Joodse Bijbel: Vernietiging van Sodom en Gomorra

Joodse Bijbel: Vernietiging van Sodom en Gomorra G'd heeft besloten om de goddeloze steden Sodom en Gomorra te vernietigen. Abraham doet nog een pleidooi om de vernietiging te voorkomen om de rechtvaardigen in de steden te sparen. G'd belooft aan Abraham de steden te sparen als er ten minste tien rechtvaardige inwoners zijn. Ondertussen krijgt Lot, de neef van Abraham, bezoek van twee engelen die eerde Abraham bezochten. Zij nemen Lot en zijn familie mee uit de stad. Daarna worden Sodom en Gomorra vernietigd.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

De goddeloosheid van de Sodomieten

De drie engelen verlaten Abrahams tent en twee van hen gaan richting Sodom om G'ds beslissing uit te voeren Sodom te vernietigen.

De Sodomieten staan bekend om hun goddeloosheid. Zij houden geen rekening met armen, noch met vreemdelingen aan wie ze geen slaapplaats bieden en geen water en voedsel. Op een keer merken ze dat Plitith, de dochter van Lot, voedsel geeft aan een vreemdeling die bijna sterft. Ze verbranden Plitith in het openbaar. Een andere keer ontdekken ze dat een jong meisje een stervende bedelaar voedsel geeft. Ze smeren haar in met honing en zetten haar op de stadsmuur. Ze wordt doodgestoken door de bijen die op de honing afkomen.

Al deze misdaden in Sodom en ook in Gomorra wekt de woede van G'd op en Hij besluit beide steden te vernietigen. Genesis 18:20-21: En de Heer zei: "Sinds de roep van Sodom en Gomorra groot is geworden, en sinds hun zonde zeer ernstig is geworden, Ik zal nu afdalen en zien of ze volgens haar roep, die tot Mij is gekomen, hebben gedaan; [Ik zal] vernietiging [over hen] aanrichten; en zo niet, dan weet Ik het."

Commentaar van Rashi Genesis 18:20-21

En de Heer zei: tot Abraham, want Hij deed wat Hij had gezegd, dat Hij zich niet voor hem zou verbergen.

aangezien [het] groot is geworden: overal waar רָבָּה in de Schrift voorkomt, ligt het accent op de laatste lettergreep, op de "beth", omdat ze worden vertaald met "groot" of "groot worden". Maar deze heeft zijn accent op de eerste lettergreep, op de "resh", omdat het vertaald moet worden: "is reeds groot geworden", zoals ik heb uitgelegd over (boven 15:17): "Nu geschiedde het dat de zon was ondergegaan (בָּאָה) ”; (Ruth 1:15): "Zie, je schoonzus is teruggekeerd (שָׁבָה)."

Ik zal nu afdalen: dit leert rechters dat ze niet moeten beslissen over doodstrafzaken tenzij ze het zien [dwz ze moeten naar de plaats van de misdaad gaan en de zaak onderzoeken.] - [Divrei David] Alles is zoals ik heb uitgelegd in de hoofdstuk over de verstrooiing (Tan. Noah 18). Nog een verklaring: ik zal afdalen naar het einde van hun daden (om de resultaten daarvan te doorgronden). - [Be’er Mayim Chayim]).

of volgens haar roep: [d.w.z. de roep] van het land. הכצעקתה: של מדינה:

die tot Mij is gekomen, hebben ze gedaan: en [als] ze in hun staat van rebellie blijven, zal Ik vernietiging over hen aanrichten, maar als ze niet in hun staat van rebellie blijven, zal Ik weten wat Ik zal doen, bestraf ze met lijden, maar Ik zal ze niet vernietigen. Vergelijkbaar met dit vinden we elders (Exod. 33:5): "Maar laat nu uw sieraad van uzelf af, zodat ik mag weten wat ik u moet aandoen." Daarom is er een pauze gemarkeerd door het cantillatieteken van een פְּסִיק tussen עָשׂוּ en כָּלָה, om het ene woord van het andere te scheiden. Onze wijzen interpreteerden הַכְּצַעֲקָתָה echter als verwijzend naar de roep van een bepaald meisje, dat ze met een ongebruikelijke dood doodden omdat ze voedsel gaf aan een arme man, zoals wordt beschreven in [hoofdstuk] Chelek (Sanh. 109b).

Abrahams pleidooi voor Sodom

Wanneer Abraham van G'd verneemt dat Sodom en Gomorra vernietigd zullen worden pleit Abraham om de steden te sparen om wille van de rechtvaardigen die er in wonen.1 Pas wanneer G'd aan Abraham belooft dat hij Sodom zal sparen wanneer er tien rechtvaardigen wonen, pleit Abraham niet meer. Genesis 18:23: En Abraham kwam dichterbij en zei: "Wilt u zelfs de rechtvaardigen vernietigen met de goddelozen?

Commentaar van Rashi Genesis 18:23

En Abraham kwam dichterbij en zei: We vinden [de uitdrukking] "naderend" voor oorlog (2 Sam. 10:13): "En Joab trok naar voren, enz." ; en "naderen" om te kalmeren (onder 44:8): "En Juda naderde hem"; en "naderen" voor gebed (1 Koningen 18:36): "En Elia, de profeet, kwam naderbij." Voor dit alles kwam Abraham dichterbij: om hard te spreken [dat wil zeggen, wanneer hij gerechtigheid vroeg], om te kalmeren en om te bidden. - [uit Gen. Rabbah 49:8]

Wilt u zelfs vernietigen: Hebr. הַאַף. Zult u ook vernietigen? En volgens de vertaling van Onkelos, die אַף weergeeft als een uitdrukking van toorn, is dit de interpretatie ervan: Zal ​​toorn u verleiden om de rechtvaardigen met de goddelozen te vernietigen?

Lots gastvrijheid

Lot, de neef van Abraham, kan de leer en de manier van leven van Abraham niet vergeten. Hoewel hij in Sodom woont accepteert hij niet de houding van de inwoners. Lot zit aan de ingang van de poorten van Sodom wanneer hij twee vreemdelingen ontmoet. Hij begroet ze en nodigt ze in zijn tent uit hoewel hij daarmee gevaar loopt. Aanvankelijk weigeren de vreemdelingen, maar Lot dringt aan. De inwoners van Sodom hebben het nieuws vernomen en komen naar Lots huis. Ze willen de vreemdelingen verjagen. Lot wil dat ze de vreemdelingen met rust laten.2 Wanneer ze Lot dreigen te doden trekken de vreemdelingen Lot weer het huis binnen en maken de menigten blind zodat ze niet Lots huis binnen kunnen komen. Genesis 19:4-5: Toen ze nog niet met vertrokken waren, omsingelden de mensen van de stad, de mensen van Sodom, het huis, zowel jong als oud, de hele bevolking van alle kanten [van de stad]. Ze riepen Lot en zeiden tegen hem: "Waar zijn de mannen die vanavond naar je toe kwamen? Breng ze naar ons toe en laten we intiem met ze zijn."

Commentaar van Rashi Genesis 19:4-5

Toen ze nog niet met vertrokken waren, de mensen van de stad, de mensen van Sodom: Het wordt in Gen. Rabbah (50:5) als volgt geïnterpreteerd: Toen ze nog niet met vertrokken waren, waren de mensen van de stad het onderwerp van gesprek van de engelen, want ze vroegen Lot naar hun karakter en hun daden, en hij vertelde hun dat de meesten van hen slecht waren. Terwijl ze nog over hen spraken: "En de mensen van de stad", enz. De simpele betekenis van het vers is echter: "en de mensen van de stad, mensen van goddeloosheid, omringden het huis." Omdat ze slecht waren, worden ze mensen van Sodom genoemd, zoals de Schrift zegt (boven 13:13): "En de mensen van Sodom waren erg slecht en zondig ..."

de hele bevolking van alle kanten: van het ene uiteinde van de stad tot het andere, want niet een van hen protesteerde, omdat er zelfs niet één rechtvaardige onder hen was. - [uit Gen. Rabbah 50:5]

en laten we intiem zijn met hen: homoseksueel, zoals in (vers 8): "die niet intiem waren met een man." - [uit Gen. Rabbah 55: 5]

Lot en zijn familie worden gered

De engelen vertellen Lot om samen met zijn familie de stad te verlaten omdat G'd Sodom gaat vernietigen. Maar Lots schoonzonen zijn Sodomieten en weigeren hun huizen te verlaten.3 In de vroege ochtend nemen de engelen Lot, zijn vrouw en twee ongehuwde dochters uit de stad. Ze mogen niet terugkeren en naar de stad kijken. Zodra Lot Zoar bereikt laat G'd zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen. Genesis 19:24: En de Heer liet zwavel en vuur van de Heer uit de hemel op Sodom en Gomorra regenen. De plaatsen veranderen in een zee van zout. Lots vrouw was te nieuwsgierig en kijkt om.4 Ze wordt onmiddellijk gestraft en verandert in een zoutpilaar. Lot verlaat Zoar en hij en zijn nakomelingen gaan in de provincies Moab en Ammon wonen.

Commentaar van Rashi Genesis 19:24

En de Heer zorgde ervoor dat het neer regende: waar ook staat "En de Heer", het verwijst naar God en Zijn tribunaal. - [uit Gen. Rabbah 51: 2]

laten regenen op Sodom: Bij het opkomen van de dageraad, zoals er staat (vers 15): "En zoals de dageraad opkwam", een tijd waarin de maan aan de hemel staat met de zon. Aangezien sommigen van hen de zon aanbaden en sommigen van hen de maan, zei de Heilige, gezegend is Hij: 'Als ik hen overdag straf, zullen de maanaanbidders zeggen:' Was het 's nachts geweest, wanneer de maan regeert, we zouden niet vernietigd zijn. ”En als ik ze 's nachts straf, zullen de zonaanbidders zeggen:' Als het overdag was geweest, wanneer de zon regeert, zouden we niet vernietigd zijn.'” Daarom staat er geschreven: “ En toen de dageraad opkwam”: Hij strafte hen in een tijd dat de zon en de maan [beide] regeren. - [uit Gen. Rabbah 60:12]

laten regenen, enz., zwavel en vuur: Eerst was het regen, en het werd zwavel en vuur. - [van Mechilta Beshallach, Massechta d’Shiratha, ch. 5]

van de Heer: Het is gebruikelijk dat de bijbelverzen op deze manier spreken, zoals in (boven 4:23): "vrouwen van Lemech", en hij zei niet "mijn vrouwen". En zo zei David (1 Koningen 1:33): "Neem de dienaren van uw heer mee", en hij zei niet: "mijn dienaren"; en zo zei Ahasveros (Esther 8:8): "in de naam van de koning", en hij zei niet "in mijn naam". Ook hier staat er "van de Heer" en niet "van Hem". - [van Sanh. 38b]

uit de hemel: Dit is wat de Schrift zegt (Job 36:31): "Want Hij oordeelt daarmee de natiën" [d.w.z. met de hemelen]. Wanneer Hij komt om de mensheid te kastijden, brengt Hij vuur uit de hemel over hen, zoals Hij deed bij Sodom, en wanneer Hij komt om het manna neer te laten, komt [het ook] uit de hemel [zoals de Schrift zegt] (Exodus 16:4): "Zie, ik regen voor jullie brood uit de hemel." - [van Tan. Buber, Beshallach 20]

De Dode Zee

De plaatsen waar eens Sodom en Gomorra liggen vormt zich de Dode Zee. De vernietiging van Sodom brengt angst in de harten van vele mensen. Vele mensen verlaten het eens zo vruchtbare gebied.

Voetnoten

1 Waarom kende Abraham geen tsaddikiem (rechtvaardigen) in Sodom? In Sodom werden mensen gedood die rechtvaardig waren. Dus om in leven te blijven moesten de rechtvaardigen zich schuilhouden. Abraham zei tegen G'd: "Mogelijk zijn er enkele verborgen tsaddikiem die ik niet ken. U kent ze echter zeker - spaar de stad alstublieft in hun verdiensten."

2 In Sodom was een wet van kracht tegen het ontvangen van gasten. Lot was rechter in de stad en verzette zich tegen deze wet. De inwoners van Lot beklaagden zich bij Lot dat hij tegen deze wet handelde. De dubbele uitdrukking "vayishpot shafot" betekent "hij oordeelde over de rechterlijke beslissingen", die al beslist en uitgevaardigd waren.

3 De schoonzonen waren op de hoogte van de Zondvloed. Waarom geloofden ze dan niet dat G'd Sodom zou vernietigen? Omdat G'd zelf de stad zou vernietigen en wist wie zondig was en wie niet, dachten ze gespaard te worden. Als ze niet gespaard zouden worden door G'd dan had het überhaupt geen zin om te vluchten voor G'd.

4 Waarom keek de vrouw van Lot achterom? Ze vertrouwde op de nakomelingen van Lot. Eén van haar dochters zou de voorouder zijn van Eglon, de koning van Moab. Diens dochter was Ruth. En van Ruth stammen Koning David en de Messias af. De vrouw van Lot dacht zich alles te kunnen veroorloven vanwege de verdiensten van haar nakomelingen.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom wil G'd Sodom en Gomorra vernietigen?
  2. Wat doen de inwoners van Sodom met een dochter van Lot?
  3. Waarom pleit Abraham bij G'd om Sodom te sparen?
  4. Wat vertellen de gasten die bij Lot in huis zijn aan Lot?
  5. Wat gebeurt er met de vrouw van Lot?

Lees verder

© 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Torastudie: Vernietiging Sodom - Genesis 18:20-19:1Torastudie: Vernietiging Sodom - Genesis 18:20-19:1In Genesis 18:20 meldt God aan Abraham dat de zonden van Sodom en Gomorra zeer zwaar zijn. In Genesis 19:1 komen de twee…
Torastudie: Zonde Sodom en Gomorra - Genesis 18:20-23Torastudie: Zonde Sodom en Gomorra - Genesis 18:20-23In Genesis 18:20-23 zegt God tegen Abraham dat de zonde van Sodom en Gomorra zeer groot is. Abraham vroeg echter aan God…
Baantjer. 'De Cock en de wurger op zondag'- samenvatting'De Cock en de wurger op zondag' is een detective van A.C. Baantjer. Als er twee prostituees worden gewurgd, ziet De Coc…
Achtergronden bij de brief van JudasAchtergronden bij de brief van JudasIn de brief van Judas worden veel verwijzingen gemaakt naar personen en plaatsen die in het Oude Testament voorkomen. Zo…

Tehilliem: Psalm 9 - een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 9 - een Joodse uitlegKoning David dankt HaShem in Psalm 9 voor de alledaagse wonderen waarvan alleen het hart bewust is. We vergeten vaak de…
Tehilliem: Psalm 8 - een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 8 - een Joodse uitlegHaShem (G'd) heeft de mens de Tora geschonken om het leven te verheffen. Zelfs de engelen wilden de Tora hebben vanwege…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
  • Rashi
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.