Joodse Bijbel: Izaäk en Ismaël

Joodse Bijbel: Izaäk en Ismaël Abraham verhuist van Hebron naar Gerar in het land van de Filistijnen. Daar krijgen hij en Sara een zoon, Izaäk. Izaäk wordt op de achtste dag besneden als verbondsteken met G'd. Sara wil dat Ismaël en Hagar weggaan omdat ze bang is dat Ismaël een verkeerde invloed zal hebben op Izaäk. Abraham stuurt hen weg. In de woestijn lijden Hagar en Ismaël dorst. Maar G'd ziet en lijden en Hagar ontdekt een bron met water. Ismaël trouwt, krijgt kinderen en wordt een machtig volk: de Arabieren.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Abraham in Gerar

Abraham besluit om naar het zuiden te verhuizen. Hij verlaat Hebron, waar hij 24 jaar woonde, en gaat naar Gerar, in het land van de Filistijnen.

Zoals hij vele jaren geleden in Egypte had gedaan, houdt Abraham ook nu verborgen dat Sara zijn vrouw is omdat hij bang is dat de Filistijnen hem willen afmaken. Terwijl hij gelooft dat Sara Abrahams zuster is, brengt koning Abimelech van de Filistijnen haar naar het paleis. Genesis 20:2: En Abraham zei over zijn vrouw Sara: "Zij is mijn zuster", en Abimelech, de koning van Gerar, stuurde en nam Sara mee. Maar G'd treft de koning en zijn dienaren met plagen, zodat zij haar niet zouden aanraken. Zodra de koning er achter komt wat de oorzaak is van zijn straf roept hij Abraham en vraagt hem om vergeving. Genesis 20:9: En Abimelech riep Abraham bij zich en zei tegen hem: 'Wat heb je ons aangedaan en wat heb ik tegen je gezondigd, dat je een grote zonde over mij en mijn koninkrijk hebt gebracht? Daden die niet zijn gedaan, heb je mij aangedaan.' Om zijn schuld te erkennen geeft hij Abraham en Sara vele cadeaus. Abraham bidt tot G'd om Abimelech en zijn hofhouding te genezen en de gebeden worden verhoord. Abimelech en zijn mensen weten dat Abraham een heilige man is en zij smeken hem in hun land te blijven. Abraham gaat akkoord en woont 26 jaar in Gerar.

Commentaar van Rashi Genesis 20:2

En Abraham zei: Hier heeft hij haar geen toestemming gevraagd, maar [zei dat ze zijn zuster was] met geweld, tegen haar wil, omdat ze daarom al naar het huis van de farao was gebracht. - - [van Gen. Rabbah ad loc.]

over zijn vrouw Sara: [אֶל betekent] “over” zijn vrouw Sara, en evenzo (1 Samuël 4:21): “betreffende (אֶל) het nemen van de ark, en betreffende (אֶל) [de dood van] haar vader -schoonfamilie." Beide uitdrukkingen (van אֶל) hebben de betekenis van עַל: "betreffende". - [van Targum Onkelos, Targum Jonathan; Ibn Ezra]

Commentaar van Rashi Genesis 20:9

Daden die niet worden gedaan: een plaag die niet gewend was om enig schepsel te treffen, is ons overkomen vanwege u: het afsluiten van alle lichaamsopeningen: die van sperma, urine, uitwerpselen, en van de oren en neus. - [gebaseerd op B.K. 93a; Bruinen. Buber, Vayera 36]

De geboorte van Izaäk

G'ds belofte wordt vervuld. Genesis 21:1: En de Heer herinnerde zich Sara zoals Hij had gezegd, en de Heer deed met Sara wat Hij had gezegd. Wanneer Abraham honderd is en Sara negentig krijgt Sara een zoon. Abraham noemt hem Izaäk en besnijdt hem op de achtste dag en organiseert een feest ter ere van het heilige verbond tussen G'd en Abraham.

Commentaar van Rashi Genesis 21:1

En de Heer herinnerde zich Sara, enz .: (BK 92a) Dit gedeelte werd naast [het voorgaande gedeelte] geplaatst om u te leren dat wie om genade smeekt voor zijn vriend, wanneer hij hetzelfde nodig heeft, hij eerst wordt beantwoord, daarvoor wordt gezegd (vers 17) "En Abraham bad, enz." en onmiddellijk daaropvolgend: "En de Heer herinnerde zich Sara", dat wil zeggen, Hij had al aan haar gedacht voordat Hij Abimelech genas.

herinnerde zich Sara zoals Hij had gezegd: betreffende [de belofte van] conceptie.

zoals Hij had gesproken: Betreffende [de belofte van] geboorte. Waar is [de uitdrukking] "zeggen" en waar is [de uitdrukking] "spreken"? “Zeggen” (אִמִירה) wordt genoemd (boven 17:19): “En G'd zei (וַיֹאמֶר): Inderdaad, je vrouw Sara, enz…” “Sprekend” (דִבוּר) [wordt genoemd] (boven 15:1): “ Het woord van (דְבַר) de Heer kwam tot Abram, ”in het Verbond tussen de delen, waar staat (ibid. 4):“ Deze [Eliëzer] zal je niet erven, enz. ” en Hij bracht de erfgenaam van Sara voort.

en de Heer deed met Sara zoals Hij had gesproken: met Abraham.

Ismaël

Zoals we weten is Izaäk niet Abrahams eerste zoon. Ismaël werd dertien jaar eerder geboren als zoon van Hagar. Maar Ismaël groeit niet op zoals Abraham hoopt. Hij neigt naar vele zaken die Abraham als g'ddeloos beschouwt. Ismaël bidt zelf tot afgoden.

Sara ziet het aan en vreest dat Ismaël een slechte invloed op Izaäk zal hebben. Zij zegt tegen Abraham dat hij Ismaël moet wegsturen. Genesis 21:10: Sara zei tegen Abraham: 'Verdrijf deze dienstmaagd en haar zoon, want de zoon van deze dienstmaagd zal niet erven met mijn zoon, met Izaäk.' Abraham begrijpt het motief van het verzoek van zijn vrouw, maar hij is bang dat Ismaël naar een plek zal gaan waar hij nog slechter wordt. G'd zegt echter tegen Abraham dat hij Sara's verzoek moet opvolgen. Abraham stuurt Hagar en Ismaël weg met water en voedsel voor onderweg.

Commentaar van Rashi Genesis 21:10

met mijn zoon, enz .: Uit Sara's antwoord: "Want de zoon van deze dienstmaagd zal niet erven met mijn zoon", leert u dat hij ruzie zou maken met Isaak over de erfenis en zou zeggen: "Ik ben de eerstgeborene en zou twee porties moeten nemen.” En ze gingen naar het veld, en hij pakte zijn boog en schoot pijlen op hem, zoals er wordt gezegd (Spreuken 26:18f.): “Zoals iemand die zichzelf vermoeit door vuurvlammen te schieten, enz., En zegt: Maak ik geen grapje?" - [van bovenstaande bron]

met mijn zoon, met Izaäk: (Genesis Rabba 53:11) Gewoon omdat hij mijn zoon is, ook al was hij niet zo verdienstelijk als Izaäk, of [als hij dat wel was] even verdienstelijk als Izaäk, zelfs als hij niet mijn zoon was, deze [Ismaël] verdient het niet om met hem te erven. Hoeveel te meer [verdient hij het niet om te erven] met mijn zoon, met Izaäk, die beide kwaliteiten heeft!

De wonderbaarlijke bron

Hagar en Ismaël raken de weg kwijt in de woestijn van Beer Sheva en komen al spoedig zonder water te zitten. Hagar kan niet toezien hoe haar zoon lijdt en legt hem in de schaduw van een bosje, terwijl ze op een afstandje van Ismaël huilt. Een engel roept Hagar en verzekert haar dat G'd het lijden van haar zoon ziet. Genesis 21:17: En God hoorde de stem van de jongen, en een engel van God riep Hagar toe vanuit de hemel en zei tegen haar: "Wat zit je dwars, Hagar? Vrees niet, want God heeft de stem van de jongen gehoord op de plaats waar hij is. Hij zal blijven voortleven en de vader worden van een machtige natie. En plotseling ziet Hagar dichtbij haar een bron.

Commentaar van Rashi Genesis 21:17

de stem van de jongen: Van hieruit [leren we] dat het gebed van de zieke effectiever is dan het gebed van anderen namens hem, en het eerste is dat wordt aangenomen. - [uit Gen. Rabbah 53:14]

waar hij is: volgens de daden die hij nu doet, wordt hij geoordeeld en niet volgens datgene waarvoor hij bestemd is (Rosh Hashanah 16b). Want de dienende engelen beschuldigden ze en zeiden: "O Heer van het Universum, voor iemand die voorbestemd is om Uw kinderen met dorst te doden, brengt U een bron ter wereld?!" En Hij antwoordde hen: "Wat is hij nu, rechtvaardig of slecht?" Ze antwoordden: "Rechtvaardig." Hij zei tegen hen: "Ik beoordeel hem naar zijn huidige daden" (Genesis Rabba 53:14). En dat is de betekenis van "waar hij is." Waar doodde hij de Israëlieten met dorst? Toen Nebukadnezar hen verbannen, zoals er staat (Jesaja 21:13v.): "De harde profetie betreffende Arabië, enz. Breng naar de dorstigen water, enz." Toen ze hen naast de Arabieren leidden, zeiden de Israëlieten tegen hun ontvoerders: "Leid ons alstublieft naast de kinderen van onze oom Ismaël, en zij zullen genadig met ons zijn", zoals er staat: "de karavanen van de Dedanieten." Lees niet דְדָנִים (Dedanieten) maar דְוֹדִים (ooms). En deze [Ismaëlieten] gingen naar hen toe en brachten hun gezouten vlees en vis en opgeblazen huiden. De Israëlieten dachten dat ze vol water zaten, maar als iemand het in iemands mond zou stoppen en openen, zou de lucht zijn lichaam binnendringen en zou hij sterven (Tan. Yithro 5).

Hagar en Ismaël worden gered van de dood en zetten hun reis voort. G'd zegent de jongen omdat hij Abrahams zoon is. Ismaël groeit op tot een sterke man en woont aan de rand van de woestijn en wordt een groot boogschutter. Ismaël leeft op zijn eigen manier. Hij trouwt en krijgt veel kinderen. Zijn kinderen vermenigvuldigen zich en worden bekend onder de naam Ismaëlieten, of Arabieren, de mensen van de woestijn.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom zegt Abraham niet dat Sara zijn vrouw is wanneer hij naar Gerar verhuist?
 2. Waarom smeekt koning Abimelech Abraham in zijn land te blijven?
 3. Hoe oud zijn Abraham en Sarah wanneer ze hun zoon Izaäk krijgen?
 4. Op welke wijze wordt het verbond tussen G'd en Abraham uitgevoerd?
 5. Op welke leeftijd wordt Izaäk besneden en op welke leeftijd Ismaël?
 6. Waarom is Abraham niet trots op Ismaël?
 7. Waarom stuurt Abraham Hagar en Ismaël weg?
 8. Wat belooft G'd aan Hagar?
 9. Waar stammen de Arabieren vanaf?

Lees verder

© 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hagar de slavin van Sara en Abraham (Genesis 16 en 21)Hagar de slavin van Sara en Abraham (Genesis 16 en 21)Hagar is de Egyptische slavin van Sara. Ze is door haar meesteres aan Abraham als bijvrouw gegeven. Als Hagar zwanger is…
Wat is Briet mila - Betekenis van de Joodse besnijdenis?Wat is Briet mila - Betekenis van de Joodse besnijdenis?Abram is 99 jaar oud wanneer hij van God te opdracht krijgt zichzelf te besnijden. Dit als teken van een speciale relati…
De Joodse besnijdenis: het verbondsteken - briet milaDe Joodse besnijdenis: het verbondsteken - briet milaHet Jodendom begon met aartsvader Abraham. In Genesis 15:18 lezen we Abraham met God een verbond sloot: "Op die dag sloo…
Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): SafiyaSafiya maakte kennis met de profeet als gevangene, ze maakte deel uit van de 'buit' die het leger gemaakt had bij de sla…

Joodse Bijbel: Abraham getest - het Akeida altaarJoodse Bijbel: Abraham getest - het Akeida altaarAbraham wordt getest door G'd. Hij moet zijn zoon Izaäk offeren. Abraham stelt geen vragen en hij volgt het bevel van G'…
Torastudie: Aankondiging tiende plaag - Exodus 11:1-2Torastudie: Aankondiging tiende plaag - Exodus 11:1-2In Exodus 11:1-2 wordt verteld dat de Eeuwige tegen Mozes zei dat Egypte en de Farao nog door één plaag getroffen zouden…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach
Jehoeda (1.614 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.