Gebeden voor niet-Joden c.q. Noachieden

Gebeden voor niet-Joden c.q. Noachieden Net zoals Joden de plicht hebben om tot G'd te bidden, zo hebben niet-Joden (Noachieden) dat ook volgens de Tora c.q. de Joodse Bijbel. Het gaat in het algemeen om het vragen van fysieke noden van de mens. Maar de belangrijkste reden om te bidden is om met G'd in contact te treden. Volgens de Joodse Bijbel is het in contact treden met G'd zelfs een menselijke behoefte. Door gebed maakt de mens via conversatie, verzoeken en lofprijzingen contact met G'd. Het belangrijkste onderdeel is G'ds grootheid te prijzen en Zijn Waarheid te erkennen volgens de Bijbel. Het hart van de mens moet zich afstemmen op deze gedachten in alle aspecten van het leven. In tegenstelling tot de Joden kennen de Noachieden geen vaste liturgie van gebeden. Ze kunnen in hun eigen woorden en eigen taal zich tot G'd richten. Het is echter aan te bevelen om bepaalde Psalmen dagelijks te reciteren. Ask Noah International heeft als hulp gebeden opgesteld voor niet-Joden die desgewenst kunnen worden gereciteerd.

Wie zijn de Noachieden?

In brede zin van het woord worden alle niet-Joden Noachieden genoemd. In enge zin zijn Noachieden niet-Joden die de zeven Noachidische geboden van G'd naleven. Net zoals Joden, die 613 ge- en verboden moeten naleven, vormen Noachieden die de Noachidische geboden naleven geen religieuze groepering. Volgens Chabad Rabbijn Manis Friedman biedt religie "verlossing, verlichting, een plaats in de hemel. Religie leert zelfverbetering: nederigheid, toewijding, geduld, geloof. Religie vereist een gedragsnorm die onze ziel, ons lichaam en onze samenleving ten goede komt. Ik ben blij dat het Jodendom geen religie is. Omdat al het bovenstaande egoïstisch en narcistisch kan zijn." Joden en Noachieden mogen G'd niet dienen met als doel om in de hemel te komen. Zij moeten G'd dienen omdat Hij dat wil. Dat is de enige reden waarom de mens hier op aarde is volgens de Tora. De Joodse Bijbel is geen handboek die instructies geeft hoe in de hemel te komen, maar een heilig boek met instructies hoe hier op aarde te leven zodat G'd 'zich er thuis voelt'. Joden en Noachieden dienen zichzelf weg te cijferen voor G'd omdat Hij alleen bestaat. Zouden zij G'd dienen met de gedachte dat ze anders niet in de hemel zouden komen, erkennen ze feitelijk niet meer de Eenheid van G'd. Dan stellen ze zichzelf centraal en zien ze G'd als een entiteit naast de Schepping. Volgens de Joodse Bijbel bestaat echter alleen G'd en is de Schepping een product van Zijn 'Geest'. Zou G'd niet meer aan de Schepping 'denken' dan bestaat deze niet meer. G'd blijft in dat geval echter onveranderd bestaan. Met of zonder Schepping is G'd dezelfde.

Het bewustzijn van G'd en het pad dat Noachieden dienen te bewandelen

Volgens de Tora dient de mens zich te realiseren dat G'd de Schepper is. Hij bepaalt alles. Hij is een Eenheid die niet definieerbaar is. G'd is dus geen mens of ander schepsel. Zijn Waarheid, die in de Tora staat beschreven, is alles bepalend. Bij alles wat de mens doet moet deze zich realiseren dat G'd de Koning is. Koning David formuleerde het als volgt: “Ik heb de Heer voortdurend voor mij geplaatst; omdat [Hij] aan mijn rechterhand is, zal ik niet aarzelen” (Psalm 16:8).

Met bovenstaande kennis dienen niet-Joden G'd te dienen volgens de zeven Noachidische geboden. Iedere Noachied die de geboden naleeft zal een plek krijgen in de Komende Wereld.

Het dienen van G'd met geest en hart

De mens dient volgens de Joodse Bijbel G'd te dienen uit liefde en vrees. Uit liefde voor het feit dat volgens de Tora G'd de mens heeft geschapen; uit vrees voor het feit dat volgens de Tora G'd oneindig groot is en de mens nederig moet zijn. De mens stelt niets voor tegenover de grootheid van G'd.

De mens dient het juiste pad te bewandelen, aldus de Tora. G'd heeft de niet-Joden aangegeven hoe ze dat moeten doen aan de hand van de Noachidische geboden; de Joden via de 613 mitswot. De profeten in de Joodse Bijbel hebben uitgelegd dat de geboden (zowel door Joden als niet-Joden) met vriendelijkheid, recht, genade, rechtvaardigheid, dankbaarheid en nederigheid moeten worden nageleefd. Geest en hart moeten hierop gefocust zijn.

De mens dient volgens de Joodse Bijbel ook vertrouwen te hebben in G'd dat Hij het beste met hem en de andere schepsels voor heeft. G'd doet alles voor het goede ook al ziet de mens dat soms niet direct in.

Door gebed kunnen geest en hart beïnvloed worden. Daarom dient de mens altijd tot G'd te bidden voor zijn noden en om G'd te prijzen, aldus de Bijbel. De woorden van het gebed dienen met de lippen uitgesproken te worden en niet alleen in gedachten. Op elk moment van de dag kan gebeden worden. Gebeden dienen eervol gereciteerd te worden en in nette kleding. Men mag niet naakt of in de nabijheid van andere naakte mensen tot G'd bidden (als het niet anders kan dan mag het gebed alleen in het hart plaatsvinden). Ook is het verboden in het toilet of de badkamer te bidden.

De mens dient zich te realiseren dat alles van G'd afkomstig is, ook de slechte dingen, aldus de Joodse Bijbel. Voor alles dient gebeden te worden omdat de mens niet alles kan begrijpen wat G'd doet. In Psalm 145:17 staat: “De Heer is rechtvaardig in al Zijn wegen en goed in al Zijn daden.” Daarom is het volgens de Joodse Bijbel niet gepast om boos te worden op slechte dingen die de mens overkomt. Mensen die de neiging hebben om snel boos te worden dienen zichzelf te trainen in nederigheid en geduld. Uiteindelijk zullen ook slechte dingen omgezet worden in goede dingen, zo meldt de Joodse Bijbel.

Ook andere negatieve eigenschappen van de mens kunnen omgebogen worden door middel van rechtvaardig gedrag en liefdadigheid. De Joodse Bijbel legt veel nadruk op liefdadigheid. Net zoals G'd voor de noden van de mens zorgt, dient de mens te zorgen voor de noden van anderen die het slecht hebben.

Waarom is persoonlijk berouw belangrijk?

In Jesaja 55:7 staat: “De goddeloze zal zijn weg opgeven, en de man van ongerechtigheid zijn gedachten, en hij zal terugkeren tot de Heer, die hem genadig zal zijn, en tot onze G'd, want Hij zal vrijelijk vergeven.”

Volgens de Tora kan de mens door een slechte daad de balans van de wereld verstoren en vernietiging over hemzelf uitstorten. Omgekeerd kan de mens door een goede daad de balans van de wereld in evenwicht brengen en zelf bevrijding ervaren. Om die reden is persoonlijk berouw belangrijk.

Aanbevolen gebeden voor de dag

Bij het wakker worden dient een persoon zich te realiseren dat hij voor de Koning staat. Jesaja 6:3 meldt: “De hele wereld is gevuld met Zijn glorie”.

Ask Noach beveelt de volgende gebeden aan:

Het ochtendgebed

Ik dank U, levende en eeuwige Koning, want U hebt mijn ziel in mij genadig hersteld. Uw trouw is geweldig.

Heer van het universum, die regeerde voordat er iets werd geschapen - in de tijd dat Zijn wil alle dingen tot stand bracht, werd Zijn Naam uitgeroepen tot Koning. En nadat alle dingen zullen worden verheven, zal de Perfecte alleen regeren. Hij was, Hij is, en Hij zal in heerlijkheid zijn. Hij is Eén, en er is geen ander om met Hem te vergelijken, om Zijn gelijke te noemen. Zonder begin, zonder einde, behoren macht en heerschappij Hem toe. Hij is mijn G'd en mijn altijd levende Verlosser, de kracht van mijn lot in tijden van nood. Hij is mijn banier en mijn toevluchtsoord, mijn deel op de dag dat ik roep. In Zijn hand vertrouw ik mijn geest toe als ik slaap en als ik wakker word. En met mijn ziel, mijn lichaam ook, de Heer is met mij, ik zal niet vrezen.

Gezegend is Hij Die sprak, en het universum deed ontstaan; gezegend is Hij.
Gezegend is Hij Die zegt en doet.
Gezegend is Hij Die besluit en vervult.
Gezegend is Hij Die al het bestaande schept.
Gezegend is Hij Die mededogen heeft op aarde.
Gezegend is Hij Die mededogen heeft met de geschapen wezens.
Gezegend is Hij Die een goede beloning geeft aan degenen die hem vrezen.
Gezegend is Hij Die eeuwig leeft en eeuwig bestaat.
Gezegend is Hij Die verlost en redt; gezegend is Zijn Naam.


Lezen van Psalmen overdag

De volgende Psalmen kunnen overdag gelezen worden:
 • Psalm 67
 • Psalm 100
 • Psalm 145
 • Psalm 146
 • Psalm 150
 • Psalm 89:53
 • Psalm 135:21
 • Psalm 72:18-19

Het accepteren van G'ds Eenheid

Almachtige G'd, wij aanvaarden op onszelf wat geschreven staat in Uw Tora: "U zult het deze dag weten en ter harte nemen dat G'd [alleen] G'd is, in de hemelen boven en op de aarde beneden - daar is niemand anders! " Wij bevestigen de voorschriften van "U zult G'd liefhebben, uw G'd, met heel uw hart en heel uw ziel en al uw macht"; en "Vrees G'd, uw G'd, en dien Hem, en in Zijn naam [alleen] zult u beloven;" en, zoals het zegt: "Vrees G'd en onderhoud Zijn geboden, want dat is de volledige plicht van een persoon."

Nederig gebed voor noden

Gezegend bent u, G'd, het Opperwezen, die overvloedige vriendelijkheid schenkt.
Geef ons alstublieft genadig wijsheid, begrip en kennis.
Aanvaard alstublieft ons berouw en vergeef ons voor onze fouten en zonden.
Geef volledige genezing van al onze wonden en kwalen.
Schenk ons al de behoeften voor ons levensonderhoud uit Uw overvloed.
Haast de dag waarvan gezegd wordt: "G'd zal Koning zijn over de hele aarde; op die dag zal G'd de Een zijn en Zijn Naam Eén; "Want dan zal ik de mensen in zuivere talen veranderen, zodat allen de naam van G'd zullen aanroepen om Hem met één doel te dienen; en "Ze zullen geen kwaad doen of vernietigen op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal gevuld zijn met kennis van G'd als water dat de zeebodem bedekt."
Hoor onze stem, G'd, onze barmhartige Vader, heb medelijden met ons en aanvaard onze gebeden in genade en gunst. Gezegend bent U, G'd, die het gebed hoort.


Gebed van berouw

O G'd, ik heb een fout gemaakt, gezondigd en moedwillig overtreden voor U, en ik heb gedaan wat slecht is in Uw ogen, vooral met de zonde (n) van ....... (vermeld de specifieke zonden of dwalingen).

Ik schaam me oprecht voor mijn zonden, en ik heb berouw en neem me vast voor om dat niet meer te doen.

Alstublieft G'd, in Uw oneindige genade en mededogen, vergeef mijn zonden en overtredingen, zoals geschreven staat: 'Laat de goddeloze zijn weg verlaten en de man van ongerechtigheid zijn gedachten; en laat hij terugkeren tot G'd, en Hij zal hem mededogen tonen, en aan onze G'd, want Hij zal overvloedig vergeven. En er staat geschreven: "Verlang ik helemaal dat de goddelozen sterven, zegt de Heer, G'd: het is veeleer dat hij terugkeert van zijn paden en leeft!"


Psalmen die gedurende de week kunnen worden gereciteerd

Ask Noah International verwijst voor elke dag van de week naar de volgende Psalmen:
 • Zondag: Psalm 20
 • Maandag: Psalm 48
 • Dinsdag: Psalm 82
 • Woensdag: Psalm 94
 • Donderdag: Psalm 81
 • Vrijdag: Psalm 93
 • Zaterdag: Psalm 92 en eventueel Psalm 96

Aanbevolen gebeden voor de avond

Ask Noah International verwijst naar de volgende Psalmen die gereciteerd kunnen worden:
 • Psalm 134
 • Psalm 42:9
 • Psalm 37:39-40
 • Psalm 91
 • Psalm 121

Liturgie uit het Joodse gebedenboek, de Siddoer

Heer van het universum, die regeerde voordat er iets werd geschapen - in de tijd dat Zijn wil alle dingen tot stand bracht, werd Zijn Naam uitgeroepen tot Koning. En nadat alle dingen zullen worden verheven, zal de Perfecte alleen regeren. Hij was, Hij is, en Hij zal in heerlijkheid zijn. Hij is Eén, en er is geen ander om met Hem te vergelijken, om Zijn gelijke te noemen. Zonder begin, zonder einde - macht en heerschappij behoren Hem toe. Hij is mijn G'd en mijn eeuwig levende Verlosser, de kracht van mijn lot in tijden van nood. Hij is mijn banier en mijn toevluchtsoord, mijn deel op de dag dat ik roep. In Zijn hand vertrouw ik mijn geest toe als ik slaap en als ik wakker word. En met mijn ziel, mijn lichaam ook, de Heer is met mij, ik zal niet vrezen.

Gebed van berouw
O G'd, ik heb een fout gemaakt, gezondigd en moedwillig overtreden voor U, en ik heb gedaan wat slecht is in Uw ogen, vooral met de zonde (n) van ....... (vermeld de specifieke zonden of dwalingen).

Ik schaam me oprecht voor mijn zonden, en ik heb berouw en neem me vast voor om dat niet meer te doen.

Alstublieft G'd, in Uw oneindige genade en mededogen, vergeef mijn zonden en overtredingen, zoals geschreven staat: 'Laat de goddeloze zijn weg verlaten en de man van ongerechtigheid zijn gedachten; en laat hij terugkeren tot G'd, en Hij zal hem mededogen tonen, en aan onze G'd, want Hij zal overvloedig vergeven. En er staat geschreven: "Verlang ik helemaal dat de goddelozen sterven, zegt de Heer, G'd: het is veeleer dat hij terugkeert van zijn wegen en leeft!"


Aansluitend kan Psalm 51 gereciteerd worden.

Verzen voor het slapen gaan

Ask Noah International adviseert de volgende verzen op te zeggen voor het slapen gaan:
 • Spreuken 3:24: “Als je gaat liggen, ben je niet bang; je gaat liggen en je slaap zal zoet zijn.”
 • Uit de Joodse Siddoer: “Mag ik goed slapen; mag ik in genade wakker worden.”
 • Psalm 31:6: “Ik vertrouw mijn geest in Uw hand, U zult mij verlossen G'd, G'd van de waarheid!”
© 2020 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joods gebed: bidden en gebed in de Joodse traditieJoods gebed: bidden en gebed in de Joodse traditieWaar gaat het in het Joodse gebed in wezen om? Het gaat niet om de behoefte van de mens maar om het verlangen van God. G…
Joods gebed: het gebed in het JodendomJoods gebed: het gebed in het JodendomHet gebed neemt een zeer belangrijke plaats in binnen het Jodendom. Orthodoxe Joden bidden drie keer op een dag: 's ocht…
Joods gebed: bidden tot God vereist concentratieJoods gebed: bidden tot God vereist concentratieHet goed uitspreken van een gebed is niet eenvoudig. Het eist van ons intensieve concentratie. We vervallen heel gemakke…
Joods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoekJoods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoekU wilt voor "God spelen"? Dit is erg simpel. Bezoek een zieke net zoals God Abraham bezocht toen hij ziek was. Dus wanne…

Beschermheilige tegen waanzin – Sebastianus van RomeBeschermheilige tegen waanzin – Sebastianus van RomeVan alle beschermheiligen in de Rooms-Katholieke Kerk is Sebastianus (Sint-Sebastiaan) van Rome een van de bekendste sch…
Waarom behoren de Samaritanen niet tot het Joodse volk?Waarom behoren de Samaritanen niet tot het Joodse volk?Toen de Assyriërs de Joden van het Tien Stammenrijk verdreven uit Israël, brachten zij de Koetiem, een buitenlands volk…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Prawny, Pixabay
 • Prayers, Blessings, Principles of Faith and Divine Service for Noahides – Rabbi Moshe Weiner and Rabbi J. Immanuel Schochet
 • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3182/jewish/Whats-Wrong-With-Religion.htm
 • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/160960/jewish/Is-There-a-Logical-Proof-that-theres-only-One-G-d.htm
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 28-06-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.