mijn kijk op

Noachieden: mogen niet-Joden de Joodse Tora naleven?

Noachieden: mogen niet-Joden de Joodse Tora naleven? Er is een kleine groep gelovige niet-Joden die meent dat ze de Joodse Tora moet naleven net zoals de eerste volgelingen van Jezus dit deden. Deze niet-Joden wekken de indruk Joodse feesten te vieren, de Shabbat na te leven en koshere maaltijden te eten. Hoewel in de Tora uitdrukkelijk staat dat alleen Joden de plicht hebben de Joodse Tora na te leven en niet-Joden de Noachidische geboden, kiezen deze niet-Joden toch voor naleving van de Joodse Tora. Het levert hen kritiek op van vele christelijke geloofsgenoten die niets van naleving van de Tora moeten hebben omdat Jezus die al vervuld heeft. Ook van Joodse zijde is er kritiek. Ten eerste omdat de Joodse Tora alleen voor Joden bestemd is en ten tweede omdat deze niet-Joden ten onrechte de indruk wekken de Joodse Tora na te leven terwijl ze er in werkelijkheid een christelijke invulling aan geven. Wanneer niet-Joden de Joodse Tora wensen na te leven moeten ze toetreden tot het orthodoxe Jodendom. Een andere mogelijkheid bestaat niet.

Tora alleen geopenbaard aan Joodse volk; niet-Joden hebben de Noachidische geboden (Numeri 15:15-16)

613 mitswot

In de Tora staat duidelijk te lezen dat G'd alleen aan het Joodse volk de Tora heeft geschonken. Alleen het Joodse volk is verplicht de 613 mitswot na te leven. Voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden die G'd via Adam en Noach aan de mensheid heeft gegeven.

Numeri 15:15-16

De reden dat deze niet-Joden desalniettemin de hele Tora wensen na te leven (op christelijke wijze overigens) is gebaseerd op een verkeerde interpretatie van Numeri 15:15-16. Hierin staat: “Vergadering, ééne instelling is er voor u en voor den vreemde, die vertoeft; eene instelling voor eeuwig bij uwe nageslachten; zoals gij, zo zal de vreemde zijn vóór de Eeuwige. Eén Leer en één recht zal er zijn voor u en voor den vreemde, die bij u vertoeft.

Vreemde

Hieruit concluderen sommige niet-Joden dat de Joodse Tora ook voor hen bestemd is. Dit klopt natuurlijk alleen voor zover het de Noachidische geboden betreft die in de Tora staan. Zouden alle mitswot gelden voor de vreemde (ger) dan is hij/zij per definitie geen vreemde meer maar een Jood, hij/zij moet dan immers alle 613 mitswot naleven waaronder de besnijdenis (voor mannen). Welnu, daarvan is in de tekst in het geheel geen sprake. Een vreemde blijft een vreemde.

Verhouding Tora – Joodse volk

Midrash

Waarom geldt de Tora alleen voor het Joodse volk en niet voor andere volkeren? Volgens de Midrash hebben andere volkeren de Tora geweigerd. G'd klopte pas als laatste bij het Joodse volk aan en die accepteerde het als enige. Het is kennelijk ook de wil van G'd, zo stelt de Joodse wijsgeer Maimonides. Hij heeft dat in Zijn wijsheid zo bepaald. Andere volkeren verdragen de heiligheid van de Tora niet. Vandaar dat ze de Tora afwezen of er een eigen invulling aan proberen te geven zodat de Tora de Tora niet meer is.

Joden hebben een andere ziel dan niet-Joden

Tanya

Volgens het Joodse boek de Tanya van het Chabad Jodendom (gebaseerd op de Tora en de Talmoed) hebben Joden een Joodse ziel die afwijkt van de ziel van niet-Joden. Niet-Joden hebben alleen een dierlijke ziel terwijl Joden ook nog een Goddelijke ziel hebben. Om die reden hebben Joden een andere relatie met G'd dan niet-Joden. De G'ddelijke ziel maakt letterlijk deel uit van G'd. Allegorisch gesproken komen de Joodse zielen voort uit de Goddelijke gedachte. Joden kunnen G'd via de Tora dienen zonder eigenbelang. Dat kunnen niet-Joden niet. Zo aanbidden christenen Jezus, die ze vreemd genoeg als god beschouwen, om gered te worden om in de Hemel te komen. Redding is puur eigenbelang. Sommige christenen kiezen er voor om toch G'd te dienen via de Tora, maar ook dat gebeurt weer uit eigen belang om gered te worden. Immers Jezus blijft bij hen centraal staan. Joden daarentegen zijn onbetaalde bewaarders in de Schepping. Hun enige doel is om G'd te dienen en ze hoeven daar geen compensatie voor te hebben. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over de valstrikken van het leven omdat G'd de gehele verantwoordelijkheid op Zich neemt.

Schriftelijke Tora kan alleen maar worden nageleefd met Mondelinge Tora niet met het Nieuwe Testament

Mondelinge Tora

Niet-Joden die zeggen de Tora na te leven doen dat overigens zonder de toelichting van de Mondelinge Leer. Zij accepteren die niet. In plaats daarvan leven zij de Tora na op basis van het Nieuwe Testament. Zij schuiven dus de toelichting die God mondeling aan Mozes heeft overgedragen terzijde. Alleen al om die reden leven deze niet-Joden de Tora in werkelijkheid niet na. Zij kiezen bewust voor het Nieuwe Testament die niet van G'd afkomstig is, niet over het Joodse volk gaat (slechts een kleine groep Joden rondom Jezus), en door mensen is geschreven in tegenstelling tot de Tora.

Tora moet dag en nacht bestudeerd worden om G'd te dienen zonder bijbedoelingen

Deuteronomium 6:7

De belangrijkste plicht die G'd aan het Joodse volk heeft opgedragen is de bestudering van de Tora (Deuteronomium 6:7). Dit doen de Joden al meer dan 4000 jaar. Veel orthodoxe Joodse mannen doen dit fulltime terwijl hun vrouwen werken om de kost te verdienen (Joodse vrouwen nemen echter ook de tijd om de Tora te bestuderen en stimuleren daarnaast hun man en kinderen om Torastudie te doen). Andere Joodse mannen combineren Torastudie naast hun werk omdat er ook geld in het laatje moet komen voor levensonderhoud. Volgens de Tanya bevindt de Jood die de Tora bestudeert zich in de Hemel (de Hemel op aarde brengen). Tora is G'ds Wijsheid. Door de Tora te bestuderen verbindt de Jood zichzelf met G'd. Het is G'd die de Jood onderhoudt, het leven geeft en al het andere dat voor lief genomen wordt. Dat is oneindig veel meer waard dan ploeteren in fysieke genoegens die slechts tijdelijk genoegen bieden.

Lernen

Deze traditie van 'lernen' kennen niet-Joden helemaal niet. Ze kennen geen leerscholen zoals Joden die hebben en waar Joden van kinds af aan de Tora bestuderen. Het is bovendien onmogelijk om de Tora te bestuderen als je de Mondelinge Tora terzijde schuift, zoals deze niet-Joden doen. Niet-Joden die beweren de Tora na te leven verzuimen dus naleving van het belangrijkste gebod. Hen ontbreekt ook het inzicht hoe op de juiste manier te leven zoals G'd dit wil. Ze trekken -vanuit Joods/Noachidisch optiek bezien- steevast de verkeerde conclusies als gevolg van gebrekkige en vooral onjuiste informatie (lees: het Nieuwe Testament). Overigens is het verboden om de Tora te bestuderen met bijbedoelingen. De enige reden om de Tora te bestuderen is om G'd te dienen. Het is verboden de Tora te bestuderen om Jezus (een mens) te aanbidden om zogenaamd gered te worden.

Shabbat en Joodse feestdagen zijn specifiek Joods en kunnen niet door niet-Joden gevierd worden

Specifiek Joods

Gelovige niet-Joden beseffen maar al te goed dat de Shabbat en de Joodse feestdagen specifiek Joods zijn en dat het geen nut heeft om deze als niet-Joden te vieren. Vandaar dat ze ook hierbij weer een christelijke invulling hebben gegeven. Derhalve spreken niet-Joden niet de waarheid als het gaat om het vieren van Joodse feesten.

Kosher wetten gelden alleen voor Joden

Rabbinaal toezicht

De gelovige niet-Joden zeggen ook de kosher wetten na te leven. De vraag is echter hoe ze dat doen zonder rabbinaal toezicht. Ze doen het op eigen houtje zonder precies te weten wanneer nou iets wel of niet kosher is. Daarvoor hebben ze immers de Talmoed nodig die ze terzijde hebben geschoven. De kosher wetten zijn op en top Joods en hebben de identiteit van het Joodse volk bewaard. Het is -vanuit Joods perspectief bezien- onmogelijk dat niet-Joodse gelovigen dit zomaar eventjes overnemen.

Conclusie: niet-Joden kunnen de Tora naleven door Joods te worden, een andere mogelijkheid bestaat niet

Ziel van de ger

Wanneer niet-Joden de oprechte behoefte hebben om de Tora na te leven door afstand te nemen van Jezus dan bestaat er maar één optie: Joods worden. De ziel van de ger die terugkeert naar het Jodendom was al bij de Berg Sinaï aanwezig en was dus oorspronkelijk Joods. Zo niet, dan is naleving van de Noachidische geboden het enige alternatief. Om de Noachidische geboden goed te kunnen naleven mag de Tora bestudeerd worden. Het is echter verboden om met het Nieuwe Testament in de hand de Tora na te leven. In dat geval wordt de Tora nageleefd met bijbedoelingen en dat is verboden.

De Hemel op aarde brengen

Tot slot is het nog belangrijk zich af te vragen waarom deze gelovige niet-Joden eigenlijk zo graag de Tora willen naleven. De Tora is immers gericht op het leven hier op aarde. Volgens het Jodendom gaat het erom de aarde om te vormen tot een 'woonplaats' voor G'd (de Hemel op aarde brengen). Het christendom kent een heel ander standpunt. Volgens het christelijke geloof gaat het erom een plekje in de Hemel te verdienen. Dat is bij de Tora in zijn geheel niet aan de orde. Nergens geeft de Tora aan hoe Joden in de Hemel kunnen komen. Dat is een zaak van G'd. De mens moet zich bezighouden met de aarde, de Joden via de Tora en de niet-Joden via de Noachidische geboden.
© 2016 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Noachieden: Een noachied is een rechtvaardigeNoachieden: Een noachied is een rechtvaardigeEen noachied, iemand die de noachidische geboden naleeft, is een rechtvaardige en mag deel uit maken van de toekomstige…
Boekrecensie: Inleiding in de Joodse godsdienst – Leo PrijsrecensieBoekrecensie: Inleiding in de Joodse godsdienst – Leo Prijs'Inleiding in de Joodse godsdienst' van professor Leo Prijs richt zich tot niet-Joden, in het bijzonder christenen die g…
Geschiedenis Tora: Wat is de Tora?Geschiedenis Tora: Wat is de Tora?De Tora kan zowel in beperkte als ruime zin worden opgevat. Strikt genomen slaat de Tora op de eerste vijf boeken van Mo…

De jonge man in een linnen gewaad in Marcus 14:51-52De jonge man in een linnen gewaad in Marcus 14:51-52In Marcus 14 wordt onder andere beschreven hoe Jezus werd verraden en gearresteerd. In het verhaal beschrijft Marcus ech…
De waarheid die een goed getuigenis gaf in 3 Johannes 1:12aDe waarheid die een goed getuigenis gaf in 3 Johannes 1:12aIn zijn brief aan Gajus schreef de oudste dat de waarheid een goed getuigenis gaf over Demetrius. Dit roept de vraag op…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Mayahawk, Pixabay
 • http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/9837-waarom-is-de-tora-aan-het-joodse-volk-geschonken.html
 • http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/155165-kabbala-de-tanya-goddelijke-ziel-van-de-jood.html
 • http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/52584-torastudie-108-het-dienen-van-god-exodus-21-24.html
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/697324/jewish/Torah-Study.htm
 • http://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/2421990/jewish/The-Mitzvah-to-Study-Torah.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3002/jewish/Why-Is-Conversion-to-Judaism-So-Hard.htm
 • http://www.askmoses.com/en/article/417,2811/Why-should-I-study-Torah.html
 • http://www.askmoses.com/en/article/157,2069000/Do-women-study-Torah.html#articlepage
 • http://www.joodsleven.nl/Encyclopedie/Niet-Joden/gentiles.htm
 • Rashie's Pentateuch Commentaar - A.S. Onderwijzer
 • http://www.hebrew4christians.com/Articles/Torah_Observance/torah_observance.html
 • http://www.hebrew4christians.com/Articles/Redux/redux.html
 • https://christenenvoorisrael.nl/2015/10/jezus-en-de-thora/
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 10-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 14
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.