mijn kijk op

Noachieden: het Eeuwige Verbond

Blijkens verschillende reacties uit christelijke hoek n.a.v. een aantal artikelen die we hebben geschreven over het Jodendom (in relatie tot het christendom), blijkt het toch heel moeilijk te zijn voor christenen wat ze zich moeten voorstellen bij het Eeuwige Verbond tussen God en het Joodse volk. Hoofdoorzaak voor dit probleem is het Nieuwe Testament waardoor nog veel christenen denken dat dit in plaats is gekomen van het 'Oude Verbond' tussen God en Israël. Tegenwoordig zijn er ook christenen die zeggen dat het Verbond tussen God en Israël nog steeds van kracht is. Zij spreken over een 'Ouder Verbond'. Maar ook zij begrijpen niet goed wat Gods relatie is met het Joodse volk enerzijds en de niet-Joden anderzijds.

Iedere ziel verschilt van de ander

Laten we beginnen met duidelijk te maken dat God alle mensen als gelijkwaardig beschouwt. Voor de Eeuwige zijn alle schepsels even dierbaar. Geen enkel mens kan dus beweren in hoger aanzien te staan bij God dan een ander mens. Toch zijn alle zielen verschillend. God heeft verscheidenheid geschapen zodat ieder individu en elke natie vanuit haar eigen cultuur en perspectief dezelfde God kan erkennen. Dit is de absolute eenheid – Gods eenheid wordt zo vervolmaakt. Niet-Joden kunnen via de Noachidische wetten God dienen en Joden doen dit via de Mozaïstische wetten. En ieder individu doet dat weer op zijn/haar wijze. Je hoeft geen Jood te zijn om in de Komende Wereld te komen. Elke rechtvaardige komt in de Komende Wereld. (Talmoed Sanhedrin 105a)

Noachidische Verbond en Mozaïstische Verbond

Aanvankelijk kende de mensheid slechts één mitswa. Adam en Chava (Eva) mochten niet eten van de Boom van Kennis van God en Kwaad.

Genesis 2:16-17: Hij hield hem het volgende voor: “Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.”

Sinds de Zondeval kan de mens kiezen tussen goed en kwaad. Door voor het goede te kiezen wordt de ziel verheven. Aan Adam en Eva werden in totaal 6 mitswot gegeven. De kinderen van Adam en Eva werden verwacht deze morele aanwijzingen van God op te volgen. Op grond hiervan werden ze beoordeeld. In Genesis 6:11 lezen we dat de aarde verdorven en vol onrecht was.

Genesis 6:11: In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht.

Onrecht verwijst naar diefstal en verdorven verwijst naar seksueel immoreel gedrag en afgodendienst. God ging de aarde vernietigen met de Zondvloed. Alleen Noach en zijn familie overleefden de Zondvloed. Noach kreeg zeven geboden. Dat waren de zes geboden die Adam en Eva al hadden en het gebod om geen vlees van een levend dier te eten.

De Wetten van Noach gelden voor de gehele mensheid. Tot aan de openbaring op de Sinaï golden de wetten ook voor de spirituele Joden zoals Abraham, Izaäk en Jakob. Pas na de openbaring op de Sinaï werd het Joodse volk gevormd en kregen zij de Tora. Het enige verschil is dat naleving van de Tora zwaarder is dan naleving van de Noachidische geboden. Formeel werd tijdens de openbaring de Noachdische geboden aan de mensheid gegeven. De kinderen van Israël hebben de taak de rechtvaardige niet-Joden te onderwijzen in de Noachidische geboden.

Eeuwige Verbond

Omdat dus zowel de Noachidische als Mozaïstische geboden op de Sinaï door God aan respectievelijk de mensheid en het Joodse volk zijn gegeven, gelden voor beide dat er sprake is van een Eeuwig Verbond. Dus zowel de Joden als de niet-Joden kennen sinds de Sinaï (voor niet-Joden feitelijk als sinds Adam en Eva en later Noach) een Eeuwig Verbond met God. De idee dat pas met de verschijning van Jezus een nieuw verbond zou zijn gesloten waarbij volgens sommigen christenen de niet-Joden de rol als uitverkorenen van de Joden zouden hebben overgenomen of volgens andere christenen zowel de Joden als de niet-Joden een nieuw verbond zouden zijn aangegaan komt NIET in de Tora voor. Er bestond namelijk al een Eeuwig Verbond. Deze kan alleen maar herbevestigd worden (zie verderop in de tekst waar de tekst van Jeremia 31:31-34 wordt uitgelegd).

Christenen zijn zich de Tora gaan toeëigenen en verkeerd gaan interpreteren

Waarom spreken christenen eigenlijk van een nieuw verbond? Dit wordt veroorzaakt door een andere (verkeerde) interpretatie van de Tora. Volgens de christelijke leer wordt de mens zondig geboren. De mens zou niet in staat zijn om m.b.v. wetten een zonden vrij leven te leiden. Om die reden zou God zijn zoon gezonden hebben naar de aarde om de zonden op zich te nemen.

Deze christelijke visie strookt niet met de Tora visie. De Tora stelt dat de mens in de kern (ziel) goed is. De ziel is immers met God verbonden en God is de Bron van al het goede. Na de Zondeval werden de ziel en het lichaam elkaars tegengestelde polen. Het lichaam voelt zich aangetrokken tot het materiële en de ziel tot het spirituele. Er is een constante strijd tussen lichaam en ziel gaande. Het doel van het leven is om het materiële te verheffen. Zo kan de wereld een 'woning' voor God worden. Dit kan door een spiritueel leven te leiden: gebed, Torastudie, goede daden, etc.
Er is dus geen sprake van de redding van de mens. De ziel bestaat immers al eeuwig omdat het met God verbonden is. Het enige doel in het leven is het dienen van God c.q. het materiële te verheffen.

Doordat christenen dus de Tora verkeerd zijn gaan interpreteren (ze dachten de rol van de Joden als uitverkorenen te hebben overgenomen of -volgens andere christenen- er ook deel van gingen uitmaken), zijn ze met het idee van een nieuw verbond gekomen. Dit nieuwe verbond zou voor het eerst niet-Joden deel laten uitmaken van Gods Heilsplan. Maar dat is vreemd omdat God al een verbond had gesloten met de niet-Joden, namelijk de eerder genoemde Noachidische geboden.
Wanneer geboden onbewust overtreden worden en gezondigd wordt is dit niet de grootste ramp. Van meer gewicht is het tonen van oprechte berouw. Alleen op die manier is geestelijke groei mogelijk. Vandaar dat de Tora ook duidelijk meldt dat ieder persoon zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar zonden. Niemand, ook de Messias niet, kan deze zonden op zich nemen. En alleen God is in staat om zonden te vergeven.

Jeremia 31:31-34 – Nieuw Verbond

Eén van de methoden die christenen gebruiken om aan te tonen dat er toch sprake is van een Nieuw Verbond is het gebruik van zogenaamde bewijsteksten. In Jeremia 31:31-34, één van die bewijsteksten, wordt expliciet verwezen naar het Nieuwe Verbond.

Jeremia 31:31-34: De dag zal komen – spreekt de Eeuwige- dat Ik met het volk Jisraeel en het volk van Jehoeda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden spreek de Eeuwige. Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Jisraeel zal sluiten – spreekt de Eeuwige: Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer te hoeven onderwijzen met de woorden: “Leer de Eeuwige kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al-spreekt de Eeuwige. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

Maar is deze verwijzing correct? Neen, christenen maken een aantal grote fouten met deze zogenaamde bewijstekst:
  1. De tekst heeft betrekking op de volkeren Israël en Juda. De niet-Joden worden niet genoemd. Het Nieuwe Verbond geldt dus alléén voor het Joodse volk.
  2. Er staat in de tekst dat de Tora vanuit het hart wordt nageleefd. Nergens wordt gesproken over een nieuwe Tora.
  3. In de Tenach wordt vaker gesproken over een nieuw verbond. Dat heeft als doel het bestaande verbond te herbevestigen. Zo maakte God een verbond met Izaäk zonder het verbond met Abraham te breken. Hetzelfde geldt voor het verbond met Jakob. Hierbij werden de verbonden die God gemaakt had met Izaäk en Abraham niet verbroken. In Leviticus 26:42 staat dat Gods verbond eeuwig is.

Leviticus 26:42: Dan zal Ik weer denken aan Mijn verbond met Jaäkov en aan Mijn verbond met Jitschak en met Avraham, en dan zal Ik ook weer denken aan Mijn land.

Visie van Etsel

We leven tegenwoordig in het informatieve tijdperk. Niet-Joden hebben steeds meer mogelijkheden om kennis op te doen van het Jodendom c.q. de Tora. Dat in het verleden de Bijbel verkeerd is geïnterpreteerd en vele niet-Joden het niet goed begrepen hebben valt nog enigszins te begrijpen door het gebrek aan onderlinge informatie uitwisseling (tussen Joden en niet-Joden). Maar tegenwoordig heeft bijna elke niet-Jood de mogelijkheid om na te gaan hoe de Tora in elkaar steekt. Er zijn veel Joodse leerscholen waar over de Tora onderwezen wordt. Ook kunnen Rabbijnen geraadpleegd worden via internet, etc.

Desondanks blijven veel christenen hardleers en beweren bij hoog en laag dat hun religie toch echt de enige ware is. Hoewel we dit wetenschappelijk niet onderzocht hebben vermoeden we dat de oorzaak hiervan gelegen is bij het feit dat in het christendom de redding van de mens centraal staat en het dienen van God minder centraal staat. Dit in tegenstelling tot het Jodendom waarbij juist alles om God draait.

Het Jodendom hoeft zich nimmer te bewijzen als ware godsdienst. Immers, God is de Absolute Waarheid. Datzelfde geldt voor de Noachieden die zich niet hoeven te beroemen de waarheid in pacht te hebben omdat bij hen ook alleen het dienen van God centraal staat. Wanneer we God dienen kunnen we alleen maar nederig zijn en beseffen dat alleen Hij bestaat. Ieder mens moet naar zijn/haar eigen vermogen God dienen. Dat is de enige missie van de mens hier op aarde. Iets anders bestaat niet.

Lees verder

© 2013 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het Oude Testament (Christendom)Het Oude Testament speelt een belangrijke rol binnen het Christendom. Het Oude Testament is het eerste gedeelte van de C…
Verbond van God met mensen in het Oude TestamentVerbond van God met mensen in het Oude TestamentEen verbond heeft het karakter van een verdrag. In het Oude Testament komen drie soorten verdragen voor tussen mensen on…
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieGod: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieNa de blunder van Adam maakt God een nieuw Verbond met zijn schepsel in de persoon van Abraham. Nog weer later schenkt G…

Joodse Bijbel (de Schriftelijke en Mondelinge Tora)Joodse Bijbel (de Schriftelijke en Mondelinge Tora)De Joodse Bijbelboeken bestaan uit de Schriftelijke en Mondelinge Tora. De Schriftelijke Tora komt overeen met de Bijbel…
L. Ron Hubbard, Stichter van de Scientology KerkVan weinig bekende mensen is het leven zo in raadselen en mysteries gehuld als dat van Ron Hubbard, de stichter van de S…
Bronnen en referenties
  • Zinvol leven – Menachem Mendel Schneerson
  • The Everything Torah Book – Rabbi Yaakov Menken
  • The Rainbow Covenant – Michael Ellias Dallen
  • What Jews Believe – Rabbi Stuart Federow
  • Tanach (Bijbelteksten)
Jehoeda (1.615 artikelen)
Laatste update: 10-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.