mijn kijk op

Noachieden: het Eeuwige Verbond

Blijkens verschillende reacties uit christelijke hoek n.a.v. een aantal artikelen die we hebben geschreven over het Jodendom (in relatie tot het christendom), blijkt het toch heel moeilijk te zijn voor christenen wat ze zich moeten voorstellen bij het Eeuwige Verbond tussen God en het Joodse volk. Hoofdoorzaak voor dit probleem is het Nieuwe Testament waardoor nog veel christenen denken dat dit in plaats is gekomen van het 'Oude Verbond' tussen God en Israël. Tegenwoordig zijn er ook christenen die zeggen dat het Verbond tussen God en Israël nog steeds van kracht is. Zij spreken over een 'Ouder Verbond'. Maar ook zij begrijpen niet goed wat Gods relatie is met het Joodse volk enerzijds en de niet-Joden anderzijds.

Iedere ziel verschilt van de ander

Laten we beginnen met duidelijk te maken dat God alle mensen als gelijkwaardig beschouwt. Voor de Eeuwige zijn alle schepsels even dierbaar. Geen enkel mens kan dus beweren in hoger aanzien te staan bij God dan een ander mens. Toch zijn alle zielen verschillend. God heeft verscheidenheid geschapen zodat ieder individu en elke natie vanuit haar eigen cultuur en perspectief dezelfde God kan erkennen. Dit is de absolute eenheid – Gods eenheid wordt zo vervolmaakt. Niet-Joden kunnen via de Noachidische wetten God dienen en Joden doen dit via de Mozaïstische wetten. En ieder individu doet dat weer op zijn/haar wijze. Je hoeft geen Jood te zijn om in de Komende Wereld te komen. Elke rechtvaardige komt in de Komende Wereld. (Talmoed Sanhedrin 105a)

Noachidische Verbond en Mozaïstische Verbond

Aanvankelijk kende de mensheid slechts één mitswa. Adam en Chava (Eva) mochten niet eten van de Boom van Kennis van God en Kwaad.

Genesis 2:16-17: Hij hield hem het volgende voor: “Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.”

Sinds de Zondeval kan de mens kiezen tussen goed en kwaad. Door voor het goede te kiezen wordt de ziel verheven. Aan Adam en Eva werden in totaal 6 mitswot gegeven. De kinderen van Adam en Eva werden verwacht deze morele aanwijzingen van God op te volgen. Op grond hiervan werden ze beoordeeld. In Genesis 6:11 lezen we dat de aarde verdorven en vol onrecht was.

Genesis 6:11: In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht.

Onrecht verwijst naar diefstal en verdorven verwijst naar seksueel immoreel gedrag en afgodendienst. God ging de aarde vernietigen met de Zondvloed. Alleen Noach en zijn familie overleefden de Zondvloed. Noach kreeg zeven geboden. Dat waren de zes geboden die Adam en Eva al hadden en het gebod om geen vlees van een levend dier te eten.

De Wetten van Noach gelden voor de gehele mensheid. Tot aan de openbaring op de Sinaï golden de wetten ook voor de spirituele Joden zoals Abraham, Izaäk en Jakob. Pas na de openbaring op de Sinaï werd het Joodse volk gevormd en kregen zij de Tora. Het enige verschil is dat naleving van de Tora zwaarder is dan naleving van de Noachidische geboden. Formeel werd tijdens de openbaring de Noachdische geboden aan de mensheid gegeven. De kinderen van Israël hebben de taak de rechtvaardige niet-Joden te onderwijzen in de Noachidische geboden.

Eeuwige Verbond

Omdat dus zowel de Noachidische als Mozaïstische geboden op de Sinaï door God aan respectievelijk de mensheid en het Joodse volk zijn gegeven, gelden voor beide dat er sprake is van een Eeuwig Verbond. Dus zowel de Joden als de niet-Joden kennen sinds de Sinaï (voor niet-Joden feitelijk als sinds Adam en Eva en later Noach) een Eeuwig Verbond met God. De idee dat pas met de verschijning van Jezus een nieuw verbond zou zijn gesloten waarbij volgens sommigen christenen de niet-Joden de rol als uitverkorenen van de Joden zouden hebben overgenomen of volgens andere christenen zowel de Joden als de niet-Joden een nieuw verbond zouden zijn aangegaan komt NIET in de Tora voor. Er bestond namelijk al een Eeuwig Verbond. Deze kan alleen maar herbevestigd worden (zie verderop in de tekst waar de tekst van Jeremia 31:31-34 wordt uitgelegd).

Christenen zijn zich de Tora gaan toeëigenen en verkeerd gaan interpreteren

Waarom spreken christenen eigenlijk van een nieuw verbond? Dit wordt veroorzaakt door een andere (verkeerde) interpretatie van de Tora. Volgens de christelijke leer wordt de mens zondig geboren. De mens zou niet in staat zijn om m.b.v. wetten een zonden vrij leven te leiden. Om die reden zou God zijn zoon gezonden hebben naar de aarde om de zonden op zich te nemen.

Deze christelijke visie strookt niet met de Tora visie. De Tora stelt dat de mens in de kern (ziel) goed is. De ziel is immers met God verbonden en God is de Bron van al het goede. Na de Zondeval werden de ziel en het lichaam elkaars tegengestelde polen. Het lichaam voelt zich aangetrokken tot het materiële en de ziel tot het spirituele. Er is een constante strijd tussen lichaam en ziel gaande. Het doel van het leven is om het materiële te verheffen. Zo kan de wereld een 'woning' voor God worden. Dit kan door een spiritueel leven te leiden: gebed, Torastudie, goede daden, etc.
Er is dus geen sprake van de redding van de mens. De ziel bestaat immers al eeuwig omdat het met God verbonden is. Het enige doel in het leven is het dienen van God c.q. het materiële te verheffen.

Doordat christenen dus de Tora verkeerd zijn gaan interpreteren (ze dachten de rol van de Joden als uitverkorenen te hebben overgenomen of -volgens andere christenen- er ook deel van gingen uitmaken), zijn ze met het idee van een nieuw verbond gekomen. Dit nieuwe verbond zou voor het eerst niet-Joden deel laten uitmaken van Gods Heilsplan. Maar dat is vreemd omdat God al een verbond had gesloten met de niet-Joden, namelijk de eerder genoemde Noachidische geboden.
Wanneer geboden onbewust overtreden worden en gezondigd wordt is dit niet de grootste ramp. Van meer gewicht is het tonen van oprechte berouw. Alleen op die manier is geestelijke groei mogelijk. Vandaar dat de Tora ook duidelijk meldt dat ieder persoon zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar zonden. Niemand, ook de Messias niet, kan deze zonden op zich nemen. En alleen God is in staat om zonden te vergeven.

Jeremia 31:31-34 – Nieuw Verbond

Eén van de methoden die christenen gebruiken om aan te tonen dat er toch sprake is van een Nieuw Verbond is het gebruik van zogenaamde bewijsteksten. In Jeremia 31:31-34, één van die bewijsteksten, wordt expliciet verwezen naar het Nieuwe Verbond.

Jeremia 31:31-34: De dag zal komen – spreekt de Eeuwige- dat Ik met het volk Jisraeel en het volk van Jehoeda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden spreek de Eeuwige. Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Jisraeel zal sluiten – spreekt de Eeuwige: Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer te hoeven onderwijzen met de woorden: “Leer de Eeuwige kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al-spreekt de Eeuwige. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

Maar is deze verwijzing correct? Neen, christenen maken een aantal grote fouten met deze zogenaamde bewijstekst:
  1. De tekst heeft betrekking op de volkeren Israël en Juda. De niet-Joden worden niet genoemd. Het Nieuwe Verbond geldt dus alléén voor het Joodse volk.
  2. Er staat in de tekst dat de Tora vanuit het hart wordt nageleefd. Nergens wordt gesproken over een nieuwe Tora.
  3. In de Tenach wordt vaker gesproken over een nieuw verbond. Dat heeft als doel het bestaande verbond te herbevestigen. Zo maakte God een verbond met Izaäk zonder het verbond met Abraham te breken. Hetzelfde geldt voor het verbond met Jakob. Hierbij werden de verbonden die God gemaakt had met Izaäk en Abraham niet verbroken. In Leviticus 26:42 staat dat Gods verbond eeuwig is.

Leviticus 26:42: Dan zal Ik weer denken aan Mijn verbond met Jaäkov en aan Mijn verbond met Jitschak en met Avraham, en dan zal Ik ook weer denken aan Mijn land.

Visie van Etsel

We leven tegenwoordig in het informatieve tijdperk. Niet-Joden hebben steeds meer mogelijkheden om kennis op te doen van het Jodendom c.q. de Tora. Dat in het verleden de Bijbel verkeerd is geïnterpreteerd en vele niet-Joden het niet goed begrepen hebben valt nog enigszins te begrijpen door het gebrek aan onderlinge informatie uitwisseling (tussen Joden en niet-Joden). Maar tegenwoordig heeft bijna elke niet-Jood de mogelijkheid om na te gaan hoe de Tora in elkaar steekt. Er zijn veel Joodse leerscholen waar over de Tora onderwezen wordt. Ook kunnen Rabbijnen geraadpleegd worden via internet, etc.

Desondanks blijven veel christenen hardleers en beweren bij hoog en laag dat hun religie toch echt de enige ware is. Hoewel we dit wetenschappelijk niet onderzocht hebben vermoeden we dat de oorzaak hiervan gelegen is bij het feit dat in het christendom de redding van de mens centraal staat en het dienen van God minder centraal staat. Dit in tegenstelling tot het Jodendom waarbij juist alles om God draait.

Het Jodendom hoeft zich nimmer te bewijzen als ware godsdienst. Immers, God is de Absolute Waarheid. Datzelfde geldt voor de Noachieden die zich niet hoeven te beroemen de waarheid in pacht te hebben omdat bij hen ook alleen het dienen van God centraal staat. Wanneer we God dienen kunnen we alleen maar nederig zijn en beseffen dat alleen Hij bestaat. Ieder mens moet naar zijn/haar eigen vermogen God dienen. Dat is de enige missie van de mens hier op aarde. Iets anders bestaat niet.

Lees verder

© 2013 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het Oude Testament (Christendom)Het Oude Testament speelt een belangrijke rol binnen het Christendom. Het Oude Testament is het eerste gedeelte van de C…
Verbond van God met mensen in het Oude TestamentVerbond van God met mensen in het Oude TestamentEen verbond heeft het karakter van een verdrag. In het Oude Testament komen drie soorten verdragen voor tussen mensen on…
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieGod: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieNa de blunder van Adam maakt God een nieuw Verbond met zijn schepsel in de persoon van Abraham. Nog weer later schenkt G…

Joodse Bijbel (de Schriftelijke en Mondelinge Tora)Joodse Bijbel (de Schriftelijke en Mondelinge Tora)De Joodse Bijbelboeken bestaan uit de Schriftelijke en Mondelinge Tora. De Schriftelijke Tora komt overeen met de Bijbel…
L. Ron Hubbard, Stichter van de Scientology KerkVan weinig bekende mensen is het leven zo in raadselen en mysteries gehuld als dat van Ron Hubbard, de stichter van de S…
Bronnen en referenties
  • Zinvol leven – Menachem Mendel Schneerson
  • The Everything Torah Book – Rabbi Yaakov Menken
  • The Rainbow Covenant – Michael Ellias Dallen
  • What Jews Believe – Rabbi Stuart Federow
  • Tanach (Bijbelteksten)

Reageer op het artikel "Noachieden: het Eeuwige Verbond"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Franet (infoteur), 06-03-2013 22:19 #1
Staat u mij toe mijn overtuiging weer te geven: God schiep de hemelen en de aarde. Op de zesde scheppingsdag schiep Hij de mens. Ongeveer 2000 jaar later verschijnt Abraham ten tonele, die door God geroepen wordt om uit Ur der Chaldeeën te vertrekken naar een land dat God zal aanwijzen. De Here sluit met hem een onvoorwaardelijk verbond, en zegt dat in hem alle geslachten des aard-bodems gezegend zullen zijn. Gedurende al die lange tijd bestond het volk Israël nog niet. Ook de volgende ruim vierhonderd jaar is er nog geen sprake van het Joodse volk. Dan verschijnt Mozes ten tonele, en God sluit met hem een voorwaardelijk verbond, wat inhoudt dat als het volk God gehoorzaamt, dan zal het gezegend worden. Welnu, in de volgende 1500 jaar, waarin het Joodse volk een prominente rol speelt, heeft het volk door de boot genomen God niet gehoorzaamd, waardoor het in ballingschap is geraakt, en ten slotte over de gehele aarde is verstrooid. Dit was allemaal reeds voorspeld in de boeken van Mozes, vooral in Deuteronomium. Intussen kondigden tal van profeten, waaronder Jesaja, de geboorte, het optreden en het lijden van de Messias aan. Zijn Joodse naam is Yeshua. Hij kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van het huis Israël, wat Hij ook tegen een heidense vrouw zegt, die Hem om hulp vraagt. Maar toen de Joden Hem in meerderheid verwierpen als Messias, toen is het heil naar de heidenen gegaan, d.w.z. naar diegenen die Hem Hem wilden aannemen, en dat is altijd een minderheid geweest! Maar God heeft óók beloofd in Zijn Woord, dat het Joodse volk weer terug zou keren naar het land van waaruit zij verdreven waren, en als zij in meerderheid teruggekeerd zullen zijn naar het Heilige land (Israël), dan zal God Zijn Geest uitstorten over het ganse Joodse volk, en dan zal een ieder erkennen dat Yeshua, Die 2000 jaar geleden optrad op aarde, de Messias was en is van het Joods volk. En dan zal de duizendjarige regering van Israël over de aarde aanvangen. Wij staan vlak voor een breekpunt in de geschiedenis: het zevende millennium begint zich aan te kondigen. Ik wil het hierbij laten voor nu. Het doel was om aan te tonen dat het Joodse volk niet van het begin af centraal stond, en dat zal ook niet het geval zijn als we de eeuwigheid binnengaan. Shalom! Reactie infoteur, 07-03-2013
Shalom,

Opnieuw maakt u een denkfout.

De Tora bestaat reeds vóór de Schepping. God heeft de aarde geschapen op basis van de Tora. Zonder Tora bestaat de Schepping niet. De Tora kan dus nooit een voorwaardelijk verbond zijn zoals u suggereert. De Tora is voor eeuwig geldig.

God straft niet uit wraak maar uit liefde. God wil graag dat het Joodse volk Zijn wetten opvolgt omdat dit het beste voor haar is. Overigens wordt het hele Joodse volk gestraft ook al zijn er slechts een aantal mensen die zondigen (denk aan het Gouden Kalf). Joden zijn voor elkaar verantwoordelijk.

Probeert u nu op basis van deze kennis uw betoog opnieuw te formuleren.

Groet,

Etsel

PS. Realiseert u zich ook dat christenen de Noachidische geboden niet eens naleven. De zonden van de christenen zijn velen malen groter dan die van de Joden (ondanks dat de Joden een zwaardere taak hebben). God gaat geen nieuw verbond aan met mensen die nog veel zondiger zijn en die nog niet in staat zijn de Noachidische geboden na te leven.
Om een aantal voorbeelden te noemen:
-U gelooft in de drie-eenheid (niet terug te vinden in de Tora)
-U kleineert God tot mens
-Alleen God kan zonden vergeven, niet een mens (Jezus)
-Jezus kan nimmer de Tora vervuld hebben voor niet-Joden (omdat deze de Tora sowieso niet hoefden na te leven)
etc.

Het lijkt verstandiger eerst berouw te tonen over uw eigen zonden i.p.v. een oordeel te vellen over het Joodse volk.

Infoteur: Etsel
Laatste update: 09-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Joden/Noachieden
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 1
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!