Vragen over het Jodendom? Ask Moses, Ask Noah, Ask the Rabbi

Vragen over het Jodendom? Ask Moses, Ask Noah, Ask the Rabbi Heeft u vragen over het Jodendom of over de relatie tussen Joden en niet-Joden vanuit Joods perspectief? Dan kunt u bij verschillende Joodse websites terecht die al uw vragen kunnen beantwoorden. De vragen worden beantwoord door professionele rabbijnen van over de hele wereld. De drie meest toonaangevende websites zijn Ask Moses, Ask Noah en Ask the Rabbi die allemaal gerund worden door Chabad. Zowel Joden als niet-Joden kunnen hier hun vragen stellen. Bij Ask Moses en Ask Noah kan dit door het intikken van de vraag. Vervolgens zoekt de website relevante artikelen op waar u de antwoorden in kunt terugvinden. Beide sites beantwoorden ook e-mails. Ask Moses heeft tevens een live-chat die 24 uur per dag beschikbaar is met uitzondering van de Shabbat. Ask the Rabbi, op de Chabad-website, biedt de mogelijkheid om via e-mail contact vragen te stellen. Meestal worden de vragen binnen twee werkdagen beantwoord. Is er sprake van spoed dan kunt u eerder repliek ontvangen.

Het Uitverkoren Joodse volk: de wereld onderrichten over G-d

Het idee achter de oprichting van de websites is de noodzaak om de wereld te onderwijzen in de Tora (613 mitzvot voor Joden en de 7 Noachidische geboden voor niet-Joden). Het Joodse volk is hiervoor door G-d uitverkoren al sinds de Openbaring op de Sinaï. Het Woord van G-d is terug te vinden in de Bijbel, het meest verkochte boek ter wereld. Veel mensen lezen zo over de G-d van Israël. Maar lang niet iedereen dient G-d of doet dat op de juiste Torawijze. Met de komst van internet is het mogelijk om zowel Joden als niet-Joden te bereiken met de juiste informatie over de Tora. Veel Joden zijn niet op de hoogte van de 613 plichten die ze na dienen te komen als Jood. Veel niet-Joden, ook degenen die de Bijbel dagelijks lezen, weten niet wat de boodschap is van de Tora. Zij weten bijvoorbeeld niet dat er, volgens de Tora, 7 Noachidische geboden zijn die zij na dienen te leven.

Verklaring van de namen Ask Moses en Ask Noah

Ask Moses verwijst naar Mozes, de belangrijkste profeet van het Joodse volk. Hij onderwees het Joodse volk in de Tora. Wanneer Joden vragen hebben over hun geloof kunnen zij dus Mozes (Ask Moses) raadplegen. Overigens kunnen ook niet-Joden bij Ask Moses terecht wanneer zij iets willen weten over het Jodendom. Zij moeten zich wel realiseren dat de Torawetten alleen voor Joden gelden en niet voor niet-Joden.

Ask Noah verwijst naar de profeet Noach, de voorvader van alle niet-Joden. Volgens de Tora moeten alle niet-Joden de zeven Noachidische geboden naleven. Wanneer niet-Joden (Noachieden) vragen hebben over hoe ze G-d moeten dienen en wat hun taak is kunnen zij Noach (Ask Noah) raadplegen. Overigens kunnen ook Joden terecht bij Ask Noah wanneer zij iets willen weten over de verhouding tussen Joden en niet-Joden. Zij moeten zich wel realiseren dat de zeven Noachidische geboden alleen voor niet-Joden gelden en niet voor Joden.

Ask Moses – human questions, heavenly answers

Live counseling

Ask Moses opereert vanuit Los Angelos in de Verenigde Staten. Er zijn meer dan 100 rabbijnen actief van over de hele wereld die 24 uur per dag en 6 dagen in de week één-op-één spirituele begeleiding geven aan mensen met verschillende achtergronden. "De gemiddelde persoon op straat heeft geen toegang tot een rabbijn," zegt Rabbi Joseef Loschak van AskMoses in een interview van de Los Angelos Times. "Hier is een manier waarop ze dat kunnen doen. Als ze een vraag hebben over het Jodendom, is Mozes een goede bron." Er vinden anno 2018 zo'n 350 tot 400 live chats per dag plaats met mensen van allerlei niveau. Een vrijwillige online enquête heeft aangetoond dat 30% van de AskMoses-gebruikers anno 2018 niet-Joods is. Ze vragen bijvoorbeeld: Waarom geloven Joden niet in Jezus als de Messias? Antwoord: Jezus voldeed niet aan de beloften van de Messias, zoals beschreven door de profeten, van het brengen van wereldvrede en wereldwijd monotheïsme. Loschak zegt dat de vragen vaak over het moderne leven gaan. Er komen bijvoorbeeld vragen over de slotscène van 'Schindler's List'. Waarom leggen Joden die gered zijn door Oskar Schindler stenen op zijn graf in Israël? Antwoord: uit respect om te laten zien dat het graf is bezocht. Er worden ook vragen gesteld door mensen die zich in een crisissituatie bevinden, bijvoorbeeld een jonge tiener die wil weten of ze wel of geen abortus moet plegen.

De rabbijnen zijn getraind om met moeilijke vragen om te gaan, vooral van mensen die de Bijbelse regels met voeten overtreden. De rabbijnen moeten gevoelig met de vragen omgaan en niet afwijzend.

Het is overigens ook mogelijk een vraag per email te sturen voor degenen die niet van chatten houden. Er wordt dan geprobeerd om binnen 24 uur antwoord te geven.

Bibliotheek

Naast live counseling biedt de site ook een bibliotheek waarin allerlei antwoorden te vinden zijn op vragen die te maken hebben met persoonlijke zaken, spiritualiteit en praktische informatie. De bibliotheek is onderverdeeld in de volgende rubrieken: Holidays - Torah - Philosophy - G-d - Jewish Identity - Mitzvot - Chassidism - Daily Life - Shabbat - Life Cycle - Intimacy - Women & Judaism - History - Israel - Miscellaneous - Best of AskMoses

Ask Noah

Ask Noah opereert eveneens vanuit de Verenigde Staten. De missie van de site is om niet-Joden (Noachieden) te onderwijzen in de Noachidische geboden die moeten leiden tot een rechtvaardige wereld. De hele mensheid zal “openlijk verbonden zijn door een gemeenschappelijke morele verantwoordelijkheid tegenover onze Schepper”. Evenals Ask Moses wordt ook Ask Noah geleid door Chabad rabbijnen.

De website is minder uitgebreid dan Ask Moses. Het verschaft artikelen over de Noachidische geboden. Er is een forum waar gediscussieerd kan worden. En er kunnen vragen gesteld worden per email.

Ask the Rabbi

Ask the Rabbi is een service van de Chabad website die vanuit New York opereert. Ook hier werken veel rabbijnen van over de hele wereld om vragen beantwoorden. Op de site zelf kan al heel veel informatie (artikelen, video's en audio's) gevonden worden over het Jodendom. Maar mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u die per email toezenden. U krijgt dan meestal binnen 2 werkdagen antwoord. In geval van nood wordt eerder contact met u opgenomen.

Chabad.org is een ultraorthodoxe Joods chassidische website die open staat voor de buitenwereld. Chabad staat bekend om haar hulpvaardigheid. Zowel Joden als niet-Joden wordt hulp geboden.

De missie van Chabad is om met behulp van internet de Joden wereldwijd te verenigen om hen in staat te stellen kennis op te doen van de 3300 jaar oude Joodse traditie en hun band met het Jodendom te versterken.

De filosofie van Chabad luidt: "Everything in this world was created for a divine purpose. All forms of modern technology can and should be harnessed to make the world a better place and, in the case of Jews, to spread Judaism in the widest possible manner." zoals geciteerd in de The New York Times.

"No Jew should ever be lost to the Jewish people, no Jew must ever be lonely." zoals geciteerd in The Jewish Week

Verklarende woordenlijst over het Jodendom

10 geboden: de tien geboden

15 Shevat: de vijftiende van Shevat, gevierd als "Het nieuwe jaar voor bomen"

17 Tammuz: vasten herdenking van vijf rampen, waaronder het doorbreken van de muren van Jeruzalem tijdens de Romeinse belegering die leidde tot de vernietiging van de Heilige Tempel

39 Melachot (Categorieën van Creatief Werk): Dit zijn de 39 categorieën van creatieve activiteit die nodig waren voor de bouw van de Tabernakel in de woestijn. Zoals G'd beval dat de bouw op Shabbat moest worden opgeschort, bepalen deze activiteiten wat als "schepping" wordt beschouwd en daarom verboden op Shabbat - wanneer we ons onthouden van creatieve activiteit, en niet noodzakelijkerwijs van inspanning.

9 Av: Dag van vasten en rouw op de negende van Av ter herdenking van de vernietiging van de eerste en de tweede heilige tempel.

Aaron: (a) (1397-1273 vGT) Zoon van Amram en Jochebed, broer van Miriam en Mozes. De partner en woordvoerder van Mozes in zijn missie om de Israëlieten uit Egypte te bevrijden. Eerste hogepriester en patriarch van de priesterlijke familie. Een man die van vrede hield en altijd probeerde conflicterende partijen tot verzoening te brengen. Stierf in de woestijn, kort voordat de Israëlieten Kanaän binnentrokken. (b) Een veel voorkomende Joodse naam.

Abarbanel, rabbijn Don Isaac: 1437-1508; Portugal, Spanje en Venetië; leider van het Spaanse Jodendom en minister van de koning van Spanje, verbannen in de verdrijving van 1492; auteur van commentaar op de Thora.

Abaye: (4e eeuw) Als wees bij de geboorte, werd Abaye opgevoed door zijn oom en leraar, Rabba bar Nahmeni. Abaye's geschillen met zijn collega Rava - waarvan er honderden zijn opgetekend in de Talmoed - belichamen de dialectische logica van de Talmoed. Abaye diende als directeur van de academie in Pumbedita van 333 tot aan zijn overlijden.

Abba Chilkiah: (circa 3e eeuw) Kleinzoon van Honi Hame'aggel. Zijn gebeden stonden bekend als zeer effectief; tijdens droogte vroegen de rabbijnen hem om te bidden voor regen.

Abel: zoon van Adam en Eva. Een herder, hij werd gedood door zijn broer Kaïn nadat G-d zijn offer had aanvaard en niet dat van Kaïn.

Abigaïl: (9e eeuw vGT) kalmeerde David nadat haar man Nabal hem boos had gemaakt en David ervan weerhield Nabal te doden. Na de dood van Nabal trouwde David met Abigaïl.

Abimelech: De generieke naam van alle Filistijnse koningen. Koningen met deze naam komen in de Bijbel voor vanaf de tijd van Abraham tot en met koning David.

Abimelech (zoon van Gideon): Zoon van Gideon, geboren in Sichem. Na de dood van zijn vader in 1027 vGT, overtuigde hij de Sichemieten om hem te benoemen als de opvolger van zijn vader, en doodde hij op één na alle van zijn 70 broers om de concurrentie uit te schakelen. Na drie jaar geregeerd te hebben, kwamen zijn onderdanen in opstand en een vrouw liet een molensteen op zijn hoofd vallen, waardoor hij dodelijk gewond raakte.

Abner ben Ner: (d. circa 872 BCE) Generaal van het leger van Saul. Na de dood van Saul riep hij Isboseth uit tot koning. Later realiseerde hij zich dat de heerschappij van Ish Boseth niet kon standhouden en onderhandelde hij over een vredesovereenkomst met David, de rivaal van Ish Boseth, maar werd op verraderlijke wijze vermoord door Joab. David verwierp de moord en beval heel Israël om Abners dood te rouwen.

Abraham: (a) (1813-1638 vGT) De eerste van de drie aartsvaders; de eerste Jood. Hij ontdekte G-d zelf en verwierp de afgoderij van zijn tijdgenoten. G-d beval hem om van zijn Mesopotamische thuisland naar Kanaän te reizen, waar Hij het land naliet aan zijn nakomelingen in het Verbond tussen de Delen. Hij doorstond met succes tien tests waarmee G-d hem uitdaagde, waaronder het incident het vastbinden van Izaäk. Echtgenoot van Sara en Hagar, vader van Ismaël en Izaäk - zijn erfgenaam. (b) Een veel voorkomende Joodse naam.

Absalom: (d. 840 BCE) Zoon van koning David. Doodde zijn halfbroer Amnon om de verkrachting van zijn zus Tamar te wreken. Vervolgens vluchtte hij om de toorn van hun vader David te ontlopen. Uiteindelijk keerde hij terug en leidde later een opstand tegen zijn vader, die eindigde toen hij door Joab werd gedood.

Achan: Heeft een deel van de buit van Jericho in zijn zak gestopt, ondanks Joshua's instructies om niets mee te nemen. Deze zonde leidde tot de nederlaag van de Israëlieten in de strijd om Ai. Later bekende hij zijn misdaad en werd geëxecuteerd.

Acharon shel Pesach: de laatste dag van Pesach

Acher (Elisha ben Abuyah): Elisha ben Abuyah, of Acher ("de Ander"), zoals hij later door zijn collega's werd genoemd, was een grote Mishna-wijze die ketter werd.

Achitofel: (873-840 vGT) Een adviseur van koning David, bekend om zijn scherpzinnige advies, een grote Tora-geleerde die later het pad van de Tora verliet. Achitofel was een hoofdrolspeler in Absaloms opstand tegen David. Hij pleegde zelfmoord toen hij besefte dat de opstand zou mislukken. Volgens de Midrasj was Achitofel de grootvader van Batseba.

Achronim: (letterlijk "de laatsten"); (a) de wijzen van de Tora vanaf de Renaissance tot op de dag van vandaag; (b) werken geschreven door deze wijzen.

Actie, De Wereld van: (letterlijk "akte"); in Kabbalistische terminologie verwijst dit naar de laagste van de vier spirituele werelden, het laatste niveau in het creatieve proces dat het fysieke universum omvat.

Adam: (a) (3760-2830 vGT) De eerste mens, geschapen door G-d. Getrouwd met Eva, en samen zijn ze de voorouders van het menselijk ras. Ze werden in de Hof van Eden geplaatst, maar werden daaruit verbannen nadat ze van de verboden Boom der Kennis hadden gegeten. (b) Mens. (c) Een veel voorkomende Joodse naam.

Adam Kadmon: (letterlijk "oermens") een mystiek oorspronkelijk niveau binnen de G-dheid.

Adanim (zilveren funderingsvoeten): (letterlijk "funderingsvoeten"); de zilveren voetjes die gevormd zijn de basis van de Tabernakel in de woestijn.

Adar, Maand van: twaalfde maand in de Joodse kalender; de maand waarin Purim wordt gevierd.

Admur: acroniem voor "Adoneinu Moreinu V'rabeinu" - "Onze meester, leraar en Rebbe"; algemeen gebruikt als een verwijzing naar een grote tzaddik, of een rechtvaardig persoon, en specifiek naar de leiders van chassidische sekten

Adonia: (d. 837 vGT) Zoon van koning David. Tegen het einde van Davids leven riep Adonia zichzelf uit tot de opvolger van zijn vader - een daad die onmiddellijk door David werd tegengesproken. Uiteindelijk werd hij door zijn broer, koning Salomo, gedood wegens een poging tot verraad.

Afikoman: (letterlijk "dessert") van de Aramese fiku-man, het stuk matza dat wordt verborgen en vervolgens wordt gegeten aan het einde van de Seder-maaltijd om het Paasoffer te herinneren.

Agag: Koning van Amalek. Op bevel van G-d, medegedeeld door de profeet Samuël, doodde het door Saul geleide Israëlitische leger de hele Amalekietische bevolking - afgezien van Agag, die werd gespaard en gevangengenomen. Nadat hij Saul berispt had omdat hij Agag liet leven, executeerde Samuel zelf Agag.

Aggada: (letterlijk "overlevering of verhaal"); de gedeelten van de Talmoed en Midrasj die homiletische uiteenzettingen van de Bijbel, gelijkenissen, verhalen, stelregels, enz. bevatten, in tegenstelling tot Halacha.

Agrippa I: (ca. 10 BCE-44 CE) Kleinzoon van Herodes. Hij werd door de Romeinse keizer aangesteld om over Judea te heersen en was vroom en vriendelijk voor zijn onderdanen. Tijdens zijn bewind begonnen de Joden te bloeien en comfortabel te leven. De wijzen van die tijd schonken hem veel respect. Hij stierf plotseling tijdens de spelen in Cæsarea in 44 CE.

Agunah: (lett. verankerde vrouw”); Een vrouw wiens man is verdwenen en het is niet met zekerheid bekend of hij dood of levend is; het is haar dus verboden te trouwen tenzij a) de echtgenoot wordt gevonden en haar een wettelijke scheiding verleent, of b) zorgvuldig onderzoek door rabbijnse autoriteiten toelaatbare bewijzen van zijn dood aan het licht brengt. Het kan ook verwijzen naar een vrouw wiens man weigert haar te laten scheiden.

Ahasveros: (4e eeuw vGT) koning van Perzië, echtgenoot van Vastti en Esther. Op advies van zijn minister Haman vaardigde hij een decreet uit dat alle Joden moesten worden vermoord. Op aandringen van Esther vaardigde hij een tweede decreet uit, waardoor de Joden zichzelf konden verdedigen, waardoor het eerste decreet onwerkzaam werd, zoals opgetekend in de boekrol van Esther die elk jaar op Purim wordt gelezen.

Ahavah: liefde, genegenheid

Ahavah B'Taanugim: (letterlijk "liefde in verrukkingen"); de hoogste vorm van liefde die G-d stervelingen kan geven, van een orde van "verrukking" van Gan Eden; deze liefde kan alleen worden bereikt als een "geschenk" verleend door G-d

Ahavat HaTorah: liefde voor Torah

Ahavat Yisrael: (letterlijk "liefde voor je mede-Joden"); zoals voorgeschreven door het Bijbelse gebod "Heb uw naaste lief zoals uzelf" (Leviticus 19:18).

Ahia de Siloniet: Leraar van Elia. Na de dood van Salomo profeteerde hij dat de noordelijke tien stammen zich zouden afscheiden van de door de koningen van Juda geregeerde Davidische dynastie en Jerobeam tot hun koning zouden kronen. Later profeteerde hij dat Jerobeam en de koninklijke dynastie van zijn familie vernietigd zouden worden als straf voor Jerobeams zondige wegen. Volgens de chassidische traditie was Ahijah de primaire leraar van de Baal Shem Tov.

Akdamot: (Aramees, letterlijk "voordat ik begin"); gedicht voorgedragen tijdens de ochtenddienst op de feestdag van Shavuot.

Akedah: (letterlijk "de binding"); Abrahams voorbereiding van Isaak als offer.

Akiba ben Joseph: (ca. 50-c.135 CE) Een van de grootste van de Misjna-wijzen. Tenzij anders vermeld, wordt aangenomen dat alle Mishnayo's in overeenstemming zijn met de mening van Rabbi Akiva. Hij was de zoon van bekeerlingen en een ongeletterde herder. Op 40-jarige leeftijd begon hij, op aandringen van zijn vrouw, de Tora te studeren onder Eliezer ben Hyrcanus, Joshua ben Hananiah en Nahum Ish Gamzu, wat uiteindelijk 24.000 studenten aantrok, waaronder Rabbi Simeon ben Yohai, Rabbi Meir en Rabbi Judah ben Ilai. Hij steunde de opstand van Bar Kochba. Hij werd gevangengenomen en op brute wijze vermoord door de Romeinen voor het onderwijzen van de Tora (hij is een van de tien martelaren).
© 2018 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Het Jodendom – Isidore EpsteinrecensieBoekrecensie: Het Jodendom – Isidore Epstein'Het Jodendom' van Isidore Epstein is hét gezaghebbende boek over de Joodse religie. Het wordt gepresenteerd tegen de ac…
Boekrecensie: Het Jodendom – dr. A. van der HeiderecensieBoekrecensie: Het Jodendom – dr. A. van der Heide'Het Jodendom' (2001) van A. van der Heide is een boek dat deel uitmaakt van de Wegwijs serie dat betrouwbare, zakelijke…
Geschiedenis Jodendom: Moderne stromingen-M. MendelssohnGeschiedenis Jodendom: Moderne stromingen-M. MendelssohnDe Verlichting heeft direct of indirect een rol gespeeld op de moderne stromingen binnen het Jodendom. De rede ging een…
Joods Nederland: Joods godsdienstige organisatiesJoods Nederland: Joods godsdienstige organisatiesOndanks de verschrikkingen van de Holocaust wist Joods Nederland zich langzaam weer te herstellen. Een klein aantal voor…

Syrië, bakermat van het christendomJezus werd volgens het evangelie zoals dat in de bijbel is beschreven geboren in Bethlehem (Judea) in de tijd dat August…
Torastudie: De generatiekloof - Numeri 13:30Torastudie: De generatiekloof - Numeri 13:30Hoe komt het dat de verspieders dachten dat de inwoners van Kanaän machtiger waren dan G'd? Zij hadden moeite om het spi…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: 3dman Eu, Pixabay
  • http://www.askmoses.com/
  • https://asknoah.org/
  • https://www.chabad.org/asktherabbi/default_cdo/jewish/Ask-the-Rabbi.htm
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 02-12-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.