Joodse Bijbel: De profetieën van Jesaja

Joodse Bijbel: De profetieën van Jesaja Jesaja, die leeft in de 7de eeuw voor het begin van de gewone jaartelling, wordt beschouwd als één van de grootste profeten van Israël. Hij is een tijdgenoot van Hosea, Amos en Micha. Zijn profetieën gaan o.a. over de Merkava en de vele beschrijvingen van de Messiaanse periode. Jesaja is de zoon van Amos, een lid van de koninklijke familie. Hij treedt voor het eerst in het openbaar als de G'ddelijk geïnspireerde profeet in het jaar dat Uzzia getroffen wordt door lepra. Hij is actief onder de Koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia.

Jesaja predikt rechtvaardigheid

Jesaja ziet de groei van een nieuw imperium, Assyrië, en de val van het noordelijke koninkrijk van Israël. Judea blijft alleen over en het is het laatste bolwerk van het ware geloof in één G'd. Jesaja brengt aan de koning en het volk de boodschap van de heiligheid van G'd, de Heer der gastheren, op een moment waarop afgoderij greep lijkt te krijgen in Judea. Hij predikt rechtvaardigheid en naastenliefde in een tijd waarin de moraal van het volk een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Van zijn G'ddelijke roeping vertelt Jesaja als volgt (Jesaja 6-1:13):
In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van Zijn mantel vulde de hele Tempel. Boven Hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht, en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: “Heilig, heilig, heilig is de Eeuwige Tsevaot. Heel de aarde is vervuld van Zijn majesteit.” Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de Tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit: “Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Eeuwige Tsevaot, gezien.” Toen nam één van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei; “Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan.” Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: “Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde: “Hier ben ik, stuur mij.” Toen zei Hij: 'Ga en profeteer het volgende tegen dit volk: “Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet.” Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.' Ik vroeg: “Hoe lang, Heer?” Hij antwoordde: “Totdat de Eeuwige de mensen heeft weggevoerd en er totale verlatenheid heerst in het land. En als er nog een tiende deel achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op. Zoals een eik of een terebint wordt geveld voor een vuur. Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is heilig.”

Jesaja's missie is niet alleen om de mensen te waarschuwen om hen op het rechte pad te houden. Hij brengt ook vurig geloof in G'd in de harten van zijn kudde en hij brengt hen moed en standvastigheid op een moment dat zij lijden aan de dood van het nieuwe Assyrische rijk. Jesaja heeft ook in stralende bewoordingen de toekomstige glorie van Zion beschreven, die het Joodse volk tot op de dag van vandaag inspireert.

Pleidooien voor de mensen

Tijdens de kwaadaardige regering van Achaz confronteert Jesaja het zondige volk en smeekt hij hen om terug te keren naar G'd. De volgende thema's lopen door al zijn profetieën en drukken het wezenlijke uit van de onsterfelijke boodschappen van de profeet. Zijn profetieën zijn nooit geëvenaard, noch qua vorm noch qua inhoud.

G-d's klachten

De profeet beeldt G'd af als de barmhartige Vader van Israël, maar Israël heeft zich ondankbaar en ongehoorzaam getoond. In Jesaja 1:2-9 staat:
Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde, de Eeuwige heeft gesproken: Ik heb Mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen Mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, Mijn volk leeft in onwetendheid. Wee dit ontrouwe volk, vol ongerechtigheid, volk van zondaars, verdorven geslacht. Zij hebben de Eeuwige verlaten, de Heilige van Israël versmaad, Hem de rug toegekeerd. Ben je niet genoeg geslagen, verzet je je nog altijd? Heel je hoofd doet pijn, heel je hart is ziek. Van voetzool tot kruin, niets is ongeschonden: één en al wonden en builen en striemen, niet verbonden, niet verzorgd, niet met olie verzacht. Je land is verwoest, je steden zijn verbrand. Vreemden stropen onder je ogen de akkers af, vreemdelingen maken alles tot een woestenij. Wat rest nog van Zion? Het is als een hut in een wijngaard, een schuilkeet in een komkommerveld, een stad in het nauw. Had de Eeuwige Tsevaot ons niet een laatste rest gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.

Jesaja geeft de leiders de schuld

Jesaja aarzelt niet om de leiders, die hij "heersers van Sodom noemt", de schuld te geven voor de lage morele staat van het volk. Hij berispt streng de hypocriete aanbidders die offers brengen aan G'd, maar die zich niet onthouden van zonde. De profeet daagt de mensen vervolgens uit om te redeneren. Hij vertelt hen dat G'd bereid is om hen te vergeven als ze zich tot Hem zullen keren, en hij waarschuwt hen dat hun ongehoorzaamheid alleen tot vernietiging zal leiden.

Gerechtigheid en rechtvaardigheid

Jesaja vertelt het volk dat G'd de natie zal zuiveren, ongeacht of de zondaars zich uit eigen beweging zullen bekeren. Een overblijfsel, getuchtigd en gezuiverd, zal het oordeel overleven dat Israël zou overkomen en het zaad worden van een heilige, eeuwige natie. Zion zal verlost worden door gerechtigheid en rechtvaardigheid.

G'ds Koninkrijk op aarde

De profeet gaat verder met het voorspellen van het Messiaanse tijdperk in de verre toekomst (Jesaja 2:1-4):
Eens zal de dag komen dat de berg met de Tempel van de Eeuwige rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: 'Laten we optrekken naar de berg van de Eeuwige, naar de Tempel van Jakobs G'd. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.' Vanaf Zion klinkt Zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Eeuwige. Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Israëls toekomstige glorie

Jesaja's profetieën over de toekomstige glorie van Israël zijn even welsprekend als inspirerend. De toekomst van Israël zal niet gebaseerd zijn op een gewapende macht, maar op het G'dvrezende en vredelievende leven van al haar kinderen. De profeet roept iedereen, zonder uitzondering, op deel te nemen aan de zegeningen van het nieuwe tijdperk door terug te keren naar de Tora die de bron is van het Joodse leven. Hij vergelijkt het Joodse geloof en de kennis van G'd met verfrissend water, voedende melk en vrolijk makende wijn.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waar gaan de profetieën van Jesaja over?
  2. Welke boodschap brengt Jesaja namens G'd aan het volk?
  3. Wat doet Jesaja nog meer?
  4. Wat zal G'd uiteindelijk met het Joodse volk doen?
  5. Waar wordt het Joodse geloof en de kennis van G'd mee vergeleken?
© 2017 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en EzechiëlDe bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en EzechiëlDe bijbel is geen makkelijk boek om zo maar te lezen. Interessant en de moeite waard is het zeker wel. Wat te denken bij…
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigenDe komst van de Masjiach (messias) bespoedigenEr zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken bet…
Bijbel: Het boek AmosBijbel: Het boek AmosAmosi is een van de zogeheten kleine profeten uit het Oude Testament. Ter gelijkertijd is het hoogstwaarschijnlijk de ee…
Het boek JesajaHet boek JesajaJesaja is één van de grotere profeten uit het Oude Testament. Zijn boek is maar liefst 66 hoofdstukken dik. De vraag is…

Waar staan die mysterieuze letters in de koran voor?Waar staan die mysterieuze letters in de koran voor?Al eeuwen komen geleerden er niet uit wat de mysterieuze letters in de koran betekenen. Wiskundige en mystieke, numeriek…
Oorsprong en gebruik van adventskaarsenOorsprong en gebruik van adventskaarsenBij het naderen van de kerstdagen, ontsteken vele families adventskaarsen in hun woonkamers. De kaarsen zorgen voor een…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.613 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.