Joodse Bijbel: profeet Elia uit Gilead

Joodse Bijbel: profeet Elia uit Gilead De Bijbelse profeet Elia komt uit Gilead om als boodschapper van G'd Koning Achab te ontmoeten en hem te waarschuwen. Maar Achab luistert niet naar Elia. Dan vertelt Elia dat er drie jaar lang geen regen zal vallen. Bij een weduwe vraagt Elia om brood en drinken. Elia voorspelt haar dat ze geen voedsel tekort zal hebben gedurende de hongersnood. Dan sterft haar zoon die Elia weer tot leven wekt. De hongersnood blijft doorgaan en Obadja, die de huishouding van de koninklijke familie bestuurt, verbergt honderd jonge profeten in twee grotten en geeft hen eten en drinken gedurende de jaren van hongersnood. Er wordt een wedstrijd gehouden tussen 450 profeten van Baal en de profeet Elia. Deze laatste wint. Jezebel wil Elia vermoorden. Op de Berg Choreb ontvangt Elia een boodschap van G'd. Elisha wordt de opvolger van Elia.

Elia's waarschuwing

Elia, omgord met een leren riem en gekleed in een lange vegen mantel, komt van Gilead om als boodschapper van G'd Koning Achab te ontmoeten. Ze ontmoeten elkaar in het huis van Hiel die Jericho heeft durven te herbouwen en al zijn zeven zonen tijdens de bouw van de vervloekte stad verliest. Elia komt Hiel vermanen en tegelijk de vorst waarschuwen. Achab trotseert de profeet en bespot de door Joshua opgelegde vloek aan het revisiebedrijf. Bovendien drijft hij de spot met al de profetieën en vermaningen van Mozes. Onverschillig voor het gevaar waaraan hij blootgesteld zal worden, antwoordt Elia: "Omdat de Eeuwige G'd van Israël, in wiens dienst ik sta, leeft zal er geen dauw of regen in deze jaren vallen, behalve wanneer ik het zeg!"

Bij het Cherith beekje

Op G'ds bevel trekt Elia zich terug naar het beek van Cherith, ten oosten van de Jordaan. Daar drinkt hij water van de beek en eet het voedsel dat raven in opdracht van G'd naar hem brengen van de tafel van de vrome koning van Juda.

De weduwe van Zarefat

Weken gaan voorbij en er valt noch dauw noch regen over het Land Israël. Zelfs het beekje Cherith droogt op en Elia heeft geen vers water meer. Dan vertelt G'd Elia om zijn schuilplek te verlaten en naar Zarefat, een stad in Sidon, te gaan waar hij een weduwe verzoekt hem voedsel en onderdak te bieden. Elia gaat daar naartoe. Hij ziet de weduwe aan de buitenkant van de stad brandhout bijeen sprokkelen. Hij vraagt haar te eten en te drinken. Ze zegt dat dat ze slechts een handvol meel heeft en weinig olie. Net genoeg voor haarzelf en haar zoon voor hun laatste maaltijd. Elia zegt haar geen zorgen te maken. Hij verzoekt haar een brood voor hem te bakken en verzekert haar dat zij en haar zoon niet om zullen komen omdat de G'd van Israël heeft gezegd dat de pot meel en de olie niet op zullen raken tot de dag dat G'd regen zendt naar de aarde. De vrouw doet wat Elia haar opdraagt en de woorden van de profeet komen uit. Elia, de vrouw en haar zoon leven van het wonderbaarlijke voedsel gedurende de hongersnood.

Elia brengt de zoon van de weduwe weer tot leven

Op een dag wordt de zoon van de weduwe ziek. Hij komt te overlijden. De weduwe vraagt Elia om genade. Elia legt het lichaam van de zoon op bede en bid tot G'd de ziel in het lichaam terug te brengen. G'd accepteert het gebed en het kind komt weer tot leven. De weduwe is dolblij. Ze zegt dat Elia een man van G'd is en dat het woord van de Eeuwige in zijn mond de waarheid is.

Obadja

De droogte in het Koninkrijk Israël leidt tot een serieuze hongersnood en verarmt het land. Toch weigeren de koning en koningin hun slechte manieren niet te veranderen en Jezebel blijft doorgaan met het vervolgen van de profeten van G'd. Maar Obadja, die de huishouding van de koninklijke familie bestuurt, is een G'dvrezend man en verbergt honderd jonge profeten in twee grotten en geeft hen eten en drinken gedurende de jaren van hongersnood.

Elia's uitdaging

In het derde hongersnood jaar beveelt G'd Elia naar Achab toe te gaan en hem te informeren dat G'd regen naar de aarde zal brengen. Elia gaat naar Samaria en ontmoet Obadja en verzoekt hem zijn aankomst bij de koning te melden. Achab ontmoet Elia en zegt tegen hem: "Ben je terug om rotzooi te veroorzaken voor Israël?" Elia antwoordt terug dat hij niet de rotzooi heeft veroorzaakt maar Achab zelf en het huis van zijn vader die G'd in de steek hadden gelaten en afgoden dient. Achab stelt voor dat in het openbaar een wedstrijd wordt gehouden tussen Elia en de 850 profeten van Baal en Ashtarte. Elia belooft hen op de Berg Karmel te ontmoeten.

De wedstrijd

Het hele volk verzamelt zich op de Berg Karmel. De 450 profeten van Baal zijn zeker van hun winst over de profeet Elia. Elia spreekt het volk streng toe: "Hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Eeuwige G'd is, volgt Hem na; maar indien het de Baal is, volgt hem na." Maar het volk antwoordt niets en Elia zegt vervolgens: "Ik ben als profeet van G'd als enige overgebleven, en de profeten van de Baal zijn vierhonderdvijftig man. Laat men ons nu twee stieren geven, laten zij zich voor de ene stier uitkiezen, die aan stukken houwen en op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen; dan zal ik de andere stier bereiden, op het hout leggen, en ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de naam van de Eeuwige aanroepen. De G'd die met vuur zal antwoorden, die zal G'd zijn."

Het volk stemt in en de profeten van Baal maken een stier gereed voor het offer. Ze bidden van 's middags tot middernacht. Maar er komt geen antwoord. Elia maakt hen belachelijk en spoort hen aan harder te roepen omdat hun goden misschien slapen en druk zijn met andere dingen. De profeten van Baal gaan inderdaad harder roepen en dansen wild om het altaar. Ze snijden zichzelf zodat ze gaan bloeden. Maar er gebeurt helemaal niets.

G'ddelijke openbaring

Dan roept Elia de mensen om hem heen. In de naam van G'd bouwt hij een altaar van twaalf stenen, die de Hebreeuwse stammen symboliseren en beveelt een brede geul te graven. Dan legt hij de andere stier op het altaar en gooit er water overheen tot de geul tot aan de rand gevuld is. Nadat hij klaar is met de voorbereidingen gaat hij voor het altaar staan en bidt tot G'd. Nauwelijks is hij klaar met het gebed of G'd zendt het vuur en het offer, het hout, de steden en aarde verteren en zelfs het water verdampt. De mensen roepen uit dat de Eeuwige de G'd is. Dan pakken zij op bevel van Elia de profeten van Baal op en leiden hen naar de beek Kishon waar ze worden afgeslacht.

Einde aan de hongersnood

Elia gaat naar een eenzame plek op de berg om te bidden voor regen. Dan vraagt hij zijn dienaar in de richting van de zee te kijken voor het eerste teken van een wolk. De dienaar ziet niets. Zeven keer herhaalt Elia het verzoek tot zijn dienaar met het nieuws komt dat een wolk niet groter dan een hand zichtbaar is. Elia roept Achab op zijn paarden te zadelen en naar zijn paleis terug te keren voordat het gaat regenen. Spoedig wordt de lucht donker en gaat het hard regenen. Achab vlucht voor de storm en gaat naar Jisraeel, maar de geest van G'd pakt Elia op en brengt hem voor Achab voor de ingang van de stad.

Elia's vlucht

Achab vertelt aan Jezebel wat er gebeurd was op de Berg Karmel en vertelt haat ook over de dood van haar profeten. Jezebel wordt woedend en zweert Elia te zullen vermoorden. Elia vlucht naar de woestijn van Juda. Hij is teleurgesteld en wordt geplaagd door honger en dorst. Hij valt uiteindelijk in slaap. Maar een engel raakt hem aan en beveelt hem te eten. Elia wordt wakker en ziet een kruik met water en brood voor hem staan. Hij eet en valt voor een tweede keer in slaap. Opnieuw wekt een engel hem en zegt: "Sta op en eet want je moet een lange reis maken." Elia staat op, eet en drinkt en gaat op pad. Hij loopt veertig dagen en nachten tot hij de Berg Choreb bereikt.

G'ds boodschap op de Berg Choreb

Elia houdt zich schuil in een grot op de Berg Choreb. De volgende dag komt het woord van God langs en vraagt hem: "Wat doet gij hier, Elia?" Elia klaagt over zijn lijden in zijn strijd voor G'd en Zijn geboden. Hij rouwt over het verlies van alle ware profeten van G'd. Hij vraagt zich af wie hem zal opvolgen nu hij nog de enige profeet van G'd is en de vijanden proberen hem te vermoorden. G'd zegt tegen Elia uit de grot te komen en G'd manifesteert Zichzelf aan hem. Eerst steekt een sterke wind op. Maar G'd is niet in de wind. Vervolgens komt er een aardbeving, maar G'd is niet in de aardbeving. Vervolgens komt een vuur, maar ook daar is G'd niet in. En dan hoort Elia een stil zacht gefluister en hij bedekt zijn gezicht met zijn mantel. Opnieuw vraagt G'd aan Elia wat hij hier doet. Elia geeft G'd hetzelfde antwoord. Dan zet G'd Elia aan het werk. In Damascus zalft hij Hazael die koning over Syrië wordt. Dan zalft hij Jehu, de zoon van Nimshi, die koning over Israël wordt. Tot slot zalf hij Elisha, de zoon van Shaphat, van Abel-Mehola die Elia zal opvolgen.

Elia's opvolger - Elisha

In Abel-Meholah, een dorp in Issachar, ontmoet Elia zijn opvolger Elisha. Hij gooit zijn mantel over hem. Elisha volgt Elija en wordt zijn discipel.Samenvatting - vragen

Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
  1. Waarom vermaant Elia Hiel?
  2. Op welke wijze wordt Koning Achab gestraft?
  3. Wat gebeurt er als Elia bij de weduwe van Zarefat komt?
  4. Wat doet Obadja?
  5. Waarom wordt een wedstrijd tussen Elia en de 450 profeten van Baal en Ashtarte gehouden?
  6. Wat gebeurt er als Elia de wedstrijd wint?
  7. Wat gebeurt op de berg Choreb?
© 2014 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse Bijbel: Einde van het Huis van OmriJoodse Bijbel: Einde van het Huis van OmriDe profeet Jona zalft in het geheim Jehu, de commandant van de Joodse legers, als volgende koning van Israël. Jona profe…
Joodse Bijbel: Laatste jaren van Koning AchabJoodse Bijbel: Laatste jaren van Koning AchabDe interne strijd tussen het Jodendom en de afgodendienst wordt spoedig overschaduwd door de dreiging van oorlog vanuit…
De profeet Elia: Joodse commentaren en toelichtingenDe profeet Elia: Joodse commentaren en toelichtingenElia wordt in het Jodendom als één van de belangrijkste profeten gezien. Niet alleen in de tijd van de Bijbel maar ook i…
Joodse Bijbel: zonen van Achab, Elisa, JehoramJoodse Bijbel: zonen van Achab, Elisa, JehoramAhaziah volgt zijn vader Achab op. Zijn koningschap duurt slechts kort. Hij sterft aan verwondingen zoals door de profee…

Simon van CyreneSimon van Cyrene wordt in drie van vier Evangeliën genoemd als de man die op de kruisweg van Jezus het kruis droeg. Veel…
Hemelvaartsdag en PinksterenHemelvaartsdag en Pinksteren"Vrije dag of toch het gedachtegoed Voor de een is het een extra vrije dag en voor de ander zit er een diepere beteke…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • Our People, history of the Jews - Jacob Isaacs
  • Tenach
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.