Joodse Bijbel: schepping van de wereld; Adam en Eva

Joodse Bijbel: schepping van de wereld; Adam en Eva Het Woord van G'd zet de Schepping in beweging: hemel en aarde, bergen en rivieren en alles wat er op leeft. In het begin roept G'd de hemel en de aarde in leven. In zes dagen schept Hij een wereld van orde en schoonheid. Op het einde van de zesde dag schept G'd de mens. Adam (dat betekent mens van de aarde) is de eerste mens die G'd schept uit de grond van alle delen van de aarde. Daarna schept G'd Eva, de eerste vrouw. Zij wordt geschapen uit de zij van Adam. Zij wordt de vrouw van Adam. Samen leven zij in het Hof van Eden. Op de zevende dag "rust" G'd. Dit wordt ook de rustdag voor de Joden, de Shabbat, die later wordt ingesteld bij de Openbaring op de Sinaï. Na gezondigd te hebben door te eten van de Boom des Kennis van goed en kwaad verdrijft G'd Adam en Eva uit het Hof van Eden.

Joodse Bijbel met commentaar van Rashi

Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd. Vandaar dat het belangrijk is om zijn commentaar op de Joodse Bijbel weer te geven. Rashi gebruikt nieuw Hebreeuws aangevuld met Oud Franse woorden. Zijn taalgebruik is soms wat orakelachtig kort. Voor nadere verklaring is het verstandig een orthodox Joodse rabbijn te raadplegen.

G'd schept Hemel en Aarde

Genesis 1:1-2
In het begin (bereishit)1 schiep G'd2 de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar G'ds geest zweefde over het water.

Commentaar van Rashi Genesis 1:1-2

In het begin: zei Rabbi Isaac: Het was niet nodig om met de Tora te beginnen, behalve vanaf "Deze maand is voor u" (Exodus 12:2), het eerste gebod dat de Israëlieten werd geboden, (met als hoofddoel de Tora zijn zijn geboden, en hoewel er in Genesis verschillende geboden zijn, zoals besnijdenis en het verbod op het eten van de dijbeenpezen, hadden ze samen met de andere geboden kunnen worden opgenomen). Om welke reden begon Hij nu met "In het begin?" Vanwege [het vers] “De kracht van Zijn werken bracht Hij in verband met Zijn volk, om hen de erfenis van de natiën te geven” (Psalm 111:6). Want als de naties van de wereld tegen Israël zouden zeggen: "Jullie zijn rovers, want jullie hebben met geweld de landen van de zeven naties [van Kanaän] veroverd", zullen ze antwoorden: "De hele aarde is van de Heilige, gezegend zij Hij; Hij schiep het (dit leren we uit het verhaal van de schepping) en gaf het aan wie Hij gepast achtte. Toen Hij wilde, gaf Hij het aan hen, en toen Hij wilde, nam Hij het van hen weg en gaf het aan ons.

G'ds schepping van de hemelen en de aarde: Maar er staat niet "van de schepping van de Heer van" (dwz het zou moeten zeggen "van de schepping van de Heer G'ds" zoals in Genesis 2:4 "op de dag dat de Here G'd de aarde maakte en de hemel ”) want in het begin was het Zijn bedoeling om het te creëren met de G'ddelijke Standaard van Gerechtigheid, maar Hij merkte dat de wereld niet zou blijven bestaan; daarom ging Hij eraan vooraf met de goddelijke maatstaf van barmhartigheid, door hem te verbinden met de goddelijke maatstaf van gerechtigheid, en daarom staat er geschreven: "op de dag dat de Here G'd aarde en hemel maakte".

en de geest van G'd zweefde: De Troon van Glorie hing in de lucht en zweefde over het wateroppervlak met de adem van de mond van de Heilige, gezegend zij Hij en met Zijn woord, als een duif, die zweeft boven het nest, acoveter in Oud Frans, om te bedekken, zweef over.

De eerste dag van de Schepping

Op de eerste dag zegt G'd: "Laat er Licht zijn" en er is Licht. Genesis 1:3-5: G'd zei: "Er moet licht komen", en er was licht. G'd zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis 3; het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. Eén dag4.

Commentaar van Rashi Genesis 1:3-5

En G'd zag het licht dat het goed was, en G'd scheidde: Ook hier hebben we de woorden van de Aggada nodig: Hij zag dat het niet juist was dat de goddelozen het gebruikten; dus scheidde Hij het voor de rechtvaardigen in de toekomst. Leg het, volgens zijn eenvoudige betekenis, als volgt uit: Hij zag dat het goed was, en het was ongepast om het [licht] en de duisternis in verwarring te dienen; dus stelde Hij voor deze zijn grens overdag vast en voor die ene zijn grens 's nachts.

één dag: Volgens de volgorde van de taal van het hoofdstuk zou het geschreven moeten zijn, "de eerste dag", zoals het geschreven is met betrekking tot de andere dagen, "tweede, derde, vierde". Waarom schreef de Schrift 'één'? Omdat de Heilige, gezegend zij Hij, de enige in Zijn wereld was, want de engelen werden pas op de tweede dag geschapen. [d.w.z. יוֹם אֶחָד wordt begrepen als ‘de dag van de Enige’] Zo wordt het uitgelegd in Genesis Rabbah (3:8).

De tweede dag van de Schepping

Op de tweede dag schept G'd het uitspansel en noemt het Hemel. Genesis 1:7-8: En zo gebeurde het. G'd maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf Hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

Commentaar van Rashi Genesis 1:7-8

En G'd maakte het uitspansel: Hij bevestigde het op zijn basis, dat is [wat wordt bedoeld met] het "maken"; zoals [in het vers] (Deuteronomium 21:12): "en zij zal haar nagels doen", וְעָשְׂתָה.

boven de uitgestrektheid: Er staat niet "op de uitgestrektheid", maar "boven de uitgestrektheid", omdat ze [de wateren] in de lucht hangen (Midrash Psalm 19:4). Waarom staat er niet op de tweede dag "dat het goed was"? Omdat het werk waarbij het water betrokken was, pas op de derde dag voltooid was, hoewel Hij ermee begon op de tweede dag, en een onvoltooide zaak is niet in zijn volheid en zijn goedheid; en op de derde dag, toen Hij het werk met het water voltooide en Hij begon en een ander werk voltooide, herhaalde Hij daarin tweemaal "dat het goed was": eenmaal voor de voltooiing van het werk van de tweede dag en eenmaal voor de voltooiing van de werkzaamheden van die [derde] dag. - [Genesis Rabbah 4:6]

De derde dag van de Schepping

Op de derde dag brengt G'd de aarde op orde. Op Zijn bevel verzamelt het water zich op bepaalde plaatsen. Het water vormt zeeën en oceanen, meren en rivieren zodat in de andere delen droog land zichtbaar wordt. Genesis 1:9: G'd zei: "Het water onder de Hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt."

Nader bevel van G'd zorgt ervoor dat de aarde allerlei soorten planten, gras, bomen, struiken en bloemen ging voortbrengen.5 Elk bevat zijn eigen zaad voor verdere groei en reproductie. Genesis 1:11: G'd zei: "Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vrachten dragen met zaad erin." En zo gebeurde het.

Commentaar van Rashi Genesis 1:9

Laat het water… verzamelen: ze waren verspreid over het oppervlak van de hele aarde en Hij verzamelde ze in de oceaan, [de Middellandse Zee], de grootste van alle zeeën. - [van Pirkei d’Rabbi Eliezer, hfd. 5; Genesis Rabbah 5:2]

Commentaar van Rashi Genesis 1:11

Laat de aarde vegetatie ontkiemen, zaad dat kruiden oplevert: דֶּשֶׁא heeft niet dezelfde betekenis als עֵשֶׂב, en עֵשֶׂב heeft niet dezelfde betekenis als דֶּשֶׁא. En het zou ongepast zijn geweest als de Bijbelse tekst de uitdrukking תַּעֲשִׂיב הָאָרֶץ (laat de aarde kruiden voortbrengen) zou gebruiken, want er zijn verschillende soorten דֶּשֶׁא, elk afzonderlijk die een bepaalde עֵשֶׂב wordt genoemd. En het zou niet de juiste term zijn voor de spreker om te zeggen: 'dat-en-zo'n דֶּשֶׁא', omdat de term דֶּשֶׁא van toepassing is op de bedekking van de aarde, wanneer deze gevuld is met vegetatie.

De vierde dag van de Schepping

Op de vierde dag schept G'd de zon, maan en de sterren om licht op de aarde te schijnen. En zo stelt G'd dag en nacht, de week, de maand en het jaar en een tijd voor de vier seizoenen in. Genesis 1:14-15: G'd zei: "Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op aarde". En zo gebeurde het.

Commentaar van Rashi Genesis 1:14-15

Laat er lichten zijn, enz .: Ze werden geschapen op de eerste dag en op de vierde dag beval Hij hen om in de lucht te hangen, en op dezelfde manier werden alle scheppingen van hemel en aarde op de eerste dag geschapen, en elk werd op de juiste plaats gefixeerd op de dag die erop werd bepaald. Daarom staat er geschreven: "met de hemelen (אֵת הַשָּׁמַיִם) om hun producten op te nemen", en met de aarde (וְאֵת הָאָרֶץ) "om haar producten op te nemen. - [Genesis Rabba 1:14]

om te scheiden tussen de dag en tussen de nacht: (Dit gebeurde) nadat het eerste licht was weggestopt, maar tijdens de zeven (een andere lezing: gedurende de drie) scheppingsdagen dienden het oorspronkelijke licht en de duisternis samen, zowel overdag als 's nachts. 's Avonds. - [Medrah Yelammedenu, zoals geciteerd in Yalkut Shim'oni] Volgens de Ramban en vroege edities van Rashi lijkt het erop dat de lezing, "gedurende de zeven dagen van de schepping", de authentieke lezing is. Ramban citeert echter de Genesis Rabbah, die stelt dat het oorspronkelijke oerlicht alleen gedurende de eerste drie dagen diende, totdat de zon en de maan aan de hemel hingen. Daarna werd het oorspronkelijke licht verborgen, zoals in Rasji tot en met vers 4. Merk ook op dat verschillende vroege manuscripten en gedrukte edities van Rasji luidden: “maar in de zeven dagen van de schepping dienden het oorspronkelijke licht en de duisternis, dit één voor dag en deze 's nachts.' Dit is ook de lezing van Mizrachi, en het lijkt nauwkeuriger dan onze lezing, omdat in feite het licht en de duisternis niet samen dienden, zoals Rashi in vers 4 uitlegt.]

De vijfde dag van de Schepping

Op de vijfde dag vult G'd de zeeën met vissen en andere waterdieren. De lucht vult G'd met allerlei soorten vogels. Genesis 1:20: G'd zei: "Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf moeten vogels vliegen."

Commentaar van Rashi Genesis 1:20

een zwerm: Hebreeuws ץרֶץ. Elk levend wezen dat niet veel hoger is dan de aarde is שֶׁרֶץ; tussen de gevleugelde wezens, zoals vliegen; onder de insecten, zoals mieren, kevers en wormen; en onder de [grotere] wezens, zoals de wezel, de muis, de hagedis en dergelijke, en dus [onder] de vissen. [Merk op dat in de meeste vroege edities de lezing וְכָל הַדָּגִים is, en alle vissen (en niet וְכֵן הַדגָּים).]

De zesde dag van de Schepping

Op de zesde dag schept G'd alle andere dieren, groot en klein. Aan het einde van de zesde dag plaatst G'd een G'ddelijke ziel in een lichaam dat hij van aarde en klei heeft gemaakt. Dit is de mens.6 G'd geeft de mens een hoge mentale bekwaamheid zodat men zal kunnen denken en zijn eigen conclusies kan trekken. G'd geeft de mens ook het vermogen om te praten en Hij maakt de mens superieur ten aanzien van alle andere wezens op aarde. G'd geeft de mens de bevoegdheid alle wezens op aarde en krachten van de natuur te besturen. Genesis 1:26: G'd zei: "Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken7; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de Hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt."

Commentaar van Rashi Genesis 1:26

Laten we de mens maken: vanaf hier leren we de nederigheid van de Heilige, gezegend zij Hij. Aangezien de mens werd geschapen naar de gelijkenis van de engelen, en zij hem zouden benijden, raadpleegde Hij hen. En wanneer Hij koningen oordeelt, raadpleegt Hij Zijn hemelse huisgezin, want zo zien we over Achab, dat Micha tot hem zei (I Koningen 22:19): “Ik zag de Heer op Zijn troon zitten, en al de gastheren des hemels stonden naast Hem, aan zijn rechterkant en aan zijn linkerkant. " Is "links" of "rechts" nu op Hem van toepassing ?! Maar veeleer [de passage betekent dat] deze [engelen] aan de rechterkant stonden om te verdedigen, en deze [engelen] stonden aan de linkerkant om te vervolgen. Evenzo (Danël 4:14): "Door het besluit van de destructieve engelen is de zaak, en door het woord van de heiligen is het bevelschrift." Ook hier overlegde Hij met zijn hemelse gezin. Hij zei tegen hen: 'Onder de hemelse wezens zijn er enkelen in Mijn gelijkenis. Als er onder Mijn aardse wezens niemand is, zal er afgunst zijn onder de schepselen van de Schepping. ”- [uit Tanchuma, Shemoth 18; Genesis Rabbah 8:11, 14:13]

De zevende dag van de Schepping

Op de zevende dag is G'd klaar met de schepping. G'd "rust" op de zevende dag en Hij verheerlijkt deze dag als rustdag. Daarom moet de mens zes dagen werken en op de zevende dag, de Sjabbat, rusten. G'd heeft de Sjabbat gezegend en heilig verklaard voor de tijd erna. Door de Sjabbat na te leven geloven we dat G'd de Schepper is van de wereld. Genesis 2:3: G'd zegende de zevende dag en verklaarde die heilig8, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.

Commentaar van Rashi Genesis 2:3

En ... gezegend ... en geheiligd: Hij zegende het met manna, want op alle dagen van de week daalde het voor hen [in de hoeveelheid] een omer per persoon, terwijl op de zesde dag [ieder ontving] een dubbel deel. En Hij heiligde het met manna, dat het helemaal niet neerdaalde op de sabbat. Dit vers is geschreven met verwijzing naar de toekomst. - [van Genesis Rabbah 11: 2]

die G'd heeft geschapen om te doen: het werk dat geschikt was om op de sabbat te worden gedaan, verdubbelde Hij en deed het op de zesde [dag], zoals wordt uitgelegd in Genesis Rabbah (11:9).

G'd zegent Adam en Eva

G'd zegent Adam en Eva9. Genesis 1:26: "En God zei: 'Laten we de mens naar ons beeld maken, naar onze gelijkenis, en zij zullen heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over de dieren en over de hele aarde en over alle kruipende dingen die op de aarde kruipen.'"10

Het Hof van Eden

En Adam en Eva leven gelukkig in het Hof van Eden dat het beste gedeelte is op aarde. Zij hebben alles in overvloed.

De Slang

Maar het geluk duurt niet lang. Samen met hen leeft de Slang die sluwer is dan enig ander dier. De Slang misgunt G'ds zegen aan Adam en Eva. Hij is jaloers dat de mensen de macht hebben te heersen over alle schepsels van de wereld. Daarom bedenkt hij een plan dat zal leiden tot de val van de mensen.

Het Eerste Gebod

Toen G'd Adam toestemming geeft te eten van alle bomen in het Hof van Eden, waarschuwt Hij hem niet te eten van de vrucht van 'Etz Hadaath' (De Boom der Kennis)11 van goed en kwaad, die in het midden van het Hof stond. Haar vruchten zijn erg mooi. Zolang Adam er niet van eet is hij als een engel die alleen het goede doet en eeuwig leeft. De vrucht van de 'Boom der Kennis' heeft echter de macht de mens te voorzien van het verlangen zowel goed als kwaad te doen. Genesis 2:16-17: Hij hield hem het volgende voor: "Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven."

Het Plot

De Slang is hiervan op de hoogte en hij baseert hier zijn plan op. Hij ontmoet Eva en vraagt haar of G'd werkelijk gezegd heeft dat niet van de vruchten van de boom gegeten mag worden. Eva bevestigt dit. Als van de boom wordt gegeten zal de mens sterven. Maar de Slang ontkent dit. Genesis 3:4-5: "Jullie zullen helemaal niet sterven," zei de slang. "Integendeel, G'd weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad."

Commentaar van Rashi Genesis 3:4-5

Je zult zeker niet doodgaan: hij duwde haar totdat ze het aanraakte. Hij zei tegen haar: "Zoals er geen dood is bij het aanraken, zo is er geen dood bij het eten" (Genesis Rabbah 19:3).

Want G'd weet: elke vakman haat zijn collega-vakmensen. Hij [G'd] at van de boom en schiep de wereld (Gen. Rabbah 19: 4).

en je zult zijn als engelen: Scheppers van werelden. - [van Pirkei d’Rabbi Eliezer, hfd 13]

De Eerste Zonde

Eva kijkt naar de boom. De vruchten zien er heerlijk uit. Maar haar hart waarschuwt niet haar eeuwig leven op het spel te zetten omwille van macht en plezier. Ze wordt verscheurd tussen haar verlangen te eten en haar angst voor de dood. Ze kan uiteindelijk de verleiding niet weerstaan. Maar ze eet niet alleen. Ook Adam geeft ze te eten zodat hij haar noodlot zal delen12. Genesis 3:7: Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

Commentaar van Rashi Genesis 3:7

En ... werden geopend: de Schrift verwijst naar wijsheid, en niet naar werkelijke visie, en het einde van het vers bewijst dit. - [uit Gen. Rabbah 19:7]

en ze wisten dat ze naakt waren: zelfs een blinde weet wanneer hij naakt is! Wat betekent dan "en ze wisten dat ze naakt waren"? Ze hadden één gebod in hun bezit, en dat werd hen ontnomen.

vijgenbladeren: Dat is de boom waarvan ze hadden gegeten. Met dat wat ze hadden gezondigd, werden ze gerectificeerd, maar de andere bomen verhinderden dat ze hun bladeren wegnamen. - [van Ber. 40a, Sanh. 70b] Waarom werd de boom niet geïdentificeerd? Omdat de Heilige, gezegend zij Hij, geen enkel schepsel wil bedroeven, zodat [anderen] het niet te schande moeten maken en zeggen: "Dit is [de boom] waardoor de wereld leed." (Midrash van Rabbi Tanchuma, Vayera 14, Buber 32).

Excuus van Adam en Eva

Plotseling horen ze G'ds stem in het Hof en zij werden bang. Ze verbergen zich. Maar G'd roept Adam: "Waar ben je?"13 Adam antwoordt: "Ik hoorde Uw stem in het Hof en werd bang."
G'd vraagt Adam: "Heb je van de boom gegeten waarvan ik je verboden had te eten?"
Adam antwoordt: "Ik ben niet schuldig. De vrouw die u me gaf gaf me de vruchten te eten."
G'd vraagt aan Eva waarom ze dat gedaan had. Ook zij heeft een excuus. De Slang heeft haar verleid.

De Straf

G'd wendt zich tot de Slang en zei: "Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder alle dieren; je zal op je buik moeten lopen en je zal stof eten je hele leven lang."
Tegen de vrouw zegt G'd: "Je pijn zal erg groot zijn; je zal in pijn kinderen baren."
Tegen Adam zegt G'd: "De aardbodem is om uwentwil vervloekt; al zwoegend zal je daarvan eten zolang je leeft, en doornen en distels zal hij u voortbrengen. In het zweet des aanschijns zal je brood eten tot je terugkeert naar de aardbodem vanwaar je bent genomen; want stof ben je en als stof zul je terugkeren."

Uitzetting uit het Hof van Eden

Vervolgens drijft G'd Adam en Eva uit het Paradijs waar zij alles hadden en zonder zorgen leefden. Nu moeten Adam en Eva werken. Nu moeten zij de grond ploegen om eten voor zichzelf te krijgen. Genesis 3:22-24: Toen dacht de Eeuwige G'd: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil Ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. En nadat Hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.

Commentaar van Rashi Genesis 3:22-24

is geworden als een van ons, met het vermogen: Hij is uniek onder de aardse wezens, net zoals Ik uniek ben onder de hemelse wezens, en wat is zijn uniekheid? Goed en kwaad kennen, in tegenstelling tot het vee en de dieren. - [van Targum Jonathan, Genesis Rabbah 21: 5]

en nu, opdat hij zijn hand niet uitstrekt, enz .: En als hij voor altijd zou leven, zou hij de mensen waarschijnlijk misleiden om hem te volgen en te zeggen dat ook hij een godheid is (Genesis Rabbah 9:5). Er zijn ook Aggadische midrashim, maar die kunnen niet worden verzoend met de simpele betekenis.

ten oosten van de Hof van Eden: in het oosten van de Tuin van Eden, buiten de tuin. - [uit Genesis Rabbah 21: 9]

de cherubs: engelen van vernietiging. - [uit Exodus. Rabba 9:11]

het ronddraaiende zwaard: het had een mes om hem bang te maken de tuin opnieuw in te gaan. De Targum van לַהַט is שְׁנַן, zoals, "Hij trok het mes (שְׁנָנָא)" in Sanhedrin (82a), en in het Oudfrans is het kreupel. Er zijn Aggadische midrashim, maar ik ben alleen gekomen om de simpele betekenis ervan te interpreteren.

Voetnoten

1 In het Hebreeuws begint de Tora met de letter beit de tweede letter van het Hebreeuwse alef-beit, in plaats van met de eerste letter, alef. Dit wordt op verschillende manieren verklaard. De Schriftelijke Tora begint met het woord “Bereishit” (in het begin) terwijl de Mondelinge Tora begint met het woord "mei'ei'matai" (מאימתי). Dus, de eerste letters van de Schriftelijke en Mondelinge Tora spellen het woord "bam" (בם). Dit zinspeelt op wat de Joodse wijzen vertellen (Yoma 19b) over de woorden "vedibarta bam" - "en u zult over hen spreken." Een persoon zou zijn spraak en gesprek moeten gebruiken voor de studie van de Schriftelijke Tora en de Mondelinge Tora en niet voor zwijgen of prietpraat. Er bestaat volgens Midrash Tanchuma (Bereishit 5) ook nog een andere verklaring, namelijk dat alef de eerste letter is van het woord "arur"– "vervloekt", terwijl dat de eerste letter is van het woord "baruch" – "gezegend”. Alef staat voor het getal één en beit voor het getal twee. In het verlengde hiervan verwijst alef naar één persoon (zelfzuchtig) en beit naar twee personen (onzelfzuchtig). Volgens de Joodse wijze Hillel staat aan de basis van de hele Tora onzelfzuchtigheid. Zelfzucht moet vermeden worden. Vandaar dat de Tora begint met een beit.

2 Op het Joodse feest Simchat Tora, als de Joden klaar zijn met het lezen van alle vijf boeken van de Schriftelijke Tora, beginnen ze meteen opnieuw te lezen vanuit Bereishit. Dit laat zien dat de Tora geen einde kent, zoals een cirkel die geen begin of einde heeft. Er bestaat een verband tussen de allereerste woorden van de Tora en haar laatste zin: "Le'einei kol Yisrael" - "voor de ogen van heel Israël" (Deuteronomium 34:12). Hashem vertelde Moshe dat "le'einei kol Yisrael" - "voor de ogen van heel Israël" [hij zou moeten schrijven] "Bereishit bara Elokim", en het is niet nodig om de volgorde van de woorden om te keren, omdat het Joodse volk gelooft in slechts één God, en Hij alleen alles heeft geschapen.

3 Het woord "Tora" is afgeleid van het woord "hora'ah" - "onderricht" (zie Psalms 19:8, Radak. Zohar Vayikra 53b). Er kunnen hieruit drie lessen getrokken worden:
  1. Het was Hashem (G'd) zelf die hemel en aarde schiep, en daarom is Hij alleen de meester van de wereld en alles wat erin zit.
  2. In het begin is de wereld donker en leeg van het licht van Hashem, maar elke Jood heeft zijn eigen aandeel in de wereld, dat hij moet verbeteren en belichten.
  3. De manier om zijn deel van de wereld op te vrolijken is door "en G'd zei" - het woord van Hasjem vervullen door Torah te bestuderen en mitzvot te houden. Hierdoor realiseert de Jood zijn doel in de wereld en "Er zal licht zijn" - de wereld wordt verlicht met het licht van G-d's Tora.


4 Waarom zegt de Tora "yom echad" - "één dag" - en niet "yom rishon" - de "eerste dag" (zoals voor de komende vijf dagen, die het "tweede", "derde", enz. noemt)? De Midrash noemt de Jetser Hara, de innerlijke stem en kwade neiging die ons vertelt om verkeerd te doen, 's avonds' omdat het duisternis in de wereld brengt. 'Ochtend' verwijst naar de Jetser Tov, onze innerlijke stem die ons zegt goed te doen, want het brengt alleen maar licht naar de wereld. De aangeboren zelfzuchtige instincten die elk kind bij de geboorte heeft, komen van de Jetser Hara. De Jetser Tov begint zich slechts geleidelijk in het kind uit te drukken en komt pas volledig tot uiting wanneer een jongen dertien jaar oud wordt - Bar Mitswa. (Zie Sjoelchan Aruch Harav 4:2.) Dit is dan de betekenis van het vers: In het leven van de mens komt 'avond' - de Jetser Hara - eerst: Dan komt 's morgens de Jetser Tov. Wanneer komen ze elkaar voor het eerst tegen, beide volledig uitgedrukt? Op yom echad: de dag dat een Jood echad wordt, waarvan de drie Hebreeuwse letters (alef is gelijk aan één, chet, acht en daled, vier) totaal dertien is!

5 G'd schiep de planten op de derde dag. Maar deze groeiden pas vanaf de zesde dag toen Adam werd geschapen en bad om regen. Door de planten niet te laten verschijnen totdat Adam bad, liet Hashem hem zien hoezeer Hij de gebeden van de rechtvaardigen koestert.

6 Toen G'd de mens schiep, richtte Hij zich tot alle generaties van het hele nageslacht en vertelde hen dat de "ontwikkeling" van de mens, die naar Zijn beeld geschapen is, afhankelijk zal zijn van hun medewerking en hulp.

7 Hasjem veroorzaakte dat de slaap op Adam viel en alle engelen wisten dat hij een sterveling was, maar desondanks intrinsieke spirituele schoonheid bezat. Hasjem zei tegen de engelen: “Scheid uzelf af van de man - er is geen enkele manier om hem te vergelijken. Want in werkelijkheid is hij een gewone sterveling en ongeacht al de ontberingen en moeilijkheden die hij tegenkomt, staat hij zijn neshamah (ziel) toe hem te wijzen en te wijden aan Mijn wil.”

8 Sjabbat is een dag waarop het verboden is om te werken, maar iemand spendeert meer geld voor Sjabbat dan voor enige andere dag van de week. Iemand kan denken dat het goed maken van Sjabbat hem arm maakt. Hasjem gaf echter een speciale zegen aan de Sjabbat: hoe meer men besteedt ter wille van Sjabbat, hoe meer men tijdens de week zal verdienen.

9 Volgens een mening in de Gemara (Berachot 61a) werden Adam en Eva samen als één (rug tegen rug) geschapen. Hasjem scheidde ze daarna en zij werden twee individuen. Volgens de Gemara (Niddah 31a) zijn er drie partners in de vorming van de mens: door Hashem ontvangt hij een ziel, via de vader de botten, nagels en hersenen, en via de moeder, huid en vlees. Adam benadrukte dat deze keer, en alleen deze keer, het bot en het vlees alle uit dezelfde bron kwamen.

10 Door Adam te autoriseren alle schepselen hun namen te geven, liet Hasjem hem zien dat hij een heerser over hen was geworden en dat hij verondersteld werd zijn invloed op hen te laten gelden in plaats van hen toe te staan hem te beïnvloeden.

11 Waarom werd de Boom der Kennis uitgesloten? Dit verbod leert een fundamentele les. Kennis moet geen bron van 'voedsel' en financiële verrijking zijn, maar een middel om zichzelf te verheffen. Je zou bijvoorbeeld geen medicijnen moeten studeren om veel geld te verdienen, maar om de kwalen van de wereld te genezen. Als mensen eigenbelang opzij zouden schuiven, zou de wereld veel baat hebben bij hun kennis.

12 Er zijn mensen die beweren dat 613 mitswot te veel zijn. Als het aantal werd verlaagd, zou het voor hen gemakkelijker zijn om de Tora na te leven. Op de dag van de schepping had Adam slechts één mitswa, die hij schond. Dit leert ons dat, ongeacht hoeveel mitzvot een persoon moet naleven, hij zich bewust moet zijn van de jetser hara, die altijd zal proberen een manier te vinden om hem in zonde te vangen. Hashem heeft de Joden niet overladen met Zijn mitswot. Hij gaf hen 613 wetende dat dit het nummer is dat een Jood kan verwerken.

13 G'd weet natuurlijk waar Adam is. G'd stelt deze vraag echter aan ieder mens: Wat heb je in je leven bereikt spiritueel gezien?Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom leven Joden de Shabbat na?
  2. Waarom wilde de Slang de val van de mensen nastreven?
  3. Anders dan het christendom gelooft het Jodendom dat Satan (de Slang) in opdracht van God werkt. Het was dus G'ds plan om de mens te laten eten van de Boom des Kennis. Waarom wilde G'd dit?
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is het doel van het leven? - de schepping van de mensWaarom leven we en wat doen we in deze wereld? Het antwoord kunnen we vinden in de Tora. Tora betekent instructie. De To…
Lilith en Eva, de vrouwen van AdamLilith en Eva, de vrouwen van AdamWie Adam zegt, zegt Eva. Maar zij was niet de eerste vrouw en dus ook niet per se de enige (mythologische) stammoeder va…
God: God en Adam (de eerste mens) - Joodse visieGod: God en Adam (de eerste mens) - Joodse visieDe eerste mensen, Adam en Eva, worden niet geboren. Zij zijn de directe creatie van God zelf, en zij weten het. Volgens…
Michelangelo en zijn fresco 'De schepping van Adam'Michelangelo en zijn fresco 'De schepping van Adam'De Italiaanse kunstschilder en beeldhouwer Michelangelo Buonarroti schilderde het plafond van de Sixtijnse Kapel te Rome…

Joodse Bijbel: Kaïn en Abel en nakomelingen AdamJoodse Bijbel: Kaïn en Abel en nakomelingen AdamDe eerste mensen die geboren worden zijn Kaïn en Abel, de twee kinderen van Adam en Eva (die door G'd geschapen werden).…
De namen van GodIn de Bijbel hebben namen van personen een bepaalde betekenis. Dit geldt ook voor de namen van God. De wijze waarop God…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
  • Rashi
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 06-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.