InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Waaraan herken je "dwaal-leraars"?

Waaraan herken je "dwaal-leraars"?

Waaraan herken je "dwaal-leraars"? God heeft ons zijn Woord gegeven. Wij hebben het "bijbel" genoemd, wat verzameling boeken betekent. Deze boeken hebben met elkaar gemeen, dat zij allemaal spreken over God (JHWH), de Schepper van hemel en aarde. Maar hoe komt het dan dat er toch zoveel verschillende leringen en uitleggingen zijn, terwijl al deze boeken (66 stuks) spreken over één en dezelfde God? We proberen een antwoord te krijgen op deze vraag.

Hoe het allemaal begon

Het eerste Bijbelboek, genaamd Genesis, is geschreven door Mozes, een van de allerbelangrijkste figuren uit het Oude Testament. God had aan hem geopenbaard hoe Hij in den beginne de hemelen en de aarde schiep, scheiding maakte tussen licht en duisternis, tussen hemel en aarde, tussen de zeeën en het droge land, de schepping van de planten en dieren, en tenslotte van de mens. Deze openbaringen aan Mozes vonden plaats rond 1450 voor Christus.

Ook de volgende vier Bijbelboeken, genaamd Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium zijn door Mozes geschreven, en het meeste van deze geschiedenissen heeft hij zelf meegemaakt, zodat we dit uit de eerste hand hebben, want alles werd vroeger vastgelegd in z.g. boek-rollen van perkament, een zeer sterk materiaal dat de tand des tijds goed kan doorstaan.

Het verdere verloop

Na Mozes zijn er nog ongeveer 25 "schrijvers" geweest, die van God openbaringen hebben gekregen, en voor een groot deel ook zelf hebben meegemaakt wat er gebeurde in de tijdsperiode tussen ongeveer 1400 vóór Christus, en +/- 100 na Christus. Een groot deel van deze mensen waren z.g. profeten, boodschappers van God, die vaak verkondigden dat de mensen zich moesten bekeren van hun verkeerde en boze daden. Deze profeten kregen van de Heilige Geest door wat zij tegen mensen moesten zeggen, en zij voorspelden soms dingen die voor hen zelf vaak onbegrijpelijk waren, omdat die dingen zich in een verre toekomst zouden afspelen.
Een heel duidelijk voorbeeld is de profeet Jesaja, die leefde omstreeks 750 vóór Christus: Hij profeteert de ene keer over een periode die zich nog tijdens zijn eigen leven af zal spelen, maar de andere keer profeteert hij over de tijd van Jezus, iets wat zich dus 750 jaar later zal afspelen. En nog een andere keer profeteert hij over het duizend-jarig Vrede-rijk, iets wat zelfs in onze tijd nog toekomst is. Zo openbaart God Zichzelf iedere keer weer aan verschillende mensen, met als doel Zijn wil bekend te maken, en de mensen op het "rechte pad" te houden of te krijgen.

Het keerpunt "Golgotha

Er is een moment in de geschiedenis van de mensheid geweest, dat God besloot om één volk uit te verkiezen, met als doel dat dit volk een voorbeeldfunctie zou gaan vormen voor de andere volken, omdat alle volken van God waren afgedwaald, en niet meer naar Zijn wil leefden. Dit moment kunnen we terugvinden in het eerste Bijbelboek, Genesis. In hoofdstuk 12 lezen we dat God Abraham roept vanuit Ur der Chaldeeën, om te gaan naar een onbekend land dat God hem zou wijzen, en dat God hem tot een groot volk zou maken, en dat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden zijn. Dit vond plaats ongeveer 1900 vóór Christus.

Door een grote hongersnood in dat land (Kanaän) zijn de nakomelingen van Abraham uiteindelijk in Egypte terechtgekomen en vervallen tot slavernij. Het was Mozes, de eerste Bijbel-schrijver, die dit volk bevrijdde van de slavernij en het na vele omzwervingen uiteindelijk terugbracht naar het "beloofde land," was inmiddels Israël genoemd werd, en wat betekent: Hij, die strijdt met God.
Gedurende ruim 1500 jaar woonde het Joodse volk, het nageslacht van Abraham, in het beloofde land, maar in plaats van God dankbaar te zijn en Hem lof en eer te bewijzen, en een voorbeeld te zijn voor de andere volken, verviel het Joodse volk in ongehoorzaamheid en zelfs afgoderij, waardoor God wel moest ingrijpen. Het volk werd overheerst door de naburige volken, en raakte in ballingschap. Dit was door vele profeten reeds aangezegd, maar men wilde niet luisteren.
Onder de regeringen van respectievelijk koning Kores (Cyrus) en Darius werd het Joodse volk toegestaan weer terug te keren naar hun land, zij het dat zij schatplichtig bleven tegenover hun overheersers en geen zelfstandige staat meer konden zijn. Intussen hadden vele profeten, waaronder Jesaja, Micha, Daniël en Zachária aangekondigd dat de Joodse Messias geboren zou worden in het land Israël, en dat Hij een Koninkrijk zou oprichten wat geen einde zou kennen en dat alleen maar zou bestaan uit vrede, gerechtigheid en voorspoed.
Wat deze profeten echter niet wisten, was dat de Messias twee keer naar de aarde zou komen, met een tussentijd van 2000 jaar. De eerste keer zou Hij komen als een nederig, arm en hulpeloos kind, onderdanig aan zijn ouders en, volwassen geworden, predikende het evangelie van het Koninkrijk, en ten slotte, voor onze zonden stervend aan het kruis, opdat wij het eeuwige leven zouden beërven als wij Hem aannemen als onze Redder, Verlosser en Zaligmaker.
De tweede keer, en dat is nu dus nog toekomst, zou Hij komen als rechtvaardige Rechter, om een oordeel uit te spreken over de levenden en de doden, d.w.z. de mensen die gestorven zijn. Daarna zou Hij dan het Koninkrijk oprichten.
Over die eerste en tweede komst zijn ongelooflijk veel misverstanden ontstaan, en dit is één van de redenen dat er vele dwaalleren zijn gekomen. Ook het Joodse volk, Gods oogappel, is in de veronderstelling dat de Messias nog moet komen, en dat de eerste komst van Jezus bedrog was, m.a.w. Jezus was een valse Messias!

De periode van de Gemeente en het laatste Bijbelboek, "Openbaring"

Gedurende nu bijna 2000 jaar is de boodschap van het evangelie van genade over de gehele wereld gegaan. Maar in deze lange tijdsperiode heeft de satan natuurlijk ook niet stilgezeten. Hij is de tegenstander van God, en dat houdt in dat hij altijd alles in het werk zal stellen om Gods plannen te dwarsbomen en de gelovigen tegen elkaar op te zetten, door verdeeldheid te zaaien.

Dit doet hij door de mensen wijs te maken dat je de Bijbel niet letterlijk moet nemen, maar te beschouwen als symbolische taal, waardoor iedereen zijn eigen interpretatie aan het Woord kan geven. Dat is de reden dat er in b.v. Nederland zoveel verschillende soorten kerken (denominaties) zijn: rooms-katholiek, oud-katholiek, vrijzinnig-hervormd, Nederlands-hervormd, orthodox-hervormd, christelijk-gereformeerd, gereformeerd-vrijgemaakt, gereformeerde bond, gereformeerde gemeente enzovoort.

Daarnaast zijn er nog vele andere stromingen binnen het "christendom": zevende-dag-adventisten, mormonen, Christian science, Jehova´s getuigen en nog veel meer. Kenmerkend voor al die stromingen is dat ze naast de Bijbel nog een (of soms meerdere) ander(e) boek(en) gebruiken. Zo gebruiken de leden van de Christian science het boek van Mary Baker-Eddy om hun leer te laten kloppen. De mormonen gebruiken het boek van mormon, geschreven door Joseph Smith. De zevende-dag-adventisten gebruiken het boek van Ellen G. White om hun leer te verklaren.
Maar als we deze boeken wat nauwkeuriger bestuderen, dan komen we tot de ontdekking dat er dingen in staan die volkomen tegenstrijdig zijn met wat de Bijbel, Gods Woord, zegt. Om maar één voorbeeld te noemen: de zevende-dag-adventisten geloven niet in een bewustzijn van de geest en ziel na het overlijden van een mens, terwijl de Bijbel overduidelijk is aangaande dit onderwerp (Lucas 16).

Dan is er nog een behoorlijk aantal mensen dat over vertalingen begint te redeneren. Zij zeggen dat er in de grondtekst, dat is voor het Oude testament het Hebreeuws en het Nieuwe testament het Grieks, heel andere dingen staan dan in de vertalingen die wij gebruiken. Nu is het inderdaad zo dat niet altijd alles helemaal correct vertaald is, maar om zo ver te gaan om te veronderstellen dat de gehele Bijbel verkeerd is vertaald, en dat we allemaal Hebreeuws en Grieks moeten leren om te begrijpen wat er in de Bijbel staat, dat is echt kling-klare onzin!!! In Nederland hebben we de Staten-vertaling, en u kunt ervan overtuigd zijn dat dit een uitstekende vertaling is.

Het laatste Bijbelboek, genaamd "Openbaring", is geen gemakkelijk boek. Het vergt veel onderzoek en concentratie om dit boek goed te begrijpen. Belangrijk is om de sleutel tot dit boek te vinden. We kunnen dit boek globaal in drie delen opsplitsen: Hoofdstuk 1, waarin Johannes een visioen van de Here Jezus krijgt.

Hoofdstukken 2 en 3, waarin Johannes zeven brieven ontvangt van de Here Jezus met vermaningen gericht aan zeven gemeenten die in klein-Azië waren ontstaan, maar die we ook kunnen toepassen op ons eigen leven. En bovendien blijken deze zeven brieven ook nog eens de gehele kerkgeschiedenis te bevatten van de afgelopen 2000 jaar!

Hoofdstukken 4 t/m 22, die geheel profetisch zijn, m.a.w. dat is allemaal nog toekomst. Hoofdstuk 6 t/m 19 beschrijven een periode van zeven jaar, waarin Gods oordelen over de aarde komen als straf voor alle goddeloosheid die gepleegd is en wordt door de mensen.

Nawoord

Een dwaal-leraar is dus te herkennen aan het feit dat hij zich niet houdt aan het onfeilbare Woord van God, omdat hij ook nog andere boeken gebruikt, die hij even belangrijk vindt als de Bijbel.
Bovendien zal hij je niet aansporen om de Bijbel zelf te lezen, want hij wil je van zijn gelijk overtuigen. Hij zal ook steeds weer praten over de grondtekst en eindeloze discussies voeren over bepaalde Griekse en Hebreeuwse woorden, en de betekenis ervan.
Hij zal vaak één bepaalde tekst uit de Bijbel steeds benadrukken en gebruiken om zijn gelijk aan te tonen.
Daarom lieve lezers: Lees zèlf in de Bijbel, en probeer door zelf-onderzoek erachter te komen wat de betekenis is van een bepaalde tekst, die door u als moeilijk wordt ervaren, en u zult merken dat de Heilige Geest u zal openbaren wat u nog niet helemaal duidelijk is. Ik wens u allen Gods zegen toe!
© 2012 - 2019 Franet, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Messiaanse teksten: Doel, beroep, belang Messiaanse profetieMessiaanse teksten: Doel, beroep, belang Messiaanse profetieMessiaanse profetie, Messiaanse teksten. In het Nieuwe Testament doen de apostelen een beroep op twee aspecten in het le…
Het leven van Maria MagdalenaMaria Magdalena nam een bijzondere plaats in in het leven van Jezus Christus. Als zijn meest geliefde leerling, staat Ma…
Christenen - Wie is Jezus?Christenen - Wie is Jezus?Iedereen kent het kerstverhaal wel. De geboorte van onze verlosser Jezus Christus en de viering daarvan. Toch zit er nog…
Dertien geloofspunten Maimonides 6: Profetie profetenIn het Oude Israël kende men duizenden Profeten. Zij hadden de gave om het Woord van God over te brengen naar de gewone…
Het Nieuwe Testament (Christendom)Het Nieuwe Testament is van groot belang binnen het Christendom. Het vormt het tweede deel van de Christelijke Bijbel en…
Bronnen en referenties
  • Bijbel (Staten-vertaling)

Reageer op het artikel "Waaraan herken je "dwaal-leraars"?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Franet
Gepubliceerd: 17-11-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!