Joodse Bijbel: Koning Hizkia van Juda

Joodse Bijbel: Koning Hizkia van Juda Hizkia is de zoon van koning Achaz. Hij regeert van 562-533 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is een buitengewoon rechtschapen en vrome koning, hij vernietigt alle vormen van afgoderij, herstelt de Heilige Tempel als het spirituele centrum van Juda en herstelt veel van de wetten van de Tora die in het verleden niet worden beoefend. De Talmoed schrijft dat Hizkia de Messias waardig is. Hizkia versterkt de politieke onafhankelijkheid van Juda, herovert vele gebieden en weigert om hulde te brengen aan Assyrië. De Assyriërs, die alle omringende naties hebben overwonnen en veel van de Israëlieten verbannen, belegeren Jeruzalem en bespotten de hoop van de Judeeërs dat G'd hen zal redden. Hizkia bidt tot G'd. De profeet Jesaja verzekert hem dat G'd hen niet in de steek zal laten. Tijdens de nacht sterven vele honderdduizenden Assyrische soldaten op wonderbaarlijke wijze, en het overblijfsel van het leger vlucht terug naar Assyrië.

Hizkia's vroomheid

Hizkia is de twaalfde koning van Juda. Hij bezit buitengewone kwaliteiten en vroomheid. Hij troost lijdende mensen, terwijl zijn goddeloze vader Achaz nog op de troon zit. De profeten wijzen hem aan als redder van het volk en de religie van G'd in een tijd dat Juda tot op de bodem van politieke en geestelijke verdorvenheid is gezonken. Wanneer Hizkia de troon bestijgt doet hij afstand van alle afgoden die onder zijn vader werden gediend. Hij organiseert Toralessen door het hele land en herstelt de dagelijkse diensten van de Heilige Tempel. Hij slaagt er ook in om de bedevaarten naar de Tempel te vernieuwen. De Tempel wordt gereinigd en gerenoveerd. Er komt een Paschafeest in Jeruzalem waarbij hij mensen in zijn eigen land en inwoners van het noordelijke koninkrijk uitnodigt. Maar niet iedereen komt.

Politieke kracht

Zodra Hizkia voelt dat zijn oorlog tegen afgoderij gewonnen is, richt hij zijn aandacht op de reorganisatie van het leger en de reconstructie van de vestingwerken die tijdens de heersende regering van Achaz door verschillende vijanden zijn neergehaald. Met zijn goed uitgeruste en goed getrainde leger, gaat Hizkia op weg om de verloren provincies te herstellen en de minder formidabele buren te straffen die het volk van Judea hebben getroffen. Hij verslaat het leger van de Filistijnen en neemt hun bolwerk Gaza in. De andere buren worden geïntimideerd in vrijwillige onderwerping. Maar terwijl Hizkia er aldus in slaagt de politieke en geestelijke macht van zijn land te herstellen, gaat het naburige koninkrijk van Israël volledig in stukken, en de rest van zijn inwoners wordt in gevangenschap gebracht of gedood. De wreedheden van de Assyrische veroveraars openen de ogen van het volk van Juda. Ze klampen zich nog vuriger aan G'd vast om niet schuldig te worden aan zichzelf en het hetzelfde lot als hun broeders te ondergaan. De profeet Jesaja steunt Hizkia met de G'ddelijke verzekering dat geen enkel land schade zou kunnen toebrengen aan het land zolang het volk G'd dient. Hij stelt zelfs aan Hizkia voor aan Juda het juk van Assyrië volledig af te werpen. Hizkia's geloof in G'ds hulp is zo groot dat hij niet twijfelt aan het woord van de profeet dat zelfs Assyrië, dan de grootste en machtigste militaire macht, Juda niet zou kunnen straffen voor haar verzet; en hij maakt definitieve plannen om de eerbetoon betalingen stop te zetten en zich voor te bereiden op de aanval.

Samenzwering tegen Assyrië

Maar terwijl Hizkia's eigen plannen uitsluitend gebaseerd zijn op geloof en vertrouwen in G'ds hulp, proberen sommige van zijn raadslieden, met aan hun hoofd zijn kanselier Shebna, de situatie te gebruiken om hun eigen prestige en belangen te versterken. Ook zij zijn van plan in opstand te komen tegen Assyrië, maar eerder op basis van politieke overwegingen, in plaats van de autorisatie van G'ds woord. Hun bedoeling is om zich aan te sluiten bij de langzaam kristalliserende verzetskrachten tegen Assyrië, geconcentreerd rond Kush, Babylonië, Egypte en andere afgodische naties.

Sennaheribs strafexpeditie

Sennaherib, de koning van Assyrië, hoort al snel van de revolutie die broeit onder zijn onderworpen en rivaliserende naties. In het veertiende jaar van de regering van Hizkia gaat hij met een groot leger op pad om elk rebellerend volk afzonderlijk te straffen. Sennaheribs troepen gaan naar Judea en veroveren enkele steden. Egypte en Babylon haasten zich niet om Judea te helpen, en Hizkia bevindt zich in een hopeloze positie tegenover de overweldigende invasie van het machtige Assyrische leger. Onder deze omstandigheden smeekt Hizkia Sennaherib om een vredesverdrag. Sennaherib, hebzuchtig naar schatten, eist een aanzienlijke hoeveelheid goud en zilver als zijn prijs voor de terugtrekking van zijn troepen. Om aan deze eis te voldoen, wordt Hizkia gedwongen zijn eigen paleis en de Heilige Tempel te vernietigen. Hizkia begrijpt echter heel goed dat Sennaherib niet zal rusten voordat Judea volledig is vernietigd, net als haar broedernatie, het koninkrijk Israël. Hij begint daarom het hele land te versterken. De mannelijke bevolking wordt gemobiliseerd en getraind. Jeruzalem is goed bevoorraad met voorzieningen, en de muren en versterkingen ervan worden aanzienlijk versterkt. Bovendien worden alle voedsel- en waterputten buiten Jeruzalem vernietigd om de vijand van de voorraden te beroven.

Sennaherib belegert Jeruzalem

Ondertussen heeft Sennaherib de verschillende volkeren die hem openlijk of in het geheim hebben durven uitdagen wreed bestraft. Hij onderdrukt de opstand van Babylon en nadat hij al zijn vijanden in het oosten en noorden heeft verslagen, gaat hij naar het westen om Fenicië, de Filistijnen en de Kushiten te straffen. Sennaherib verbant de inheemse bevolking van de verschillende landen en huisvest hen op verschillende plaatsen om hun nationale geest te ondermijnen en hun banden met hun land te verbreken. Getrouwe gouverneurs verdringen de inheemse koningen en het bestuur is gecentraliseerd in Nineveh, de hoofdstad van Assyrië. Na al deze strafmaatregelen marcheert Sennaherib naar Jeruzalem.

Rabshakehs boodschap

Het leger van Sennaherib wordt geleid door drie generaals die onder het beval staan van generaal Rabshakeh. Ze moeten de inwoners van Jeruzalem intimideren en hen ervan overtuigen dat het verzet tegen de machtige krachten van Assyrië nutteloos en hopeloos is. Hizkia zendt zijn vertegenwoordigers om met de Assyrische officieren te spreken, terwijl het volk naar de muren van Jeruzalem stuurt om het antwoord van de vijand te horen. Rabshakeh spreekt de vertegenwoordigers in het Hebreeuws toe, met luide stem, zodat iedereen het kan horen: "Spreekt u aldus tot Hizkia, zegt de grote koning van Assyrië: 'Welk vertrouwen is dit waarop u vertrouwt? Zie, u vertrouwt op de staf van dit geknakte riet, zelfs op Egypte, waarop, indien een man leunt, het in zijn hand zal gaan en het doorboort: zo is Farao, de koning van Egypte, aan allen die op hem vertrouwen ... Ga daarom een wedstrijd aan met mijn heer de koning van Assyrië, en ik zal u tweeduizend paarden leveren, als u in staat bent uw ruiters op hen te zetten ... zegt de Eeuwige tegen mij, ga tegen dit land op en vernietig het!'"

Wonderbaarlijke bevrijding

Wanneer de woorden van de Assyriërs worden gerapporteerd aan koning Hizkia, scheurt hij zijn kleding en gaat naar de Heilige Tempel om te bidden. "O G'd, G'd van Israël, wie troont over de Cherubim, U alleen bent G'd over alle koninkrijken van de aarde, want U bent het die hemel en aarde heeft geschapen. Uw oor en hoor! Open, O Eeuwige, Uw oog en zie: Hoor alle woorden van Sennaherib die hij gezonden heeft om de Eeuwige te lasteren. En nu, O Eeuwige onze G'd, red ons van zijn hand, dat alle koninkrijken der aarde mogen weten dat U de Eeuwige bent, U alleen!"

De profeet Jesaja zendt de volgende boodschap van G'd naar de koning Hizkia. "De Eeuwige heeft uw gebed verhoord." Over Sennaherib heeft Hij het volgende gezegd: 'Zij veracht u, zij lacht u met minachting toe, de jonge dochter van Sion, de dochter van Jeruzalem schudt haar hoofd naar u, wie heeft u gelasterd? En wie heb je geminacht? En tegen wie heb je je stem verheven en heb je je ogen omhoog gericht? Tegen de Heilige van Israël ... vanwege je woedende stem tegen Mij en je tumult dat tot Mijn oren is gekomen, zal Ik Mijn haak in uw neus leggen, en Mijn teugel, tussen uw lippen, en zal u doen wederkeren op den weg, waardoor gij gekomen zijt; daarom zal hij in deze stad niet komen, en hij zal niet schieten met een pijl, noch ervoor gaan met schilden, noch een wal daartegen opwerpen. Op dezelfde manier waarop hij kwam, zal hij terugkeren, en in deze stad zal hij niet komen, zegt de Eeuwige, Ik zal de stad beschermen om het te redden voor Mijn eigen bestwil, en omwille van David, Mijn dienaar! "

Diezelfde nacht doodt een engel van G'd honderdvijfentachtigduizend soldaten in het Assyrische kamp. Verpletterd door verlies en schaamte keert Sennaherib terug naar zijn hoofdstad Ninevé. Daar wordt hij door zijn eigen zonen gedood tijdens het bidden in de tempel van zijn god Nisroch.

Hizkia's ziekte

Deze wonderbaarlijke hulp aan het belegerde Jeruzalem vindt plaats op hetzelfde moment als een ander, niet minder wonderbaarlijk feit. Drie dagen voordat het leger van Sennaherib aan de poorten van Jeruzalem is verslagen, wordt Hizkia ernstig ziek en komt de profeet Jesaja hem vertellen dat hij zal sterven. De profeet vertelt hem ook dat G'd zeer ontstemd is omdat Hizkia niet getrouwd is. Nu weet Hizkia, die de gave heeft van een profetisch visioen, dat zijn kinderen het Joodse volk zullen misleiden. Daarom heeft hij geweigerd te trouwen. Maar Jesaja zegt tegen hem dat mensen zich niet mogen bemoeien met G'ds manieren om de wereld te regeren. Het enige dat de mens kan doen, is leven volgens de geboden van G'd en zijn plichten vervullen. Al het andere is in de handen van G'd.

Wanneer de koning de woorden van de profeet hoort: "Zet uw huis op om te sterven," draait hij zijn gezicht naar de muur en smeekt vurig tot G'd dat hij zal kunnen blijven leven. Zijn gebed wordt aanvaard en G'd stuurt Jesaja terug om hem te vertellen dat hij zal herstellen en dat zijn leven nog vijftien jaar zal duren. Wanneer Hizkia om een teken vraagt dat hij weer beter zal worden, antwoordt Jesaja dat de schaduw op de zonnewijzer tien graden zal verdwijnen. Inderdaad gebeurt dit wonder. Jesaja legt een vijgengips op de steenpuisten van Hizkia en de koning herstelt volledig.

Dit laatste wonder bewijst de hele wereld dat Hizkia een favoriet is van G'd. De dag van het herstel van Hizkia is de eerste dag van Pesach. Terwijl de mensen bijeenkomen in de Heilige Tempel om G'd te prijzen, bereikt het goede nieuws van de goddelijke straf, die het leger van Sennaherib heeft getroffen, de overvolle stad en versterkt het de vreugde en het geluk van de mensen enorm.

Hizkia's zonde

Hizkia, de vrome en G'd vrezende afstammeling van het Huis van David, is volgens de voorspellingen van de profeten voorbestemd om de door G'd gezonden verlosser van het volk te zijn, om de ballingen van de tien stammen van Israël terug te brengen en om heel Israël weer te verenigen onder de dynastie van het Huis van David. Echter, een zonde begaan door Hizkia, schijnbaar klein, maar onvergeeflijk voor zo'n grote man, veroorzaakt dat hij het voorrecht verspeelt om de allerhoogste rol te spelen waarvoor hij oorspronkelijk is uitgekozen.

Het gebeurt als volgt: Merodah (Berodah) Baladan, de koning van Babylon, een astroloog, heeft tot zijn grote verbazing opgemerkt dat G'd de loop van de zon heeft stopgezet omwille van Hizkia. Hij is diep onder de indruk van deze gebeurtenis en wil meer leren over de vrome koning van Juda. Hij stuurt een delegatie naar Hizkia om hem te feliciteren met zijn herstel en om zijn bewondering uit te drukken voor het wonder dat G'd voor hem heeft gedaan. De koning verwelkomt de Babylonische boodschappers hartelijk met hoffelijke beleefdheid en toont hen alle schatten verzameld in het paleis en in de Heilige Tempel. Zodra ze vertrokken zijn, verschijnt de profeet Jesaja voor de koning en vertelt hem in de naam van G'd dat hij een onvergeeflijke zonde heeft begaan, in plaats van de gelegenheid te gebruiken om G'ds naam te heiligen door te wijzen op de goddelijke kracht over leven en dood en over alle natuurkrachten heeft de koning geroemd over zijn rijkdommen. De profeet zegt: "Zie, de dagen zullen komen dat alles wat in uw huis is en wat uw vaderen tot nu toe voor u hebben neergelegd, naar Babylon zal worden gebracht!" Maar Hizkia wordt beloofd dat deze ramp zich in zijn eigen leven niet zal voordoen.

De invloed van Hizkia

De laatste vijftien jaar van de regering van Hizkia zijn vredig en gelukkig. G'ds zegen is met alles wat hij onderneemt. Een overvloed van goud en zilver en kostbare oliën en specerijen vloeit naar Judea en verhoogt de rijkdom van de kleine Joodse natie, tot een niveau onbekend sinds de tijd van koning Salomo. Veel verbannen Joden vinden hun weg terug naar Jeruzalem. De Heilige Tempel is het enige spirituele centrum en de erkenning van G'd en Zijn heilige geboden regeert opnieuw oppermachtig in het dagelijks leven van de Joden.

De regering van koning Hizkia is een periode van gelukkige politieke en economische ontwikkeling. Maar het grootste belang ervan ligt in de wedergeboorte van de ware Joodse geest en de eliminatie van de verschillende vormen van afgoderij die tot dan toe de overhand hebben gehad.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom is koning Hizkia favoriet van G'd?
  2. Hoe brengt Hizkia het volk van Juda weer terug tot G'd?
  3. Op welke wijze uit zich zijn politieke kracht?
  4. Wat doet Sennaherib, de koning van Assyrië, als hij hoort van de revolutie tegen hem?
  5. Waarom lukt het Sennaherib niet om Jeruzalem in te nemen?
  6. Waarom trouwt Hizkia niet?
  7. Wat is Hizkia's zonde?
© 2018 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Koning Achaz van JudaJoodse Bijbel: Koning Achaz van JudaAchaz is de zoon van Koning Jotham. Hij regeert van 578-562 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij aanbidt vele a…
Joodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van JudaJoodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van JudaKoning Manasse is de zoon van de rechtvaardige koning Hizkia. Hij regeert van 533-478 voor het begin van de gewone jaart…
Joodse Bijbel: Koning Joas van JudaJoodse Bijbel: Koning Joas van JudaJoas is de zoon van Koning Achazja. Hij regeert van 700 tot 661 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is de enig…
Joodse Bijbel: Koning Josia van JudaJoodse Bijbel: Koning Josia van JudaJosia is de zoon van koning Amon. Hij bestijgt op achtjarige leeftijd de troon na de moord op zijn vader. Hij regeert va…

Vrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerkmijn kijk opVrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerkDe kerk kent verschillende ambten. In de protestantse kerken gaat het dan om het ambt van predikant, ouderling en diaken…
Ramadan bij moslims: tijd van vasten tot aan het SuikerfeestRamadan bij moslims: tijd van vasten tot aan het SuikerfeestDe ramadan is een belangrijke maand voor alle moslims ter wereld. In deze maand vonden er de eerste openbaringen aan de…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 06-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.