarvoor de vreemdeling U aanroept," dwz, of hij het nu verdient of niet, geef het hem, zodat hij niet over U zou klagen. [Dit is gevonden] in een oude en correcte uitgave van Rasji.) [Van Tanchuma Buber, Toledoth 14]

uw moeders zonen: Maar Jakob zei tegen Juda: "uw vaders zonen" omdat hij [Jacob] zonen had van vele moeders, maar hier, aangezien hij [Izaäk] slechts één vrouw had getrouwd, zei hij: "de zonen van uw moeder" (Genesis Rabba 66:4).

Degenen die u vervloeken zullen worden vervloekt, en degenen die u zegenen zullen worden gezegend: Maar aangaande Bileam zegt de Schrift (Numeri 24:9): "Degenen die u zegenen zullen gezegend worden, en degenen die u vervloeken zullen worden vervloekt" ( Genesis Rabbah ibid.). [De reden hiervoor is dat, voor] de rechtvaardigen, hun begin is lijden en hun einde rust; en dus gaan degenen die hen vervloeken en hen pijn bezorgen, voor degenen die hen zegenen. Izaäk noemde daarom de vloek van degenen die vloeken vóór de zegen van degenen die zegenen. Maar wat de goddelozen betreft, hun begin is rust en hun einde is lijden; Bileam noemde daarom de zegen vóór de vloek. [Uit Genesis Rabbah 66:4]

Ezau keert terug

Nauwelijks heeft Jakob Izaäk verlaten of Ezau keert terug. Hij bereidt het hertenvlees en brengt het naar zijn vader. Hij komt er snel achter dat de zegen hem is ontstolen. Hij is woedend en teleurgesteld. Izaäk geeft ook hem een zegen en geeft hem het recht het juk van zijn broer af te gooien wanneer zijn broer van het rechte pad van G'd afdwaalt. Maar Ezau haat Jakob en Jakob vlucht door terug te keren naar Eber om er te studeren.

Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom wil G'd niet dat Ezau de zegen van Izaäk krijgt?
  2. Via wie zorgt G'd ervoor zat Ezau de zegen van Izaäk niet krijgt?
  3. Beschrijf het verschil in gedrag tussen Jakob en Ezau.
  4. Met wat voor oplossing komt Rachel?
  5. Wat doet Jakob als hij de zegen van Izaäk heeft ontvangen?
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: De verkrachting van Dina - Genesis 34:1-2Torastudie: De verkrachting van Dina - Genesis 34:1-2En Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob had gebaard, ging uit om te zien naar de dochters des lands. Toen zag haar Sh…
Torastudie: Izaäks zegen - Genesis 27:11-22 en 28:9Torastudie: Izaäks zegen - Genesis 27:11-22 en 28:9In Genesis 27:11-22 ontsteelt Jakob de vaderlijke zegen van Ezau. Jakob wordt hierbij geholpen door zijn moeder Rebekka,…
Tora lezing - Parasha: GenesisDe Tora lezing in de synagoge begint met het Bijbelboek Genesis. De volgende parashot komen aan de orde: Parsha Bereishi…
Joodse Bijbel: Jakob en zijn familie naar EgypteJoodse Bijbel: Jakob en zijn familie naar EgypteJakob is overdonderd wanneer hij van zijn zoons verneemt dat Jozef nog in leven is. Hij aanvaardt de uitnodiging om in E…

Wat is een Mezoeza, symbool aan deurpost van Joods huis?Wat is een Mezoeza, symbool aan deurpost van Joods huis?Een mezoeza is een perkamentrol aangebracht op de deurposten van een Joods huis of bedrijf met delen van de Shema. Het w…
Het Shema: "Hoor Israël" - de Joodse geloofsbelijdenisHet Shema: "Hoor Israël" - de Joodse geloofsbelijdenisHet Shema kan omschreven worden als de dagelijkse Joodse geloofsverklaring, gereciteerd in de ochtend- en avondgebeden e…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 06-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.