Joodse Bijbel: Noach en de Zondvloed

Joodse Bijbel: Noach en de Zondvloed Noach en zijn familie zijn de enige rechtvaardige en vrome mensen op aarde. Omdat de rest van de mensheid in corruptie leeft besluit G'd al het leven te vernietigen. Alleen Noach en zijn familie blijven gespaard. Noach bouwt een Ark die hem en zijn familie moet redden van de Zondvloed. Na de Zondvloed wanneer al het leven is vernietigd sluit G'd een nieuw Verbond met Noach en de mensheid. De regenboog is het teken dat er nooit meer een Zondvloed zal plaatshebben. Dit Verbond van G'd met Noach staat bekend als het Regenboog Verbond. Het bestaat uit zeven wetten (de zeven Noachidische geboden) die alle niet-Joden moeten naleven. Met het Joodse Volk sluit G'd later op de berg Sinaï een ander Verbond. De Joden moeten 613 wetten naleven. De Joden stammen af van Sem, een zoon van Noach. Andere zonen van Noach zijn Cham en Jafet. Abraham stam in de negende generatie af van Sem. Abraham staat aan het begin van het Joodse volk.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

De goddeloosheid van de mensen

Noach is de zoon van Lemech en de kleinzoon van Methusalem. Hij is een vroom en rechtvaardig man.1 Wanneer Noach 500 jaar oud is heeft hij drie zonen, Sem, Cham en Jafeth. Ook zij zijn vroom in tegenstelling tot de andere mensen op aarde. Noach en zijn zonen kunnen de andere mensen via waarschuwingen van G'd niet veranderen. In plaats van wederzijds respect en samenwerking leven de mensen in geweld en zonde.2 Uiteindelijk geeft G'd hen een laatste kans. Noach moet langzaam een Ark bouwen. Hij doet er 120 jaar over.3 In deze periode kunnen mensen zich tot G'd wenden voor berouw. Maar zij doen dit niet. Omdat de corruptie4 zo groot is besluit G'd al het leven op aarde te vernietigen. Alleen Noach en zijn gezin worden gespaard5. Genesis 6:5-8: De Eeuwige zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die Ik heb geschapen van de aarde wegvagen, dacht Hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want Ik heb er spijt van dat Ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de Eeuwige genade.

Commentaar van Rashi op Genesis 6:5-8

En de Heer had er spijt van dat Hij had gemaakt: Hebreeuws וַיִנָּחֶם. Het was een troost voor Hem dat Hij hem [de mens] van de aardse wezens had geschapen, want als hij een van de hemelse wezens was geweest, zou hij ervoor hebben gezorgd dat ze in opstand kwamen. [Dit komt voor in Genesis Rabbah (27:40).

in Zijn hart: [het hart] van de Alomtegenwoordige. Het kwam in de gedachte van G'd om hem [man] verdriet te bezorgen. Dit is de vertaling van Onkelos [d.w.z. Onkelos ondersteunt de opvatting dat וַיִּתְעַצֵּב naar de mens verwijst]. Nog een verklaring van וַיִּנָּחֶם: de gedachte van het alomtegenwoordige veranderde van de norm van genade in de standaard van rechtvaardigheid. Het kwam in zijn gedachten op om te heroverwegen wat te doen met de mens, die Hij op aarde had gemaakt. En op dezelfde manier is elke uitdrukking van נִחוּם in de Schrift een uitdrukking van heroverweging wat te doen. [Bijvoorbeeld] (Numeri 23:19): "Noch de mensenzoon dat Hij van gedachten zou veranderen (וְיִתְנֶחָם)"; (Deuteronomium 32:36): "En met betrekking tot Zijn dienstknechten zal Hij van gedachten veranderen (יִתְנֶחָם)"; (Exodus 32:14): "En de Heer veranderde Zijn bedoeling met betrekking tot het kwaad (וַיִּנָּחֶם)"; (I Samuël 15:11): "Ik heb spijt (נִחַמְתִּי) dat ik [Saul] koning heb gemaakt." Dit zijn allemaal een uitdrukking van twijfels.

en Hij werd bedroefd: Hebreeuws וַיִּתְעַצֵּב, Hij rouwde om de vernietiging van Zijn handwerk [d.w.z. volgens deze tweede visie verwijst וַיִּתְעַצֵּב naar G'd], zoals (II Samuël 19:3): "De koning is bedroefd (נֶעֱצַב) over zijn zoon." Dit schreef ik om de ketters te weerleggen: Een niet-Jood vroeg Rabbi Joshua ben Korchah: "Geeft u niet toe dat de Heilige, gezegend zij Hij, de toekomst voorziet?" Hij [Rabbi Joshua] antwoordde hem: "Ja." Hij antwoordde: "Maar er staat geschreven: en Hij werd bedroefd in Zijn hart!" Hij [Rabbi Joshua] antwoordde: "Is er ooit een zoon bij je geboren?" 'Ja', antwoordde hij [de heiden]. "En wat heb jij gedaan?" vroeg hij [Rabbi Joshua]. Hij antwoordde: 'Ik was blij en maakte iedereen blij.' 'Maar wist u niet dat hij voorbestemd was om te sterven?' hij vroeg. Hij [de heiden] antwoordde: 'Ten tijde van vreugde, vreugde; ten tijde van rouw, rouw. ' Hij [Rabbi Joshua] zei tegen hem: "Zo is het met het werk van de Heilige, gezegend zij Hij; ook al werd voor Hem geopenbaard dat zij uiteindelijk zouden zondigen en Hij hen zou vernietigen, Hij onthield zich er niet van om ze te scheppen, omwille van de rechtvaardige mannen die voorbestemd waren om uit hen op te staan. ' - [uit Genesis Rabbah 27:4]

En de Heer zei: "Ik zal de mens uitwissen: Hij is stof, en ik zal water op hem brengen, en ik zal hem uitwissen. Daarom wordt de uitdrukking מִחוּי gebruikt. - [van Tan. Buber, Noach 4]

van mens tot vee: Ook zij hebben hun weg verdorven (Genesis Rabbah 28:8). Een andere verklaring: alles is gemaakt om de mens, en aangezien hij zal worden vernietigd, wat is er dan voor deze [de dieren] nodig? (Sanh. 108a).

want ik betreur het dat ik ze heb gemaakt: ik ben aan het denken wat ik moet doen om ze te hebben gemaakt.

Noach gaat de Ark bouwen

G'd vertelt Noach de Ark te gaan bouwen en aan iedereen te vertellen wat het doel ervan is: hem te redden van de komende Zondvloed. De Ark is 300 cubits lang, 50 cubits breed en 30 cubits hoog. Het bestaat uit drie verdiepingen verdeeld in kleine ruimten waar mensen, dieren en voedsel verblijven. De enige mensen in de Ark zijn Noach, zijn vrouw, zijn drie kinderen en hun vrouwen. Ook een paar van elk diersoort verblijft in de Ark.6 Noach en zijn familie zal in de Ark blijven tot na de Zondvloed. Noach doet wat G'd hem opdraagt. Zijn omgeving lacht hem uit en besteedt geen aandacht aan de waarschuwingen voor de Zondvloed.

De Zondvloed

Noach is 600 jaar oud wanneer hij de Ark binnengaat7 met zijn hele familie en alle dieren die G'd heeft geselecteerd.8 Op de zeventiende dag van de tweede maand begint de Zondvloed. De poorten van de Hemel worden geopend en er valt 40 dagen en nachten lang regen. Het water bereikt de pieken van de hoogste bergen. Al het leven wordt vernietigd. De Ark drijft veilig rond geleid door G'd hoewel Noach het gevoel heeft dat het schip gaat breken door de stormachtige vloed. Genesis 7:1-3: Toen zei de Eeuwige tegen Noach: "Ga de ark in, samen met je hele gezin, want Ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent. Van alle reine dieren moet je zeven mannetjes en hun wijfjes meenemen, van de onreine dieren moet je er twee meenemen, een mannetje en een wijfje, en van de vogels weer zeven mannetjes en wijfjes, om hun voortbestaan op aarde veilig te stellen."

Commentaar van Rashi op Genesis 7:1-3

want jij bent het die Ik heb gezien als een rechtvaardige man voor Mij: Maar er staat niet: "een rechtvaardige, volmaakt" [zoals in 6:9]. Vanaf hier [leiden we af] dat we een deel van iemands lof in zijn aanwezigheid vertellen en alles in zijn afwezigheid. - [Genesis Rabbah 32:3]

Van alle reine dieren: die bestemd zijn om rein te zijn voor Israël. We leren [van hier] dat Noach de Thora bestudeerde. - [Zev. 116a]

zeven paren: opdat hij sommigen als offer zou offeren bij het verlaten van [de ark]. - [Tan. Vayakhel 6]

Ook van het gevogelte van de hemel, enz .: de Schrift spreekt van het reine [gevogelte], en we leren dat wat niet expliciet is van dat wat expliciet is. [Dat wil zeggen, net als bij de dieren, moesten zeven paar reine dieren in de ark worden gebracht, zo was het in het geval van het gevogelte, dat zeven paar reine dieren moesten worden binnengebracht, terwijl de onreine soort, slechts één paar zou worden gered.]

De Zondvloed trekt zich terug

Noach en zijn kinderen bidden constant en uiteindelijk trekt de Zondvloed zich terug. Er blaast een wind over de aarde en de Ark komt tot stilstand op de berg Ararat nadat het 7 maanden heeft rondgedobberd.

Noach stuurt de raaf en de duif uit

Langzaam zakt het water; en op de eerste van de tiende maand worden de pieken van de bergen opnieuw zichtbaar. Na 40 dagen zendt Noach een raaf uit. De vogel keert terug naar de Ark om te worden gevoed. Daarna zendt Noach een duif uit die ook terugkeert naar de Ark. Na 7 dagen wordt de duif opnieuw uitgezonden. Ditmaal keert het terug met een olijfblad9. Noach realiseert zich nu dat de aarde vrij is van het water maar nog steeds onbewoonbaar. Na 7 dagen wordt de duif opnieuw uitgezonden. Ditmaal blijft de vogel weg. Na 356 dagen vanaf het begin van de Zondvloed is de aarde geheel droog. De Zondvloed is weg maar het oppervlak van de aarde is veranderd, het is kaal. Alles, zelfs de zon, heeft iets aan kracht ingeboet. Genesis 8:13-14: In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond - de aarde was drooggevallen. Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog.

Commentaar van Rashi op Genesis 8:13-14

in de eerste [maand]: Volgens Rabbi Eliezer is het Tishri en volgens Rabbi Joshua is het Nissan. - [van Rashi R.H. 12b] Zie hierboven 7:11, 8:5.

opgedroogd: het [de aarde] werd een soort klei, want het bovenoppervlak had een korst gevormd. - [Seder Olam ch. 4, Gen. Rabbah 33: 7, volgens Yalkut Shim'oni]

op de zevenentwintigste: En zij [de regen] begonnen te vallen in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand. Dit zijn de elf dagen waarop het zonnejaar het maanjaar overschrijdt, want het oordeel van de opwekking van de zondvloed was een heel jaar. - [uit Eduyoth 2:10]

de aarde was droog: het werd droge aarde, zoals het zou moeten zijn.

Noach brengt een offer

Noach en zijn familie hebben een heel jaar in de Ark doorgebracht. Dan beveelt G'd hen de Ark te verlaten. Noach bouwt een altaar en brengt een offer aan G'd. En G'd belooft nooit meer de aarde te vervloeken vanwege de mens. Seizoenen, hitte en koude, dag en nacht, en alle andere wetten van de natuur zullen nooit meer samen falen zoals ze deden tijdens de Zondvloed.

De Zeven Noachidische geboden

G'd zegent Noach en zijn zonen met dezelfde zegen als Hij had gegeven aan Adam en Eva, hen de macht over al de levende wezens gevend. Vóór de Zondvloed mochten de mensen alleen maar plantaardig voedsel eten. Nu mogen de mensen ook vlees eten, maar alleen als het dier is gedood. Het is verboden vlees te eten van een levend dier. G'd verbiedt ook menselijk bloed te verspillen. Moord wordt gestraft met de doodstraf; er bestaat geen grotere misdaad dan het vernietigen van een wezen geschapen naar G'ds beeld. Andere wetten zijn het instellen van rechtspraak, het verbod op blasfemie, onzedelijk gedrag, afgoderij en stelen. Dit zijn de zeven Noachidische geboden10 die gelden voor niet-Joden. Het Joodse volk dat nu nog niet bestaat krijgt een grotere verantwoordelijkheid vanaf de Openbaring op de Sinaï. Deze moet de hele Tora naleven. Genesis 9:1-4: Toen zegende God Noach en zijn zonen, Hij zei tegen hen: "Wees vruchtbaar en wordt talrijk en bevolk de aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen - ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef Ik je, zoals Ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten."

Commentaar van Rashi op Genesis 9:1-4

en je angst: Hebreeuws וְחִתְּכֶם betekent "uw angst", zoals (Job 6:21): "U ziet terreur (חֲתַת)." Volgens de Aggadah (Shab. 151b) is het echter een uitdrukking van het leven (חַיּוּת), zolang een baby [zelfs] een dag oud is, is het niet nodig om hem tegen muizen te beschermen, maar als Og , de koning van Basan is dood, hij moet worden behoed voor muizen, zoals wordt gezegd: "En uw vrees en uw leven zullen zijn." Wanneer zal je angst bij de wezens zijn? Zolang je leeft.

zal van jou zijn om te eten: (Sanhedrin 59b) Want ik stond niet toe dat de eerste man [Adam] vlees at, maar alleen vegetatie, maar voor jou, net zoals de groene vegetatie die ik voor de eerste man heb toegestaan, heb ik je alles gegeven.

vlees met zijn ziel: Hij verbood hen een ledemaat [te eten] [afgesneden van] een levend schepsel; dat wil zeggen, zolang zijn ziel erin is, mag u het vlees niet eten. - [uit Sanh. ad loc.] [d.w.z. als het ledemaat uit het dier wordt gesneden terwijl het leeft, is het verboden om te worden gegeten, zelfs nadat het dier is overleden.]

met zijn ziel, zijn bloed: zolang zijn ziel erin is.

vlees met zijn ziel ... je mag niet eten: dit verwijst naar een ledemaat van een levend wezen. En ook, zijn bloed, je zult niet eten - Dit verwijst naar bloed van een levend wezen. - [van bovenstaande bron]

Het Verbond met Noach - de Regenboog

Als teken van verbond toont G'd een regenboog in de wolken als permanent bewijs dat er nooit meer een Zondvloed zal plaatsvinden.

Chams zonde

Noach plant een wijngaard. Op een dag drinkt hij wijn. Niet wetend dat het zo sterk is wordt hij dronken. Cham vindt zijn vader naakt en dronkend liggend in de tent. Cham vertelt het zijn broers, Sem en Jafet, op onbeschofte wijze. Zijn broers gaan de tent in en kleden hun vader aan zonder naar hem te kijken en leggen hem in bed. Wanneer Noach uit zijn roes is en hoort wat er is gebeurd is hij boos op zijn zoon Cham. Het zegt dat Chams kinderen de slaven11 zullen worden van de kinderen van Sem en Jafet.

Sem en zijn nakomelingen

Dan bidt Noach tot G'd en vraagt of Sem en Jafet wijsheid en schoonheid en grote sociale en culturele prestaties krijgen. Sem wordt een profeet van G'd en leeft 600 jaar, G'd dienend als een priester. In de tijd van Abraham, die in de negende generatie een directe afstammeling van Sem is, is Sem bekend onder de naam Malkitzedek (de rechtvaardige koning), die offers aan G'd brengt. Hij ziet de elfde generatie van zijn nakomelingen (Jakob). Samen met zijn achter kleinzoon Eber onderwijst en verspreidt hij het geloof in G'd en Zijn geboden in een school dat bekend staat als de Academie van Sem en Eber.

Ten tijde van Ebers zoon Peleg, daalt de leeftijdsverwachting van de mens tot ongeveer de helft van die in de vorige generatie.

Voetnoten

1 Noach was in alle opzichten een rechtvaardig man: "Perfect in zijn generatie" - in zijn relaties met anderen. Hij "wandelde ook met G'd" en diende Hem naar behoren. Noach was slechts een tsaddiek (rechtvaardige) in vergelijking met zijn generatie: als hij in de tijd van Abraham was, zou hij als niets worden beschouwd.

2 In de dagen van Noach waren de dingen vreselijk verslechterd. Zelfs iedereen die een zelfgemaakte definitie van goed en kwaad had, vernietigde, darko - zijn eigen weg - en wist alle scheidingslijnen uit. Ze begingen onmiskenbaar elke misdaad in het boek.

3 Rashi's commentaar op de Tora volgt de mening dat hij het alleen moet doen en kan geen afgezant aanstellen (en daarom heeft hij 120 jaar nodig gehad) terwijl hij in de Gemara de tegengestelde mening volgt. Volgens de mening die Rashi volgt in de Gemara, is er geen melding gemaakt van de constructie die 120 jaar in beslag nam, en dus, omdat Shem assistentie verleende, duurde het Noach veel korter. Hopelijk slaagde hij erin, gedurende de lange periode (120 jaar) dat hij bezig was met de constructie, om de mensen te overtuigen hun gedrag te verbeteren.

4 Er is een verband tussen corruptie en de Zondvloed. De eerste 40 dagen van intense straffen waren het gevolg van hun gepleegde diefstal - de numerieke waarde van de drie letters van "gezel" (גזל), het Hebreeuwse woord voor "diefstal", is totaal 40! De Zondvloed begon met 40 dagen aanhoudende regen, gevolgd door 150 dagen van onverminderde overstroming voordat het water begon te dalen - in totaal 190 dagen. De numerieke waarde van de twee letters van het Hebreeuwse woord "keitz" (קץ) wat "einde" betekent, is 190. Het "einde van alle vlees" werd besloten door Hasjem in de vorm van 190 dagen van intense straf.

5 De Zohar (Bereishit 67b) zegt dat Noach zondigde door niet te bidden dat zijn generatie gered zou worden. In tegenstelling tot Abraham die bad voor de Sodomieten (18:23-32), en Mozes (Shemot 32:11-13, 31-32), die klaar was om zijn eigen leven op te geven als G'd zijn volk niet zou vergeven, was Noach alleen bezorgd dat zijn eigen familie gered zou worden. Omdat Noach uiteindelijk niet als een echt rechtvaardige man handelde door zichzelf met anderen te belasten, werd hij uiteindelijk beschouwd als "alleen Noach" - slechts een eenvoudige persoon ontdaan van al zijn titels en lofprijzingen.

6 Toen Hashem (G'd) Noach vertelde om mikol ma'achal asher yei'acheil voor te bereiden, bedoelde hij het volgende: "Jij, bereidt 'bijtgrootte' porties, niet groter dan een ei, van elk type voedsel dat zal worden gegeten. Wonder boven wonder, door dit voedsel, zullen jij en ook zij - je familie en de duizenden dieren in de ark - worden ondersteund." De Tora accentueert het grote geloof van Noach in Hashem. Hij ging de ark binnen zonder voedsel voor de dieren te bereiden, en hij vertrouwde op een wonder dat ze tevreden zouden zijn met zijn eten en de vloed overleefden.

7 Het Hebreeuwse woord "teivah" gebruikt voor "ark" (betekent hier een grote, zwevende "doos") betekent ook "woord." Hashem vertelt ons ook om "binnen te gaan" in de "woorden" van de Tora en het gebed.

8 Noach had nog een beetje vertrouwen in zijn tijdgenoten. Hij dacht dat de Zondvloed niet zou komen. Maar toen het water ging stijgen realiseerde hij zich dat hij fout zat.

9 Waarom een olijfblad? Een olijfolie produceert olie; het kan niet mengen met andere vloeistoffen en drijft naar de top. De boodschap aan Noach was dat de mensheid na de Zondvloed verplicht was zijn wegen te verbeteren. Het was verboden om zich ooit opnieuw te mengen zoals het eerder had gedaan. Volgens de Midrash Rabba (23:6) vloog de duif naar de Olijfberg en bracht het blad van daaruit. Van fruit dat groeit in Eretz Yisrael (het land Israël), is men verplicht om ma'aseir (tienden) te scheiden. De duif, die geen hindernissen voor Noach wilde creëren, bracht hem het blad en niet de vrucht.
Overigens is het een misvatting dat een witte duif met een olijfblad in haar snavel de personificatie is van vrede. Volgens Joodse bronnen is het een teken van onafhankelijkheid. De duif was immers niet meer afhankelijk van Noach en kon zelf zijn voedsel zoeken.


10 Veel niet-Joden denken ten onrechte dat de Tien Geboden ook voor hen bestemd zijn. Dat is echter niet het geval. De Tien Geboden (of Aseret Hadibrot, "De Tien Verklaringen", in het Hebreeuws) werden gecommuniceerd door G'd aan het volk van Israël op de berg Sinaï, 40 dagen na de uittocht uit Egypte. De Tien Geboden zijn niet het geheel van G'ds instructies voor Zijn volk (er zijn 613 geboden). Ze bevatten echter de kern van waaruit de andere naar voren komen. Voor niet-Joden gelden de Zeven Wetten van Noach. Dit zijn zeven universele wetten - een moraliteitscode - die de basis vormen van de beschaving. Alle afstammelingen van Noach, d.w.z. de hele mensheid, zijn verplicht om deze wetten te volgen.

11 Iemand die een niet-Joodse slaaf koopt, verwerft hem voor altijd. Als de meester echter zijn tand of zijn oog ontneemt, wordt hij vrij (Exodus 21:27). De reden hiervoor is dat de slavernij voortkwam uit het gebruik van een oog op een ongepaste manier en het gebruik van tanden om te roddelen (Cham werd gestraft omdat hij naar zijn naakte dronken vader keek en het aan zijn broers vertelde). Dus als de slaaf eenmaal de tand of het oog mist, is het alsof hij zijn straf heeft ontvangen en niet langer een slaaf hoeft te zijn.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
 1. Waarom besluit G'd het leven op aarde te vernietigen met de Zondvloed?
 2. Welk teken heeft G'd gegeven om aan te geven dat er nooit meer een Zondvloed zal komen?
 3. Wat doet G'd na de Zondvloed?
 4. Noem de drie zonen van Noach.
 5. Vanaf wanneer geeft G'd toestemming aan de mens om vlees te eten?
 6. Wat is Chams zonde?
 7. Van welke zoon van Noach stammen de Joden af?
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Joden en Noachieden: Waarom is de regenboog teken van vrede?Joden en Noachieden: Waarom is de regenboog teken van vrede?Met de Zondvloed werd de wereld opnieuw gecreëerd. De aarde werd gereinigd, de atmosfeer gezuiverd. Het werd een wereld…
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
Noachieden: regenboog verbond zeven wetten van Noachmijn kijk opNoachieden: regenboog verbond zeven wetten van NoachTien generaties na Adam sloot God met Noach en zijn familie het regenboog verbond. De hele mensheid kreeg zeven wetten.…

Joodse Bijbel: Toren van Babel - spraakverwarringJoodse Bijbel: Toren van Babel - spraakverwarringDe Toren van Babel staat bekend om de spraakverwarring die het uiteindelijk veroorzaakt. De mensen bouwen een Toren om z…
Kerkgeschiedenis; het ontstaan van de christelijke kerkHet Christendom dateert van iets na het begin van onze jaartelling. De grondlegger, Jezus van Nazareth, de zoon van God,…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
 • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.