Joodse Bijbel: leven van aartsvader Abraham in Mesopotamië

Joodse Bijbel: leven van aartsvader Abraham in Mesopotamië Abraham is de eerste aartsvader. Hij is de zoon van Terach die aan het hof van Nimrod dient. Nimrod wil de baby Abram doden omdat zijn astrologen Abram als een toekomstige bedreiging zien. Terach redt het leven van Abram die in een grot wordt verstopt. Gedurende zijn jeugd komt Abram tot de ontdekking dat er Eén G'd is die alles heeft geschapen en controleert. Abram belandt later in de gevangenis maar wordt door G'ds hulp niet gedood. Daarna trekt hij via Mesopotamië richting Kanaän. Aartsvader Abraham staat aan het begin van het Joodse volk.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

Abrams familie in Ur der Chaldeeën

Eén van de belangrijkste personen aan het hof van Nimrod in Ur der Chaldeeën in Babel (Babylonië) is Terach, de zoon van Nahor, een achterkleinzoon van Eber. Terach heeft drie zonen: Abram (Abraham), Nahor en Haran.

Abrams geboorte

De nacht vóór de geboorte van Abraham kijken de astrologen van Nimrod in de sterren vanuit het huis van Terach. Zij lezen in de sterren dat de nieuwgeboren baby de vader zal worden van een machtige natie. Dit wordt aan Nimrod verteld en deze wordt bang dat zijn eigen ster zal verduisteren.

Nimrod probeert Abram te doden

Nimrod vraag Terach zijn zoon Abram te brengen naar het paleis om de baby te doden. Terach verwisselt Abram met de baby van een dienaar. Nimrod merkt het niet op en doodt de baby van de dienaar. Abram wordt in een grot verborgen gehouden.

De jonge Abram herkent G'd

Abram verblijft in de grot tot zijn tiende. Gedurende deze tijd komt hij tot het geloof in G'd door gezond verstand. Abram ziet de zon en de maan en de sterren komen en gaan, elk in hun eigen tijd. Hij merkt op dat de zon ruimte maakt voor de maan ondanks haar ogenschijnlijke goddelijke macht en de maan 's ochtends weer ruimte maakt voor de zon. En dus redeneert hij dat er een Macht moet zien die boven de zichtbare natuurkrachten staat. Een Macht die dit alles geschapen heeft en alles controleert ten alle tijden. Achter de beperkte kracht van de natuur, neemt de jonge Abram het onbeperkte en tijdloze bestaan van G'd waar.

Dan maakt G'd zich bekend aan Abram en leert hem de juiste manier van leven. Later vertrekt Abram naar het huis van Noach en Shem. Daar studeert hij vele jaren en leert G'd te dienen.

Abram vernietigt de afgoden

Nimrod is ondertussen de dreiging van de nieuwe ster vergeten. Hij vertrouwt Terach en luistert naar diens adviezen een staatsaangelegenheden. Bovendien dient Terach de nieuwe afgoden die Nimrod introduceert.

Abram doet alles om veel mensen te overtuigen van hun ongelijk om afgoden te dienen. Maar zijn vader Terach luistert niet naar hem. Op een dag neemt Abram een bijl en vernietigt alle afgoden behalve de grootste. Terach beschuldigt Abram, maar die zegt dat de grootste afgod de andere afgoden heeft gedood. Terach vertelt dat dit onmogelijk is omdat afgoden niet vechten. Dan realiseert hij zich dat zijn zoon hem beet genomen heeft en dat de afgoden gemaakt zijn van steen en hout en zelfs niet kunnen bewegen. Terach wordt erg boos en vertelt Nimrod van Abrams afkeer van de afgoden.

Abram in Nimrods handen

Abram wordt in de gevangenis gegooid en ter dood veroordeeld middels vuur. Abram verklaart voor het hof dat Nimrod geen macht heeft tegen de wil van G'd. Het vuur kan hem geen kwaad doen als G'd dat niet wil. De moedige toespraak verspreid zich over het land en iedereen wil uitvinden of Abram gelijk heeft of slechts een dromer is.

Het wonder in de oven

Abram wordt in de oven gegooid.1 Maar G'd is bij hem en het vuur raakt hem niet. Het vuur brand alleen het touw af waarmee Abram is vastgebonden. De mensen kunnen hun ogen niet geloven. Ze zien Abram in het midden van de vlammen lopen en er gebeurt niets. Nimrod erkent dat Abram een man van G'd is en laat hem vrij. Met Abram gaan twee honderd man van adel mee. Zij verlaten Nimrod en worden door Abram onderwezen in de kennis van de ware G'd.

Abram trouwt Sarai.2 Hij woont bij Tereach. Maar wanneer hij er achter komt dat Nimrod hem in het geheim wil doden verlaat hij het huis en vlucht naar Noachs huis waar hij als jonge man woonde. Terach volgt hem en samen gaan ze naar Haran in Mesopotamië (Aram Naharaim).

G'ds bevelen en belofte aan Abram

Maar de mensen in Mesopotamië aanbidden afgoden. Daarom zegt G'd tegen Abram: Genesis 12:1:-3 "Trek weg uit je land3, verlaat je familie 4, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij."5

Commentaar van Rashi Genesis 12:1-3

Ga verder: Hebreeuws לֶךְ לְךָ, verlicht. ga naar u toe, voor uw welzijn, en daar zal ik u tot een groot volk maken, maar hier zult u het niet verdienen om kinderen te krijgen. Bovendien zal ik je personage wereldwijd bekend maken. - [van Rosh Hashanah 16b, Tan.]

van uw land: Was hij nu nog niet met zijn vader vertrokken en was hij zover als Haran gekomen? In plaats daarvan zei Hij tegen hem: "Neem meer afstand van daar en verlaat het huis van je vader."

dat Ik u zal laten zien: Hij heeft het land niet onmiddellijk aan hem geopenbaard, om het hem dierbaar te maken en hem een beloning te geven voor elk bevel. Evenzo (onder 22:2): "uw zoon, uw enige, van wie u houdt, Isaak." Evenzo (ibid.): "Op een van de bergen die Ik u zal zeggen." Evenzo (Jona 3:2): "en verkondig daarop de verkondiging dat Ik tot u zal spreken." [uit Gen. Rabbah 39: 9]

En Ik zal je tot een grote natie maken: aangezien reizen drie dingen veroorzaakt: 1) het vermindert de voortplanting, 2) het vermindert geld, en 3) het vermindert de roem (naam), daarom vereiste hij deze drie zegeningen, namelijk dat Hij zegende hem met betrekking tot kinderen, geld en roem. (Andere edities: En dit is de betekenis van en Ik zal je naam verheerlijken. Ik zal een letter aan je naam toevoegen, want tot nu toe was je naam אַבְרָם. Vanaf nu is [je naam] אַבְרָהָם en אַבְרָהָם is gelijk aan 248 , overeenkomend met iemands ledematen. (Gevonden in een oude Rasji. - [uit Gen. Rabbah 39:11; Tan. Buber, Chaye Sarah 6)

en Ik zal u zegenen: met geld (Genesis Rabbah 39:11).

en [u zult] een zegen zijn: de zegeningen zijn in uw hand toevertrouwd. Tot nu toe waren ze in Mijn hand; Ik heb Adam en Noah gezegend. Vanaf nu mag u zegenen wie u maar wilt. (Gen. Rabbah) (ad loc.). Nog een verklaring: "En Ik zal u tot een groot volk maken": dit is [de basis] van het zeggen van "de G'd van Abraham". "En Ik zal u zegenen": Dit is [de basis] van het zeggen van "de G'd van Isaak." "En Ik zal uw naam verheerlijken": dit is [de basis] van het zeggen van "de G'd van Jacob" [in de aanvankelijke zegening van het Stille Gebed]. Je zou kunnen denken dat [de eerste zegening van het Stille Gebed] moet worden afgesloten [door ze allemaal te noemen]. Daarom zegt de Schrift: "en [gij zult] een zegen zijn": met u zullen zij besluiten, en niet met hen. [d.w.z. de sluiting van de zegen is "het schild van Abraham", en niet "het schild van Abraham, Isaak en Jacob."] [van Pes. 117b]

zal gezegend worden in jou: Er zijn veel aggadoth, maar dit is de simpele betekenis: Een man zegt tegen zijn zoon: Moge je zijn zoals Abraham. En zo is elk geval van [de woorden] "met u gezegend" in de Schrift. En de volgende [tekst] bewijst dit (onder 48:20): "Met u zal Israël zegenen, zeggende: Moge G'd u maken zoals Efraïm en zoals Manasse." - [uit Sifrei, Naso 18]

Abram gehoorzaamt G'd

Abram doet wat G'd hem opdraagt. Wanneer hij 75 jaar oud6 is verlaat hij Haran vergezelt door zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot, de zoon van zijn broer Haran.7 Zij trekken het land Kanaän binnen.8 Bij de stad Sichem in het eikbos van Moreh, verschijnt G'd aan Abram en zegt: Genesis 12:7: "Ik zal dit land aan je nakomelingen geven." Abram bouwt een altaar voor G'd en reist door het land om de kennis van G'd te verspreiden.

Commentaar van Rashi Genesis 12:7

en daar bouwde hij een altaar: [in dankzegging] voor het goede nieuws over zijn nakomelingen en het goede nieuws over het land Israël. [uit Gen. Rabbah 39: 15-16]

Voetnoten

1 Rashi, de Joodse Bijbelcommentator, meldt: Want Terach klaagde over Abram, zijn zoon, voordat Nimrod zijn afgoden verpletterde; dus [Nimrod] wierp hem [Abram] in een brandende oven en Haran dacht: "Als Abram zegeviert, sta ik aan zijn kant, en als Nimrod zegeviert, sta ik aan zijn kant." Toen Abram werd gered vroegen ze aan Haran: "Aan wiens kant sta je?" Haran zei tegen hen: "Ik sta aan Abrams zijde!" Ze wierpen hem in de brandende oven en hij werd verbrand. Dit is de betekenis van אוּר כַּשְׂדִּים, het vuur van de Chaldeeën. Menachem (Machbereth, blz. 32) legt echter אוּר uit als een vallei, en dus staat in Jesaja 24:15: "in de spleten (בָּאוּרִים) eren de Heer", en dus, (ibidem 11:8): "Over het gat van (מְאוּרַת) een oude slang." Elk gat of diepe spleet heet אוּר.

2 De Joodse Bijbelcommentator Rashi merkt op dat Yiscah Sara was en zij Yiscah heette omdat zij een profetes was en [de toekomst] zag met de G'ddelijke inspiratie.

3 Omdat volgens Rashi reizen drie dingen veroorzaakt: 1) het vermindert de voortplanting, 2) het vermindert geld, en 3) het vermindert bekendheid (letterlijke naam), daarom vereiste hij deze drie zegeningen, namelijk dat Hij hem zegende met betrekking tot kinderen, met betrekking tot geld, en betreffende roem. (Andere edities zeggen: En dit is de betekenis van en ik zal je naam vergroten. Ik zal een letter aan je naam toevoegen, want tot nu toe was je naam Abram אַבְרָם. Vanaf nu [jouw naam zal] Abraham אַבְרָהָם zijn, en אַבְרָהָם is gelijk aan 248 , overeenkomend met de ledematen van een persoon. (Gevonden in een oude Rasji - [van Gen. Rabbah 39:11; Tan. Buber, Chaye Sarah 6)

4 En Terach stierf in Haran. Rashi meldt: [Dit gebeurde] nadat Abram Haran had verlaten en naar het land Kanaän was gekomen, en daar al meer dan zestig jaar was, want er staat geschreven (onder Genesis 12:4): "En Abram was vijfenzeventig jaar oud toen hij Haran verliet, "en Terach was zeventig jaar oud toen Abram werd geboren, waardoor Terach honderdvijfenveertig jaar oud was toen Abram Haran verliet. Dienovereenkomstig waren veel van zijn [Terachs] jaren nog over. Waarom vertelde de Schrift dan over de dood van Terach vóór het vertrek van Abram? Zodat de zaak niet aan iedereen bekend gemaakt zou worden, waardoor ze zouden zeggen: "Abram volbracht niet [het gebod om] zijn vader te eren, want hij verliet hem op zijn oude dag en ging weg." Daarom noemt de Schrift hem dood, want de goddelozen worden zelfs in hun leven dood genoemd, terwijl de rechtvaardigen, zelfs in hun dood, levend worden genoemd, zoals wordt gezegd (II Samuël 23:20): "En Benayahu, de zoon van Jojada, de zoon van een levende man. "- [van Gen. Rabbah 39: 7, Ber. 18b. Merk op dat de keri בֶּן אִישׁ חַיִל is, een dappere man. De rabbijnen leggen hier uit over de kethib: בֶּן אִישׁ חַי].

5 Er zijn veel aggadoth, maar dit is de simpele betekenis ervan: een man zegt tegen zijn zoon: Moge je zijn zoals Abraham. En zo zal elke instantie van [de woorden] "gezegend zijn met u" in de Schrift. En de volgende [tekst] bewijst dit (onder Genesis 48:20): "Met jou zal Israël zegenen, zeggende: Moge G'd je maken als Efraïm en zoals Manasse." - [van Sifrei, Naso 18]

6 Waarom wordt Abrams leeftijd genoemd? Abram leefde een comfortabel leven in Charan. Zichzelf oppakken op 75-jarige leeftijd en verhuizen naar een nieuw land was inderdaad moeilijk. Abram was erg gehecht aan Hashem (G'd) en deed alles wat Hasjem hem vertelde, zelfs als het moeilijk leek of hij de reden of betekenis niet kende. Aan de andere kant vergezelde Lot Abram alleen omdat hij berekende dat hij een oude man was die spoedig kinderloos zou sterven, waardoor Lot als zijn enige erfgenaam zou achterblijven.

7 Abram, Sarai en Lot reisden samen met de zielen die zij in Haran hadden verworven: die hij onder de vleugels van de Shechina had gebracht. Abraham zou de mannen bekeren, en Sara zou de vrouwen bekeren, en de Schrift schrijft [een verdienste] aan hen toe alsof ze ze gemaakt hadden (Genesis Rabbah 39:14). (Vandaar de uitdrukking אֲשֶׁר עָשׂוּ, letterlijk 'die ze maakten'.) De eenvoudige betekenis van het vers is: de slaven en dienstmaagden die ze voor zichzelf hadden verworven, zoals in [het vers] (onder Genesis 31:1): "Hij verwierf (עָשָׂה) al deze rijkdom "[een uiting van verwerving]; (Numeri 24:18): "en Israël verwerft", een uitdrukking van verwerven en verzamelen.

8 Toen Abram naar Eretz Yisrael kwam, waren de Kanaänieten bezig met het veroveren van het land Israël van de kinderen van Shem, zo meldt Rashi. Gewoonlijk zijn legers tijdens een oorlog uiterst voorzichtig en worden alle vreemdelingen ondervraagd om zeker te weten dat ze geen spionnen zijn voor de andere kant. Als ze verdacht lijken, worden ze gestraft en zelfs gemarteld. De Tora benadrukt dat hoewel de Kanaänieten zich op dat moment in het land bevonden en het een oorlogstijd was, Abram op wonderbaarlijke wijze werd beschermd door Hashem en heel gemakkelijk het hele land doorliep zonder enige belemmering.



Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom wil Nimrod de baby Abram doden?
  2. Wanneer ontdekt Abraham dat alleen G'd bestaat?
  3. Waarom heeft de natuur maar een beperkte kracht?
  4. Hoe maakt Abram aan zijn vader Terach duidelijk dat het dienen van afgoden fout is?
  5. Wat doet Nimrod met Abram wanneer hij hem gevangen heeft genomen?
  6. Waarom wil G'd dat Abram Mesopotamië verlaat en waar gaat Abram naar toe?
© 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kabbala: Abraham kabbalist - Sefer JetziraTien generaties na Noach verscheen Abraham op het toneel. Hij was de zoon van Terach uit Mesopotamië. Terach diende afgo…
Geschiedenis Jodendom: Abraham, Izaäk, Jakob en MozesGeschiedenis Jodendom: Abraham, Izaäk, Jakob en MozesHet Jodendom is in Haran, Mesopotamië, ontstaan. Abram wordt de eerste mens die gelooft in Eén God. Hij gaat een volk st…
God: Abraham introduceert geloof in Eén God - Joodse visieGod: Abraham introduceert geloof in Eén God - Joodse visieAbraham is de persoon die de mensheid kennis laat maken met een transcendente God die Eén is, die onafhankelijk is, die…
Abraham, onze vader: Joodse commentaren en toelichtingenAbraham, onze vader: Joodse commentaren en toelichtingenAbraham, die leeft van 1813 tot 1638 voor het begin van de gewone jaartelling, is de eerste patriarch (aartsvader). Hij…

Joodse Bijbel: Abram en Lot delen het landJoodse Bijbel: Abram en Lot delen het landVanwege een hongersnood trekt Abram met zijn gevolg naar Egypte. Wanneer de hongersnood ten einde is keren Abram en Lot…
Kerkgeschiedenis: de Gnostiek en de dwaling van MarcionVanaf het ontstaan van de christelijke kerk ontstonden de dwalingen van binnenuit. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aa…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.597 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.