Joodse Bijbel: Abram en Lot delen het land

Joodse Bijbel: Abram en Lot delen het land Vanwege een hongersnood trekt Abram met zijn gevolg naar Egypte. Wanneer de hongersnood ten einde is keren Abram en Lot naar Kanaän terug. Daar krijgen de herders van Abram en Lot ruzie over de grond waar hun schapen grazen. Abram stelt voor om het land te delen. Lot mag kiezen. Deze kiest voor de Jordaan Vallei. Abram vestigt zich in Kiriat Arab (Hebron). Dan raakt Lot in een oorlog verzeild en wordt krijgsgevangene. Abram redt hem met zijn kleine leger.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Abram gaat naar Egypte

Terwijl Abram op reis is door Kanaän breekt er hongersnood uit. Egypte dat de graanschuur is van de wereld wordt Abrams doel. Omdat Abram op de hoogte is van de kwade manieren en moraliteit van de Egyptenaren probeert Abram zijn vrouw Sarai te verstoppen. Maar de grensambtenaren ontdekken haar en brengen haar naar het paleis van de Farao in de veronderstelling dat het Abrams zuster is en niet zijn vrouw.1 G'd verzekert Sarai dat haar niets zal overkomen. En G'd treft Farao en zijn mensen met plagen en zij raken Sarai niet aan. Wanneer ze achter de oorzaak komen roept Farao Abram en vraagt hem waarom hij niet gezegd heeft dat Sarai zijn vrouw is. Dan stuurt hij beiden weg met veel dienaren en vee als cadeau. Genesis 12:17-20: Maar de Eeuwige trof de Farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. Toen ontbood de Farao Abram. "Wat hebt u mij aangedaan!" zei hij. "Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!" En op bevel van de Farao werd Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen, onder geleide het land uit gebracht.

Commentaar van Rashi Genesis 12:17-20

En de Heer plaagde Farao ... [met] grote plagen: Hij werd getroffen door de plaag van "ra'athan", waardoor geslachtsgemeenschap schadelijk voor hem werd. Genesis Rabbah (41: 2)

evenals zijn huishouden: letterlijk: en zijn huis. Zoals de Targum zegt: en over de mensen van zijn huis (en zijn midrasjische interpretatie (Tan. Lech Lecha 8) is dat dit ook de muren, pilaren en gebruiksvoorwerpen omvat. In een oude Rashi).

vanwege Sarai: [De woorden עַל דְבַר שָׂרַי betekenen letterlijk] volgens haar woorden: ze zou tegen de engel zeggen: "Sla," en hij zou toeslaan. [van Tan. Lech Lecha 5]

neem [haar] en ga: Niet zoals Abimelech, die tegen hem zei (onder 20:15): "Hier is mijn land voor je." Maar hij [Farao] zei tegen hem: "Ga en blijf niet, want de Egyptenaren zijn wulps", zoals er wordt gezegd (Ezechiël 23:20): "en wiens kwestie is de kwestie van paarden." - [van Tan. Lech Lecha]

En Farao gebood mannen namens hem: voor zijn rekening hem te begeleiden en te bewaken.

en zij begeleidden hem: Hebreeuws וַיְשַׁלְּחוּ, uit te leggen volgens de Targum: en zij begeleidden hem.

De twist van de herders

De hongersnood is ten einde. Abram en Lot keren terug naar Kanaän tussen Beth-El en Ay. Ze hebben allebei veel vee. De herders van Abram houden zich aan de vrome regels van Abram en nemen geen bezit van Lots gebied. Maar de herders van Lot nemen wel bezit van Abrams gebied. Er ontstaat ruzie tussen de herders. Abram zegt tegen Lot: "Laten we van elkaar scheiden. Als jij het linker gebied aanwijst als jouw eigendom, ga ik naar rechts; als jij het rechter aanwijst ga ik naar links."2

Abram en Lot scheiden

Abram en Lot staan op de hoogte nabij Beth El. Van hieruit staren ze over het landschap. Ze kijken naar de vruchtbare vallei van de Jordaan. Het lijkt op het Hof van Eden of zoals het rijke land Egypte waar ze zojuist vandaan kwamen. Maar de mensen van deze gebieden zijn goddeloos en zondaars. Toch kiest Lot voor de Jordaan Vallei en zet zijn tent op nabij Sodom.

Abram blijft achter bij Beth-El en ontvangt van G'd nieuwe beloften vol hoop en blijdschap. Al het land van noord naar zuid en van oost naar west zal hem en zijn nageslacht toebehoren. G'd belooft Abram een groot nageslacht. Genesis 13:14-17: Nadat Lot was weggegaan, zei de Eeuwige tegen Abram: "Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet geef Ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. En Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op aarde.3 Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal Ik het geven."

Abram reist op bevel van G'd naar het zuiden en bereikt de stad Kiriat Arba dat later Hebron wordt genoemd. Daar wordt hij welkom geheten door Aner, Esjkol en Mamre, de leiders van de Amorieten. Ze vormen een bondgenootschap en Abram vestigt zich bij de eikenbossen van Mamre.

Commentaar van Rashi Genesis 13:14-17

nadat Lot was gescheiden: Zolang de goddeloze man bij hem was, trok de G'ddelijke toespraak zich van hem terug (en hoger, toen Lot bij hem was, en er staat geschreven (12:7): "En de Heer verscheen aan Abram", [we moeten aannemen dat] hij op dat moment rechtvaardig was, en dit is gemakkelijk te begrijpen). [van Tan. Vayeze 10]

dat als een mens in staat zal zijn: Net zoals het onmogelijk is om het stof te tellen, zo zal uw zaad niet worden geteld. [van Targum Onkelos]

Lot als krijgsgevangene

Lots honger naar rijkdom kost hem niet alleen bijna zijn fortuin maar ook zijn leven. In de Jordaan Vallei zijn vijf steden: Sodom, Gomorra, Adma, Zebaim en Bela (Zoar). Deze steden zijn veroverd door Chedarlaomer, de koning van Elam. Twaalf jaar lang betalen deze steden belasting aan de koning. Maar dan komen ze in opstand en worden dertien jaar lang onafhankelijk. Maar het jaar daarop vernietigt de koning van Elam de steden met behulp van drie naburige koningen. Lot, die in Sodom verblijft, is één van de krijgsgevangene. Abram krijgt het slechte nieuws te horen.

De redding

Abram verzamelt onmiddellijk al zijn mannen (318 in aantal) en gaat tegen Chedarlaomers leger vechten.4 Met G'ddelijke hulp verslaat hij het grote leger van Chedarlaomer tijdens een nachtelijke aanval.5 Hij bevrijdt de mensen en ze marcheren in triomf terug terwijl ze G'd zingend prijzen voor Zijn wonderbaarlijke hulp.

In de Vallei van Shave ontmoet Abram de koning van Sodom en de koning van Salem (Sem, de zoon van Noach en priester van G'd). Sem brengt brood en wijn en geeft dit aan Abram terwijl hij de zegen uitspreek: "Gezegend zij Abram van de Meest Hoge G'd, Die de vijanden in onze handen gaf." Abram geeft hem een tiende van zijn rijkdom. Abram weigert echter de goederen van de koning van Sodom omdat deze afgoden dient. Hij staat wel toe dat zijn trouwe bondgenoten Aner, Esjkol en Mamre hun deel nemen.

Voetnoten

1 Farao klaagde bij Abram over twee dingen:
 1. "Waarom heb je me niet verteld dat ze je vrouw was, dan ik zou niet met haar trouwen?"
 2. "Als je bang was dat ik met haar zou willen trouwen als je me vertelde dat zij je vrouw was, en daarom besloot je te liegen en te zeggen dat ze alleen een familielid was, dan had je in ieder geval niet moeten zeggen dat ze jouw zus. Ik zou dus niet met haar willen trouwen. Vandaar dat je volledig schuldig bent aan wat er is gebeurd."

2 Abram zei tegen Lot: "Mensen moeten altijd conflicten vermijden, vooral met familieleden en goede vrienden." Abram legde het volgende aan Lot uit: "Als je geen baard en peiyot had en er niet uitzag als een tzaddik, dan zou iedereen de oorzaak van onze ruzie gemakkelijk kunnen interpreteren en begrijpen: of je vecht met me omdat je religieuze Joden veracht, of anders sta ik op gespannen voet met jou omdat jij mijn familielid bent en ik ongelukkig ben met je niet-religieuze gedrag. Omdat we echter allebei baarden en peiyot hebben en verschijnen als religieuze joden, roept de seculiere wereld lachend uit: 'Kijk naar de rabbijnen die vechten' en belachelijke Tora nalevende Joden. Bijgevolg zullen onze acties een ontheiliging van Hashem (chillul Hasjem) veroorzaken."

3 Iedereen loopt op het stof van de aarde, en op dezelfde manier "stappen vele volken" op het Joodse volk. Het stof overleeft echter de mensen die erop traden en ook het Joodse volk zal zegevieren over hun onderdrukkers. Als alternatief verwijst Hashem naar het Joodse volk als zijn "eretz cheifetz" - "begeerlijk land" (Maleachi 3:12).

4 Amrafel was een van de vier koningen. Hij werd Amrafel genoemd omdat "amar pol" - "hij zei 'val in'"- hij gaf de opdracht Abram in de vurige oven te gooien voor het vernietigen van de afgoden en het verspreiden van goddelijkheid. Hij was ook bekend als Nimrod omdat "Hij de mens ertoe aanzette om (tegen) te rebelleren tegen G-d" (Eiruvin 53a). Het uiterlijk van Lot was identiek aan die van Abram (Rasji 13:8). Toen Abram hoorde dat Nimrod Lot veroverde, maakte hij zich zorgen dat er een vreselijke ontheiliging van Hasjem zou zijn (chillul Hasjem). Abram vreesde dat Nimrod Lot zou dwingen in het openbaar te verklaren dat Hashem vals was en dat de afgoden waar waren. De mensen zouden denken dat Abram aan het woord was en, zoals G-d verhoede, concluderen dat sinds Abram zelf zijn overtuiging over Hashem heeft veranderd, zij zeker geen reden meer hadden om geloof te hebben. Daarom bracht Abram, die een chillul Hashem wilde vermijden, zichzelf in gevaar en ging ten oorlog om Lot van Nimrod te redden.

5 Abram ging ten strijde tijdens de nacht van de vijftiende van Nissan, wat Pesach-nacht is. Tijdens de eerste helft van die nacht hielp Hashem Abram op miraculeuze wijze om de vier koningen te verslaan. De tweede helft van die nacht was gereserveerd voor de moord op de eerstgeborenen in Egypte en de bevrijding van het Joodse volk (Rashi, 14:15). Wat Abram ook van de vijanden wist te nemen, werd zijn persoonlijk eigendom. Hij instrueerde zijn leger om voorzichtig te zijn met het afvoeren van voedsel dat van de vijanden was afgenomen, omdat het voor een Jood verboden is om chameitz in zijn bezit te hebben tijdens Pesach.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom verstopt Abram zijn vrouw Sarai wanneer ze in Egypte aankomen?
 2. Hoe voorkomt G'd dat Sarai iets aangedaan wordt?
 3. Waar krijgen Abram en Lot ruzie over?
 4. Wat stelt Abram voor aan Lot?
 5. Wat belooft G'd aan Abram?
 6. Waar vestigt Abram zich?
 7. Wat gebeurt er met Lot?
 8. Wat doet Abram?

Lees verder

© 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis Jodendom: Abraham, Izaäk, Jakob en MozesGeschiedenis Jodendom: Abraham, Izaäk, Jakob en MozesHet Jodendom is in Haran, Mesopotamië, ontstaan. Abram wordt de eerste mens die gelooft in Eén God. Hij gaat een volk st…
Torastudie: Abram en Lot - Genesis 12:11 en 14:23Torastudie: Abram en Lot - Genesis 12:11 en 14:23In Genesis 12:11 komt Abram in Egypte aan. Nadat hij weer uit Egypte trekt lezen we in hoofdstuk 13 van Genesis dat Abra…
Tora lezing - Parasha: GenesisDe Tora lezing in de synagoge begint met het Bijbelboek Genesis. De volgende parashot komen aan de orde: Parsha Bereishi…
Boekrecensie: Joodse traditie als permanent leren I. AbramrecensieBoekrecensie: Joodse traditie als permanent leren I. AbramTegenwoordig ontkomt de moderne maatschappij niet meer aan een leven lang leren. Het Joodse volk doet dit permanente ler…

Tehilliem: Psalm 1 - een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 1 - een Joodse uitlegIn Psalm 1 wordt beschreven hoe belangrijk het is om de weg der rechtvaardigen te nemen. We moeten weg blijven van de we…
Joodse Bijbel: leven van aartsvader Abraham in MesopotamiëJoodse Bijbel: leven van aartsvader Abraham in MesopotamiëAbraham is de eerste aartsvader. Hij is de zoon van Terach die aan het hof van Nimrod dient. Nimrod wil de baby Abram do…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach
 • Rashi
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.