InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Wat zegt Gods Woord over de toekomst van de mens?

Wat zegt Gods Woord over de toekomst van de mens?

Wat zegt Gods Woord over de toekomst van de mens? Veel mensen vragen zich af of er een leven is na de dood. Als er na de dood niets meer is, wat voor zin heeft het leven dan gehad? Maar als de dood dan niet het einde is, hoe ziet onze toekomst er dan uit? We proberen aan de hand van de Bijbel een antwoord te krijgen op deze laatste vraag.

Niet alle mensen wacht hetzelfde lot

Bij nadere bestudering van de Bijbel komen we tot de ontdekking dat we de mensheid kunnen onderverdelen in zeven groepen, al naar gelang hun denkwijze en attitude tegenover God en Jezus, Zijn eerst- en eniggeboren Zoon. Wij onderscheiden de volgende groepen:
  1. Christus-belijdende mensen, die (veel) vrucht dragen.
  2. Christus-belijdende mensen, die nauwelijks vrucht dragen.
  3. Mensen die Christus niet belijden, doch vele goede werken doen.
  4. Mensen die Christus niet belijden, en bovendien geen goede werken doen (criminelen).
  5. Mensen die onwetend zijn over het bestaan van Christus, met goede werken.
  6. Mensen die onwetend zijn over het bestaan van Christus, zonder goede werken.
  7. Mensen die zijn afgevallen van het geloof, nadat zij eertijds Christus beleden hadden.

We zullen nu deze groepen mensen apart onder de loep nemen, en kijken wat de Bijbel over deze mensen (groepen) zegt.

Christus-belijdende mensen, die (veel) vrucht dragen

Als we het over deze groep mensen hebben, dan hebben we het over een zeer unieke groep, die in de Bijbel "de Gemeente" wordt genoemd. Petrus spreekt over een uitverkoren geslacht, een priesterlijke natie, waarmee hij aangeeft dat dit iets heel kostbaars en zeldzaam is. Het zijn allemaal mensen die de Here Jezus hebben aangenomen als Redder, Verlosser en Zaligmaker en alles van Hem verwachten. Zij dienen Hem met hart en ziel en kijken uit naar Zijn wederkomst, die Hij zelf heeft beloofd. Hij zegt in Johannes 14 vers 3: " In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om u plaats te bereiden, en als Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, zo zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar Ik ben." Met dat "Vaderhuis" met vele woningen kan de Here Jezus niets anders bedoeld hebben dan het "nieuwe Jeruzalem," de stad die in Openbaring 21 en 22 zo uitvoerig besproken wordt. Het is een gigantische stad met een omvang van ongeveer 2200x2200x2200 kilometer. Dit is onvoorstelbaar, maar God heeft het Zijn kinderen beloofd. In die stad zal het ook nooit meer donker worden, en de mensen zullen er voor eeuwig leven in een opperste staat van gelukzaligheid.

Christus-belijdende mensen, die nauwelijks vrucht dragen

Deze groep mensen is misschien wel de moeilijkste groep, om te bespreken. Zij hebben met de de mensen uit de eerste groep gemeen dat zij Christus belijden, maar wat betreft de dienstbaarheid naar God en de medemens toe laten zij het steeds weer afweten. Nu is het zo dat Gods Woord zegt dat iemand loon zal ontvangen voor wat hij gedaan heeft in dienst van het Koninkrijk van God. In de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 3 vers 12 t/m15 staat dat een ieders werk aan het licht zal komen en dat wanneer het standhoudt, de persoon loon zal ontvangen, doch indien iemands werk verbrandt, de persoon schade zal lijden, doch gered zal worden, maar als door vuur. We moeten hieruit opmaken dat de mensen uit deze groep dus ook in het "nieuwe Jeruzalem" komen, doch zij zullen een lagere rangorde hebben dan de mensen uit de tweede groep. Er is dus verschil tussen mensen in "de hemel", zoals we plegen te zeggen.

Mensen die Christus niet belijden, doch vele goede werken doen

Deze groep mensen geloven dus niet in het verlossingswerk van Jezus Christus, en vaak ook niet eens in het bestaan van een God, Die alles geschapen heeft. Zij kunnen dus ook niet tot de "Gemeente" behoren, en wanneer zij sterven gaan zij dus ook niet naar het "nieuwe Jeruzalem." Om te weten te komen wat er met deze mensen gebeurt, moeten we kijken in Openbaring, hoofdstuk 20 vers 12 t/m 15. Er staat dat de doden (mensen) geoordeeld worden naar hun werken en dat indien iemand niet geschreven bleek te zijn in het boek des levens, hij geworpen werd in de poel des vuurs (hel). Aangezien deze mensen vele goede werken gedaan hebben, en daarop ook beoordeeld en geoordeeld worden, mogen we er vanuit gaan dat zij niet in de poel des vuurs zullen belanden. Deze is namelijk voor eeuwig bedoeld, m.a.w. je komt er nooit meer uit als je er eenmaal inzit. De goede werken van deze mensen zijn hun redding, waardoor zij in feite een "tweede kans" krijgen. Openbaring 21 vers 2 zegt dat het "nieuwe Jeruzalem" uit de hemel neer zal dalen op de nieuwe aarde, die God zal scheppen. Vers 26 zegt dat de heerlijkheid en de eer der volken in haar gebracht zullen worden. Openbaring 22 vers 2 zegt dat de bladeren van het geboomte des levens zullen zijn tot genezing der volken (heidenen, S.V.). We moeten hieruit concluderen dat deze mensen op de nieuwe aarde geplaatst zullen worden, om zodoende goede werken voor God te kunnen en gaan doen, en om vervolgens op een bepaald moment, misschien wel honderden jaren later, de heilige stad, het "nieuwe Jeruzalem" in te mogen gaan en ook deel te hebben aan de gelukzaligheid van de anderen.

Mensen die Christus niet belijden en bovendien geen goede werken doen

Deze groep mensen heeft met de vorige groep gemeen dat zij niet geloven in het verlossingswerk van Jezus Christus, en waarschijnlijk ook niet in het bestaan van God. Het verschil met de vorige groep is echter dat zij geen goede werken hebben gedaan. We hebben gezien dat ook de mensen uit de vorige groep geoordeeld worden naar hun werken. Welnu, dat is met deze groep precies hetzelfde. Maar omdat deze mensen geen goede werken hebben gedaan tijdens hun leven, en ook de Here Jezus niet hebben aangenomen als hun Redder, Verlosser en Zaligmaker, rest er voor deze mensen niets anders dan de poel des vuurs. Openbaring 21 vers 8 zegt: " Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood."

Mensen die onwetend zijn over het bestaan van Christus, met goede werken

Men kan zich afvragen of het anno 2012 nog wel mogelijk is dat iemand op aarde nog nooit heeft gehoord over het leven van Jezus Christus. De blijde boodschap van het Evangelie is 2000 jaar over de gehele wereld rondgegaan. Maar goed, we moeten altijd rekening houden met uitzonderlijke situaties, waardoor er toch, hoe dan ook, mensen zijn die het Evangelie van Jezus Christus nog nooit gehoord hebben. We mogen er toch vanuit gaan dat de mensen uit deze groep toch op z'n minst dezelfde "behandeling" zullen krijgen als die uit groep 3. Maar waarschijnlijk krijgen deze mensen een hogere positie dan de mensen uit groep 3, omdat zij geen kennis hadden van Christus, terwijl den mensen uit groep 3 er wél kennis van hadden, doch Hem in eerste instantie afwezen.

Mensen die onwetend zijn over het bestaan van Christus, zonder goede werken

Een moeilijk groep, deze mensen. Met groep 5 hebben zij gemeen dat zij Christus niet kennen, en met groep 4 hebben zij gemeen dat zij geen goede werken hebben gedaan. Het oordeel is aan God over deze mensen .Ik kan hier geen uitspraak over doen.

Mensen die zijn afgevallen van het geloof, nadat zij eertijds Christus beleden hadden

Een heel bijzondere groep, deze mensen. Want men kan zich afvragen hoe het mogelijk is dat iemand, wanneer hij of zij Christus gekend en beleden heeft, af kan vallen en zich tegen Hem kan keren. In ieder geval heeft de Bijbel een heel duidelijk antwoord op dit soort mensen: de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 6 vers 4 t/m 6 zegt: "Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben, en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken." Hoofdstuk 10 vers 26 t/m27: "Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren." Het is overduidelijk dat de mensen uit deze groep in de poel des vuurs zullen belanden.

Nawoord

Ik heb getracht aan de hand van Gods Woord een beeld te scheppen van wat ons mensen in de toekomst te wachten staat. Natuurlijk is het een ieders verantwoordelijkheid om zijn leven zo in te richten, dat het strookt met de Bijbel, Gods Woord. Maar God dwingt niemand. We hebben allemaal een geweten gekregen waarmee we kunnen kiezen tussen goed en kwaad, en waarmee we ook kunnen uitmaken of we God accepteren of niet. God laat iedereen vrij. Mijn advies aan alle mensen zou zijn om die vrijheid te gebruiken om God te dienen. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, doch eeuwig leven zal hebben.
© 2012 - 2019 Franet, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Woordstudie ‘koninkrijk’ en ‘hemel’. Johannes 3:1-21Woordstudie ‘koninkrijk’ en ‘hemel’. Johannes 3:1-21Een hemels koninkrijk en een aards koninkrijk. Wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? In Johannes 3 1-21 komen de woor…
Bijbelse woordstudie: Heilige Geest symbool voor waterBijbelse woordstudie: Heilige Geest symbool voor waterJezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk G…
Christelijke feestdagen met hun betekenisChristelijke feestdagen met hun betekenisOnze samenleving kent verschillende Christelijk feestdagen waarop wij niet werken. Wanneer vinden deze feestdagen plaats…
Hemelvaart (Ascensionis Domini)Een echt Christelijk feest, waarin de terugkeer van de zoon Jezus naar God de Vader wordt gevierd. De verbeeldingskracht…
Wat is de betekenis van Hemelvaartsdag?Voor heel veel mensen, is Hemelvaartsdag slechts een leuke vrije dag. Voor christenen betekent deze dag veel meer dan al…
Bronnen en referenties
  • Bijbel (Staten-vertaling)

Reageer op het artikel "Wat zegt Gods Woord over de toekomst van de mens?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Franet
Gepubliceerd: 04-08-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!