Tora lezing - Parasha: Exodus

Exodus is het tweede Bijbelboek. De volgende parashot worden gelezen: Parsha Shemot (namen), Parsha Va'eira (en ik verscheen), Parsha Bo (kom), Parsha Beshalach (bij het zenden), Parsha Yitro, Parsha Mishpatim (wetten), Parsha Terumah (heffing), Parsha Tetzaveh (beveel), Parsha Ki Tisa (als je neemt), Parsha Vayakhel (bijeenroepen), Parsha Pekudei (inventaris-berekening).

Parsha Shemot (namen)

Bijbeltekst

Exodus 1:1 - 6:1

Inhoud

Farao maakt de kinderen van Israël tot slaven/Hij instrueert de vroedvrouwen de eerstgeboren jongetjes te doden maar die weigeren dit/Mozes wordt geboren en in de Nijl gezet en gevonden door Batja de dochter van Farao/Mozes doodt op volwassen leeftijd een Egyptenaar die een Israëlische slaaf sloeg/Mozes vlucht en komt bij Jitro terecht/hij trouwt Tsiporra en krijgt twee zonen/In een brandend braambosje spreekt God tot Mozes/Mozes moet het Joodse volk naar Israël brengen/Mozes en Aharon gaan met Farao praten over de vrijlating van de Joden/Het volk moet nog harder werken.

Gegevens

telt 7 parsjiot, waarvan 6 open en 1 gesloten, 124 pesoekiem, verzen, 1763 woorden, 6762 letters en is de 15e na langste parsja. Sjemot kent geen ge- of verboden.Parsha Va'eira (en ik verscheen)

Bijbeltekst

Exodus 6:2-9:35

Inhoud

God hoort het klagen van de Joden/Hij zegt tegen Mozes dat Hij ze zal wegvoeren uit Egypte, maar ze luisteren niet/Mozes gaat naar Farao maar die wil de Joden niet laten gaan/God treft Egypte met een stel plagen.

Gegevens

Deze parsha bestaat uit 16 parsjiot, afdelingen waarvan 8 open en 8 gesloten zijn, er zijn 121 pesoekiem, verzen, 1748 woorden, 6701 letters en is daarmee de 20ste na langste parsja. Va’era bevat 3 ge- en 14 verboden.Parsha Bo (kom)

Bijbeltekst

Exodus 10:1-13:16

Inhoud

In deze parsha worden de laatste plagen in Egypte besproken/De Joden krijgen een uitgebreide instructie over het Pesach offer/Na de laatste plaag laat Farao het Joodse volk gaan/De Joden krijgen de geboden van Tefillien en het lossen van mens en dier.

Gegevens

Parsha Bo bestaat uit 14 parsjiot, afdelingen. Hiervan zijn 8 open en 6 gesloten zijn. De parsha telt 106 pesoekiem, verzen, 1655 woorden, 6149 letters. Het is de 29e na langste parsha. Bo telt 20 mitsvot, 9 ge- en 11 verboden.Parsha Beshalach (bij het zenden)

Bijbeltekst

Exodus 13:17-17:16

Inhoud

Mozes neemt de gebeenten van Jozef mee/God leidt zijn volk door de woestijn - overdag met een wolkenzuil en 's nachts een vuurzuil/Faro achtervolgt de Joden/ De Egyptenaren komen om in de Rietzee/Mozes en Mirjam maken een danklied/Mozes verandert bitter water in drinkwater/Het volk jammert over het voedsel/God zendt kwartels en manna/Mozes haalt wederom water uit de rots/Amalek valt Israël aan/Jozua leidt de strijd/Israël wint wanneer Mozes zijn handen omhoog steekt.

Gegevens

Parsha Beshalach bestaat uit 14 parsjiot, afdelingen waarvan 9 open en 5 gesloten zijn, telt 116 pesoekiem, verzen, 1681 woorden, 6423 letters. Het is de 23e langste pasrha. Het bevat 1 mitswa.Parsha Yitro

Bijbeltekst

Exodus 18:1-20:23

Inhoud

Jitro, de schoonvader van Mozes, hoort over de wonderen van God en brengt offers/Op aanraden van Jitro stelt Mozes 78.600 rechters aan/Het Joodse volk aanvaardt het verbond met God op de berg Sinaï/Mozes bestijgt de berg en het volk moet op afstand blijven/God schenkt de Tien Geboden onder luidt Sjofar geluid/Het volk schrikt en vraagt Mozes met God te bemiddelen/ God wijst Mozes erop dat het Joodse volk haar verantwoordelijkheid neemt.

Gegevens

Parsha Jitro bestaat uit 11 parsjiot, afdelingen waarvan 4 open en 7 gesloten zijn, telt 75 pesoekiem, verzen, 1105 woorden, 4022 letters, 47e na langste parsha. Bevat 3 ge- en 14 verboden.Parsha Mishpatim (wetten)

Bijbeltekst

Exodus 21:1-24:18

Inhoud

Handelt over de wetten/Slaven moeten na 6 jaar vrijgelaten worden (of eerder wanneer het Jubeljaar arriveert)/een Joods meisje wordt vrij wanneer ze puber wordt/onderscheid tussen moord en doodslag/schaderegelingsysteem voor letsel/Dieren eigenaren moeten schade voorkomen/potentiële schadeveroorzakers verwijderen/je mag jezelf verdedigen/verantwoordelijkheden voor de onbetaalde en betaalde bewaarder, lener en huurder/geen rente heffen/verloren voorwerpen aan de oorspronkelijke eigenaar teruggeven/Sjemita-voorschriften/tijdens Pesach, Sjawoeot en Soekot voor God verschijnen met landbouwproducten/God belooft de volkeren te helpen verdrijven.

Gegevens

Parsha Mishpatim bestaat uit 33 afdelingen, waarvan 6 open en 27 gesloten zijn en telt 118 pesoekiem, verzen, 1462 woorden, 5313 letters en is de 22 na langste parsha. Bevat 23 ge- en 30 verboden.Parsha Terumah (heffing)

Bijbeltekst

Exodus 25:1-27:19

Inhoud

Het volk Israël moet een heffing inzamelen: goud, zilver, koper etc, specerijen voor de zalfolie en voor het welriekend reukwerk, bepaalde stenen voor het Efod (het schort) en het borstschild van de Koheen Gadol/Hiermee moeten de Joden een Heiligdom maken en o.a. ook een Ark van acaciahout, 2.5 el lang, 1.5 el breed en 1.5 el hoog/De Ark moet overtrokken worden met alleen goud/Aan de Arke moeten draagstokken bevestigd worden/In de Arke moet men de Tafels van Getuigenis neerleggen.

Gegevens

Parsha Teroema bestaat uit 9 afdelingen, waarvan 4 open en 5 gesloten zijn. Het telt 96 pesoekiem, verzen, 1145 woorden, 4692 letters en is de 42 na langste parsja. Het bevat 2 geboden en 1 verbod.Parsha Tetzaveh (beveel)

Bijbeltekst

Exodus 27:20-30:10

Inhoud

Mozes krijgt de opdracht de Menora brandend te houden/ Mozes stelt Aharon en zijn zonen aan als priesters (kohaniem)/Kleren worden voor Aharon en zijn zonen geweven, die gedetailleerd beschreven worden: o.a. een borstschild, een voorhoofdsplaat, een schoudermantel (efod), een tulband en een gordel/Er moeten twee stenen, met daarin de namen van de stammen gegraveerd, aan de schouderstukken gehecht worden./Voorts moet Aharon een borstschild ’voor bijzondere beslissingen’ met speciale stenen op zijn hart dragen./Onderaan de mantel van Aharon moeten belletjes aangebracht worden./Voor de aanvaarding van het priesterschap moeten offers gebracht worden terwijl de nieuwe priesters zich zeven dagen moeten voorbereiden. /Aharon wordt tevens gezalfd met olie, met een meeloffer, olie en wijn. Ook andere offers worden voorgeschreven.

Gegevens

Tetsave bestaat uit 10 parsjiot, afdelingen waarvan 2 open en 8 gesloten zijn. Het telt 101 pesoekiem, verzen, 1412 woorden, 5430 letters en is hiermee de 23 na langste parsja. De Parsha bevat 4 ge- en 3 verboden.Parsha Ki Tisa (als je neemt)

Bijbeltekst

Exodus 30:11-34:35

Inhoud

Er vindt een volkstelling plaats, arm en rijk betaalt ieder een halve sjekel/Betsaleel wordt aangewezen als architect./Op Sjabbat wordt niet aan het Heiligdom gewerkt./Mozes is 40 dagen op de berg en ontvangt de twee Stenen Tafelen./Het volk denkt dat Mozes niet terugkomt en eist dat Aharon een zichtbare god maakt./De Eeuwige is woedend en wil het volk uitroeien en uit Mozes een nieuw volk geboren laten worden./Mozes gooit na het zien van het Gouden Kalf de Stenen Tafelen stuk en doodt samen met de stam Levie -die niet aan de afgodendienst heeft meegedaan- 3000 afgodendienaren./Mozes houwt nieuwe stenen uit waarop God nogmaals de Wet schrijft: het vernieuwde Verbond tussen God en Israël.

Gegevens

Kie tisa bestaat uit 14 parsjiot, afdelingen, waarvan 10 open en 4 gesloten zijn. Het telt 139 pesoekiem, verzen, 2002 woorden, 7424 letters. Het is de 10 na langste parsja. Kie tisa bevat 4 ge- en 5 verboden.Parsha Vayakhel (bijeenroepen)

Bijbeltekst

Exodus 35:1-38:20

Inhoud

Mozes gebiedt het volk de Sjabbat na te leven./Ook vraagt Mozes opnieuw om bij te dragen in natura voor de bouw van het Heiligdom./Naast Betsalel uit de stam Juda wordt Oholiav uit de stam Dan als architect aangesteld.

Gegevens

Vajakheel bestaat uit 13 afdelingen waarvan 7 open en 6 gesloten. Het telt 122 pesoekiem, verzen, 1558 woorden, 6181 letters. Het is de 22 na langste parsja. Vajakheel bevat slechts 1 gebod.Parsha Pekudei (inventaris-berekening)

Bijbeltekst

Exodus 38:21-40:38

Inhoud

Mozes geeft een overzicht van wat gedaan is met de gewijde gaven. Mozes spreekt de zegen uit over het volk./Daarna verneemt Mozes van God dat de Woning op de 1ste Nisan moet worden opgezet./Mozes zorgt dat alle onderdelen van de Woning op de juiste plaats terecht komen./Aharon en zijn vier zonen trekken de priesterkleding aan en worden gezalfd./Als alles klaar is daalt de Wolk neder op de Woning, als teken dat Gods glorie is neergedaald. Als de Wolk optrekt, trekt het volk verder.

Gegevens

Pekoedee bestaat uit 20 afdelingen waarvan 6 open en 14 gesloten. Het telt 92 pesoekiem, verzen, 1182 woorden, 4432 letters. Het is de 41 na langste parsja. Pekoedee bevat geen enkel gebod.
© 2013 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Tora lezing - Parasha: GenesisDe Tora lezing in de synagoge begint met het Bijbelboek Genesis. De volgende parashot komen aan de orde: Parsha Bereishi…
Torastudie: God spreekt tot Mozes – Numeri 1:1-2Torastudie: God spreekt tot Mozes – Numeri 1:1-2De Tora is in de Sinaï woestijn -die aan niemand toebehoorde- aan het Joodse volk gegeven. Opvallend is dat de Tora niet…
Pesach: Avadiem hajinoe – "slaven waren wij voor Farao"Tijdens de ballingschap in Egypte waren de Joden slaven voor Farao. Een slaaf heeft geen eigen doel in het leven. Hij mo…
Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge ToraDe Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwes…

Torastudie: de Levieten – Numeri 3:1-4:6Torastudie: de Levieten – Numeri 3:1-4:6In deze Torastudie bespreken we Numeri 3:1-2 (de generaties van Aharon en Mozes); Numeri 3:12 en 3:39 (de Levieten); Num…
Joods gebed: het Achttiengebed (Amida) – tekstJoods gebed: het Achttiengebed (Amida) – tekstWe geven hier de Ashkenazische versie van het Achttiengebed weer. Het betreft de basistekst zonder toevoegingen en varia…
Bronnen en referenties
  • Chabad
  • NIK - Rabbijn mr. drs. R. Evers
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 14-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.