Joodse Bijbel: Koningen Joachaz en Jojakim van Juda

Joodse Bijbel: Koningen Joachaz en Jojakim van Juda Joachaz is de zoon van koning Josia. Hij regeert Judea voor drie maanden, in 445 voor de gewone jaartelling, totdat Farao Necho hem in boeien naar Egypte brengt, waar hij sterft. De farao legt belastingen op aan Judea en stelt de broer van Joachaz, Eljakim, aan als koning en hernoemt hem Jojakim. Hij regeert van 445-434 voor het begin van de gewone jaartelling. Jojakim negeert de aansporingen van de profeten om zich te bekeren en hun waarschuwingen voor een naderende ballingschap. In plaats daarvan neemt hij Jeremia gevangen en verbrandt hij een boekrol van zijn profetieën. Aanvankelijk is hij ondergeschikt aan Babylonië, de opkomende supermacht, maar uiteindelijk rebelleert hij en wordt hij gevangengenomen door koning Nebukadnezar - samen met Daniel, Hananja, Misael en Azarja. Jojakim sterft op weg naar Babylonië en wordt opgevolgd door zijn zoon Jehoichin.

Judea op het neerwaartse pad

Voor zijn dood noemt koning Josia zijn tweede zoon Joachaz als zijn opvolger voor de troon, omdat hij meer geneigd lijkt te zijn dan zijn oudere broer om in de voetstappen van zijn vader te treden. De mensen hebben hem inderdaad tot koning uitgeroepen, maar zijn regering duurt heel kort. Zijn regering duurt slechts drie maanden, waarin hij helemaal niet aan de verwachtingen van zijn vader voldoet. Zijn regering wordt beëindigd door Farao Necho, de koning van Egypte, wiens woede Joachaz heeft uitgelokt. Necho trekt naar het land Israël, valt Joachaz aan en neemt hem gevangen en brengt hem in boeien naar Egypte, waar hij in gevangenschap sterft. Nadat Necho een zware schatting van het volk van Juda heeft geëist, plaatst hij Joachaz' broer, Eljakim, op de troon en verandert zijn naam in Jojakim.

De nieuw benoemde koning Jojakim, de oudste zoon van Josia, is veel erger dan zijn broer. Hij negeert de wetten van de Tora die zijn vader zo strikt in het land had afgedwongen, en hij stelt een slecht voorbeeld voor zijn volk door de wegen van goddeloosheid en afgoderij te volgen. De mensen worden gemakkelijk op een dwaalspoor gebracht, omdat hun benarde positie onder de last van zware belastingen hen rusteloos en opstandig maakt. Met pijn in zijn hart kijkt de profeet Jeremia naar deze groeiende verdorvenheid van het volk en vermaant hen streng.

Val van Assyrië; groei van Babylonië

Ondertussen is de profetie van Nachum over het lot van Assyrië uitgekomen. De Chaldeeën en Babyloniërs, onder leiding van Nabopolassar, hebben Assyrië veroverd en verslagen. Ze gaan vreselijk met Assyrië om en reduceren hun machtige hoofdstad Ninevé tot hopen puin.

In het vierde jaar van Jojakim's regering vinden belangrijke gebeurtenissen plaats die slecht zijn voor het kleine Joodse koninkrijk. Koning Farao Necho van Egypte, die dapper naar de Eufraat gaat om de groeiende macht van de Babyloniërs uit te dagen, wordt verslagen in Carchemish (Circesium). Als gevolg van deze nederlaag verliest hij al het land van de rivier de Eufraat tot de rivier van Egypte. De overwinnaar, koning Nebukadnezar van Babylonië, die een onverzadigbaar verlangen naar verovering heeft, begint begerende ogen te werpen op alle landen die worden gedomineerd door de Assyrische en Egyptische rijken, die beide worden verslagen door de nieuwe macht Babylonië.

De altijd waakzame profeet Jeremia volgt deze gebeurtenissen met angst. Al snel verschijnt hij in het voorhof van de tempel met een onheilspellende waarschuwing die G'd hem heeft gezonden om te leveren aan de koning en het volk van Juda. "Zo zegt de Heer: 'Als u niet naar Mij wilt luisteren, om te wandelen in Mijn Wet, die Ik u heb voorgehouden, om te luisteren naar de woorden van Mijn dienaren, de profeten, zal Ik dit huis maken zoals Silo, en zal deze stad tot een vloek voor alle naties van de aarde maken.'"

Wanneer de priesters en valse profeten deze woorden horen, grijpen ze Jeremia en brengen hem voor de prinsen en oudsten van het volk, schreeuwend om zijn dood. Maar Jeremia verklaart onbevreesd dat G'd hem heeft gezonden om Zijn boodschap aan te kondigen en de mensen ertoe te bewegen hun slechte wegen te herstellen. "Wat mij betreft," vervolgt de profeet, "ik ben in uw handen, maar weet met zekerheid dat als u mij ter dood brengt, u zeker onschuldig bloed over uzelf en over deze stad en over de inwoners daarvan zult brengen." De prinsen en oudsten zijn onder de indruk van Jeremia's oprechtheid en moed, en zij vertellen de valse profeten en priesters om hem met rust te laten. Onbekommerd om zijn eigen veiligheid blijft Jeremia in het openbaar prediken, terwijl hij door de straten van Jeruzalem loopt en de mensen oproept om terug te keren naar G'd om een ramp af te wenden. Terwijl de woede van veel mensen wordt gewekt, zijn er een paar oude mensen die de profeet verdedigen, zeggende: "In de dagen van koning Hizkia profeteert de profeet Micha tot het volk van Juda zeggende: 'Sion zal worden omgeploegd als een akker, en Jeruzalem zal hopen puin worden en de berg van het huis, houtachtige hoogten.' Heeft Hizkia hem daarvoor gedood? Zullen wij nu zo'n groot kwaad op onze ziel brengen?" Zo ontsnapt Jeremia aan de toorn van de woedende valse profeten en priesters.

De profeet Uria

Jeremia is niet alleen in zijn onbevreesde bestraffing. Andere profeten brengen soortgelijke berichten van rampspoed en vergelding met zich mee als de mensen niet naar G'd kunnen terugkeren. Opvallend onder hen is Uria, wiens vrijmoedigheid de woede van de koning heeft gewekt. De koning stuurt boodschappers om hem te arresteren en Uria vlucht naar Egypte. Helaas slepen de koninklijke boodschappers hem terug naar Jeruzalem, waar hij in het openbaar geëxecuteerd wordt. Jeremia wordt ook met de dood bedreigd door de handlangers van de koning. Maar Ahikam, de zoon van Safan, de schrijver van Josia, redt hem.

Jeremia en de valse profeten

Tevergeefs wijst Jeremia de koning terecht en waarschuwt hem voor de naderende ondergang die het land zou treffen. Tevergeefs schildert hij de somberheid en de wanhoop die zullen heersen wanneer G'd het volk zou straffen voor hun trouweloosheid, immoraliteit en onrechtvaardigheid. Er zijn zoveel valse profeten die de koning en het volk misleiden door hun voorspellingen van glorieuze komende dagen dat de woorden van Jeremia niet worden gehoord; ja, hij wordt een object van openbare spot. Elke dag die verstrijkt zonder het normale leven in Jeruzalem aan te tasten, biedt het volk nog een mogelijkheid om Jeremia belachelijk en gestoord te laten lijken. Ze dagen hem en zijn goddelijke missie uit: "Waar is G'ds woord? Waarom komt het niet uit? Dat is het niet, en tegenspoed zal ons nooit bereiken."

Jeremia houdt nooit op het volk te vermanen en hij wordt uiteindelijk door de koning in de gevangenis gezet.

Jeremia's boekrol

Intussen gaat Nebukadnezar, aan het hoofd van een groot leger, op weg naar het land Israël. De koning en het volk zijn vastbesloten om zich tegen hen te verzetten, ondanks de smeekbeden van Jeremia dat verzet tegen de Babyloniërs een ramp zal betekenen. Dan beveelt G'd dat Jeremia een aantal van zijn toespraken en profetieën, die hij had gemaakt sinds de dood van koning Josia, vastlegt in een boekrol. Jeremia doet dat en dicteert zijn profetieën aan zijn discipel Baruch, de zoon van Neria. Jeremia zegt tegen zijn discipel; "Ik ben gevangen en ik ben niet in staat om het huis van de Heer binnen te gaan: daarom ga je uit de boekrol lezen, die je vanuit mijn mond hebt opgetekend, de woorden van de Heer voor de oren van de mensen in het huis van de HEER op de vastendag ... Misschien is het mogelijk dat zij nederig hun smeekbede zullen presenteren voor G'd, en dat zij zullen terugkeren van hun slechte wegen, want groot is de woede die de Heer heeft verordend tegen dit volk.

Op de vastendag verzamelen zich veel mensen uit Jeruzalem en de steden en dorpen van Judea in de Tempel. Onverschrokken, leest Baruch de inhoud van de rol aan hen voor. Hij wordt onmiddellijk gerapporteerd aan de vorsten die zich in het paleis hebben verzameld. Ze sturen Baruch en geven hem de opdracht om te herhalen wat er in de boekrol staat. Wanneer ze de harde profetieën horen, worden ze bang en vragen Baruch waar de woorden vandaan komen. Baruch vertelt de mensen dat hij de woorden precies heeft vastgelegd zoals ze zijn gekomen van Jeremia's lippen. De prinsen adviseren Baruch om samen met Jeremia een schuilplaats te zoeken op een verborgen plaats. Dan informeren ze de koning over de rol van de profeet. Jojakim laat de boekrol voor hem lezen, terwijl hij voor een open haard in zijn winterpaleis zit. Wanneer hij de vreselijke vermaning in de boekrol hoort, ontsteekt de koning in woede. Hij snijdt de boekrol in stukken en gooit de stukken in het vuur, onder de protesten van de vorsten. Dan laat hij Jeremia en zijn schrijver Baruch roepen om beiden ter dood te brengen, maar zij kunnen niet gevonden worden. G'd beveelt vervolgens dat Jeremia de rol herschrijft en Jeremia dicteert het opnieuw aan Baruch.

Nebukadnezar, die in het noorden verblijft, stuurt een deel van zijn leger naar het zuiden om Judea binnen te vallen. Jojakim wordt gedwongen zich te onderwerpen, en een zware belasting wordt opgelegd aan het land.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom kiest koning Josia voor zijn tweede zoon Joachaz als zijn opvolger voor de troon?
  2. Wat gebeurt er onder leiding van koning Jojakim?
  3. Wat doet de profeet Jeremia?
  4. Waarom schrijft Jeremia een boekrol?
© 2018 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: De profeet JeremiaJoodse Bijbel: De profeet JeremiaDe profeet Jeremia leeft in de 5de eeuw voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is de zoon van de hogepriester Hil…
De bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en EzechiëlDe bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en EzechiëlDe bijbel is geen makkelijk boek om zo maar te lezen. Interessant en de moeite waard is het zeker wel. Wat te denken bij…
Joodse Bijbel: Koning Josia van JudaJoodse Bijbel: Koning Josia van JudaJosia is de zoon van koning Amon. Hij bestijgt op achtjarige leeftijd de troon na de moord op zijn vader. Hij regeert va…
Joodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van JudaJoodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van JudaKoning Manasse is de zoon van de rechtvaardige koning Hizkia. Hij regeert van 533-478 voor het begin van de gewone jaart…

Joden en Noachieden: Waarom is de regenboog teken van vrede?Joden en Noachieden: Waarom is de regenboog teken van vrede?Met de Zondvloed werd de wereld opnieuw gecreëerd. De aarde werd gereinigd, de atmosfeer gezuiverd. Het werd een wereld…
Het westers christendom; reformatie en contrareformatieHet westers christendom; reformatie en contrareformatieAan het begin van de zestiende eeuw kwam een deel van de westerse christenen in opstand tegen de enorme macht die de Roo…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.